پانصدو پنجاه وهشتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

پانصدو پنجاه وهشتمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
 
صورتجلسه
 
 
   پانصدو پنجاه وهشتمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 15/9 صبح روز چهارشنبه مورخ 22/5/91 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
 
مصوبات :
 
     تملك پلاك واقع در پاركينگ خيابان سلمان به وكالت آقاي سيد علي اكبر مدرسي‌زاده  
 
1- لايحه شماره502/910018868-26/4/91 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911001598- 26/4/91 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك تمامي از پلاك ثبتي 1/2366بخش 1 يزد واقع درطرح پاركينگ خيابان سلمان به كد نوسازي شماره 25-79-5-9 به وكالت آقاي سيد علي اكبر مدرسي زاده اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ يك ميلياردو يكصدو هشتادو دو ميليون و پانصد هزارريال (000/500/182/1 ريال) بابت غرامت ملك در طرح تعيين مقرر شد قسط اول پس از انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري و قسط دوم پس از تحويل ملك به شهرداري در وجه ايشان پرداخت گردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد531020095 ( تملك پاركينگ درون محله‌اي) اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. جوكار- سرپرست شهرداري»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده از سوي كميسيون برنامه و بودجه شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، ضمن مخالفت با پيشنهاد فوق، مقرر گرديد شهرداري به ميزان مبلغ ذكر شده در لايحه فوق‌الذكر، نسبت به تأمين پاركينگ در خيابان سلمان اقدامات لازم معمول نمايد.
 
 
     تملك پلاك متعلق به خانم خوش آبادي واقع در طرح منشعب از 20 متري بهاران    
 
 
2-لايحه شماره502/910019397-29/4/91 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911001662- 31/4/91 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك تمامي از 105 سهم مشاع از 2045 سهم ششدانگ پلاك ثبتي1533بخش8 يزد واقع درطرح منشعب از 20 متري بهاران به وكالت خانم عصمت خوش آبادي اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ يكصدو هفتادو هشت ميليون و پانصد هزارريال (000/500/178ريال) بابت غرامت ملك در طرح تعيين و مقرر شد پس از انتقال از طريق قولنامه رسمي و اخذ تعهد محضري رسمي بنام شهرداري وتحويل ملك در وجه ايشان پرداخت گردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد531020001 (تملك املاك واقع درمسير طرحهاي عمراني –نقدي) اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. جوكار- سرپرست شهرداري»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق مشروط بر اخذ تعهدات لازم از مالك و رعايت نظر اداره حقوقي شهرداري ذكر شده در هامش لايحه فوق، مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
 
     تعيين قائم مقام ذيحسابان شهرداري    
 
3-لايحه شماره502/910013648-25/3/91 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911001162- 27/3/91 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، به منظور اجرايي شدن مصوبه مورخ 04/02/1390 مجلس محترم شوراي اسلامي كه در تاريخ 14/02/1390 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده،همچنين تسريع در روند امور با توجه به ماده 79 قانون شهرداري قائم مقام ذيحسابان شهرداري در مناطق سه گانه به شرح ذيل پيشنهاد مي گردند:
رديف
نام منطقه
قائم مقام شهردار
قائم مقام رئيس حسابداري
1
منطقه يك
سيد ابوالفضل كشفي
فاطمه جعفر پور
2
منطقه دو
جعفر امين مقدم
طيبه مرتضايي
3
منطقه سه
محمود دهقان
مهناز نيك انور
 
 
 
 
 
خواهشمند است ضمن طرح موضوع را در شوراي اسلامي شهر تصميمات لازم اتخاذ و جهت اجرا به شهرداري ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي پيرنيا به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهردار يزد.»
 
موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون برنامه و بودجه و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
     پلاك متعلق به ورثه مرحوم كريمي
 
 
4- نامه شماره502/910016269-10/4/91 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911001381- 11/4/91 :
«جناب آقاي فقيه خراساني- رئيس محترم شوراي اسلامي شهر- موضوع: در خصوص پلاك شماره 8/6452 بخش 8 يزد- با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص)- احتراماً با عنايت به درخواست آقاي جمال كريمي احدي از ورثه مرحوم احمد كريمي مالك پلاك شماره 8/6452 بخش 8 يزد و بررسي سوابق پلاك مذكور به استحضار مي‌رساند با توجه به اينكه در هنگام تهيه نقشه تقاطع چهارراه‌دولت‌آباد موقعيت پلاك مذكور بر روي نقشه مشخص نشده، لذا در هنگام اجراي تقاطع، مأمور فني اداره املاك بصورت دستي پلاك را بر روي نقشه مصوب پياده و نسبت به تهيه شناسنامه اقدام و واحد نقشه‌برداري بر همين اساس نسبت به تعيين بر باقيمانده اقدام نموده است بدون مد نظر قرار دادن اينكه نقشه اجرايي با محل مغايرت دارد و پس از توافق با مالك و تملك 360 مترمربع از 90/512 متر مربع و اجراي طرح، مالك در آن زمان با مراجعات مكرر به شهرداري و شوراي محترم اسلامي شهر اعلام نموده است كه مساحت باقيمانده بيشتر مي‌باشد كه عضو شوراي محترم اسلامي شهر طي درخواستي خواهان رسيدگي به موضوع شده كه به علت كهولت سن مالك و سپس فوت مالك اقدام صورت نگرفته و هم اكنون كه ورثه مالك به اداره ثبت اسناد و املاك يزد به منظور اصلاح حد مراجعه نموده‌اند و نقشه باقيمانده توسط آن اداره تهيه شده است مشخص گرديد كه مساحت باقيمانده 62/37 متر مربع يشتر است و ورثه درخواست پرداخت وجه مساحت اضافه شده به نرخ زمان توافق را دارند و در اين خصوص موضوع به اداره حقوقي شهرداري اعلام و آن اداره خواهان دريافت وجه مذكور به نرخ روز شده است. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق موضوع در شوراي محترم اسلامي شهر مطرح و اتخاذ تصميم و نتيجه جهت اقدامات بعدي به اين شهرداري اعلام گردد. احمدزرگرباشي- كفيل شهرداري.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده از سوي كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق با توجه به سوابق موجود در پرونده و درخواست مالك مبني بر خريد ملك شهرداري، ضمن مخالفت با فروش ملك شهرداري و با عنايت به مصوبه كميسيون ماده پنج (نامه شماره 6512-1/4/76) كه مي‌بايست مالك جهت اخذ پروانه تجاري پنج متر عقب نشيني جهت رعايت پاركينگ بر معبر داشته باشد مقرر گرديد عقب‌نشيني مورد نظر با احتساب يك متر و هفتادو پنج سانتي‌متر (بدون اخذ وجه از مالك) جمعاً پنج متر اجرا شود و بر اين اساس پروانه ساختماني اصلاح گردد و طبق آئين‌نامه پاركينگ مصوبه شورا ميزان عقب نشيني از سند خارج شود.
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 15/11 خاتمه يافت.