پنجاه ودومين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد

پنجاه ودومين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
    پنجاه ودومين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزدبا تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7صبح روزسه شنبه مورخ 29/11/92 با حضور كليه اعضاء تشكیل گرديد :
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) وآرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند وساير مسئولين وبا شكرگزاري از درگاه قادرمتعال به پاس نزول رحمت الهي ازخداوند متعال خواست توفيقي به همه ما بدهد تا قدردان نعمات الهي وهمچنين بتوانيم تصميمات خوبي را براي شهر دارالعباده يزد اتخاذ نمائيم .
سپس حجت الاسلام مطهريان درخصوص اعتراضات وشكايات مردمي در رابطه با اخذ وجه توسط سازمان اتوبوسراني بابت پاركينگ وسائط نقليه سنگين درپايانه اتوبوسراني واقع درمجاورت ميدان دروازه قرآن توضيحاتي ارائه نمود كه دراين زمينه اعضاي شورا هم مطالبي را بيان داشتند كه درنهايت مقررگرديد شهرداري ازمحل مورد نظر صرفاً جهت پايانه اتوبوسراني مورد استفاده قرار گيرد .
مصوبات :
     پاسخ ايراد فرمانداري      
1- نامه شماره 12816- 24/11/92 فرمانداري يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921004026-26/11/92 درخصوص ايرادات آن فرمانداري نسبت به مصوبات بند يك صورتجلسه مورخ 10/11/92 بابت تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري يزد جهت اجرا درسال 93 موضوع مجدداً درصحن علني شورا مطرح با عنايت به جلسات برگزار شده و بررسي هاي بعمل آمده و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق مقررگرديد موارد بشرح زير به عنوان پاسخ به فرمانداري ارسال گردد :
بند يك : (رديف 1-1) : مقررگرديد شهرداري براساس مصوبه سال گذشته (92) اقدام نمايد .
بند دو : رديف (1-3-2) :p40 × (مساحت زمين تفكيك شده زير حدنصاب – مساحت حد نصاب تفكيكي طرح جامع ) مورد تصويب قرار گرفت .
رديف (1-3 ) :p  [13× (1-n) +25] مورد تصويب قرار گرفت .
رديف (1-3-4): به ازاي‌هرمترمربع كسري فضاي بازآپارتمانهاي‌معادل p300 موردتصويب‌قرارگرفت.
رديف (2-10) : به ازاي هرمتر مربع كسر پاركينگ داخل p60 مورد تصويب قرار گرفت .
رديف (3-10) : به ازاي هرمتر مربع كسرپاركينگ برمعبر p550 مورد تصويب قرار گرفت .
رديف (13) تبصره 5 : درصورت پرداخت حقوق اسناد ماده 147 (صادره قبل از تاريخ ابلاغ اصلاحيه ماده 101 قانون شهرداريها )تا پايان سال 93 سطوح خدمات براساس 10% محاسبه گردد مورد تصويب قرار گرفت .
رديف (17) : عوارض مشرفيت برابراست با 35% (سي وپنج درصد) مابه التفاوت ارزش كارشناسي (زمين) قبل و بعداز اجراي طرح كه نبايداز 20% (بيست درصد) ارزش باقيمانده ملك تجاوزنمايد موردتصويب قرارگرفت .
رديف (1-42) : تغيير كاربري از هرنوع كاربري به كاربري تجاري به ازاي هرمتر مربع p 180 مورد تصويب قرار گرفت .
رديف (2-2-42) : بهاي خدمات ارزش افزوده افزايش تراكم ساختمانهاي تجاري ، اداري به جز مسكوني (و... سه نقطه) حذف گرديد و شورا درخصوص بهاي خدمات ارزش افزوده تراكم به ازاي هر متر مربع طبقه اول p80 بر مصوبه قبلي خود تأكيد دارد .
بند سه :رديف (3-4) : تغيير عنوان بهاي خدمات كسري فضاي باز واحدهاي مسكوني به عوارض كسري فضاي باز واحدهاي مسكوني مورد تصويب قرار گرفت .
رديف (1-3-4) سطر دوم عبارت (زير500 مترمربع) : كلاً حذف گرديد ودر خصوص عوارض كسر فضاي باز از سال 85 مقرر گرديد آن دسته از افرادي كه قبل از سال 85 پرونده آنان از سوي كميسيون ماده صد تعيين تكليف و رأي ابقاء صادرگرديده مشمول نمي شوند ولي بعد از سال 85 ملزمندعوارض مربوط به كسري فضاي باز پرداخت نمايند .
بند 4 :رديف (10) : با تغييرعنوان،از بهاي خدمات به عوارض كسرياحذف پاركينگ موردتصويب قرار گرفت .
بند 5 :رديف(1-10) : مقررگرديد شهرداري نسبت به‌لحاظ نمودن شرايط شش‌گانه درتعرفه اقدام‌نمايد .
بند 6 :تبصره سه رديف(2-10) : با توجه به بررسي هاي بعمل آمده وبدليل اينكه با طرح تفصيلي هيچ گونه مغايرتي ندارد ، شورا بر مصوبه قبلي خود تأكيد دارد .
بند 7 :تبصره 4 رديف (2-10) : مقررگرديد شهرداري متن فوق را درتعرفه لحاظ نمايد .
بند 8 :تبصره 9 رديف (17) : مقرر گرديد متن زير اضافه گردد :
« حداكثر عمق براي محاسبه عوارض حق مشرفيت املاكي كه داراي عمق بيشتر از 100 متر مي باشند 100 متر درنظر گرفته مي شود . بديهي است اين عوارض صرفاً از پلاكهاي اول (براساس سند مالكيت مورد تأييد شهرداري) مشرف به معابر و طرح هاي احداثي تعلق مي گيرد. »
بند 9 :رديف (2-12) : مقررگرديد شهرداري درتعرفه اضافه نمايد .
بند 10 :تبصره رديف (25) وهمچنين رديف هاي (28-31): مصوبه مذكور پس از پايان مهلت هاي مقرر صرفاً شامل سالهايي است كه شوراي اسلامي شهر درسال هاي مذكور مصوبه داشته مي شود و درخصوص سالهاي قبل از آن قابل وصول نخواهد بود .
بند 11 :تبصره 4 رديف (1-42) به شرح زير اصلاح گردد :
« تبصره 4 : درصورتي كه مالكيت اين گونه اراضي ازسال 1365 (تصويب طرح تفصيلي) تاكنون تغيير نكرده باشد (ملاك سند مالكيت) به استثناي اماكن تجاري ، اداري ، صنعتي از پرداخت ارزش افزوده فوق معاف           مي باشند .»
بند 12 :رديف (2-42) : با تغيير عنوان، از بهاي خدمات به عوارض ارزش افزوده افزايش تراكم مورد تصويب قرار گرفت .
بند 15 :رديف (1-2-42) : شورا بر مصوبه قبلي خود تأكيد دارد .
بند 16 :(تمامي رديف ها) : شورا برمصوبه قبلي خود تأكيد دارد .
بند 17 :رديف (1-44) : با توجه به اينكه عوارض مذكور ازشركت كنندگان دريافت و به شهرداري پرداخت مي گردد لذا شورا برمصوبه قبلي خود تأكيد دارد .
 
     اضافه نمودن به تعرفه عوارض سال 93      
2- پيرو بند يك صورتجلسه مورخ 10/11/92 شورا درخصوص تصويب تعرفه عوارض وبهاي خدمات شهرداري جهت اجرا درسال 93 موارد بشرح ذيل درصحن علني شورا مطرح باعنايت به بررسي هاي بعمل آمده وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق مورد تصويب قرارگرفت :
الف : مقررگرديد شهرداري درتمام آيتمهاي عوارض مرتبط با صدور پروانه زيربناي مسكوني تا سقف 700 متر وحداكثر سه واحد ( زير زمين ، همكف ، طبقه اول )مشروط به اينكه مالك تقاضاي تفكيك ننمايد بيشتر از 15% افزايش را نسبت به عوارض سال 1392 اعمال ننمايد .
ب : درمورد كليه آيتمهاي مرتبط با ساخت وساز مسكوني ويلايي تك واحدي به صورت زيرزمين ، همكف‌وطبقه اول (حداكثرسه‌واحد مستقل) وعوارض صدور پروانه‌تجاري‌تك واحدي داخل‌محدوده حداقل هاي p مندرج درتعرفه سال 92 براي سال 93 حذف گردد وفقط قيمت منطقه بندي ملاك عمل باشد.
 
 جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.