يكصد ونوزدهمين ‌جلسه ‌چهارمين دوره شوراي اسلامي شهريزد

يكصد ونوزدهمين ‌جلسه ‌چهارمين دوره شوراي اسلامي شهريزد

 

   صورتجلسه
     يكصد ونوزدهمين ‌جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح  روز سه شنبه مورخ 20/8/93 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد :
درابتدا رياست شورا با سلام و صلوات برمحمد و آل محمد(ص) وآرزوي توفيق روز افزون همكاران اظهارداشت : اميدواريم همه با هم وبا يكدلي ، صداقت و همفكري بتوانيم آنچه را كه وظيفه ما مي باشد در راستاي خدمت رساني صادقانه و هرچه بيشتر براي مردم و عمران ، آباداني شهر دارالعباده يزد گامهاي مؤثر ومثبت برداريم . سپس با توجه به دستوركار جلسه و هماهنگي هاي بعمل آمده قبلي وبا حضور آقاي دهقان كارشناس ترافيك ، آقاي ميرشمسي معاونت حمل ونقل وترافيك شهرداري ، آقاي نادري نسب كارشناس آن حوزه لايحه شهرداري در خصوص ارسال طرح پايانه اتوبوسراني واقع درميدان شهداي محراب مطرح ومورد بررسي و بحث وتبادل نظر قرار گرفت كه درنهايت موضوع به كميسيون عمران شورا ارجاع تا ضمن بررسي هاي لازم و همه جانبه نتيجه را جهت تصميم گيري نهايي به صحن علني شورا گزارش نمايند . 
مصوبات :
    پاسخ به ايراد فرمانداري
 
1- نامه شماره 5375-8/6/93 فرمانداري يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931002039- 9/6/93 درخصوص ايراد آن فرمانداري نسبت به بند 3 صورتجلسه مورخ 21/5/93 بابت واگذاري طبقه اي از پاركينگ خيابان شهيد رجايي به سازمان تأمين اجتماعي موضوع مجدداً درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق مقررگرديد جوابيه شهرداري كه طي نامه شماره 930033555 -26/7/93 به شورا ارائه گرديده به عنوان پاسخ به شرح زير به فرمانداري ارسال گردد :
« با عنايت به اينكه 100% درآمد حاصل از فروش اموال غيرمنقول شهرداري به هزينه هاي عمراني اختصاص‌مي يابد ، فلذاموضوع فوق هيچگونه مغايرتي باماده 68 قانون شهرداري ها پيدا                نخواهد كرد»
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 15/10 خاتمه يافت.