پانصدو هشتادمين جلسه ‌سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

پانصدو هشتادمين جلسه ‌سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 
   پانصدو هشتادمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح روز چهار‌شنبه مورخ 17/8/91 با حضور تمامي اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند، گزارشي از بازديد انجام شده با حضور تني چند از اعضاي شورا ، شهردار محترم و مسئولين مربوطه از كارخانه آسفالت شهرداري و از مسائل و مشكلات در حال حاضر آن مجموعه ارائه نمود و اظهار داشت با توجه به اينكه آن كارخانه مي تواند يك منبعي براي كسب درآمد پايدار براي شهرداري محسوب گردد شهرداري بايد با يك برنامه ريزي اصولي و هدفمند و با يك مديريت قوي جهت گسترش فعاليت خود در آن مجموعه تمام سعي و تلاش خود را بنمايد.
   سپس آقاي ميرحسيني ضمن ارائه گزارشي از بررسي هاي انجام شده در كميسيون نظارت و پي گيري شورا دررابطه با عدم اجراي توافقات انجام شده في مابين شهرداري و شركت كابلهاي مخابراتي شهيد قندي توسط آن شركت بابت تفكيك و تغيير كاربري اراضي متعلق به آن شركت و همچنين نصب پانل هاي خورشيدي در سطح شهر ، پيشنهاد نمود به لحاظ ضرورت و اهميت موضوع در جلسه آتي شورا از شهردار محترم و ساير مسئولين مربوطه دعوت بعمل مي آيد تا موضوع مورد بررسي قرار گيرد.
 
 مصوبات :
 
     ساماندهي وضعيت پاركهاي موجود
1- پيروبند 2 صورتجلسه مورخ 2/9/90 اين شورا در رابطه با ساماندهي وضعيت پارك‌هاي موجود در سطح شهر و محلات ، موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون نظارت و پي‌گيري شورا با حضور مسئولين مربوطه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات با توجه به اينكه شهرداري در رابطه با اجراي مصوبات مربوطه به وظايف خود عمل ننموده و بيشتر پارك‌ها از لحاظ ايمني نامناسب بوده و احتمال بروز خطراتي براي شهروندان متصور مي‌باشد و همچنين با عنايت به اينكه در بسياري از پارك‌هاي سطح شهر،شهروندان مبادرت به باز نمودن در و پنجره ، ناودان و ايجاد مسير براي تردد وسائط نقليه خود نموده‌اند و شهرداري و سازمان مربوطه نسبت به اين مسئله با تساهل و تسامح عمل نموده و هر گاه بر اثر فشارهاي مسئولين و يا همسايه‌ها در و پنجره‌ها و غيره بسته مي شود و صرفاً در حد ديوار به اصطلاح تيغه صورت مي‌گيرد و مجدداً بعد از چند هفته و ماه باز مي‌گردد مقرر گرديد شهردار محترم به اتفاق مدير عامل سازمان پارك‌ها و فضاي سبز در رابطه با عدم اجراي مصوبات شورا در اين زمينه در صحن علني شورا حضور و توضيحات لازم را ارائه نمايند.
 
     راه اندازي سيستم جامع شهرسازي
2- درخصوص اقدامات و فعاليت‌هاي انجام شده از سوي سازمان فناوري آمار و اطلاعات شهرداري (فاوا) در رابطه با راه‌اندازي سيستم جامع شهرسازي تحت وب ، موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده با حضور مدير عامل آن سازمان در كميسيون نظارت و پي‌گيري شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و با توجه به اينكه سازمان فاوا در اجراي وعده‌هاي داده شده در يك طرح زماني قول انجام سيستم جامع شهرسازي تحت وب نموده كه در اكثر موارد آن سازمان قريب پانزده روز(15) زودتر از زمان مقرر به وظايف خود عمل نموده است لذا مقرر گرديد با توجه به پي‌گيري‌هاي خوب صورت گرفته توسط مدير عامل آن سازمان شوراي اسلامي شهر و در صورت صلاح‌ديد شهردار محترم از زحمات ايشان به نحو مناسب تقدير و تشكر بعمل آيد.
 
     طرح پيشنهادي
3- طرح پيشنهادي اعضاي شورا به نام‌هاي (آقايان فقيه خراساني، مطهريان، كوچك‌زاده، ميرحسيني) ثبت دبيرخانه شورا به شماره 9110002964-2/8/91 :
موضوع : تأمين پاركينگ در بلوار طالقاني و ساير شبكه هاي پر ترافيك
توضيح : « امضاء كنندگان زير پيشنهاد مي‌نمايند تأمين پاركينگ وسائط نقليه براي انبوه مراجعين به مطب‌ها و مراكز درماني و تجاري بلوار طالقاني و ساير شبكه‌هاي پر ترافيك اقدام مؤثر صورت گيرد از جمله پيشنهاد مي‌گردد از فضاي مسيل داخل شهر براي پاركينگ هم در سطح مسيل و هم با پوشش بخش‌هايي از آن روي مسيل بصورت دو طبقه اقدام گردد اين پيشنهاد مي‌تواند با همكاري بخش خصوصي بصورت مشاركتي اجراء گردد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كيمسيون عمران شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، مقرر گرديد شهرداري به لحاظ مشكل حاد ترافيكي و كمبود پاركينگ در بلوار آيت‌ا... طالقاني، طرح‌هاي پيشنهادي خود را در اين زمينه و در اسرع وقت به شورا جهت بررسي و تاييد ارسال نمايد و ضمناً طرح پيشنهادي فوق‌الذكر را هم مورد توجه و بررسي قرار دهد.
 
بررسي مسائل و مشكلات فرهنگسراي خانواده
4- با عنايت به بازديد انجام شده توسط اعضاي كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا از نحوه فعاليت و چگونگي عملكرد فرهنگسراي خانواده حضرت آيت‌ا... مدرسي با حضور مسئولين مربوطه و در جهت برطرف نمودن مسائل و مشكلات آن فرهنگسرا ، موضوع در صحن علني شورا مطرح با توجه به توضيحات رياست كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق موارد به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت:
1-4- شهرداري (سازمان فرهنگي، ورزشي) با تاييد هيأت مديره آن سازمان نسبت به معرفي يك نفر به عنوان مسئول پي‌گيري امورمربوط به فرهنگسراها اقدامات لازم بعمل آورد.
2-4- شهرداري (سازمان فرهنگي، ورزشي) تا پايان آذر ماه نسبت به تهيه شرح وظايف فرهنگسراي خانواده اقدام و به تصويب هيأت مديره آن سازمان برساند.
3-4- شهرداري(سازمان فرهنگي،ورزشي) كارفرهنگسراي خانواده را تا پايان آذرماه سال جاري طي تفاهم نامه‌اي كه براساس شرح وظايف فرهنگسرا تدوين شده است به صورت حجمي به بخش خصوصي داوطلب و واجدشرايط واگذارنمايدضمناً اين تفاهم‌نامه بايدبه‌تصويب‌هيأت مديره آن سازمان برسد.
 
ساخت فرهنگسراي چهارمنار و بهمن
5- در رابطه با اجراي عمليات عمراني شهرداري در جهت ساخت فرهنگسراهاي چهارمنار و بهمن، موضوع درصحن علني شورامطرح باعنايت به بازديد و پي‌گيري‌هاي صورت گرفته توسط اعضاي شورا وتوضيحات رياست كميسيون فرهنگي اجتماعي و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مقررگرديد شهردارمحترم درجلسات آتي شورا درخصوص توقف عمليات عمراني پروژه مربوط به فرهنگسراي چهارمنار وهمچنين عدم آغاز بكارپروژه فرهنگسراي بهمن توسط شهرداري، گزارشات لازم را ارائه نمايد.
 
     طرح پيشنهادي
6- طرح پيشنهادي اعضاي شورا به نام‌هاي (آقايان فقيه خراساني، مطهريان، كوچك‌زاده، پارساييان، خباززاده يزدي، سركار خانم وزيري) ثبت دبيرخانه شورا به شماره 9110002726-17/7/91 :
موضوع : ساخت و نصب تابلو جهت درج مشخصات كلي ساختمان درمحل ساخت و سازها
توضيح : « امضاء كنندگان زير پيشنهاد مي‌نمايند براي تقليل تخلفات ساختماني مقرر گردد:
1- با توجه به بند 2-11 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان تابلو پايه دار متحدالشكل به ابعاد حداقل 60×50 سانتيمتر با درج مشخصات كلي پروانه و ذكر نام مهندس ناظر در محل احداث بناهاي گروه ب و بيشتر با هزينه مالك تهيه و نصب گردد تا براي اجرائيات و غيره قابل كنترل باشد در اين تابلو كد نوسازي تعداد طبقات و مساحت زير بنا هر طبقه و نام مهندس ناظر سازه ضروري است.
2- شهرداري موظف مي‌گردد در برگ پايان كار كليه تخلفات ساختماني را جهت اطلاع خريداران ساختمان درج نمايد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كيمسيون عمران شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، طرح پيشنهادي فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
     واگذاري فضاي تبليغاتي موضوع قرارداد كارت شهروندي
7- لايحه‌شماره200/910030585-9/7/91 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911002611-9/7/91:
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، نظر به انعقاد تفاهم نامه اجراي كارت شهروندي (بليط الكترونيك) به صورت مشاركتي در تاريخ 29/9/89 في‌مابين بانك انصار و سازمان اتوبوسراني يزد و حومه در مقابل واگذاري تعدادي فضاي تبليغاتي بابت سود حاصل از مشاركت به مبلغ چهار ميليارد هفتصدو نودو هفت ميليون و يكصد هزارريال (4.797.100.000ريال) بر اساس بند 3 قرارداد في‌مابين ضمن ارسال تصوير قرارداد و نامه شماره 470/911901672 مورخ 26/4/91 سازمان رفاهي تفريحي متولي مديريت متمركز تبليغات محيطي، خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و با واگذاري فضاهاي تبليغاتي مذكور در نامه شماره 3302/3401 مورخ 27/12/90 به بانك انصار موافقت فرماييد. ضمناً آقاي كريمي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد.
موضوع درصحن علني شورا مطرح،با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده باحضورمسئولين مربوطه دركميسيون برنامه وبودجه وتوضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق،پيشنهاد فوق،كليات آن موردتصويب قرارگرفت.ضمناً مقررگرديدشهرداري بر اساس بند5صورتجلسه مورخ9/8/89 بابت تصويب آيين‌نامه مديريت متمركزتبليغات محيطي و كميته سياستگذاري وساماندهي طبق رديف2 ازماده شش آن آيين‌نامه تعداد ومحل تابلوها ونرخ‌هاي پيشنهادي را براي اجاره تعيين و جهت بررسي و هر گونه تصميم‌گيري به شورا گزارش نمايد.
 
     مساعدت مالي
8- درخواست هيأت امناي مسجد و حسينيه حضرت ابوالفضل (ع) واقع‌در شهرك دانشگاه امام‌شهر ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911002860-27/7/91 مبني بر مساعدت مالي، موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مقرر گرديد شهرداري در صورت عدم پرداخت هر گونه كمك مالي به آن مسجد در سال جاري نسبت به پرداخت مبلغ سه ميليون ريال (3.000.000 ريال) از رديف ماده 17سهم شورا اقدامات لازم معمول نمايد.
 
 
مساعدت جهت خريد صندلي
9- نامه شماره 126-27/6/91 مديريت مهد قرآن نيايش ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911003022-8/8/91 درخصوص اهداء وسايل تفريحي جهت كودكان و خريد صندلي پلاستيكي موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مقرر گرديد شهرداري تا سقف مبلغ سه ميليون ريال (3.000.000 ريال) از رديف ماده 17 سهم شورا نسبت به خريد صندلي پلاستيكي اقدام و تحويل مديريت آن مهد نمايد.
 
 
 
درخواست مساعدت
10- درخواست مديريت دبيرستان انتظاري واقعدرخيابان شهداي مريم آباد ثبت دبيرخانه شورابشماره 911002997-7/8/91 باموضوع مساعدت جهت رفع نيازهاي آموزشي واقتصادي دانش آموزان نيازمند و همكاري جهت برگزاري كلاسهاي آموزشي وغيره موضوع درصحن علني شورا مطرح باعنايت به بررسي هاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مقررگرديدشهرداري نسبت به پرداخت مبلغ سه ميليون ريال(3.000.000 ريال) از رديف ماده 17 سهم شورا به آن آموزشگاه اقدامات لازم معمول نمايند ،ضمناً مقرر گرديد ساير موارد خواسته شده به شهرداري و سازمان مربوطه طي نامه ايي جهت بررسي و هرگونه اقدام ارسال شود.
 
اختصاص تابلو جهت تبليغ سامانه 146 پليس امنيت
11- گزارش مديرعامل سازمان پاركها و فضاي سبزشهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 911002291-19/6/91 درخصوص مسائل و مشكلات موجود در پاركهاي سطح شهر از جمله استعمال قليان ، مزاحمت‌ها و غيره و در جهت فراهم نمودن  آسايش و امنيت براي شهروندان با همكاري پليس امنيت موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، مقرر گرديد شهرداري نسبت به اختصاص تعدادي از تابلوهاي ايستاده در سطح شهر در زمان محدودي به صورت رايگان جهت تبليغات و اطلاع رساني سامانه 146 پليس امنيت كه براي جرائم فرهنگي در نظر گرفته شده است، اقدامات لازم معمول نمايد.
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.