پانصدو چهاردهمين جلسه دوره سوم شوراي اسلامي شهريزد

پانصدو چهاردهمين جلسه دوره سوم شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
    پانصدو چهاردهمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 19  روز يك‌‌شنبه مورخ 14/12/90 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند در رابطه با پي‌گيري و اقدامات انجام شده جهت انتشار عملكرد شوراي دور سوم در پنج سال گذشته جهت استحضار اعضاي شورا مطالبي را عنوان نمود سپس از اعضاي شورا خواست تا هر چه زودتر نسبت به اعلام اسامي آن دسته از كاركناني كه در طول سال جاري در جهت پيشبرد اهداف شهرداري تلاش چشمگير داشته‌اند به شورا اعلام نمايند.
در ادامه با توجه به دستور كار جلسه و هماهنگي‌هاي بعمل آمده قبلي با حضور آقاي ميروكيلي شهردار محترم و آقاي دشتكي مدير محترم مالي شهرداري بخش‌هاي ديگري از بودجه پيشنهادي سال 91 شهرداري مطرح گرديد كه در ابتدا آقاي خباززاده رياست كميسيون برنامه و بودجه از بررسي‌هاي بعمل آمده و اقدامات صورت گرفته در آن كميسيون جهت استحضار اعضاي شورا توضيحات كامل و جامع ارائه نمود و در ادامه هزينه‌هاي مربوط به وظيفه خدمات اداري و همچنين خدمات شهري از جمله حقوق، اجرت و دستمزد ، مزايا، فوق‌العاده‌ها و كمك‌ها، مأموريت، هزينه سفر، حمل و نقل و ارتباطات، خدمات قراردادي شامل هزينه‌هاي رفاهي كاركنان و بازنشستگان ، سوخت، آب، برق، موارد لوازم مصرف شدني، خريد ساختمان، زمين، معوق و امتيازات، ساختمان وتأسيسات، ماشين آلات و وسايط نقليه، كالاي مصرف نشدني، كمك و پرداخت‌هاي ديگر به بخش عمومي و بخش خصوصي، پرداخت‌هاي انتقالي به كاركنان، ديون و تعهدات، بازپرداخت وام و كارمزد مورد بررسي و بحث و تبادل نظر بعمل آمد كه مقرر گرديد شهرداري بدليل اضافه شدن عنوان بازنشستگان به رديف هزينه‌هاي رفاهي كاركنان در بودجه سال 91 و تأكيدات اعضاي شورا به لحاظ ضرورت و اهميت در اسرع وقت نسبت به تعيين محل و جايگاه مناسب در شهرداري براي تشكيل و راه‌اندازي دفتر امور مربوط به بازنشستگان شهرداري اقدامات لازم معمول نمايد.
 
مصوبات :
 
      بودجه سال 91 سازمان‌هاي وابسته به شهرداري
 
1- به استناد بند12 ماده 76 قانون شوراهاي اسلامي شهرارقام پيشنهادي تحت عنوان بودجه سال1391سازمان‌هاي وابسته به شهرداري يزد به شرح ماده يك ، كه بودجه هاي مذكور با رعايت بخشنامه بودجه سال90 شهرداريها و سازمانهاي وابسته ، ابلاغي سازما شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور به شماره 28261 مورخ 28/8/90 و با بهره گيري ازتوانايي‌ها و موقعيت‌هاي موجود در شهر و توان سازمان‌ها تهيه گرديده و به تصويب شوراي سازمان‌هاي موصوف رسيده است بشرح 3ماده ، 13 بند و 26 تبصره مشروط به انجام موارد ذكر شده درمواد اين مصوبه تاييد مي‌گردد ؛ ضمناً مقرر مي دارد مديران عامل سازمان‌ها حداكثر ظرف يك هفته نسخه اصلاح شده ، تكميلي و نهايي هر سازمان‌ها را با فراهم شدن شرايط مندرج درماده2 (تبصره‌هاي 18لغايت23) ارائه تا ممهور به مهر شورا گردد.
ماده يك : بودجه سازمانها
بند 1) كل بودجه سازمان ميادين وميوه وتره بار به مبلغ هفت ميلياردو هفتصدو ده ميليون ريال (7.710.000.000ريال ) مورد تصويب قرارگرفت كه مبلغ شش ميلياردو ششصدو نه ميليون و دويست هزارريال (6.609.200.000 ريال ) آن هزينه‌هاي جاري ومبلغ يك ميلياردويكصد ميليون و هشتصد هزار ريال (1.100.800.000 ريال) آن هزينه‌هاي عمراني مي‌باشد.
بند 2 ) كل بودجه سازمان پارك‌ها وفضاي سبز به مبلغ شصت و هفت ميلياردو سيصدوچهل ميليون ريال (67.340.000.000 ريال) كه مبلغ چهارده ميلياردو دويست و نود ميليون ريال (14.290.000.000ريال) آن هزينه‌هاي جاري و مبلغ پنجاه و سه ميلياردوپنجاه ميليون ريال (53.050.000.000ريال)  هزينه‌هاي عمراني مي‌باشد مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً مبلغ سي و يك ميلياردو هشتصد ميليون ريال (31.800.000.000ريال) كمك‌هاي عمراني شهرداري جزء بودجه سازمان مي‌باشد.
بند 3) كل بودجه سازمان آماروفناوري اطلاعات به مبلغ بيست و پنج ميلياردو پانصدو چهل و پنج ميليون ريال ( 25.545.000.000 ريال) كه مبلغ چهار ميلياردو پانصدو هشتادو نه ميليون ريال (4.589.000.000 ريال) آن هزينه‌هاي جاري ومبلغ بيست ميلياردو نهصدو پنجاه و شش ميليون ريال (20.956.000.000ريال) آن هزينه‌هاي عمراني مي‌باشد مورد تصويب قرار گرفت . ضمناً مبلغ چهار ميلياردو چهارصدو ده ميليون و پانصدو سي و شش هزار ريال (4.410.536.000ريال) كمك‌هاي جاري شهرداري و مبلغ بيست ميلياردو نهصدو پنجاه و شش ميليون ريال (20.956.000.000ريال) كمك‌هاي عمراني شهرداري جزء بودجه سازمان مي‌باشد.
بند4) كل‌بودجه ‌سازمان ‌رفاهي،تفريحي‌ به مبلغ هيجده ميلياردو هفتاد و پنج ميليون ريال (18.075.000.000ريال) كه مبلغ هفت ميلياردو چهارصد ميليون ريال (7.400.000.000 ريال) آن هزينه‌هاي جاري ومبلغ ده ميلياردو ششصدو هفتاد و پنج ميليون ريال (10.675.000.000 ريال) آن هزينه‌هاي عمراني مي‌باشد مورد تصويب قرار گرفت.
 
بند 5) كل بودجه سازمان فرهنگي ، ورزشي به مبلغ دوازده ميليارد ريال (12.000.000.000ريال) كه مبلغ هشت ميليارد و نهصد ميليون ريال(8.900.000.000 ريال) آن هزينه‌هاي جاري ومبلغ سه ميليارد و يكصد ميليون ريال (3.100.000.000ريال) آن هزينه‌هاي عمراني مي‌باشد مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً مبلغ پنج ميلياردو پنجاه ميليون ريال (5.050.000.000ريال) كمك‌هاي جاري شهرداري و مبلغ دو ميلياردو سيصد ميليون ريال (2.300.000.000ريال) كمك‌هاي عمراني شهرداري جزء بودجه سازمان مي‌باشد.
بند 6) كل بودجه سازمان‌مديريت پسماند به مبلغ بيست و چهار ميليارد و دويست و نود و دو ميليون ريال (24.292.000.000 ريال) كه مبلغ چهارده ميلياردو يكصدو سي و شش ميليون و هشتصد هزار ريال(14.136.800.000ريال) آن هزينه‌هاي جاري ومبلغ ده ميلياردو يكصدو پنجاه و پنج ميليون و دويست هزارريال(10.155.200.000 ريال) آن هزينه‌هاي عمراني مي باشد مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً مبلغ هفت ميلياردو دويست و نود ميليون ريال (7.290.000.000ريال) كمك‌ جاري و مبلغ چهار ميلياردو هشتصد ميليون ريال (4.800.000.000ريال) كمك عمراني شهرداري جزء بودجه سازمان مي‌باشد.
بند 7 ) كل بودجه سازمان پايانه هاي مسافربري به مبلغ يازده ميلياردو دويست و بيست و هشت ميليون و دويست هزار ريال (11.228.200.000 ريال) كه مبلغ نه ميلياردو دويست و هفتادو هشت ميليون و دويست هزار ريال (9.278.200.000 ريال)  آن هزينه‌ جاري و مبلغ يك ميلياردو نهصدو پنجاه ميليون ريال (1.950.000.000ريال) آن هزينه‌ عمراني مي‌باشد مورد تصويب قرار گرفت.
بند 8 ) كل بودجه سازمان تاكسيراني  به مبلغ پنج ميلياردو سيصد ميليون ريال (5.300.000.000ريال) كه كلاً هزينه‌هاي جاري سازمان مي‌باشد مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً مبلغ دو ميلياردو پانصد ميليون ريال (2.500.000.000 ريال) كمك جاري شهرداري جزء بودجه سازمان مي‌باشد.
بند 9) كل بودجه سازمان اتوبوسراني به مبلغ دويست و شانزده ميلياردو سيصدو چهل و سه ميليون و هفتصدو بيست هزارريال (216.343.720.000ريال) كه مبلغ نودو يك ميلياردو پانصدو نودو سه ميليون و هفتصدو بيست هزار ريال (91.593.720.000 ريال) آن هزينه‌هاي جاري و مبلغ يكصدو بيست و چهار ميلياردو هفتصدو پنجاه ميليون ريال (124.750.000.000 ريال) هزينه‌هاي عمراني مي‌باشد مورد تصويب قرار گرفت . ضمناً مبلغ سي و يك ميلياردو دويست و پنجاه ميليون ريال (31.250.000.000ريال) كمك جاري شهرداري جزء بودجه سازمان مي‌باشد.
بند 10 )كل بودجه سازمان آتش نشاني به مبلغ چهل ميلياردو نهصدو هفده ميليون و هفتصد هزارريال (40.917.700.000ريال) كه مبلغ سي و دو ميلياردو چهارصدو شصت و هفت ميليون و هفتصد هزارريال (32.467.700.000ريال) آن هزينه‌هاي جاري و مبلغ هشت ميلياردو چهارصدو پنجاه ميليون ريال (8.450.000.000ريال) آن هزينه‌هاي عمراني مي‌باشد مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً مبلغ بيست و چهار ميليارد ريال (24.000.000.000ريال) كمك‌هاي جاري شهرداري و مبلغ سه ميلياردو هفتصد ميليون ريال (3.700.000.000 ريال) كمك‌هاي عمراني شهرداري جزء بودجه سازمان مي‌باشد.
بند 11) كل بودجه سازمان آرامستان‌ها به مبلغ بيست و دو ميلياردو چهارصدو بيست ميليون ريال (22.420.000.000ريال) كه مبلغ يازده ميلياردو سيصدو بيست ميليون ريال (11.320.000.000ريال) آن هزينه‌هاي جاري و مبلغ يازده ميلياردو يكصد ميليون ريال (11.100.000.000ريال) آن هزينه‌هاي عمراني مي‌باشد مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً مبلغ يك ميلياردو پانصد ميليون ريال (1.500.000.000ريال) كمك جاري شهرداري و مبلغ دو ميلياردو سيصد ميليون ريال (2.300.000.000ريال) كمك عمراني شهرداري جزء بودجه سازمان مي‌باشد.
بند12) كل بودجهسازمان‌عمران به مبلغ دويست و سي و يك ميلياردو پانصدو پنجاه ميليون ريال (231.550.000.000ريال) كه مبلغ چهار ميليارد ريال (4.000.000.000 ريال) آن هزينه‌هاي جاري و مبلغ دويست و بيست و هفت ميلياردو پانصدو پنجاه ميليون ريال (227.550.000.000ريال) آن هزينه‌هاي عمراني مي‌باشد مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً مبلغ هشتادو هفت ميلياردو پانصدو پنجاه ميليون ريال (87.550.000.000ريال) كمك هاي عمراني شهرداري جزء بودجه سازمان مي‌باشد.
بند 13 ) كل بودجه سازمان بهسازي ونوسازي به مبلغ سي و هشت ميلياردو هشتصدو بيست ميليون ريال (38.820.000.000ريال) كه مبلغ دو ميلياردو چهارصدو پنجاه و يك ميليون ريال (2.451.000.000ريال) آن هزينه‌هاي جاري و مبلغ سي و شش ميلياردو سيصدو شصت و نه ميليون ريال (36.369.000.000ريال) آن هزينه‌هاي عمراني مي‌باشد مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً مبلغ چهارده ميلياردو يكصد ميليون ريال (14.100.000.000ريال) كمكهاي عمراني شهرداري جزء بودجه سازمان مي‌باشد.
تكاليف بودجه سال 1391 سازمان‌هاي وابسته به شهرداري
تبصره 1 : اعتبارات بودجه سال1391 بارعايت بندهاي مواد مصوبه بودجه وتبصره هاي مربوطه كه ذيلاً اعلام مي‌گردد درچارچوب برنامه‌ها، طرح‌ها، پروژه ها، فصول،‌مواد ورديف‌هاي مربوطه ورعايت ساير ضوابط ومقررات جاري ومالي قابل اجرا مي‌باشد.
تبصره 2: سازمان موظف است صرفاً درآمدهاي ناشي از فعاليت‌ها و خدماتي را كه مصوبات قانوني آن صادر و ابلاغ گرديده ، وصول و به حساب تمركز درآمدها منظورنمايد وانتقال وجه به حساب هزينه‌هاي جاري وعمراني بر اساس ضرايب تعيين شده درفرم شماره دوپيوست بودجه انجام پذيرد،بديهي است پرداخت‌ها وهزينه‌ها نيز در حدود اعتبارات مصوب و با رعايت كليه ضوابط ومقررات قانوني ازحساب‌هاي هزينه جاري وعمراني صورت خواهد گرفت .
تبصره 3 :‌ درجهت اجراي ماده 37 آئين نامه مالي شهرداريها ممنوعيت استفاده از وجوه حاصل از درآمدهاي سازمان قبل از منظور داشتن آن به حساب قطعي درآمد سازمان (تمركزوجوه درآمد) به هرعنوان حتي بطور علي‌الحساب و يا براي پرداخت هزينه‌هاي ضروري و فوري ممنوع و كماكان مورد تأكيد مي باشد.
تبصره4 : سازمان موظف است درصورت دسترسي به مبالغ مالي جديد و وصول آن با رعايت ضوابط و مقررات ، مبالغ مذكور را كه دربودجه منظورنگرديده است دراصلاح بودجه و متمم بودجه سال91 لحاظ و با برنامه هاي مشخص با درنظر گرفتن زمان‌هاي قانوني جهت پيشنهاد و بررسي توسط شوراي اسلامي، پس از تاييد و تصويب شوراي اسلامي شهربه مصرف برساند؛ بديهي‌است هزينه نمودن منابع وصولي اضافه ‌برپيش بيني بودجه قبل ازتاييد شورا به هيچ وجه مجاز نمي‌باشد .
تبصره 5: سازمان موظف است عمليات موضوع اين بودجه را درچارچوب فرم‌هاي ابلاغ شده و با رعايت ماده79 قانون شهرداري به اجرا گذارد.
تبصره6: اعتبارات منظورشده درفصل اول بودجه جاري صرفاً براي پرداخت حقوق و دستمزد و مزاياي كاركناني مجاز است كه مشمول استخدام‌هاي موردنظردرآيين نامه استخدامي كاركنان رسمي دولت و همچنين آئين نامه استخدامي شهرداري‌ها بوده و نيز استخدام آنها كليه مراحل يادشده درآيين‌نامه‌هاي فوق را طي نموده و براي پست هاي بلاتصدي درسازمان اداري، تفضيلي سازمان صورت گرفته باشد . ضمناً ضرورت دارد تا كليه پرداخت هاي انجام گرفته پرسنل در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه صورت گيرد.
تبصره 7: پرداخت هرگونه حقوق و مزاياي شغلي و اضافه كاري ساعتي و همچنين پرداخت هرنوع هزينه اداري ديگر از محل اعتبارات عمراني ممنوع مي باشد ، به جز مواردي كه از وجود نيروهاي متخصص و فني درچارچوب زمان مشخص براي يك پروژه خاص استفاده مي شود و كاراين گونه افراد ماهيت عمراني دارد كه با رعايت ساير قوانين و مقررات جاري، اعتبار آن مي تواند ازمحل همان پروژه تأمين گردد.
تبصره8 : سازمان مي تواند به تناسب واگذاري امور به بخش خصوصي درچارچوب قانون و مقررات و تعديل نيروي انساني اعتبارت مواد هزينه هاي جاري بودجه را به كدهاي مربوطه در ماده 5 بودجه جاري با اخذ مجوز لازم ازمراجع ذيربط منتقل نمايد.
تبصره 9: پرداخت هزينه‌هاي پرسنلي و اداري ازمحل اعتبارات جاري و عمراني اين بودجه جهت ساير سازمان‌هاي تابعه شهرداري ممنوع مي باشد.
تبصره10: دراجراي ماده 28آئين نامه مالي شهرداريها افزايش يا كاهش دراعتبار مواد هزينه و يا فعاليت‌هاي داخل در يك وظيفه حداكثر معادل 10% مشروط بر اينكه در سرجمع بودجه مصوب و هزينه‌هاي كلي مصوب براي آن وظيفه تغييري حاصل نگردد توسط مديرعامل مجاز مي باشد .
تبصره11: هرگونه پرداخت و هزينه ازمحل اعتبارات پيش بيني شده درمواد 16و17 بودجه جاري براساس مصوبه خاص مراجع ذيربط در اين رابطه امكان‌پذير مي باشد .
تبصره12: درصورت اجراي پروژه‌هاي عمراني ذكرشده دربودجه مصوب ازطريق پيمانكار ، صرفاً از وجود مشاورين و پيمانكاران ذيصلاح (باتوجه به ظرفيت كاري آنان) استفاده گردد.
تبصره 13 : تصويب بودجه سازمان وپيش بيني ارقام ريالي آن دليل برهزينه نبوده ولازم است سازمان بارعايت آئين‌نامه مالي شهرداري‌ها، اساس‌نامه سازمان ‌و يا اخذ مجوزهاي قانوني متناسب با درآمدهاي وصولي نسبت به مورداقدام نمايد. بديهي است هزينه كرد خارج از اعتبار مصوب ممنوع مي‌باشد.
تبصره 14 : تخصيص اعتبارات با توجه به توان وصولي سازمان در ماه هاي مختلف سال به صورت سه ماهه وتعيين اولويت اجراي پروژه هاي عمراني مورد تأكيد مي باشد كه لازم است درمقاطع مورد نظر تهيه وبه هيأت مديره ارائه شود ، بديهي است هرگونه هزينه وپرداخت بدون ارسال فرم تخصيص به هيأت مديره (تخصيص سه ماهه دوم به بعد) وقبل از تصويب آن ممنوع مي باشد .
تبصره 15 : ايجاد هرگونه تعهد مغاير با مواد 33و34 آئين نامه مالي شهرداريها خارج از رديف هاي بودجه مصوب به نحوي كه براي سازمان ايجاد ديون بنمايد بر خلاف مقررات بوده واقدام كنندگان پاسخگوي اقدامات خودخواهند بود وبه صورت جدي مورد پيگيري وتفحص قرارخواهد گرفت . ارسال گزارش تطبيقي كنترل تخصيص وتعهدات ايجاد شده جهت امر فوق الزامي است .
تبصره 16 : با توجه به مواد 71و79 قانون شهرداري ها ، ارسال گزارش ماهانه وشش ماهه صورت جامع درآمدوهزينه الزامي مي باشد؛ ضروري است تا گزارش‌هاي مذكوربراساس زمان‌هاي تعيين شده درقانون شهرداري‌ها صورت پذيرد .
تبصره 17: اجراي صحيح مفاد بودجه مصوب ورعايت آئين‌نامه مالي وساير ضوابط ومقررات جاري ومالي كماكان به عهده ذيحسابان ومديران مالي مي باشد .
ماده دو :
با توجه به بررسي هاي انجام شده از مفاد بودجه ارسالي ، انجام اقدامات واصلاحاتي به شرح ذير دربودجه پيشنهادي مورد تأكيد مي باشد وضروري است تا يك نسخه اصلاح شده ونهايي بودجه مصوب چاپ شده جهت انجام نظارت‌هاي بعدي به شوراي اسلامي ارسال گردد .
تبصره 18 : فرم هاي شماره هفت عمراني براي هر يك از پروژه‌هاي پيشنهادي تهيه وضميمه بودجه گردد ؛ ضمناً‌ تكميل اطلاعات فرم‌هاي مذكور به صورت كامل الزامي بوده و موجب مي گردد تا دستگاههاي نظارتي بهتر بتوانند عمليات اجراي پروژه ها را درچارچوب موارد پيش بيني شده كنترل نمايند و در هنگام نظارت با ارقام كلي مواجه نخواهند بود، لذا ضرورت دارد تا به اطلاعات فرم‌هاي مذكور توجه لازم معمول دارند .
تبصره 19 : به منظور كنترل ميزان سهميه اعتبارات ، فرم شماره دو بودجه كه ميزان سهميه اعتبارات جاري وعمراني را مشخص مي‌نمايد پس از نهايي شدن بودجه چاپ وضميمه گردد .
تبصره 20 : اولويت‌هاي ذكرشده درپروژه‌هاي عمراني مورد تأكيد جدي بوده به نحوي كه اولويت يك مربوط به پروژه‌هايي است كه ضرورت دارد حداكثر درشش ماهه اول سال جاري تكليف آن تعيين وبصورت جدي درتخصيص سه ماهه اول ودوم به آن توجه شده باشدوپروژه هايي كه اولويت دوم دارند درتخصيص سه ماهه دوم وسوم مورد توجه قرارگيرد وپروژه هاي اولويت سوم درصورتي درتخصيص هاي سه ماهه منظور گردد كه اولاً‌ پروژه‌هاي با اولويت يك به اتمام رسيده باشد وپروژه‌هاي اولويت دو نيز براساس وصولي‌هاي بودجه باكمبود اعتبارمواجه نباشد ، بديهي است مسئولين سازمان درارسال فرم‌هاي تخصيص سه ماهه به اين مهم توجه جدي مبذول خواهند داشت تادرامرتصويب برنامه‌هاي تخصيص تسريع گردد وموجبي براي معوق ماندن عمليات اجرايي سازمان پيش نيايد .
تبصره 21 : با توجه به بند شش بخش ضوابط مالي تهيه وتنظيم بودجه سال 86 شهرداري‌ها وسازمان‌هاي تابعه كه سقف اعتبارات مواد 16و17 را حداكثر معادل دو درصد اعتبارات جاري تعيين نموده است ، مقتضي است سازمان‌ها اين مواردرارعايت نموده وچنانچه بودجه تنظيمي بادستورالعمل مذكورمغايرت داردنسبت به اصلاح آن اقدام نمايند .
تبصره 22 : سازمانها نسبت به رعايت ماده 68 قانون شهرداريها درخصوص نصاب‌هاي ذكر شده دردستورالعمل تهيه وتنظيم بودجه بنحوي اقدام‌نمايند تا هنگام تجميع بودجه سازمان‌ها بابودجه شهرداري موجب عدم ‌رعايت نصاب‌هاي‌ذكرشده قانوني نگردد .
تبصره 23 : اطلاعات بودجه در نرم افزار بودجه (ارائه شده توسط سازمان فناوري اطلاعات) ثبت وپس از چاپ وارسال آن به مبادي ذيربط(شهرداري،شوراي سازمان ، هيأت مديره) نسخه اي از آن جهت اعمال نظارت هاي قانوني به شوراي اسلامي شهر ارسال گردد .
ماده سه :
ضرورت دارد اقدامات انجام شده توسط مسئولين،ذيحسابان ومديران مالي سازمان به نحوي صورت گيرد كه سازمان درپايان سال مالي 91 داراي كمترين بدهي وكمترين پروژه نيمه‌تمام باشد تا شورا بتواند دريك محيطي آرام وبدون دغدغه خاطرنسبت به بدهي‌هاي معوق وپروژه‌هاي نيمه تمام وباقي‌مانده ازقبل برنامه‌ريزي وتصميم لازم را اتخاذ نمايد.
تبصره 24 : با توجه به اينكه تفريغ بودجه سندي براي كنترل بودجه و مفاصاحساب مديران، ذيحسابان ومديران مالي سازمان خواهد بود، لذا انتظاردارد ذيحسابان ومديران مالي سازمان درزمان‌هاي قانوني تعيين شده نسبت به اين امراهتمام لازم را بنمايند، به نحوي صورتهاي مالي مربوط درپايان سال مالي 91 آماده ارائه به شوراي اسلامي شهر باشد .
تبصره 25 : تمامي سازمان‌ها مكلفند در خصوص رديف بودجه كمك‌هاي عمراني شهرداري به سازمان‌ها، يك نسخه ازكليه موارد انجام شده طبق تفاهم‌نامه جهت كنترل و بررسي هاي لازم به شورا ارسال نمايند.
تبصره 26 : با توجه به لزوم رويكرد به سمت بودجه ريزي عملياتي براي سال‌هاي آينده لازم است ذيحسابان سازمان در جهت محاسبه و تعيين بهاي تمام شده خدمات ارائه شده اقدام لازم بعمل آورند تا براي سال 1392 امكان ارائه بودجه به روش عملياتي ميسر گردد.
در پايان مقرر گرديد كميسيون برنامه و بودجه شورا نسبت به بررسي تكاليف تعيين شده و همچنين گزارشي از روند اجرايي بودجه سازمان‌هاي وابسته به شهرداري را بصورت ماهيانه به شورا گزارش نمايد.
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 21خاتمه يافت.