پانصدو شصت ‌وپنجمين جلسه‌سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

پانصدو شصت ‌وپنجمين جلسه‌سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 
   پانصدو شصت ‌وپنجمين جلسه‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 45/15 روز يك‌شنبه مورخ 26/6/91 با حضور تمامي اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند، ضمن محكوم نمودن ساخت فيلم موهن آمريكايي- صهيونيستي و اهانت به ساحت مقدس پيامبر اكرم(ص)، فرا رسيدن سالروز ميلاد حضرت فاطمه معصومه(س) ، روز دختران را تبريك و تهنيت عرض نمود.
وي در ادامه در خصوص تعطيل شدن كشتارگاه دام مهريز و اقدامات آن شهرداري جهت انتخاب پيمانكار و همچنين نواقص و مشكلات موجود در حال حاضر كشتارگاه صنعتي يزد مطالبي را عنوان نمود كه در اين رابطه نيز ساير اعضا نقطه نظرات، راهكارها و پيشنهادهاي خود را به منظور ارتقاء بهره‌وري هر چه بيشتر از آن كشتارگاه ارائه نمودند كه نهايتاً مقرر گرديد موضوع از طريق كميسيون خدمات شهري شورا پي‌گيري شود.
 
 مصوبات :
     برگزاري مزايده زمين بلوار طالقاني
 
1- لايحه‌شماره200/910028222-26/6/91 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911002400-26/6/91:
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد قطعه زمين واقع در بلوار آيت ا... طالقاني به شماره پلاك هاي باقيمانده 8765 به متراژ 1595 مترمربع،8736 به متراژ 4406 و 8764 به متراژ 3857 مترمربع با كاربري تجاري بر مبناي قيمت پايه كارشناسي هيأت ارزياب شهرداري از قرار هر مترمربع عرصه 25.000.000ريال به مزايده بگذارد.لذا ضمن ارسال يك نسخه تصوير كارشناسي هيأت ارزياب مورخ 26/6/91 ،خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي قانع به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. عظيمي زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا با حضور شهردار محترم مطرح و با عنايت به توضيحات ايشان و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
     تهاتر بدهي و بستانكاري مجتمع اقتصادي كميته امداد امام (ره)
 
2-لايحه‌شماره230/910024335-2/6/91 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911002079-2/6/91:
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، باستحضار ميرساندمجتمع اقتصادي کمیته امداد امام (ره) بابت غرامت پلاكهاي 48/869 بخش 5 يزد به مبلغ 5.400.000.000 ريال و پلاك 1610 بخش يك يزد به مبلغ 824.250.000 ريال و پلاك 1039 بخش يك يزد به مبلغ 785.820.000 ريال و سه دانگ پلاك شماره 1607 و 1608 بخش يك يزد مبلغ 546.000.000 ريال جمعاً به مبلغ 7.556.070.000 ريال (هفت ميلياردوپانصدوپنجاه وشش ميليون و هفتاد هزار ريال) براساس كارشناسي پيوست از شهرداري بستانكار مي باشد و از طرفي آن مجتمع بابت عوارض پذيره ،تفكيك عرصه و اعياني ، سطوح خدمات و ساير عوارض جمعاً مبلغ 7،602،999،375ريال(هفت ميلياردوششصدودوميليون و نهصدونودونه هزاروسيصدوهفتادوپنج ريال) به شهرداري بدهكار مي باشد و الباقي بدهي مجتمع به شهرداري كه مبلغ 46،929،375 ريال(چهل وشش ميليون ونهصدوبيست نه هزاروسيصد و هفتاد وپنج هزار ريال) مي باشد. لذا خواهشمند است موافقت فرمائيد مبلغ 7.556.070.000 ريال بستانكاري مجتمع از رديف 531020002 (تملک املاک واقع در مسیر طرحهای عمرانی –تهاتر) هزينه و از طرفي مبلغ 7،602،999،375ريال بدهكاري به حساب درآمد شهرداري منظور گردد.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقايان قانع ، امين مقدم و دشتي به عنوان نمايندگان جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. جوكار- سرپرست شهرداري يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
     تملك قسمتي از پلاك واقع در طرح بلوار امام جعفر صادق (ع)
 
3-لايحه‌شماره502/910026079-13/6/91 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911002256-16/6/91:
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك موقوفه ثبتي 8501 بخش 4 يزد واقع درطرح بلوار امام جعفر صادق(ع) متعلق به اداره اوقاف امور خيريه به كد نوسازي 3-30-18-2 اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين هيأت امناي مسجد راستان وشهرداري تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ000/450/457/4 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين و مقرر شد در ازاي اين بستانكاري قطعات شماره 2233 و2234 و2235 و2426 و2454 وقطعه تجاري شماره 4 از اراضي مهر آوران جمعاً به مبلغ 000/700/477/4 ريال واگذار و بابت مابه التفاوت آن مبلغ 000/250/20 ريال وجهي در يافت نگردد وبصورت پاياپاي اقدام گردد و هيأت امنا موظف به اصلاح سند مالكيت باقيمانده پلاك بر اساس ماده 45 قانون ثبت مي باشند. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است. خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح، اجازه فرمائيد از محل كد) 531020002 تملک املاک واقع درمسير طرحهای عمرانی – تهاتر) اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح ، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، ضمن مخالفت با پيشنهاد فوق مقرر گرديد شهرداري بر اساس بند سه صورتجلسه مورخ 12/11/90 اين شورا اقدامات لازم معمول نمايد.
 
 
     سيستم‌هاي تكميلي شهرسازي
 
4-لايحه‌شماره200/910027589-23/6/91 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911002354-23/6/91:
« احتراما به استناد ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور وانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، با عنايت به اينکه سيستم جامع شهرسازي و زيرسيستم هاي مرتبط توسط شرکت صفارايانه تهيه گرديده است، با توجه به گزارش توجيهي ترك تشريفات به شماره 91205066مورخ 14/06/91 ثبت دبيرخانه سازمان فاوا در جهت مکانيزه نمودن اداره املاک و مستغلات، امور مهندسين ناظرو نظارت مستمر و سيستمي بر فعاليتهاي صورت گرفته در سيستم شهرسازي و براي ارائه نظرات کارشناسي از راه دور وکاهش بازديد از سطح شهر و درنهایت تسريع در امور پاسخگويي به شهروندان نياز به زير سيستم­هاي مهندسین ناظر، املاک و مستغلات، مانيتورينگ و تصاوير سه بعدي (پاناروما) از معابر سطح شهر وجود دارد ، لذا خواهشمند است اجازه فرمائيد تا مبلغ 3.400.000.000ريال از ردیف 5301040051 (سيستم اطلاعات شهري) كسر و به ردیف 531040036 (تهيه و نصب و راه اندازي سيستم جامع شهرسازي تحت وب) انتقال و قراردادي به مبلغ  4.000.000.000ريال از محل کد 531040036 جهت تهيه، نصب و راه­اندازي زير سيستم­هاي مذکور و نيز تهيه عکس­هاي پاناروما به صورت ترک تشريفات با شرکت صفارايانه منعقد گردد و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي فعالي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. عظيمي زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح ، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق صرفاً با جابجايي مبلغ يك ميليارد ريال (1.000.000.000ريال) در رديف‌هاي پيشنهادي به منظور تهيه و نصب زيرسيستم‌هاي امور مهندسين ناظر، املاك و مستغلات و مانيتورينگ و انعقاد قراردادي به مبلغ يك ميلياردو ششصد ميليون ريال (1.600.000.000ريال) بصورت ترك تشريفات با شركت صفا رايانه مورد تصويب قرار گرفت.
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 10/19 خاتمه يافت.