پانصدو نوزدهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

پانصدو نوزدهمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 
   پانصدو نوزدهمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 19 شنبه مورخ 27/12/90 با حضور كليه اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند، از اعضاي شورا خواست تا قسمت‌هاي باقي‌مانده از بودجه پيشنهادي سال 91 شهرداري را با دقت هر چه تمامتر و به زودي به تصويب برسانند تا شهرداري در سال آينده بتواند بر اساس مصوبات صورت گرفته اقدامات لازم را معمول نمايد در ادامه آقاي فقيه خراساني درخواست نمود تا شهرداري بر اساس مصوبه شورا در خصوص اخذ وام از بانك شهر پي‌گيري‌هاي جدي‌تري جهت وصول آن انجام دهد.
سپس با توجه به هماهنگي‌هاي بعمل آمده قبلي و با حضور معاونين، مديران مالي و كارشناسان مربوطه بخش‌هاي باقي‌مانده بودجه پيشنهادي سال 91 شهرداري از جمله رديف‌هاي ديگري از طرح زيرسازي و جدول‌گذاري و آسفالت معابر، طرح پياده‌روسازي، طرح احداث و تكميل پل و احداث و تكميل زيرگذر، طرح احداث پاركينگ‌هاي عمومي، طرح بهبود عبور و مرور در محدوده بافت قديم، طرح كمك به سازمان اتوبوسراني، طرح بهبود ترافيك، طرح احداث ميادين، طرح احداث كمربندي داخل شهري، طرح خريد ماشين‌آلات و تجهيزات آتش‌نشاني، طرح احداث پارك و ايجاد فضاي سبز، طرح احداث مراكز انباشت و بازيافت زباله، طرح خريد وسائط نقليه و ماشين آلات حمل و دفن زباله، طرح بهبود محيط بافت‌هاي قديمي شهري، طرح احداث كتابخانه طرح ايجاد ساير تأسيسات و مجتمع‌هاي ورزشي، تفريحي و توريستي، طرح خريد و احداث و تكميل و توسعه ساختمان‌هاي اداري، طرح احداث و تكميل گورستان و غسالخانه، طرح احداث توالت‌هاي عمومي، طرح احداث بازار روز، طرح احداث و تكميل ميادين ميوه و تره‌بار، طرح احداث و تكميل ترمينال مسافربري- خريد ماشين‌آلات عمراني، اجراي دسترسي‌هاي ميدان ميوه و تره‌بار، هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده و ديون عمراني، ساير پرداخت‌هاي عمراني، هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده، ساير پرداخت‌هاي عمراني مورد بررسي و بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در پايان مقرر گرديد در رابطه با رديف هاي مربوط به زيرسازي آسفالت ، مرمت و روكش آسفالت در مناطق ،تكميل بلوارها وخيابانهاي سطح شهر ، شهرداري نسبت به ارسال ليست جهت تعيين اولويت به شورا و همچنين در خصوص اجراي پروژه هاي عمراني پيش بيني نشده با نظر مديران مناطق سه گانه مشروط بر اخذ مجوزهاي لازم از سوي شورا و عدم هزينه نمودن آن جهت مسائل عمراني داخلي شهرداري هاي مناطق اقدامات لازم معمول نمايند . 
مصوبات :
        بودجه پيشنهادي سال  1391شهرداري
 
1-      نامه شماره 204/4981- 29/10/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 4412- 29/10/90 :
«احتراماً باستناد ماده 67 قانون شهرداري‌ها، يك نسخه از بودجه پيشنهادي سال 1391 شهرداري يزد كه از حيث منابع و مصارف به مبلغ نهصدو نودو شش ميليارد ريال (996.000.000.000ريال) مي‌باشد به پيوست تقديم مي‌گردد، لذا خواهشمند است دستور فرماييد به استناد ماده فوق‌الذكر و همچنين بند 12 از ماده 17 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و ... بررسي‌هاي لازم انجام و نسبت به تصويب بودجه در موعد مقرر و ابلاغ آن اقدام لازم معمول فرمايند. لازم به توضيح است كه بودجه تلفيقي شهرداري و سازمان‌هاي تابعه پس از طي مراحل قانوني، تهيه و تدوين و به منظور اعمال نظارت‌هاي قانوني به آن شوراي محترم ارسال خواهد شد. ميروكيلي-شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به جلسات متعدد برگزار شده با حضور كارشناسان و مسئولين مربوطه و نيز بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه شورا و با توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق، با اصلاحات و تغييرات انجام شده و نيز افزايش صورت گرفته ، بودجه سال 91 شهرداري به مبلغ يك‌هزار و شصت ميليارد ريال (1.060.000.000.000 ريال) مورد تصويب قرار گرفت. وهمچنين به استناد بند 12 مادّه 76 قانون شوراهاي اسلامي شهر، ارقام پيشنهادي تحت عنوان بودجة سال يك هزار و سيصد و نود ويك شهرداري بالغ بر يك‌هزاروشصت ميليارد ريال (1.060.000.000.000 ريال ) درآمد و هزينه كه با رعايت مفاد بخشنامة بودجة سال نودويك شهرداري‌ها و سازمانهاي تابعه ابلاغي سازمان شهرداري‌ها ودهياريهاي كشور و با بهره‌گيري از پتانسيل‌هاي موجود در شهر تهيّه و تنظيم گرديده ، به شرح سه مادّه ، پنج بند و 35 تبصره حاوي24 صفحه جداول مربوطه مشروط به انجام موارد ذكر شده درمواد اين مصوبه بخصوص تبصره هاي 20 لغايت 32 تصويب گرديد كه يك نسخه از بودجة مذكور جهت اجراء پس از فراهم شدن شرايط مندرج در ماده دو ذكر شده در فوق ( تبصره هاي 20 لغايت 24 ) ممهور به مهر شورا به شهرداري ارسال خواهد شد :
مادّه يك :
بودجة سال 91 شهرداري از حيث درآمدي بالغ بر يكهزاروشصت ميليارد ريال (1.060.000.000.000 ريال ) كه از حيث هزينه نيزمعادل مبلغ مذكوروبه شرح ذيل مي باشد ؛
بند 1 : بودجة عمومي شهرداري معادل يكهزاروشصت ميليارد ريال (1.060.000.000.000 ريال ) 
بند 2 : اعتبارات وظيفة خدمات اداري بالغ بر هفتاد ونه ميلياردو سيصدو چهل و نه ميليون وهشتصدو شصت و دو هزار ريال(79.349.862.000 ريال) .
بند 3 : اعتبارات وظيفة خدمات شهري بالغ بر سيصدو چهار ميلياردو ششصت و شصت و هفت ميليون و ششصد و سي و شش هزار ريال (304.667.636.000 ريال)
بند 4 : اعتبارات وظيفة عمران شهري و سرمايه گذاري ثابت بالغ بر ششصت و پنجاه و دو ميلياردو بيست و دو ميليون ريال (652.022.000.000 ريال )
 بند 5 : اعتبارات ساير پرداخت ها بالغ بر بيست و سه ميلياردو نهصدو شصت ميليون و پانصدو دو هزار ريال                  ( 23.960.502.000 ريال ) شامل هزينه‌هاي عمراني .
تبصرة 1 :
اعتبارات بودجة سال1391 با رعايت بندهاي مواد مصوبة بودجه وتبصره‌هاي مربوطه كه ذيلاً اعلام مي‌گردد، در چارچوب برنامه‌ها، طرحها ، پروژه‌ها ، فصول ، مواد و رديف‌هاي مربوطه ورعايت ساير ضوابط و مقررات جاري و مالي قابل اجراء مي باشد .
تبصرة 2 :
 شهرداري موظّف است صرفاً درآمدهاي ناشي از عوارض و بهاي خدمات را كه مصوبات قانوني آن صادر و ابلاغ گرديده، وصول و به حساب تمركز درآمدها منظورنمايد وانتقال وجه به حساب هزينه هاي جاري و عمراني براساس ضرايب تعيين شده در فرم شمارة دو پيوست بودجه انجام پذيرد ، بديهي است پرداختها و هزينه ها نيز در حدود اعتبارات مصوّب و با رعايت كليّه ضوابط و مقررات قانوني از حسابهاي هزينة جاري و عمراني صورت خواهد گرفت .
تبصرة 3 :
در جهت اجراي مادّه 37 آئين نامه مالي شهرداريها ممنوعيّت استفاده از وجوه حاصل از درآمدهاي شهرداري قبل از منظور داشتن آن به حساب قطعي درآمد شهرداري ( تمركز وجوه درآمد ) به هر عنوان حتّي بطور علي الحساب و يا براي پرداخت هزينه هاي ضروري و فوري ممنوع و كماكان مورد تأكيد مي باشد .
 
 
تبصرة 4 :
شهرداري موظّف است در صورت دسترسي به منابع مالي جديد و وصول آن با رعايت ضوابط و مقررات ، دراين صورت مبالغ مذكور را كه در بودجه منظور نگرديده است ،در اصلاح بودجه و متمم بودجة سال 91 لحاظ و با برنامه هاي مشخّص با در نظر گرفتن زمانهاي قانوني براي پيشنهاد و بررسي،پس از تصويب شوراي اسلامي شهر به مصرف برساند ، بديهي است هزينه منابع وصولي اضافه بر پيش بيني بودجه قبل از تصويب به هيچ وجه مجاز نمي باشد و پيگرد قانوني در برخواهد داشت .
تبصرة 5 :
شهرداري‌ موظّف است‌عمليّات موضوع اين‌بودجه‌رادرچارچوب فرمهاي ابلاغ شده وبارعايت مادّه 79 قانون شهرداري به اجرا گذارد .
تبصرة 6 :
اعتبارات منظور شده در فصل اوّل بودجة جاري صرفاً براي پرداخت حقوق ودستمزد ومزاياي كاركناني مجاز است كه مشمول استخدام هاي مورد نظردرآئين‌نامه استخدامي كاركنان رسمي دولت وهمچنين آئين نامه استخدامي شهرداريها   بوده ونيزاستخدام آنها كليّه مراحل ياد شده درآئين نامه هاي فوق را طي نموده و براي پستهاي بلاتصدي در سازمان اداري ، تفضيلي شهرداري صورت گرفته باشد. لذا ضرورت دارد تا كليه پرداختهاي انجام گرفته به پرسنل درچارچوب قوانين و مقررات موضوعه صورت گيرد. ضمناً در سال 91 هيچگونه قراردادي جهت به كارگيري نيرو با شركت‌هاي خدماتي منعقد نگردد و نيروهاي مورد نياز پس از موافقت شوراي اسلامي شهر از طريق قرارداد رأساً توسط شهرداري گزينش و انتخاب گردند.
تبصرة 7 :
پرداخت هرگونه حقوق و مزاياي شغلي و اضافه كاري ساعتي و همچنين پرداخت هرنوع هزينه اداري ديگر از محل اعتبارات عمراني ممنوع مي باشد ، بجز مواردي كه از وجود نيروهاي متخصص براي يك پروژه خاص استفاده ميشود كه اعتبار آن مي تواند بعد از تصويب شوراي اسلامي شهر و با رعايت قوانين مربوطه از محل همان پروژ تأمين گردد .
تبصرة 8 :
شهرداري مي تواند به تناسب واگذاري امور به بخش خصوصي ( برون سپاري فعاليتهاي جاري ) درچارچوب قانون و مقررات و تعديل نيروي انساني ، اعتبارات مواد هزينه هاي جاري بودجه را به كدهاي مربوطه در بند پنج بودجة جاري با اخذ مجوّز لازم از شوراي اسلامي شهر ، منتقل نمايد .
 
 
تبصرة 9 :
پرداخت هزينه هاي پرسنلي و اداري از محل اعتبارات جاري و عمراني اين بودجه براي سازمانهاي تابعه مستقل شهرداري ، به استثناء موارد منظور شده در رديفهاي خاص بودجه ممنوع مي باشد .
تبصرة 10 :
دراجراي مادّه 28 آئين نامه مالي شهرداريها ، افزايش يا كاهش در اعتبار مواد هزينه و يا فعّاليّتهاي داخل در يك وظيفه حداكثر معادل 10 % مشروط براينكه در سرجمع بودجة مصوّب و در هزينه هاي كلّي مصوّ ب براي آن وظيفه تغييري حاصل نگردد ، توسط شهردار مجاز خواهد بود .
تبصرة 11 :
هرگونه پرداخت و هزينه از محل اعتبارات پادار شده در مواد 16 و 17 بودجه جاري بجز ارقام منظور شده براي بودجه شوراي اسلامي شهر ، كمك به كتابخانه ها و كفن و دفن اموات بلاصاحب ، در ساير موارد مرتبط با مواد 16 و 17 براساس آئين نامه خاصي خواهد بود كه بنا بر پيشنهاد شهرداري به تصويب شوراي اسلامي شهر خواهد رسيد . ضمناً در ارتباط با كمك به سازمانهاي تابعه ، كمك به سازمان اتوبوسراني يزد و حومه در مجموع نبايستي از مجموع يك سوم قيمت تمام شده بليط تجاوز نمايد و در ارتباط با كمك به ساير سازمانهاي تابعه مي بايست همراه با گزارش مستدل و موجه و براساس تخصيصهاي سه ماهه صورت پذيرد .ضمناً درصورتي كه تخصيص هاي مربوطه اجرا وعمل نگرديد شهرداري مي تواند درموارد خاص با اخذ مجوز از شوراي اسلامي شهر اقدام نمايد .
تبصرة 12 :
بر اجراي پروژههاي عمراني ذكر شده در بودجة مصوب از طريق پيمانكار تأكيد مي گردد كه در اينصورت صرفاً از وجود مشاورين و پيمانكاران ذيصلاح ( با توجّه به ظرفيّت كاري آنان ) استفاده گردد .
تبصرة 13 :
تصويب بودجه شهرداري و پيش بيني ارقام ريالي آن دليل بر هزينه نبوده و لازم است شهرداري با رعايت قانون شهرداري و آئين نامه مالي شهرداريها و با اخذ مجوّزهاي قانوني متناسب با درآمدهاي وصولي نسبت به مورد اقدام نمايد .
تبصرة 14 :
تخصيص اعتبارات با توجّه به توان وصولي شهرداري در ماههاي مختلف سال بصورت سه ماهه و تعيين اولويّت اجراي پروژههاي عمراني مورد تأكيد مي باشد ، ضمناً شهرداري مكلف است فرمهاي تخصيص سه ماهه در مقاطع مورد نظر استفاده و پس از تكميل به شوراي اسلامي شهر منعكس نمايد . بديهي است هرگونه هزينه و پرداخت بدون ارسال فرمهاي تخصيص به شورا ( تخصيص سه ماهه دوم به بعد ) و قبل از تصويب آن ممنوع بوده و اقدام كنندگان تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت .
تبصرة 15 :
ايجاد هرگونه تعهد مغاير با مواد 33 و 34 آئين نامه مالي شهرداريها خارج از رديفهاي بودجه مصوب چه از طريق مسئولين شهرداري و چه از طريق سازمانهاي تابعه كه بنحوي براي شهرداري و سازمانهاي موصوف ايجاد ديون و هرگونه تعهدي بنمايد ، برخلاف مقررات بوده و اقدام كنندگان پاسخگوي اقدامات خود خواهند بود و بصورت جدي مورد پيگيري و تحقيق و تفحص قرار خواهد گرفت . ارسال گزارش تطبيقي كنترل تخصيص و تعهدات ايجاد شده جهت امر فوق الزامي است .
تبصرة 16 :
با توجّه به مواد 71 و 79 قانون شهرداريها ، ارسال گزارش ماهانه و شش ماهة صورت جامع درآمد و هزينه در قالب فرمهاي مورد استفاده در سال قبل در زمانهاي قانوني الزامي مي باشد . ضروري است تا گزارشات مذكور براساس زمانهاي تعيين شده در قانون شهرداريها صورت پذيرد .
تبصرة 17 :
از آنجائيكه شهرداري در ساليان گذشته منتهي به 29/12/1390 برخلاف ماده 79 قانون شهرداري و مواد 33 و 34 آئين نامه مالي شهرداريها كسورات قانوني و مقداري از مطالبات پيمانكاران كه در هزينه هاي قطعي ثبت گرديده ، پرداخت ننموده و مبلغ متنابهي تحت عنوان كسري درآمد نسبت به هزينه سنوات قبل در بخش اعتبارات عمراني بودجه سال 1391 لحاظ نموده تا بتواند ارقام موصوف را پرداخت و تسويه نمايد ، لذا ضمن تصويب ميزان اعتبار رديف ذكر شده مقرر گرديد بمنظور جلوگيري از كاهش يكباره نقدينگي ، حداكثر تا پايان بهمن ماه سال 1391 نسبت به تسويه ارقام ذكر شده اقدام و گزارش ماهانه اقدامات خود را نيز به شوراي اسلامي شهر ارسال دارد . بديهي است بررسي جزئيات اين موضوع كه درگزارشات حسابرسي بصورت وضوح به آن پرداخته مي شود ، مشخص و اقدام كنندگان مكلف به پاسخگوئي قانوني خواهندبود . ضمناً شهرداري مكلف است وضعيت اقدامات مغاير قانون فوق را در تفريغ بودجه هاي سنوات تصويب نشده مشخص و اعلام نمايد تا در زمان تصويب تفريغ بودجه با شفافيت مناسب بتوان نسبت به آن تصميم گيري نمود .
تبصرة 18 :
با توجه به اينكه در متمم و اصلاحيه بودجه سنوات قبل در ارتباط با درآمدهاي پاركينگ و 80 % درآمدهاي حريم تكاليفي براي شهرداري مقرر شده بود ، فلذا ضروري است به موارد موصوف نيز توجه جدي مبذول گردد ، بنحوي كه امكان كنترل عمليات مذكور كه در گزارشات مالي ماهانه نيز منعكس مي شود ، ميسر گردد .
 
تبصرة 19 :
اجراي صحيح مفاد بودجة مصوّب و رعايت آئين نامة مالي و ساير ضوابط و مقررات جاري و مالي كماكان به عهدة ذيحسابان شهرداري مي باشد .
مادّه دو :
با توجّه به بررسيهاي انجام شده از مفاد بودجه ارسالي ، انجام اقدامات و اصلاحاتي به شرح زير در بودجة پيشنهادي مورد تأكيد مي باشد و ضروري است تا سه نسخة اصلاح شده و نهائي بودجة مصوب چاپ شده به شورا ارسال تا يك نسخه جهت انجام نظارتهاي بعدي در شوراي اسلامي شهر باقي مانده و يك نسخه همراه مصوبات به فرمانداري ارسال و نسخة ديگر پس ممهور به مهر شورا و امضاي رئيس شورا براي اجراء و انجام اقدامات قانوني بعدي به شهرداري اعاده گردد ؛
تبصرة 20 :
 ضميمه نمودن فرمهاي شماره 7 عمراني همراه با اطلاعات مبسوط به بودجه الزامي است ضمناً تكميل اطلاعات فرمهاي مذكور بصورت كامل و امضاء توسط افراد برآورد كننده اجباري بوده و موجب مي گردد تا دستگاههاي نظارتي بهتر بتوانند عمليّات اجراي پروژه ها را در چارچوب موارد پيش بيني شده و محل تأمين اعتباركنترل نمايند و در هنگام نظارت با ارقام كلي مواجه نخواهند بود ، لذا ضرورت دارد تا فرمهاي مذكور بصورت كامل تكميل و ضميمه بودجه گردد. تأكيد مي گردد تا اصلاحات انجام يافته در جلسات بررسي بودجه از جمله تعيين تكاليف براي اجراي برخي پروژه ها نيز دقيقاً در فرمها ملحوظ و نهائي گردد .
تبصرة 21 :
بمنظور كنترل ميزان سهميه اعتبارات ، فرم شماره 2 بودجه كه ميزان سهميه اعتبارات جاري و عمراني را مشخص مي‌نمايد پس از نهائي شدن بودجه ، چاپ و ضميمه گردد .
تبصرة 22 :
بمنظور كنترل درآمدهاي ناشي از قانون نوسازي ، پاركينگ ، مشاركت در سرمايه گذاري ، فروش اموال منقول و غيرمنقول شهرداري و درآمدهاي ناشي از هزينة خدمات خاص و مصرف درآمدهاي حاصله در جهت اجراي پروژه هاي تعيين شده در بودجه با توجه به ماهيت وصولي آنها ، ضروري است شماره حساب خاص درآمدي در شهرداري مركز مفتوح و وجوه حاصله را به حساب موصوف واريز نمايند ، بديهي است برداشت از حساب مذكور در مقاطع زماني مشخص بمنظور اجراي اهداف پيش بيني شده در بودجه ميسر خواهد بود . در اين ارتباط ارسال گزارش تخصيص همراه با ارائه گزارش عملكرد به شوراي اسلامي شهر يك امر ضروري و الزامي مي باشد .
 
تبصرة 23 :
از آنجائيكه تعدادي از پروژههاي پيش بيني شده در بودجة سازمانهاي تابعة شهرداري ، پروژههائي است كه عنداللزوم تمام يا بخشي از اعتبارات آن از بودجة شهرداري تأمين مي گردد ، لذا ضرورت دارد تا اينگونه پروژههاي سازمانها بطور كامل در سرفصلهاي مرتبط اعتبارات عمراني و يا بصورت پروژه اي كه مجري آن سازمانهاي تابعه باشند در بودجه ملحوظ و تكليف شيوة اجراي آن نيز مشخص گردد .
تبصرة 24 :
اولويت هاي ذكر شده در پروژه هاي عمراني مورد تأكيد   جدي بوده ، بنحوي كه   اولويت يك مربوط   به   پروژه هائي است كه ضرورت دارد حداكثر در شش ماهة اول سال آتي تكليف آن تعيين و بصورت جدي در تخصيص سه ماهة اول و دوم به آن توجه شده باشد و پروژه هائي كه اولويت دوم دارند ، در تخصيص سه ماهة دوم و سوم مورد توجه قرار گيرد و پروژه‌هاي اولويت سوم در صورتي در تخصيص هاي سه ماهه منظور گردد كه اولاً پروژه هاي با اولويت يك به اتمام رسيده باشد و پروژه هاي اولويت دو نيز براساس وصوليهاي بودجه ، با كمبود اعتبار مواجه نباشد . بديهي است مسئولين شهرداري در ارسال فرمهاي تخصيص سه ماهه به اين مهم توجه جدي مبذول خواهند داشت تا در امر تصويب برنامه هاي تخصيص تسريع گردد و موجبي براي معوق ماندن عمليات اجرائي شهرداري پيش نيايد .
تبصرة 25 :
از آنجائيكه تعدادي از پروژه هاي عمراني بصورت جمعي در بودجه لحاظ گرديده ( مشابه تملك املاك واقع در مسير طرح‌هاي عمراني، زيرسازي و آسفالت كوچه‌ها و ... ) فلذا ضروري است تا در ارسال فرمهاي تخصيص سه ماهه عناوين پروژه بصورت جزئي ذكر گردد تا امكان كنترل بيشتر را فراهم نمايد .
تبصرة 26 :
بودجة مذكور فقط شامل بودجة شهرداري بوده كه ضرورت دارد تا يك نسخة نهائي بودجه كه با بودجة سازمانهاي تابعه نيز تلفيق شده باشد ، تهيّه گردد تا اعداد و ارقام درآمد و هزينه دربرگيرندة كليّه درآمد و هزينه هائي باشد كه در شهر صورت مي گيرد و از طريق آن بتوان حجم فعّاليّتهاي جاري و عمراني را در صورتهاي مالي و بودجه بوضوح نشان داد .
مادّه سه :
نظربه اينكه مقرراست تا بودجه سال 91علاوه بر روش برنامه‌اي به صورت عملياتي نيز تنظيم و كنترل گردد ، لذا ضروري است ذيحسابان و مسئولين شهرداري با استقاده از نظرات مشاورين، اقدامات لازم در رابطه با محاسبه قيمت تمام شده محصولات توليدي و خدماتي را به عمل آورند به نحوي كه قادر باشند درسال مالي 91 قيمت تمام شده فعاليتها رابصورت ماهانه كنترل نمايند تا شرايط مطلوب براي تنظيم و اجرائي نمودن بودجه عملياتي نيز فراهم گردد .
تبصرة 27 :
به منظور رعايت صرفه و صلاح شهرداري مقرر مي‌گردد شهرداري در سال 91 پس از بررسي‌هاي لازم و با رعايت قوانين مربوطه نسبت به اخذ كد نمايندگي از يكي از شركت‌هاي معتبر بيمه اقدام نمايد تا كليه بيمه نامه‌هاي آتش سوزي، شخص ثالث، درمان، حوادث و بيمه عمر كاركنان شهرداري و سازمان‌هاي تابعه با استفاده از كد نمايندگي شهرداري صادر گردد.
تبصره 28:
با توجه به مصوبات شوراي اسلامي شهر مقرر مي‌گردد در سال 1391 كليه فعاليت‌هاي مربوط به تبليغات در سطح شهر و سازمان‌ها و پايانه‌ها و اتوبوس و ... بصورت متمركز در شهرداري مركز و زير نظر مديريت درآمد شهرداري صورت گيرد.
تبصره 29:
مقرر مي‌گردد در سال 1391 شهرداري از واگذاري پروژه‌هاي عمراني به سازمان‌هايي كه رأساً قادر به اجراي آن نيستند پرهيز و پروژه‌هاي مورد نظر با مشاورت و نظارت سازمان مربوطه طبق ضوابط به پيمانكار بخش خصوصي واگذار و با سازمان تخصصي قرارداد نظارت منعقد گردد.
تبصره 30:
پس از طي مراحل تصويب اين بودجه ، شهرداري مكلف است در كوتاهترين زمان ممكن مستند به فصل دوم بخشنامة بودجة سال 91 شهرداريها و سازمانهاي تابعه ابلاغي سازمان شهرداريها و دهياري هاي كشور و براساس شرايط تعيين شده در فرمهاي ضميمه بخشنامة موصوف ، بودجة عملياتي آزمايشي را نيز تهيه و جهت طي مراحل بعدي به شوراي اسلامي شهر ارسال دارد.
تبصرة 31 :
با توجه به اينكه صورت تفريغ بودجه ، سندي براي كنترل بودجه و مفاصا حساب ذيحسابان شهرداري خواهد بود ، لذا انتظار دارد ذيحسابان شهرداري در زمانهاي قانوني تعيين شده نسبت به اين امر اهتمام لازم  را بنمايند ، بنحوي كه امكان تصويب آن در زمان تعيين شده در قانون ميسرگردد. لازم به ذكر است در تصويب تفريغ بودجه سال 90 رعايت و اجراي دقيق تبصره‌هاي بودجه و اظهار نظر حسابرس در اين رابطه از اهميت خاص برخوردار مي‌باشد.
تبصره 32 : كليه مصوبات شورا ( جلسات رسمي و كميسيون ها ) از اولين جلسه بررسي تاكنون جزء لاينفك بودجه و بقوت خود باقي است ، لذا اجراي مفاد صورت جلسات مذكور و نامه هاي ارسالي به شهرداري مورد تأكيد جدي مي‌باشد .
تبصره 33 :
با توجه به اينكه شوراي اسلامي شهر به منظور بررسي و شفاف سازي لوايح و نامه‌هاي ارجاعي از طرف شهرداري و ديگر سازمان‌ها و ادارات، از اظهار نظر مشاورين و كارشناسان رسمي استفاده مي‌نمايد. لذا مقرر گرديد حق‌المشاوره آنها پس از تاييد شوراي اسلامي شهر و از طرف شهرداري و از محل رديف اعتبارات مربوطه پرداخت گردد.
تبصره 34:
با توجه به پادار نمودن رديف اعتباري جهت خريد و تجهيز شهرداري به سيستم ارتباطي مستقل اضطراري مقرر گرديد بنابر ضرورت امر شهرداري هر چه سريعتر نسبت به جذب اعتبار پيش‌بيني شده برابر مقررات اقدام نمايد.
تبصره 35 : با توجه به لزوم رويكرد به سمت بودجه ريزي عملياتي براي سال‌هاي آينده لازم است ذيحسابان سازمان در جهت محاسبه و تعيين بهاي تمام شده خدمات ارائه شده اقدام لازم بعمل آورند تا براي سال 1392 امكان ارائه بودجه به روش عملياتي ميسر گردد.
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 22 خاتمه يافت.