پانصدو سي و چهارمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

پانصدو سي و چهارمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 
   پانصدو سي و چهارمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 30/16 روز يك‌شنبه مورخ 7/3/91 با حضور كليه اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي قبولي عبادات در اين ماه پرخير و بركت و توفيق روزافزون همكاران ارجمند، گزارشي از مأموريتشان به استان هرمزگان (جزيره ابوموسي) كه با حضور رئيس شوراي‌عالي استان‌ها و رؤساي شوراهاي اسلامي استان سراسر كشور برگزار گرديده بود و مباحث مطرح شده در آن اجلاس از جمله نامگذاري يكي از ميادين و يا خيابان‌هاي هر شهر بنام ابوموسي، ارائه نمود.
وي در ادامه از جلسه برگزار شده در استانداري با حضور آقاي مهندس خادمي و آقاي دشتي رئيس شوراي اسلامي شهر حميديا و پي‌گيري‌هاي انجام شده در خصوص ادغام شهر حميديا به شهر يزد جهت كلان شهر شدن و نتايج حاصله از آن جلسه توضيحاتي ارائه نمود و خواستار حمايت و پي‌گيري جدي مسئولين استان براي الحاق هر چه سريعتر اين دو شهر گرديد.
مصوبات :
 
     تملك پلاك در طرح 30 متري خاتم به وكالت آقاي صادقيان    
 
 
1- لايحه شماره502/910008267-24/2/91 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911000635- 25/2/91 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك تمامي از پلاك 30/1/1257 بخش5 يزد واقع در طرح 30 متري خاتم وكد نوسازي شماره 53-49-10-2 وكالت عباس صادقيان اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/500/637/6ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين مقرر شد در ازاي اين بستانكاري قطعات شماره 1252 و1253 و1254 و1255 از اراضي مهراوران و جمعاً به مبلغ 000/100/670/6 ريال به ايشان واگذار و مابه التفاوت ان به مبلغ 000/600/32 ريال بصورت نقد در وجه شهرداري پرداخت گردد ومالك موظف به انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري مي‌باشد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد531020002(تملك املاك واقع درمسير طرحهاي عمراني تهاتر) اقدامات بعدي معمول گردد.  ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.  ميروكيلي – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون برنامه و بودجه و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق مشروط بر رعايت كليه حقوقات شهرداري، مورد تصويب قرار گرفت.
 
     تملك پلاك در طرح 12 متري حسين علي گل    
 
2- لايحه شماره502/910008100-23/2/91 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911000595- 23/2/91 :
 
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك تمامي از پلاك ثبتي1/7372بخش4 يزد واقع درطرح 12 متري حسين علي گل به كد نوسازي شماره10-4-7-2متعلق به سيد عباس دهقان و شركا اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ000/850/250/1 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين و مقرر شد در ازاي اين بستانكاري قطعات شماره 2426 و2191 از اراضي مهر آوران جمعاً به مبلغ 000/000/987 ريال به ايشان واگذار ومابه‌التفاوت آن مبلغ 000/850/263 ريال پس از انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري در دو قسط در وجه ايشان پرداخت گردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 531020001و 531020002( تملك املاك واقع درمسير طرحهاي عمراني نقد وتهاتر) اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد.  ميروكيلي – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه با حضور مسئولين مربوطه و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق ، مورد مخالفت قرار گرفت.
 
     تملك پلاك در طرح 30 متري خاتم متعلق به خانم سكينه جعفري نعيمي    
 
3- لايحه شماره502/910004863-5/2/91 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911000339- 5/2/91 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك تمامي از پلاك ثبتي 31/1257بخش 5 يزد واقع درطرح30 متري خاتم به كد نوسازي شماره 26-49-10-2 متعلق به خانم سكينه جعفري نعيمي اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه‌اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ000/000/505/4 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين و مقرر شد پس از انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري قطعات 1286 و1287 و1288 و1289 از اراضي مهر اوران جمعاً به مبلغ 000/100/589/4 ريال به ايشان واگذار و با موافقت اعضاي كميسيون مقرر گرديد مابه‌التفاوت آن به مبلغ 000/100/84 ريال اخذ نشده و بصورت پاياپاي باشد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد531020002(تملك املاك واقع در مسير طرحهاي عمراني (تهاتر)) اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون برنامه و بودجه و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق ، مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
 
     تملك پلاك در بلوار نواب صفوي كوچه دانش پايه
 
4- لايحه شماره502/910007323-19/2/91 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911000545- 19/2/91 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدينوسيله به استحضار مي رساند با عنايت به اينكه بابت سرانه‌هاي خدماتي حاصل از تفكيك 6 دانگ پلاك باقيمانده 138/6335 بخش 8 يزد متعلق به كاظميني وشركاء مقرر گرديد مالكين مساحت 90/3348 متر مربع زمين با كاربري مسكوني وفضاي بازي كودكان به شهرداري واگذار نمايند كه مالكين طي در خواست شماره 6112 مورخ 12/2/91 اعلام نموده اند كه اسناد مالكيت پلاك مورد تفكيك جهت اخذ وام بانكي جهت احداث آپارتمان در رهن بانك مي باشد وانتقال سهم شهرداري ميسر نميباشد ولذا حاضرند معادل مبلغ ريالي قطعات سهم شهرداري قطعات تجاري با سند ششدانگ تفكيكي شهرداري در همان محل (مجاورت پلاك مورد تفكيك ) به شهرداري واگذار نمايند .لذا موضوع به كارشناس رسمي داد گستري ارجاع وبر اساس نظريه مذكور 14 قطعه مسكوني با يك قطعه با كاربري فضاي بازي كودكان جمعاً به مبلغ 000/809/664/3ريال ارزيابي وقطعات تجاري         (8 قطعه) به شماره‌هاي 226 و227 و174 الي 179 از پلاك 138/6335 بخش 8 يزد جمعاً به مبلغ 000/775/854/3ريال برآورد واعلام نظرگرديده است و مابه‌التفاوت آنها مبلغ 000/966/189 ريال بستانكاري مالكين مي باشد كه مقرر شد به حساب عوارضات تفكيك وصدور پروانه ساختمان منظور گردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير برگهاي ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاكها بروي آن مشخص گرديده خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح، اتخاذ تصميم ونتيجه را جهت اقدام بعدي به اين شهرداري اعلام فرماييد. ضمناً آقاي قانع به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون برنامه و بودجه و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق ضمن رعايت رعايت ماده 101 در خصوص اصلاح معابر و سطوح خدمات و انتقال زمين بازي كودكانه كه مي‌بايست بدون اخذ وجه به شهرداري واگذار گردد، مورد تصويب قرار گرفت.
 
     ساماندهي قبرستان جوي هرهر    
 
5- نامه شماره 115/ح- 10/2/91 هيئت امناء حسينيه مصباح الهدي و سفينه النجاه ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911000419- 12/2/91 :
« رئيس محترم شوراي شهر يزد- جناب حجه الاسلام مطهريان زيده عزه- سلام عليكم- احتراماً با آرزوي توفيق روزافزون جنابعالي، عنايت به نامه شماره 146-10/1/91 فرماندار محترم يزد كه وقفيت مجموعه قبرستان جوي هرهر محرز گرديده و با توجه به اينكه بخشي از اين قبرستان در اختيار شهرداري منطقه 2 بعنوان انباري كه حسب گفته مرحوم حجه الاسلام والمسلمين صدوقي ره : «هيچ شأنيتي با مزار علما و بزرگان ندارد» مورد استفاده قرار گرفته است خواهشمند است دستور فرماييد در اسرع وقت با دعوت از افراد مباشر و مؤثر و نماينده محترم اداره كل اوقاف و امور خيريه و هيئت امناء حسينيه مصباح الهدي و سفينه النجاه نسبت به خاتمه بخشيدن به نابساماني و معضلات موجود در اين مجموعه اقدام مقتضي مبذول گردد اميد است گشايش گره‌هاي موجود يادگاري از دوران مسئوليت جنابعالي و همكاران در شوراي شهر يزد باشد. حسين زارع ارناني- هيئت امناء حسينيه مصباح الهدي و سفينه النجاه »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات و نيز استعلام انجام شده از سوي يكي از عالمان ديني شهر يزد و به دليل اينكه وقفيت قبرستان مذكور محرز نمي‌باشد مقرر گرديد شهرداري با توجه به وجود قبور علما، صلحا و مفاخر شهر در اين قبرستان و در جهت رعايت شئونات مؤمنين و مؤمنات در اولين فرصت نسبت به تهيه طرح ساماندهي اين مجموعه اقدامات لازم معمول و نتيجه را جهت تصميم‌گيري به شورا گزارش نمايند.
 
     جابه جايي درختان تقاطع فضاي سبز    
 
6- لايحه شماره200/910011007-7/3/91 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911000847- 7/3/91 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، عطف به نامه430/911501848مورخ 07/03/91سازمان پاركها مبني بر، برآورد هزينه روت بال (جابجائی درخت)درختان تقاطع فضاي سبز ، اين شهرداري در نظر دارد جهت حفظ وحراست از محيط زيست وتامين فضاي سبز وجلوگيري از قطع درختان در طرح صدرالاشاره، بصورت واگذاري مستقيم در حد مبلغ 740.000.000ريال (با توجه به برآورد پيوست ) نسبت به انعقاد قرارداد با شركت نخلستان هميشه سبز از محل كاهش كد 539010009 ( اجراي پروژه هاي پيش بيني نشده با نظر آقاي شهردار ) كسر وبه كد 535010006 ( نگهداري وتوسعه فضاي سبزمنطقه دو ) اقدام نمايد لازم به توضيح است اصلاحات لازم درمتمم 91 لحاظ ميگردد . خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي صفدر پور به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.. ميروكيلي – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به توضيحات شهردار محترم و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
     شيوه نامه امور سرمايه گذاري و مشاركت شهرداري    
 
7- نامه شماره114/910003880-31/1/91 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911000260- 31/1/91 :
« احتراماً همانگونه كه مستحضريد مبحث مشاركت بخش خصوصي در اجراي پروژه هاي عمراني شهرها مقوله اي است كه باعنايت به ناكارآمدي منابع حال حاضر درآمدي شهرداري ها در صدر توجه شوراها و   شهرداري هاي سراسر كشور قرار گرفته است.  تجربه چند ساله شهرهاي پيشتاز در مبحث مشاركت از ناكارآمدي و مبهم بودن قوانين فعلي شهرداري‌ها درخصوص نحوه به مشاركت گذاردن پروژه هاي شهري حكايت دارد به نحوي كه هر شهري به مقتضاي ميزان همدلي و همراهي مسئولين اجرايي استان و شهرستان رويه خاص خودشان را در پيش گرفته بودند.  اين نقيصه ، شهرداران كلان شهرها را بر آن داشت تا بمنظور ايجاد وحدت رويه در اجراي پروژه هاي عمراني نسبت به تدوين شيوه نامه اي واحد براي شهرهاي سراسر كشور اقدام نمايند. اين شهرداري نيز با توجه به ضرورت امر و بمنظور اجرايي نمودن شيوه نامه مذكور در سه مقطع و طي نامه هاي شماره 110/45359 مورخ 06/12/86 و 114/33114 مورخ 14/07/87 و 114/12383 مورخ 19/03/89 نسبت به ارسال شيوه نامه به آن شوراي محترم اقدام نموده كه عليرغم پيگيري هاي بعمل آمده تاكنون ، مصوبه آن شورا به اين شهرداري ابلاغ نگرديده و كماكان در دستوركار كميسيون هاي فرعي آن شورا قرار دارد. فلذا باعنايت به اهميت موضوع مشاركت و نقش موثر و قابل توجه آن در تسريع اجراي پروژه هاي عمراني شهر و كاهش هزينه هاي اجرايي شهرداري ، خواهشمند است دستور فرماييد موضوع در اولويت كاري آن شوراي محترم قرار گيرد. ميروكيلي – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به جلسات برگزار شده و بررسي‌هاي بعمل آمده با حضور مسئولين مربوطه و توضيحات رياست كميسيون برنامه و بودجه شورا و پس از بحث و تبادل نظرو استماع نظرات مخالف و موافق و نيز تغييرات و اصلاحات صورت گرفته، شيوه نامه امور سرمايه‌گذاري و مشاركت شهرداري در سيزده ماده و دوازده تبصره مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
 
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 35/19 خاتمه يافت.