يكصد وهيجدهمين ‌جلسه ‌چهارمين دوره شوراي اسلامي شهريزد

يكصد وهيجدهمين ‌جلسه ‌چهارمين دوره شوراي اسلامي شهريزد

 

   صورتجلسه
     يكصد وهيجدهمين ‌جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 30/18 روز شنبه مورخ 17/8/93 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد :
درابتدا رياست شورا با سلام و صلوات برمحمد و آل محمد(ص) وآرزوي قبولي عزاداريها ،درخصوص فرمايشات مقام معظم رهبري در رابطه با احداث مساجد در شهرها ، شهركها ، مجتمع هاي مسكوني جهت استفاده خانواده ها وبرگزاري مراسم هاي خاص ملي – مذهبي مطالبي را عنوان وخواستار پي گيري جدي شهرداري با توجه به مصوبات اخير شورا بابت احداث مساجد درمجتمع هاي مسكوني گرديد. وي درادامه از عملكرد ضعيف اداره اجرائيات شهرداري درخصوص عدم جلوگيري از ساخت وسازهاي بدون مجوز ، سد معابر توسط مغازه داران و همچنين عدم برخورد جدي شهرداري بدليل ساخت وساز غيرمجاز مجتمع پارسيان درمنطقه صفائيه و عدم رعايت ضوابط ومقررات شهرسازي به خصوص تأمين پاركينگ ابراز گلايه نمود واز شهرداري خواست دراسرع وقت موضوعات فوق را پي گيري نمايد .
سپس آقاي كاشفي زاده درسخنان پيش ازدستور درخصوص تعيين تكليف موضوع وام اخذ شده ازسوي بانك‌صادرات جهت‌احداث كشتارگاه صنعتي‌وعدم پرداخت اصل وسودآن وام‌توسط شهرداري توضيحاتي ارائه وخواستاربازديد تمامي اعضاي شورا از آن‌مجموعه ومرتفع نمودن‌آن مسائل و مشكلات با حضور مسئولين مربوطه گرديد . درادامه جلسه آقاي عظيمي زاده شهردار محترم با آرزوي قبولي عزاداريها و همچنين توفيق خدمت هرچه بيشتر به مردم اظهارداشت : با توجه به تأكيد مقام معظم رهبري وهمچنين مصوبات شورا درخصوص جانمايي ومكان يابي درمجتمع هاي مسكوني جهت احداث مساجد، شهرداري آمادگي دارد تا با مشاركت عموم مردم وخيرين با تعيين رديف اعتباري مورد نياز با هماهنگي و اخذ مجوز ازشورا اقداماتي دراين زمينه داشته باشد . وي درادامه درخصوص اقدامات صورت گرفته و جلسه برگزار شده باحضورمسئولين مناطق جهت ساماندهي مجموعه اجرائيات شهرداري و واگذاري قسمتي ازكارها به بخش خصوصي وهمكاري نيروي انتظامي جهت راه اندازي پليس ساختمان مطالبي را عنوان نمود . سپس ايشان در رابطه با احداث مجتمع پارسيان وفروش آن مجتمع توسط مالك وعدم رعايت ضوابط ومقررات شهرسازي ونداشتن فضاي باز وعدم تأمين پاركينگ ورأي صادره از سوي ديوان عدالت اداري و همچنين مسائل ومشكلات موجود درميدان ميوه وتره بار بدليل راه اندازي ميدان ميوه و تره بار درشهر شاهديه ونيز پي گيري هاي انجام شده درخصوص حل موضوع وام كشتارگاه صنعتي وجلسه برگزارشده با نمايندگان بنياد مستضعفان باحضور تني چند از اعضاي شورا جهت تملك كارخانه جنوب براي احداث و گسترش فضاي سبز شهري جهت استحضار اعضاي شورا توضيحاتي ارائه نمود . درادامه جلسه با توجه به درخواست تني چند ازاعضاي شورا درخصوص عدم اجراي مصوبه شورا توسط شهرداري دراجراي پروژه بلوار خاتم و احداث رفوژ مياني به دليل افزايش تردد وسائط نقليه وخطرات احتمالي و عدم توجه آن شهرداري به مصوبه شورا و احداث چهارراه به صورت چراغدار ، آقاي عظيمي زاده شهردار محترم به اتفاق آقاي رحمت آبادي مدير منطقه دو شهرداري دراين زمينه مطالبي را عنوان و مقررشد هنگام آزادسازي كامل پلاكهاي موجود درابتداي آن بلوار و بازگشايي آن مسير شهرداري نسبت به رفوژ مياني در موقعيت هاي يادشده اقدام نمايد . سپس هر يك از اعضاي شورا با آرزوي قبولي عزاداريها درايام سوگواري حضرت ابا عبدا... الحسين (ع) وياران باوفايشان درخصوص ضرورت ساخت مساجد درمجتمع هاي مسكوني با تأمين اعتبار لازم دربودجه سال‌ آينده شهرداري ، تعيين تكليف هرچه زودتر وام اخذ شده از سوي بانك صادرات بابت كشتارگاه صنعتي ، مشكلات به وجود آمده‌درخصوص احداث‌مطب هاي پزشكان وهمچنين احداث‌دانشگاههاي‌علمي‌كاربردي دركوچه هاي پرتردد شهر واعتراض ساكنين آن‌مناطق بدليل رفت وآمد وپارك نمودن‌آن وسائط نقليه درب منازل آنان ، اهميت دادن شهرداري به مصوبات شورا واجراي آن برابر ضوابط ومقررات و مكاتبه نمودن شهرداري به دليل عدم امكان اجراي برخي مصوبات شورا ، پي گيري برگزاري همايش از سوي شورا باحضور استانداران ، فرمانداران وشهرداران واعضاي سابق شوراي شهر با توجه به مصوبه اخير شورا دراين زمينه ، تقدير وتشكر از شهرداري بدليل اقدامات انجام شده جهت آزادسازي پلاكها دربلوار خاتم و تأكيد بر تملك پلاكهاي باقي مانده جهت بازگشايي كل آن مسير ونيز اقدامات انجام شده توسط خيرين شهرساز جهت ساخت مساجد ، تملك پلاك جنب مسجد وحسينيه احداثي واقع در بلوار حضرت آيت ا... خامنه اي جهت تأمين پاركينگ ازسوي شهرداري ، ساماندهي درختان موجود درمعابر و بلوارهاي شهر به خصوص بريدگي بلوار امام جعفرصادق (ع) جهت ديد بيشتر رانندگان و كاهش تصادفات مطرح و بحث وتبادل نظر نمودند.درادامه جلسه آقاي فقيه خراساني‌درخصوص اجراي پروژه هاي عمراني ازسوي شهرداري درسطح شهر پيشنهاد نمود شهرداري برنامه ريزي هاي لازم جهت فروش اوراق قرضه براي مشاركت و سرمايه گذاري هرچه بيشتر مردم داشته باشد . وي درادامه با توجه به مصوبات شوراي شهر تهران وشيراز درخصوص تعيين عوارض درموقع صدور پروانه براي ساخت مترو پيشنهاد نمود شهرداري براي بهبود حمل ونقل ريلي اقدام مشابه دراين زمينه داشته باشد .
مصوبات :
    تملك پلاك ثبتي متعلق به ورثه سيدمصطفي سلامتيان     
 
1- لايحه شماره 930034518-30/7/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931002743- 30/7/93:
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك تمامی پلاك ثبتي 6469 بخش 8 يزد واقع در طرح پارك و فضاي سبز به كد نوسازي شماره 2-24- 5 -1 متعلق به ورثه مرحوم سيد مصطفي سلامتيان با وكالت آقای محمد رضا سالم اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازای واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/500/169/21 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين گرديد. لذا در نظراست با عنايت به اينكه رديف اعتباري لازم در كميته اعتبارات پادار گرديده ومتعاقباًتقدیم شورای محترم خواهدشد، زمين معوض در سطح شهر يزد با نظريه كارشناسي به عنوان عوض به ايشان واگذار و مابه التفاوت به طرف ذينفع پرداخت شود. ضمناً ايشان موظف به انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري و تحويل ملك مي باشند. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده ، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح ودر صورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرماييد.ضمناً در صورت نياز آقاي محمد حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .ضمناً مقررگرديد شهرداري ظرف مدت بيست روز 20 روز از تاريخ ابلاغ نسبت به تعيين زمين معوض اقدام و نتيجه را جهت تصميم گيري به شورا گزارش نمايد .  
 
 
     تملك پلاك هاي ثبتي متعلق به ماشاا... داوراني  
 
2- لايحه شماره 930031573 – 12/7/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 931002494- 12/7/93 :
 « احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد بنابه ضرورت نسبت به تملك تمامي پلاك هاي ثبتي 3739 و3825 بخش يك يزد به كد نوسازي شماره 64 -7 -3 -9 و30 -7 -3 – 9 متعلق به آقای ماشاءا... داوراني كه قسمتي از آن واقع درطرح تعريض گذر خيابان فرمانداري ( شهيد ابراهيمي) كه فاقد طرح اجرايي مي باشد اقدام نمايد ، لذا در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/430/046/1 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين ومقرر شد پس از انتقال رسمي اسناد در طرح به نام شهرداري و تحويل ملك در دو قسط در وجه ايشان پرداخت گردد. علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده ،خواهشمند است موضوع رادر شوراي اسلامي شهر مطرح و اجازه فرمائيد از محل كد 15310200044 ساير تملكات ناحيه تاريخي اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي محمد حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گرددعظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
     به روز شدن كليه ضوابط محاسبات سيستم شهرسازي   
 
 
3- نامه شماره 930029444 – 29/6/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 931002312- 30/6/93 :
 «برادر گرامي جناب آقاي حجت الاسلام عباس زارع رياست محترم شوراي اسلامي شهر يزد موضوع : در خصوص بند5 صورتجلسه مورخ 4/6/93 مصوب شوراي اسلامي شهر - با سلام وصلوات برمحمد و آل محمد (ص) عطف‌به بند 5 صورتجلسه مورخ 4/6/93 آن شوراي محترم‌به استحضار مي رساند، در راستاي ساده سازي مباني‌محاسبه عوارض وبهاي خدمات برابرلایحه شماره 910048080 مورخ 11/9/91 آن شورای محترم وبا اعمال مهلت مناسب جهت پرداخت‌عوارض طيق تعرفه سال احداث كه طي لايحه هاي مكرر نیز تمديد گرديده است، از تاريخ 16/12/92 كليه ضوابط محاسبات سيستم شهرسازي شهرداري به روز گرديده كه برابر رديف 2 از بند 5 صورتجلسه مورخ 4/6/93 مبنی بر محاسبه عوارض ساخت و ساز سالهاي 65 تا 82 بر اساس ضوابط و مقررات سال ساخت ،علاوه بر اینکه مصوبه جدید خلاف مصوبات قبلی شورای محترم مبنی بر به روز شدن عوارض کلیه ساخت وسازها می باشد مي بايست كليه ضوابط اعمال شده در سيستم شهرسازي تغيير يابد كه اين امر برگشت مجدد به روال سابق وبر خلاف سیستهای کلی شهرداری وشورای محترم می باشد ،لذا مستدعي است مجدداً پيشنهاد شهرداري مبني بر محاسبه عوارض اينگونه بناهاي بدون مجوز بر اساس درصدي از عوارض، برابر تعرفه و ضوابط روزمطرح و تجديد نظر گردد. عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق متن زير مورد تصويب قرار گرفت :
« عوارض ساخت وسازهاي بدون مجوز تجاري اداري به جز مسكوني احداثي قبل از سال 1365 ، شهرداري براساس بيست درصد (20%) مبلغ روز عوارض صدور پروانه ساختمان با مجوز و با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي سال نسبت به محاسبه آن اقدام نمايد .»
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 30/21 خاتمه يافت.