پارک باد و سایه (شهرک فراز) ظرف یک ماه آینده به بهره برداری می رسد

پارک باد و سایه (شهرک فراز) ظرف یک ماه آینده به بهره برداری می رسد


پارک باد و سایه (شهرک فراز) ظرف یک ماه آینده به بهره برداری می رسد

با حضور غلامعلی سفید، محسن عباسی، الهه جورابی از اعضای کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد و سلمانی معاون امور زیربنایی شهرداری، اله یاری مدیر منطقه سه و خبیری رئیس سازمان عمران شهرداری از مراحل تکمیل پارک باد و سایه در شهرک فراز و فعالیت های عمرانی در سطح منطقه سه شهرداری بازدید شد.
پارک پاد و سایه با ۱/۳ هکتار مساحت از پروژه های عمرانی منطقه سه شهرداری در شهرک فراز است که تا پایان خرداد به بهره برداری می رسد.