شوراي اسلامي شهر يزد

پرسش


1-     اينهمه پول نفت و بودجه هاي دولتي را كجا خرج مي كنيد؟
پاسخ : همه مردم بزرگوار شهرمان بدانند كه بودجه شهرداري تماماً از محل عوارض مردم تامين مي گردد و بخش ناچيزي از درآمدهاي شهرداري كمك هاي دولت است كه آن هم براي طرح هايي خاص اختصاص مي يابد لذا توصيه مي شود مردم عزيزمان به منظور عمران و آباداني شهر نسبت به پرداخت بدهي هاي خود به شهرداري اقدام نمايد.
2-     چرا صدور پروانه در شهرداري ها اينقدرطول مي كشد؟
پاسخ : اولاً همه معطلي هاي مردم جهت صدورپروانه مربوط به شهرداري نمي باشد بلكه براي صدورپروانه پرداخت بيمه به تامين اجتماعي و تاييد نقشه از سوي نظام مهندسي و ... لازم مي باشد لذا حدود 75 درصد معطلي خارج از مجموعه شهرداري است كه به نام شهرداري تمام مي شود.