پنجاه وسومين جلسه ‌چهارمين دوره شوراي اسلامي شهريزد

پنجاه وسومين جلسه ‌چهارمين دوره شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
    پنجاه وسومين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزدبا تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 30/7 صبح روز پنج شنبه مورخ 1/12/92 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل وتصميماتي بشرح زير اتخاذ گرديد :
مصوبات :
     تملك پلاك ثبتي واقع در طرح توسعه امامزاده جعفر(ع) متعلق به مصطفي غني آبادي      
1- لايحه شماره 920045186- 1/11/92 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921003730-1/11/92 :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن ، بدینوسیله به استحضارمی رساند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك پلاك ثبتي 1848 بخش 2 يزد واقع در طرح توسعه امامزاده جعفر(ع) با كد نوسازي شماره 9015 - 31- 6-9 متعلق به آقاي مصطفي غني آبادي اقدام نمايد. لذا جهت ارزیابی پلاك مزبور موضوع به هيات كارشناسان رسمی‌ارجاع گرديد كه از قرار هرمترمربع 000/000/235 ريال جمعاً به مبلغ 000/000/807/3 ريال ارزیابی گرديده،ليكن در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازای واگذاري ششدانگ پلاك موصوف واز قرار هرمترمربع 000/000/210 ريال جمعاً به مبلغ 000/000/402/3   ريال بستانكاري مالك مقرر شد 50 درصد مبلغ مذكور پس از انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري بصورت نقد ومابقي بعد از تحويل ملك به شهرداري حداكثر تا پايان بهمن ماه 1392 در وجه مالک پرداخت گردد . عليهذا با عنايت به مراتب فوق خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح واجازه فرمائيد از محل كد15310200027 (تملک اراضی امامزاده جعفر (ع) )اقدامات بعدي معمول گردد.ضمناً در صورت نيازآقاي حاجی رضایی جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي گردد.عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه‌شورا وتوضيحات رياست‌آن‌كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع‌نظرات ‌مخالف و موافق‌ ضمن مخالفت با پيشنهاد فوق مقرر گرديد شهرداري درطرح توسعه امامزاده جعفر(ع) فضاهاي تجاري نيز ايجاد وسپس به صورت جايگزين به مالكيني كه واحدهاي تجاري آنان درطرح توسعه آن امامزاده (ع) قرارگرفته است واگذار نمايد .
     تملك قسمتي ازپلاك ثبتي واقع درطرح تقاطع هندسي كوچه طوس متعلق به سيدمحمد ميرحسيني      
2- لايحه شماره 92004407- 24/10/92 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921003604-24/10/92 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك 6177 و تمام پلاك ثبتي 14/6177 بخش 8 يزد واقع در طرح تقاطع هندسي كوچه طوس به كد نوسازي شماره 9017 – 55 – 47 – 1 متعلق به آقاي سيد محمد ميرحسيني اقدام نمايد. ضمناً به استحضار ميرساند تقاطع مذكور فاقد طرح اجرايي مي باشد. ليكن بر اساس طرح تفصيلي كلاً در طرح قرار ميگيرد. لذا در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده از قرار هرمتر مربع 000/500/8 ريال جمعاً مبلغ 000/600/376/2 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين و مقرر شد معوض آن قطعات 1492 و 1493 از اراضي مهرآوران از قرار هرمترمربع 000/000/7 ريال جمعاً به ارزش 000/000/800/2 ريال به وی واگذار و مالک مابه التفاوت آن كه مبلغ 000/400/423 ريال ميباشدرا نقداً در وجه شهرداري پرداخت نمايد. ضمنا نظر به اينكه انتقال سند متراژ 75/77 مترمربع از پلاك كه قبلاً در مسير قرار گرفته است و در تصرف شهرداري ميباشد ميسر نميباشد درنظراست از طريق قولنامه عادي متراژ مذكور به شهرداري منتقل گردد و مالك موظف به انتقال رسمي ششدانگ پلاك 14/6177 به شهرداري مي باشد.لذا خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 15310200023 ( سایر تملکات منطقه یک ) اقدامات بعدي معمول گرددو در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه‌شورا وتوضيحات رياست‌آن‌كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع‌نظرات ‌مخالف و موافق‌ پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .  
 
     تملك پلاك ثبتي واقع درطرح 24 متري ادامه فرهنگ متعلق به محمد علي ميرحسيني     
3- لايحه شماره 920044004- 23/10/92 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921003603-24/10/92 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك پلاك ثبتي 16669 بخش 8 يزد واقع در طرح 24 متري ادامه فرهنگ متعلق به آقاي محمدعلي ميرحسيني اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي فيمابين تنظيم كه در ازاي واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/800/956/2 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين و مقرر شد پس از انتقال رسمي اسناد درطرح‌بنام شهرداري و تحويل ملك، معوض آن‌دو قطعه زمين تحت پلاك‌هاي24 و23 فرعي 17381 بخش 8 يزد واقع در انتهاي خيابان وكيل جمعاً به مبلغ 000/000/860/2 ريال با كاربري مسكوني به وی واگذار گردد و مابه‌التفاوت آن به مبلغ 000/800/96 ريال نيزبه مالك پرداخت گردد. لازم بذكر است كليه سوابق مورد نياز دركدنوسازي 9700-2-61-1 موجود مي‌باشد. لذا خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيد از محل كد 15310200023 (سایر تملکات منطقه یک) اقدامات بعدي‌معمول گردد. ضمناً آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي گردد.عظيمي زاده – شهرداريزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه‌شورا وتوضيحات رياست‌آن‌كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع‌نظرات ‌مخالف و موافق‌ پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت . 
 
     جابه جايي اعتبار جهت تكميل پارك غدير       
4- لايحه شماره 920046722- 9/11/92 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921003853-9/11/92 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به نزديك شدن به ايام عيد نوروز و ورود مسافرين نوروزي و ضرورت بهسازي و تكميل پارك غدير كه از مراكز اسكان مسافران نوروزي در ورودي شمالي شهر يزد مي باشد و باتوجه به كمبود اعتبار جهت تكميل اين پارك، شهرداري درنظر دارد مبلغ 900.000.000ريال (نهصد ميليون ريال)را از محل رديف پارك محمودآباد(هبه اي) کد15350100027 كه در متمم بودجه منطقه يك در نظر گرفته شده است كسر و به محل رديف پاركهاي درون محله اي کد15350100013جهت انعقاد قرارداد ادامه تكميل پارك مذكور به مبلغ 1.500.000.000ريال با شركت الماس بناي كوير( که در حال حاضر نیز در حال اجرای پروژه مذکور می باشد) اضافه نمايد.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي كشفي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي           مي گردد . عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه‌شورا وتوضيحات رياست‌آن‌كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع‌نظرات ‌مخالف و موافق‌ پيشنهاد فوق بارعايت صرفه وصلاح ونظارت كامل توسط شهرداري مورد تصويب قرارگرفت . 
 
     فروش زمين مازاد واقع دربلوار جهاد كوچه ميثم        
5- لايحه شماره 920044150- 24/10/92 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921003605-24/10/92 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، نظر به اينكه عرض گذر اوليه سمت شرق پلاك 1333/25/2/2023 بخش 5 يزد واقع در بلوار جهاد كوچه ميثم ، 10 متر مربع بوده كه هنگام تفكيك پلاك اوليه مقررگرديده ميزان 4/4 متر از پلاك نيز جهت پاركينگ وفضاي سبز و به عنوان سطوح خدمات عقب نشيني گردد و اين متراژ از سند مالكيت پلاك مزبور نيزخارج و حد شرق پلاك به پاركينگ وفضاي سبزمتصل به گذرمحدود گرديده است ليكن باعنايت به نامه شماره 303/920020405 مورخ14/5/92 معاونت شهرسازي و معماري مبني بر امكان تقليل عرض گذرمذكور به10 متر ودرخواست مالك مبني بر خريدآن از شهرداري ، موضوع به هيات ارزياب شهرداري ارجاع و هيات مذكور از قرار هرمترمربع 000/000/15 ريال جمعاً به مبلغ 000/000/825 ريال( 000/000/825 = 000/000/15 * 55 مترمربع )ارزيابي نموده كه مالك مي بايست در وجه شهرداري پرداخت نمايد . عليهذا با عنايت به مشروحه فوق خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد فروش اموال (15542102001) اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً كليه سوابق دركدنوسازي8 – 26 – 56 – 3 موجود ودرصورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهردار يزد »
 موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه‌شورا وتوضيحات رياست‌آن‌كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع‌نظرات ‌مخالف و موافق‌ پيشنهاد فوق با فروش گذر به متقاضي ازقرار هرمترمربع به مبلغ بيست ميليون ريال (000/000/20 ريال) مورد تصويب قرارگرفت . 
 
     تملك پلاك ثبتي واقع درطرح بلوارطالقاني متعلق به اداره اوقاف       
6- لايحه شماره 502/920045548- 3/11/92 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921003860-9/11/92 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك پلاك ثبتي 2048 بخش 4 يزد واقع در طرح بلوار طالقاني به كد نوسازي شماره 9001-58-25-2 متعلق به اداره اوقاف اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/270/739/7 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين ومقرر شد پس از انتقال رسمي اسناد در طرح به نام شهرداري مبلغ فوق به حساب عوارضات ساختماني ( اعم از تغيير كاربري و غيره) هر پلاكي كه معرفي نمايند منظور گردد . عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است‌خواهشمند است‌ موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح اجازه‌فرمائيد ازمحل كد 15390100001(دیون عمرانی حاصل از پروژه های تملکی) اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه‌وتوضيحات رياست‌آن‌كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع‌نظرات ‌مخالف و موافق‌ ضمن مخالفت با پيشنهاد فوق ،مقررگرديد شهرداري با هماهنگي اداره اوقاف وامورخيريه به متراژ ملك موقوفه درطرح عمراني ،ملك ديگري را با همان ارزش به صورت معوض پس از وقف نمودن در راستاي اهداف واقف به متوليان مربوطه واگذار نمايد . 
 
     احقاق حقوق تضييع شده شهرداري درقرارداد احداث كارخانه كمپوست       
7- لايحه شماره 920047958- 19/11/92 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921003941-19/11/92 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بازگشت به بند 1 صورتجلسه مورخ 15/10/92 آن شوراي محترم درخصوص احقاق حقوق تضييع شده شهرداري در قرارداد احداث كارخانه كمپوست في‌مابين شهرداري يزد وشركت خدمات صنعتي تراكتورسازي ايران، بدینوسیله باعنايت به حضور نمايندگان پيمانكار در جلسه مورخ 13/11/92 کمیسیون ماده 38و ايراد آخرين دفاعيات خود ونامه شماره 920047298 مورخ 13/11/92دبیرخانه کمیسیون مذکور(تصویرپیوست) خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب اعلام شده،نتیجه را امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي محمد برزگري به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهرداريزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون خدمات شهري شورا وتوضيحات رياست‌آن‌كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع‌نظرات ‌مخالف و موافق‌ پيشنهاد فوق با پرداخت مبلغ چهارميليارد ريال (000/000/000/4 ريال) و همچنين اختصاص دو دستگاه تراكتور صنعتي (بيل بكوا) از سوي شركت خدمات صنعتي تراكتورسازي ايران پيمانكارآن پروژه‌به شهرداري و نيز تسويه حساب نمودن كامل بدهي هاي آن پيمانكار از سوي شهرداري مورد تصويب قرار گرفت .
 
     تملك پلاك ثبتي واقع درطرح بلوار بهشتي متعلق به اداره اوقاف         
8- لايحه شماره502/ 920045784- 5/11/92 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921003859-9/11/92 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پيرو لايحه شماره 502/910043846 مورخ 27/9/91 و عطف به نامه شماره 911004231 مورخ 12/10/91 به استحضار ميرساند موضوع تملك ششدانگ پلاك ثبتي 8743   بخش 4 يزد واقع در طرح بلوار بهشتي به كد نوسازي شماره 8022-33-24-2 متعلق به اداره اوقاف در كميسيون خاص مطرح كه ضمن موافقت كميسيون با تملك پلاك مزبور جهت تجديد كارشناسي به هيات كارشناسان رسمي دادگستري ارجاع گرديد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/400/494/6ريال بابت غرامت ملك درطرح تعيين ومقرر شدپس از انتقال‌رسمي اسناد درطرح بنام شهرداري مبلغ مذكور به حساب عوارضات ساختماني اعم از تغيير كاربري و غيره هر پلاكي كه نماينده اوقاف معرفي نمايند منظور گردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 15390100001(دیون عمرانی حاصل از پروژه های تملکی)اقدامات بعدي معمول گردد . ضمناً در صورت نياز آقاي حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد .           عظيمي زاده – شهرداريزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه‌ وتوضيحات رياست‌آن‌كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع‌نظرات ‌مخالف و موافق‌ ضمن مخالفت با پيشنهاد فوق ،مقررگرديد شهرداري با هماهنگي اداره اوقاف وامورخيريه به متراژ ملك موقوفه درطرح عمراني ، ملك ديگري را با همان ارزش به صورت معوض وپس از وقف نمودن در راستاي اهداف واقف به متوليان مربوطه واگذار نمايد .
  
     اجاره بهاي غرفه هاي پنج شنبه بازار و جمعه بازار        
9- لايحه شماره200/ 920043405- 21/10/92 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921003538-21/10/92 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست تصویرنامه شماره 470/921902280 مورخ 2/7/ 92 سازمان رفاهی تفریحی در خصوص درخواست افزایش اجاره بهای غرفه های پنجشنبه وجمعه بازار همراه بانظریه کارشناسی رسمی دادگستری (تصویر پیوست) مبنی برتعیین اجاره بهاء روزهای پنجشنبه جهت غرفه های( درجه1)روزی 180.000 ریال وغرفه های (درجه 2 ) روزی 150.000 ریال و برای روزهای جمعه نیز براساس مصوبه هیئت مدیره سازمان موصوف معادل دوسوم مبلغ روز پنجشنبه (که مبلغ اجاره برای روزهای جمعه جهت غرفه های(درجه1) 120.000 ریال وغرفه های( درجه2) 100.000 ریال می باشد) ارسال واعلام می دارد ملاک تعیین صنف های در جه 1 و2 بر اساس نظر کارشناس سازمان و تصویب هیئت مدیره خواهدبود. خواهشمند است موضوع را درشورای اسلامی شهر مطرح و درصورت تصویب مراتب را امربه ابلاغ فرمائید.ضمنا آقای تاج آبی به عنوان نماینده جهت ارائه توضیحات بیشتر معرفی می گردد. عظيمي زاده – شهرداريزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه‌شورا وتوضيحات رياست‌آن‌كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع‌نظرات ‌مخالف و موافق‌ پيشنهاد فوق ، با اجراي آن از ابتداي سال 93 مورد تصويب قرار گرفت .
 
     پرداخت وجه بابت ديه
10- لايحه شماره 920044283- 25/10/92 شهرداري يزدثبت دبيرخانه شورا بشماره 921003633-26/10/92 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به شكايت آقايان فرشاد مؤمني‌زاده و ورثه مرحوم مصطفي رضايي صدرآبادي عليه شهرداري يزد مبني بر عدم رعايت نظامات دولتي و نهايتاً محكوميت آقاي‌علي‌بمان جوكاربعنوان سرپرست شهرداري يزد(كه در آن برهه زماني مسئوليت سرپرستي شهرداري را بعهده داشته‌اند) به پرداخت ديه و همچنين پرداخت مبلغ 80.000.000 ريال جزاي نقدي بدل از حبس در حق صندوق دولت منجر گرديده است. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق و نظر به اينكه محكوميت فوق درزمان تصدي آقاي جوكار بعنوان سرپرست شهرداري بوده است ضمن ارسال تصوير دادنامه شماره 9209970300400899 مورخ 07/08/92 (تصوير پيوست)، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و موافقت فرمايید با کلیات درخواست تا با عنایت به اعتراض شهرداری به دادنامه صادره فوق الذکر پس از قطعی شدن رأی مرجع قضایی نسبت به پرداخت از محل كد1511417099 (سایر هزینه های ماده 17) اقدام لازم معمول گردد. ضمناً آقاي جوكار به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهرداريزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه‌شورا وتوضيحات رياست‌آن‌كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع‌نظرات ‌مخالف و موافق‌ ضمن موافقت با پيشنهاد فوق ،مقرر گرديد شهرداري براي تنظيم قرارداد بيمه مسئوليت درسال آينده چنين مواردي را منظور و رعايت نمايد .   
 
     انعقاد قرارداد حسابرسي  
11- لايحه شماره 920045059- 1/11/92 شهرداري يزدثبت دبيرخانه شورا بشماره 921003737-1/11/92 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن،باعنايت به نامه‌شماره 467-92مورخ 16/10/92 مؤسسه حسابرسي فراز مشاور و با توجه به بررسي‌هاي صورت گرفته درخصوص مزيتهاي حسابرسي حین انجام كار در اتخاذ گزارشات حسابرسي‌مناسبتر واعمال تعديلات لازم‌درحسابها وكاهش مواردعدم‌رعايت استانداردهاي حسابداري در تهيه صورتهاي مالي ، شهرداري يزد در نظر دارد قراردادي را با مؤسسه حسابرسي فوق جهت انجام امورحسابرسي حين انجام كار براي ‌سالهاي92و93 شهرداري بمبلغ 700.000.000ريال‌ وسازمانهاي وابسته‌بمبلغ 600.000.000 ريال ازمحل رديف‌اعتباري 1511205013 (حق­الزحمه حسابرسی) و حسابهای دریافتنی سازمانها منعقد نمايد.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي موسوی راد به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهرداريزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه‌وتوضيحات رياست‌آن‌كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع‌نظرات ‌مخالف و موافق‌ مقررگرديد شهرداري ازطريق استعلام بهاء نسبت به تعيين حسابرس اقدام و نتيجه را طي لايحه اي جهت بررسي وهرگونه تصميم گيري به شورا ارسال نمايد .
  
     پرداخت پاداش كارشناسان حقوقي   
12- لايحه شماره 920046652- 9/11/92 شهرداري يزدثبت دبيرخانه شورا بشماره 921003851-9/11/92 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري در نظر دارد جهت ارتقاي كيفيت فعاليت كارشناسان حقوقي و نظر به اهميت و حساسيت کاری آنها، براساس قانون اجازه پرداخت50% حق الوكاله به نمايندگان قضايي و كارکنان مؤثر در پيشرفت دعاوي، مصوب 19/8/1344 و قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب 7/8/1376 و آيين نامه اجرايي آن و لايحه اصلاح قانون مذكور، به منظور جبران زحمات و ايجاد انگيزه بيشتر در پيگيري و دفاع از حقوق شهرداري ، ساليانه مبالغی را در قالب پاداش كارشناسان خود به شرح زير پرداخت نمايد:
در دعاوي مالي وغيرمالي تاسقف ده ميليارد ريال مطروحه در مراجع قضايي و شوراي حل اختلاف درصورت صدور حكم له شهرداري و يا رد خواسته شاكي يا خواهان مبلغ چهار ميليون و پانصد هزار ريال(4.500.000ريال)و مازاد برآن برحسب نوع پرونده براساس نظر مدیرحقوقي و تأييد اينجانب( در صورت تامين اعتبار از بودجه سال جاري)كه مجموع پرداختي در ارتباط با موارد فوق ساليانه تا سقف مبلغ 500.000.000ريال خواهدبود.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي برزگري به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهرداريزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه‌شورا وتوضيحات رياست‌آن‌كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع‌نظرات ‌مخالف و موافق‌ پيشنهاد فوق مورد مخالفت قرارگرفت . 
 
 جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.