يكصد وچهاردهمين جلسه ‌چهارمين دوره شوراي اسلامي شهريزد

يكصد وچهاردهمين جلسه ‌چهارمين دوره شوراي اسلامي شهريزد

 

   صورتجلسه
     يكصد وچهاردهمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7صبح  سه شنبه مورخ 29/7/93 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد :
درابتدا سركار خانم يادگار نايب رئيس شورا با سلام و صلوات برمحمد و آل محمد(ص) ، فرارسيدن روز ورزش و هفته تربيت بدني را به تمامي ورزشكاران و مديران و همچنين كساني كه به نوعي درعرصه ورزش جهت سلامتي مردم نقش دارند تبريك عرض نمود واز شهرداري خواست با توجه به باشگاههايي كه تحت اختيار سازمان فرهنگي ورزشي مي باشد با درنظر گرفتن امكانات و تجهيزات بيشتر جهت امر ورزش دراختيار ورزشكاران قراردهد . وي درادامه با گراميداشت روز صادرات ابراز اميدواري نمود تا همه مسئولين به خصوص دربخش صنعت برنامه ريزي و راهكارهاي اصولي و مناسب را براي توليدات داخلي باكيفيت جهت صادر به كشورهاي ديگر داشته باشند . سپس ايشان گزارشي از بازديد بعمل آمده از سوي تني چند از اعضاي شورا به اتفاق شهردار محترم و ساير مسئولين شهرداري از مجموعه شركت تعاوني دهياري هاي استان ارائه نمود و ضمن ابراز گلايه به دليل عدم حضور ساير اعضاي شورا از آنان خواست تا در بازديدهاي بعدي حضور فعال داشته باشند . سپس آقاي شايق با عرض تبريك روز تربيت بدني و همچنين روز تكريم خانواده وبازنشستگان توضيحاتي را درخصوص حريم شهر يزد و گسترش آن به دليل ساخت وسازهاي انجام شده ودرحال انجام و عدم رعايت مسائل شهرسازي و افزايش جمعيت درآن مناطق ونيز اقدامات انجام شده توسط دهياريهاي استان از جمله احداث بلوار ميدان امام حسين (ع) و ساخت پارك گلستان جهت استحضار اعضاي شورا ارائه نمود .درادامه آقاي رادمنش پيشنهاد نمود تمامي‌اعضاي شورا كه بهعنوان نماينده درادارات ومناطق سه گانه شهرداري وناحيه تاريخي،سازمان هاي وابسته به شهرداري درجلسات حضور داشتند گزارش كاملي از عملكرد يكساله خود را جهت ارزيابي به شورا بصورت مكتوب ارائه نمايند كه مقررگرديد موضوع طي‌نامه اي به تمامي اعضاي شورا جهت ارائه گزارش كامل ابلاغ شود. درادامه وبراساس دستوركارجلسه وبا حضورآقايان دهستاني،دشتكي مديران درآمدهاي عمومي و مالي شهرداري بخش هاي ديگر از عملكرد درآمد – هزينه شش ماهه نخست سال 93 شهرداري براي انتشار و انعكاس به مردم و همچنين مسئولين مربوطه مطرح و مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت كه مقرر گرديد شهرداري در زمينه هاي زير پي گيري و بررسي هاي لازم را انجام و نتيجه را به شورا گزارش نمايد :
الف: گزارش كاملي از اقدامات وفعاليت هاي صورت گرفته و نيز چگونگي انعقاد قرارداد شهرداري جهت اتلاف سگ هاي ولگرد .
ب : ميزان سرمايه گذاري وسهام شهرداري در فروشگاه رفاه .
ج: لزوم حضور نماينده اداره درآمدهاي عمومي در واحد امور قراردادهاي شهرداري هنگام عقد قرارداد با پيمانكاران .
د: اقدامات وفعاليت هاي صورت گرفته تاكنون توسط شهرداري بابت نصب پاركومترها در خيابان هاي سطح شهر.
مصوبات :
    حريم شهر يزد  
 
1- به دليل اهميت وضرورت پي گيري وبررسي موضوع حريم شهر يزد ، مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات ،مقررگرديد آقاي شايق به عنوان نماينده شورا اقدامات لازم دراين زمينه معمول ونتيجه را به شورا گزارش نمايد .
 
    تملك پلاك واقع در طرح بلوار دكتر پيرنيا  
 
2- لايحه شماره 930032740- 19/7/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 931002574- 19/7/93 :
« احتراماً ، باستناد ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك تمامي از پلاك ثبتي 13/8398 بخش4 يزد واقع درطرح بلواردكتر پيرنيا به ‌كدنوسازي شماره9013-48-19-2متعلق به سيد محمد دهقان اقدام نمايدودر اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/900/351ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين گرديد.ليكن نظر به اينكه پروژه مذكور فاقد رديف اعتباري پيش بيني شده در سال جاري مي باشد موضوع در كميته اعتبارات مطرح و مقرر شد از محل کد 15310200024 تأمين اعتبار گردد و ايشان موظف به انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري و تحويل ملك مي باشند .علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است،خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت موافقت امر به ابلاغ فرماييد .ضمناً در صورت نياز آقاي محمد حاجي‌رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
     تملك پلاك واقع در طرح بلوار دكتر پيرنيا
 
 
3- لايحه شماره 930032736 – 19/7/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 931002575- 19/7/93 :
 « احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك تمامي از پلاك ثبتي 2/8398 بخش 4 يزد واقع در طرح بلوار دكتر پيرنيا به كد نوسازي شماره 9014-48-19-2 متعلق به سيد محمد دهقان اقدام نمايد و در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/000/405 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين گرديد.ليكن نظر به اينكه پروژه مذكور فاقد رديف اعتباري پيش بيني شده در سال جاري مي باشد، موضوع در كميته اعتبارات مطرح و مقرر شد از محل کد 15310200024 سایر تملکات منطقه دو تأمين اعتبار گردد و ايشان موظف به انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري و تحويل ملك مي باشند.علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است ،خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح ودر صورت موافقت امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً در صورت نياز آقاي محمد حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق مورد تصويب قرار گرفت .
     تملك پلاك واقع در طرح بلوار دكتر پيرنيا
 
 
4- لايحه شماره 930032731 – 19/7/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 931002576- 19/7/93 :
 « احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري در نظر دارد نسبت به تملك تمامي پلاك ثبتي 3/8398 بخش 4 يزد واقع در طرح بلوار پيرنيا به كد نوسازي شماره 9008-48-19-2 متعلق به آقای سيد محمد دهقان اقدام نمايد ودراين خصوص توافقنامه اي في‌مابين تنظيم كه در ازای واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/500/651ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين گرديده است. ليكن نظر به اينكه پروژه مذكور فاقد رديف اعتباري پيش بيني شده در سال جاري مي باشد، موضوع در كميته اعتبارات مطرح و مقرر شد از محل کد 15310200024( سایر تملکات منطقه دو) تأمين اعتبار ومالک موظف به انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري و تحويل ملك مي باشد.علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده ،خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرماييد.ضمناً درصورت نياز آقاي محمد حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق مورد تصويب قرار گرفت .
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 15/10 خاتمه يافت.