پانصدو شصت ‌وششمين جلسه‌شوراي اسلامي شهريزد

پانصدو شصت ‌وششمين جلسه‌شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 
   پانصدو شصت ‌وششمين جلسه‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 10/7 روز چهارشنبه مورخ 29/6/91 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل و تصميماتي به شرح ذيل اتخاذ گرديد:
 
 مصوبات :
     تكميل ورودي ميدان ميوه و تره‌بار
 
1- لايحه‌شماره200/910028253-27/6/91 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911002413-27/6/91:
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به نامه شماره 340/912003453 مورخ 8/6/91 سازمان عمران درخصوص پروژه دسترسي جاده ميدان ميوه و تره بار با توجه به نزديكي زمان افتتاح پروژه ميدان جديد و لزوم تكميل ورودي اين ميدان ،اين شهرداري در نظر دارد تفاهم نامه اي را باستناد ماده 31 آيين نامه مالي شهرداريها و با 70% افزايش نسبت به فهرست بهاي راه و باند سال 88 و شاخص مبناي پيمان سه ماهه اول سال 1391 به مبلغ 4.000.000.000 ( چهار ميليارد ) ريال با سازمان عمران منعقد نمايد.ضمناً اعتبار اين پروژه از محل رديف 533110004 (احداث مسير ويژه اتوبوس و خطوط BRT) كسر و به رديف 533100036)  اجراي طرح دسترسي به ميدان ميوه وتره بار( اضافه و در متمم اصلاحيه بودجه سال‌جاري لحاظ خواهد شد.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي رمضانی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق مشروط بر اينكه اعتبار مورد نياز از محل واگذاري زمين يا واحد تجاري در ميدان ميوه وتره باربه سازمان عمران تأمين واز رديف احداث مسير ويژه اتوبوس وخطوط BRT كسر نگردد مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً در صورتيكه در آينده نياز به دسترسي جديد مي‌باشد مشاركت‌كنندگان موظفند به نسبت سهم خود در احداث آن اقدام نمايند. بديهي است اين مسئله شامل خريداران غرفه‌ها نيز به نسبت سهم آن‌ها خواهد بود.
 
 
 
     تملك پلاك متعلق به آقاي محمدرضا دشتي
 
2-لايحه‌شماره502/910026200-13/6/91 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911002225-14/6/91:
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي شماره 197بخش 5 يزد واقع در طرح 30 متري صحرا به وكالت آقاي محمد رضا دشتي اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/225/871/3ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه پس از كسر عوارض حق تشرف به مبلغ 333/613/829 ريال جمعاً مبلغ 667/611/978/2 ريال مالك از شهرداري بستانكار مي باشد كه مقرر شد مبلغ فوق به حساب عوارضات تجاري باقيمانده پلاك مذكور اعم از تغيير كاربري وصدورپروانه وغيره محاسبه ومابه التفاوت به طرف ذينفع قابل پرداخت خواهد بود و مالك موظف به انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري ميباشد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است. خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 531020002 (تملک املاک واقع درمسیر طرحهای عمرانی تهاتر) اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده- شهردار يزد.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات نايب رئيس آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
     نرخ سرويس دهي دانش آموزان
 
3-لايحه‌شماره200/910028660-28/6/91 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911002432-28/6/91:
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، به پيوست صورتجلسه كارگروه ماده 18(سرويس دهي دانش آموزان) مورخ 15/6/91 ارسال مي گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و با افزايش 15% نرخ خدمات و سرويس دهي مؤسسات ميني بوسراني و تاكسيراني در سال تحصيلي 92-91 موافقت فرماييد.ضمناً آقاي كريمي(مديرعامل محترم سازمان اتوبوسراني) به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. . عظيمي زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده با حضور آقاي كريمي مدير عامل سازمان اتوبوسراني و توضيحات ايشان و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پيشنهاد فوق اعم از اينكه ساعت كار مدارس در هفته 5 يا 6 روز باشد به شرح جدول ذيل مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً مقرر گرديد آقاي حرزاده نحوه اطلاع رساني نرخ‌هاي مصوب را به تمامي مدارس پي‌گيري نمايد.
نرخ ميني‌بوس‌هاي مدارس در 9 ماهه سال تحصيلي 92-91
 
از 0 تا 5  كيلومتر
از 5تا10كيلومتر
از 10 تا 15 كيلومتر
از 15 تا 20 كيلومتر
از 20 تا 25 كيلومتر
از 25 تا 30 كيلومتر
129.000 تومان
132.000 تومان
134.000 تومان
136.000 تومان
139.000 تومان
141.000 تومان
 
نرخ سرويس‌هاي تاكسيراني مدارس در هر ماه از سال تحصيلي 92-91
 
از 0 تا 10 كيلومتر
از10 كيلومتر به بالا
44.000 تومان
47.000 تومان
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 15/10 خاتمه يافت.