پنجاه ونهمين جلسه ‌چهارمين دوره شوراي اسلامي شهريزد

پنجاه ونهمين جلسه ‌چهارمين دوره شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
    پنجاه ونهمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزدبا تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 19روزيك شنبه مورخ 18/12/92 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد :
   درابتدا نائب رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) فرارسيدن سالروز ميلاد سراسر با سعادت اسوه صبر وتقوي حضرت زينب كبري(س)- روز پرستار را برهمگان تبريك و تهنيت عرض نمود واز خداوند متعال براي يكايك پرستاران اين قشر خدوم و زحمت كش آرزوي سلامتي وموفقيت نمود .
   درادامه جلسه آقاي مدرسي درسخنان پيش ازدستور اظهارداشت : با توجه به اينكه هزينه هاي عمراني بودجه پيشنهادي سال 93 شهرداري درحال حاضر دركميسيون عمران شورا دردست بررسي مي باشد پيشنهاد نمود تمامي اعضاي شورا كه به عنوان نماينده در شهرداري مناطق ، نواحي و سازمانهاي وابسته حضور دارند موارد درخواستي وضروري را پيشنهاد تا ضمن بررسي ،دربودجه منظور ولحاظ گردد .
سپس آقاي كاشفي زاده با عنايت به نزديك شدن به پايان سال و در راستاي استقبال و خدمات رساني هرچه بهتر و بيشتر به مسافرين نوروزي تأكيد نمود شهرداري هرچه زودتر نسبت به نصب تابلو هدايت مسير و علائم رانندگي درقسمت تكميل شده پروژه حكيميان ، بازبيني چراغهاي راهنما درچهارراههاي سطح شهر و نورپردازي نخلهاي موجود درميدان اميرچقماق و چهارراه بعثت اقدامات لازم و اساسي معمول نمايد .    
مصوبات :
    واگذاري تعدادي ازمغازه هاي واقع درميدان ميوه وتره بار به سازمان عمران
1- لايحه شماره 502/92009512- 2/3/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921000736- 2/3/92 :
 
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، عطف به بند يك صورتجلسه مورخ 29/6/91 مبني برموافقت آن شوراي محترم با واگذاري زمين يا واحد تجاري در ميدان ميوه وتره بار به سازمان عمران و نوسازی در ازاي اجراي پروژه دسترسي جاده اين ميدان و تكميل ورودي آن به مبلغ 000/000/000/4 ريال، به استحضار مي رساند اين شهرداري در نظر دارد مغازه هاي شماره GW1 الي GW7 ورودي اصلي ميدان ميوه و تره بار مركزي را به قيمت كارشناسي جمعاً به مبلغ 000/690/712/7 ريال به سازمان موصوف واگذار و تحويل نمايد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و با توجه به اينكه تكميل پروژه نياز به اعتبار بيشتر از مبلغ مصوب دارد ( 000/000/000/4 ريال) اجازه فرماييد واحدهاي تجاري كارشناسي شده تا سقف مبلغ كارشناسي و بر اساس پيشرفت كار و تاييد كاركرد ، به سازمان تحويل گردد . ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفيمي گردد.عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه وتوضيحات رياست‌آن‌كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع‌نظرات ‌مخالف و موافق‌ پيشنهاد فوق براساس نامه ارسالي ازسوي شهرداري به شماره 920047246- 13/11/92 طبق پيوست نظريه كارشناسان منتخب مورخ 8/11/92 مورد تصويب قرارگرفت .
 
    تشكيل گنجينه مسجد جامع
2- لايحه شماره 920051827- 11/12/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921004286- 12/12/92 :
 
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،باعنايت به نامه شماره 920047176 مورخ 12/11/92 سازمان ميراث فرهنگي و صنايع گردشگري استان (تصوير پيوست) درخصوص تشكيل گنجينه مسجد جامع كبير يزد و باتوجه به افتتاح اين مجموعه در نيمه اسفند ماه سال جاري جهت استفاده گردشگران و مسافرين نوروزي شهرداري يزد در نظر دارد مبلغ 400.000.000ريال را از محل رديف اعتباري کمک به سازمان های وابسته جهت تأمين هزينه هاي نهايي تكميل و افتتاح آن پرداخت نمايد تا شهرداري و شوراي محترم اسلامي شهر يزد نيز در اين اقدام فرهنگي سهيم باشد.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي مشتاقيون به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. لازم بذکر است اعتبار فوق از محل جابجایی درخود ماده 16 (ازحساب کمک به سازمان میوه و تره بار کسر و بحساب کمک به سازمان فرهنگی ورزشی اضافه ) صورت خواهد گرفت.عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس ازبحث وتبادل نظرواستماع‌نظرات ‌مخالف و موافق‌ پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
    پرداخت هزينه انتشار هفته نامه يزدآوا
3- لايحه شماره 920049249- 27/11/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921004036- 27/11/92 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به نامه شماره 920048138 مورخ 19/11/92 مسئول هماهنگي هفته نامه يزد آوا و در اجراي صورتجلسه مورخ 30/10/92 شوراي سياستگذاري هفته نامه يزد آوا (تصوير پيوست) مبني بر انتشار ويژه نامه نوروز،ايام ا... دهه فجر و تك شماره بهمن ماه و انتشار تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري يزد در سال 93 با هزينه اي در حدود مبلغ 204.600.000ريال ، شهرداري يزد در نظر دارد جهت پرداخت مبلغ فوق براساس بند 4 صورتجلسه فوق معادل اين مبلغ را از محل رديف اعتباري پست و تلگراف و تلفن(1512203004) كسر و به رديف اعتباري چاپ (1511205004) اضافه و در وجه مؤسسه فرهنگي هنري پيك راستان پرداخت نمايد.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي دشتكي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون فرهنگي و اجتماعي و توضيحات رياست‌آن‌كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع‌نظرات ‌مخالف و موافق‌ پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت . 
 
    تملك پلاك ثبتي متعلق به غلامرضا منتظري     
4- لايحه شماره 920049248- 27/11/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921004040- 27/11/92 :
 
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك پلاك ثبتي 171 /2687 بخش 8 يزد واقع در طرح راستگرد ميدان كشاورز متعلق به آقاي غلامرضا منتظري اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده با احتساب امتياز كنتور آب و برق جمعاً مبلغ 000/425/548/2 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين مقرر شد پس از انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري به ايشان پرداخت گردد. ضمناً به استحضار ميرساند كليه سوابق در كدنوسازي 8044-1-38-1 موجود ميباشد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 15310200023 (سایر تملکات منطقه یک)اقدامات بعدي معمول گردد.ضمناً در صورت نياز آقاي حاج رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه وتوضيحات رياست‌آن‌كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع‌نظرات ‌مخالف و موافق‌ پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .ضمناً مقررگرديد شهرداري پس ازتصرف ملك نسبت به آماده سازي آن به‌منظور واگذاري به اشخاص ديگر به عنوان ملك معوض درمسير طرح عمراني اقدام نمايد. 
 
    تملك پلاك ثبتي متعلق به سيدحسن محترم     
5- لايحه شماره 920049468- 28/11/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921004052- 28/11/92 :
 
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،به استحضار ميرساند طبق طرح اجرايي مصوب گذر 12 متري پارك چهارده معصوم ( شهيد حداديان) قسمتي از پلاك فوق به كد نوسازي 8019-24-6-1 متعلق به سيد حسن محترم در طرح مذكور قرار گرفته است و 25/158 متر مربع از اين پلاك نيز باقي                 مي ماند ليكن با درخواست مالك و نظر به اينكه بر اساس طرح تفصيلي پلاك مزبور داراي كاربري مسير مي باشد. لذا شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك تمامي از پلاك مذكور اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/000/128/1 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين مقرر شد ضمن انتقال رسمي ششدانگ پلاك مذكور بنام شهرداري معوض آن دو قطعه زمين با كاربري تجاري تحت شماره هاي 179 و 178 هر دو فرعي از 138 فرعي از باقيمانده 6325 بخش 8 يزد واقع در بلوار نواب صفوي از قرار هر مترمربع به ترتيب 000/000/9 و000/750/8 ريال جمعاً به مبلغ 000/750/996 ريال به ايشان واگذار و مابه التفاوت مبلغ غرامت و معوض به مبلغ 000/250/131 ريال نيز به ايشان پرداخت گردد . عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 15310200023 سایر تملکات منطقه یک اقدامات بعدي معمول گردد.ضمناً در صورت نياز آقاي حاج رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه وتوضيحات رياست‌آن‌كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع‌نظرات ‌مخالف و موافق‌ پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
    تملك پلاك ثبتي متعلق به احمد صباح    
6- لايحه شماره 920045547- 3/11/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921004032- 26/11/92 :
 
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،با عنايت به صورتجلسه مورخ 29/5/92 موارد خاص شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي باقيمانده 69/3680 و باقيمانده 3680 بخش 1 يزد واقع در طرح تقاطع خيابان سلمان به خيابان شهيد چمران متعلق به احمد صباح با وكالت رضا شهريان اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/515/117/2 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه پس از كسر عوارض حق تشرف به مبلغ 000/550/303 ريال جمعاً مبلغ 000/965/813/1 ريال مالك از شهرداري بستانكارمي باشد كه مقرر شد معوض آن قطعه شماره 2359 از اراضي مهرآوران جمعاً به مبلغ 000/000/400/1 به ايشان واگذار ومابه التفاوت آن به مبلغ 000/965/413 ريال نيز در 4 قسط در وجه مالك پرداخت گردد وايشان موظف به انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري ميباشند. ضمناً به استحضارميرساند كليه سوابق در كد نوسازي 1-7-45-13-2 موجود ميباشد لذا خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 15310200024(سایر تملکات منطقه دو) اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه وتوضيحات رياست‌آن‌كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع‌نظرات ‌مخالف و موافق‌ پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
 
    تملك پلاك ثبتي متعلق به ورثه مرحوم مهربابا
7- لايحه شماره 502/920044278- 25/10/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921003631- 25/10/92:
 
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي 3350 بخش 4 يزد واقع در طرح خيابان 18 متري حد فاصل آذريزدي به كوثر متعلق به ورثه مرحوم مهربابا اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازای واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/440/135/3 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه پس از كسر عوارض حق تشرف به مبلغ 047/093/571/1 ريال ،جمعاً مبلغ 953/346/564/1 ريال مالكین از شهرداري بستانكارمي باشند كه مقرر شد پس از انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري در سه قسط تا پايان سال جاري در وجه ايشان پرداخت گردد.ضمناً به استحضار ميرساند كليه سوابق در كد نوسازي 8007-15-26-3 موجود ميباشد. لذا خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيدازمحل كد 15310200021 (تملک وآزادسازی خیابان 18 متری بلوار شهید صدوقی به کوثر) اقدامات بعدي معمول گردد.ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي           مي گردد.عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه وتوضيحات رياست‌آن‌كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع‌نظرات ‌مخالف و موافق‌ پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
    پرداخت صورت وضعيت تقاطع حضرت ابوالفضل (ع)    
8- لايحه شماره 920052461- 13/12/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921004308- 13/12/92 :
 
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،بدینوسیله به استحضارمی رساندبا عنايت به قرارداد شماره 221/920026047 مورخ20/6/92 با موضوع اجرای پروژه تقاطع غيرهمسطح حضرت ابوالفضل(ع)و ارسال صورت وضعيت‌موقت شماره 3 به مبلغ 32.539.279.636 ريال و كسري اعتبار جهت پرداخت آن ، شهرداري در نظر دارد معادل مبلغ فوق را به رديف اعتباري احداث زیر گذر میدان ابوالفضل کد 15330300006 اضافه و در مقابل رديف درآمدي فروش اموال غيرمنقول (15542102001)را به همين ميزان افزايش دهد.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي دشتكي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي  مي گردد.عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه وتوضيحات رياست‌آن‌كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع‌نظرات ‌مخالف و موافق‌ پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت . ضمناً مقررگرديدشهرداري پلاكهاي مورد نظر جهت واگذاري به همراه نرخ ارزيابي روز را جهت بررسي و هرگونه تصميم گيري به شورا ارسال نمايد .
 
     پاسخ به ايراد فرمانداري        
9- نامه شماره 13441-10/12/92 فرمانداري يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921004236- 10/12/92 درخصوص پيشنهادآن فرمانداري بابت بند 12 صورتجلسه مورخ 1/12/92 اين شورا مجدداً لايحه شماره لايحه شماره 920046652- 9/11/92 شهرداري به شرح زير :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري درنظر دارد جهت ارتقاي كيفيت فعاليت كارشناسان حقوقي و نظر به اهميت و حساسيت کاری آنها، براساس قانون اجازه پرداخت50% حق الوكاله به نمايندگان قضايي و كارکنان مؤثر در پيشرفت دعاوي، مصوب 19/8/1344 و قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب 7/8/1376 وآيين نامه اجرايي آن و لايحه اصلاح قانون مذكور، به منظور جبران زحمات و ايجاد انگيزه بيشتر در پيگيري و دفاع از حقوق شهرداري ، ساليانه مبالغی را در قالب پاداش كارشناسان خود به شرح زير پرداخت نمايد:
در دعاوي مالي وغيرمالي تاسقف ده ميليارد ريال مطروحه در مراجع قضايي و شوراي حل اختلاف درصورت صدور حكم له شهرداري و يا رد خواسته شاكي يا خواهان مبلغ چهار ميليون و پانصد هزار ريال(4.500.000ريال)و مازاد برآن برحسب نوع پرونده براساس نظر مدیرحقوقي و تأييد اينجانب( در صورت تامين اعتبار از بودجه سال جاري)كه مجموع پرداختي در ارتباط با موارد فوق ساليانه تا سقف مبلغ 500.000.000ريال خواهدبود.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي برزگري به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي‌مي گردد. عظيمي زاده – شهرداريزد »
درصحن علني‌شورامطرح پس ازبحث وتبادل‌نظر و استماع نظرات مخالف وموافق پيشنهاد شهرداري مورد تصويب قرارگرفت .  
 
     مساعدت        
10- درخواست آقاي علي رضايي ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921003494- 17/10/92 درخصوص مساعدت مالي جهت برگزاري مسابقات بين المللي كاراته به مناسبت گراميداشت ايام ا... دهه مبارك فجر موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون فرهنگي اجتماعي شورا و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مقررگرديد شهرداري از رديف ماده 17 سهم شورا نسبت به پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال (000/000/5 ريال) به نامبرده اقدام نمايد .
 
     الحاق شهر حميديا به يزد         
11- لايحه شماره 920053376- 18/12/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921004375- 18/12/92 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، باعنايت به طی مراحل قانونی الحاق شهر حميديا در سال گذشته، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به ايجاد رديفهای اعتباري به شرح زير در بودجه سال 93 شهرداري اقدام نمايد به نحوي كه 50% از اعتبار فوق از محل درآمد منطقه چهار(محدوده الحاقی) و50% باقيمانده از محل ساير اعتبارات شهرداري پيش بيني گردد.لازم به ذكر است موارد ذیل در متمم بودجه سال 93 پادار خواهد گرديد:
1- احداث ساختمان منطقه چهار به مبلغ 12.000.000.000ريال
2- تملك و احداث تقاطع ميدان شهيد سامعي و شهيد دشتي 32.000.000.000ريال
3- اجراي بلوار شهيد سيدعلي دشتي به مبلغ3.000.000.000ريال
خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي احمد روستائی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.           عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .ضمناً مقررگرديدشهرداري نسبت به حذف عبارت پادارشدن آن موضوع درمتمم بودجه سال 93 و همچنين اضافه نمودن عنوان خريد در رديف يك پيشنهادي اقدامات لازم معمول نمايد .
 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 30/9خاتمه يافت.