يكصد وشانزدهمين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد

يكصد وشانزدهمين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد

 

   صورتجلسه
     يكصد وشانزدهمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7صبح  روز سه شنبه مورخ 6/8/93 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد :
درابتدا سركار خانم يادگار نايب رئيس شورا با سلام و صلوات برمحمد و آل محمد(ص) و آرزوي قبولي عزاداريها و با اميد به اينكه بتوانيم همگي با صداقت پاسداشت خود شهداء و از رهروان راستين امام شهيدان حضرت اباعبدا... الحسين (ع) باشيم ودراين جلسه تصميماتي را كه اتخاذ مي گرددمورد رضايت پروردگار متعال و مردم قرارگيرد . وي درادامه پيشنهاد نمود به پاس همكاري صورت گرفته توسط آقاي دكتر همتي مبني بر واگذاري قطعه زميني به شهرداري طبق مجوز اخذ شده از سوي شورا در بلوار شهيد جوكاربه منظوراحداث پارك وفضاي سبز ،درجلسه علني آن شورا از ايشان با لوح سپاس تجليل بعمل‌آيد. سپس حجت الاسلام مطهريان به مناسبت ايام محرم وشهادت حضرت اباعبدا..الحسين (ع) ذكر مصيبتي نمودند و درادامه آقاي فقيه خراساني با عرض تسليت ايام محرم ،گزارشي ازسفر خود به تهران كه به عنوان نماينده شوراي استان‌جهت حضور درهمايش مشترك‌رؤساي شوراهاي‌اسلامي استان و شوراهاي مراكز استانها به منظور بررسي طرح تعدادي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي ولايحه دولت در خصوص نحوه انتخاب شهردار، از مطالب ومباحث مطرح شده درآن جلسه جهت استحضار اعضاي شورا توضيحاتي ارائه نمود .
سپس آقاي شايق پيرو جلسه قبلي شورا درخصوص بررسي مسائل ومشكلات شهرداري با پليس راهور پيشنهاد نمود هرچه سريعتر شورا پي گيري هاي لازم را درخصوص نشست مشترك مجدد با پليس راهور و با حضور مسئولين مربوطه براي جمع بندي موارد مطرح شده و همچنين ايجاد وبرقراري تعامل و همكاري با شهرداري ازسوي ساير دستگاهها جهت اجراي برنامه هاي ترافيكي درسطح شهر به عمل آورد . درادامه جلسه آقاي خباززاده پيشنهاد نمود تمامي سازمانهاي وابسته به شهرداري جلسات هيأت مديره آن سازمانها را براساس ضوابط ومقررات جاري درساعت غير اداري تشكيل تا هيچ گونه وقفه و خللي دركارها به وجود نيايد كه مقرر گرديد شورا موضوع را طي نامه اي به شهردار محترم جهت تذكر و اجراي آن ارسال نمايد .
مصوبات :
    تملك پلاك ثبتي متعلق به بي بي سكينه شيرخدا  
 
1- لايحه شماره 930032831-20/7/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931002591- 20/7/93:
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375و اصلاحيه بعدي آن ، به استحضار ميرساند قسمتي از پلاك ثبتي 2910 بخش 4 يزد به كد نوسازي شماره 9007-21-8-1 متعلق به بي بي سكينه شيرخدا در طرح 30 متري ادامه آبنما قرار دارد كه با عنايت به درخواست شماره 930032487 ايشان ( تصوير به پيوست ) ، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك تمامي ازپلاك مزبور اقدام نمايد و در اين خصوص توافقنامه اي
 في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/400/888/11 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين و مقرر شد مبلغ مذكور به حساب بدهكاري مالك بابت درخواست هاي مجوز درسطح شهر يزد منظور و لحاظ گردد . بدين صورت كه مالك حداقل ظرف سه ماه نسبت به انتقال شش دانگ پلاك مذكوربه نام شهرداري اقدام وتحويل ملك هم اكنون صورت          مي گيرد و مالك حداكثر تا پايان سال 1394 فرصت دارد نسبت به تهاتر نمودن بستانكاري خود بابت بدهكاري صدور مجوزهاي مورد درخواست خود به نرخ و تعرفه سال 1393 اقدام نمايد. ليكن اگر نامبرده تا پايان سال 1394 مراجعه و نسبت به تهاتر اقدام ننمود ، مبلغ 000/400/888/11 ريال از ابتداي سال 1395 پس از تأمين اعتبار به صورت اقساط يكساله در وجه مالكين پرداخت مي گردد. علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده است ، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد15310200017 اقدامات بعدي معمول گردد.ضمناً در صورت نياز آقاي محمد حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت . ضمناً مقرر گرديد مالك حداكثر ظرف مدت شش ماه نسبت به انتقال تمامي پلاك به شهرداري اقدام نمايد .
 
     تملك پلاك ثبتي متعلق به فاطمه شامي باف و شركا
 
2- لايحه شماره 930033974 – 28/7/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 931002684- 28/7/93 :
 « احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري در نظر دارد به منظور ايجاد پاركينگ درون محله اي بلوار نواب صفوي ، نسبت به تملك پلاك ثبتي 7/14282 بخش 8 يزد به كد نوسازي شماره 23-64-43-1 باکاربری مسکونی متعلق به خانم فاطمه شامي باف و شركا اقدام نمايد. لذا در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازای واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/600/845   ريال بابت غرامت ملك مزبورتعيين ، و مقرر شده پس از انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري و تحويل ملك در وجه ايشان پرداخت گردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل کد 15310200046 تملک و آزادسازی پارکینگ های منطقه یک اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي ميشود. عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
     تملك پلاك ثبتي متعلق به مسعوده مسعود
 
 
3- لايحه شماره 930032976 – 20/7/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 931002595- 20/7/93 :
 « احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك تمامي پلاك ثبتي 7/7320 بخش 4 يزد واقع در طرح ميدان شهداي محراب به كد نوسازي شماره 9031– 1– 98 – 2 متعلق به خانم مسعوده مسعود اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و بر اساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/000/640/2 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين ، مقرر شد پس از انتقال رسمي اسناد در طرح به نام شهرداري و تحويل ملك در دو قسط در وجه ايشان پرداخت ونظر به اينكه طرح مذكور فاقد رديف اعتباري پيش بيني شده در سال جاري مي باشد مقرر شد در اصلاحيه بودجه اعمال گردد. علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده ، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح در صورت موافقت امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً در صورت نياز آقاي محمدحاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
     تملك پلاك ثبتي متعلق به ورثه بي بي صفا مرشد
 
 
4- لايحه شماره 930032975 – 20/7/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 931002596- 20/7/93 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك تمامي پلاك ثبتي 10/7320 بخش 4 يزد واقع در طرح ميدان شهداي محراب به كد نوسازي شماره 9034 –1– 98–2 متعلق به ورثه بي بي صفا مرشد اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و بر اساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/000/640/2 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين ، مقرر شد پس از انتقال رسمي اسناد در طرح به نام شهرداري و تحويل ملك در دو قسط در وجه ايشان پرداخت گردد لذا نظربه اينكه طرح مذكور فاقد رديف اعتباري‌پيش بيني شده درسال جاري مي باشد مقرر شد در اصلاحيه بودجه اعمال گردد عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است ، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح در صورت موافقت امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً در صورت نياز آقاي محمد حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه شورا وتوضيحات رياست‌آن كميسيون‌وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف،موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
     تملك پلاك ثبتي متعلق به مسعوده مسعود
 
 
5- لايحه شماره 930032978 – 20/7/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 931002597- 20/7/93 :
 « احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك تمامي پلاك ثبتي 6/7320 بخش 4 يزد واقع درطرح ميدان شهداي محراب به كد نوسازي شماره 9030– 1– 98– 2متعلق به خانم مسعوده مسعود اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازای واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/000/194/5 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين و مقرر شد پس از انتقال رسمي اسناد درطرح به نام شهرداري و تحويل ملك در سه قسط در وجه ايشان پرداخت ونظربه اينكه طرح مذكور فاقد رديف اعتباري پيش بيني شده در سال جاري ميباشد حسب ضرورت ،مراتب در اصلاحيه بودجه اعمال گردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده ، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهرمطرح ودر صورت موافقت مراتب را امربه ابلاغ فرماييد. ضمناً درصورت نياز آقاي محمد حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي گردد.                عظيمي زاده - شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
     تهيه كارت بليط تك سفره 
 
 
6- لايحه شماره 930030873 – 7/7/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 931002420- 7/7/93 :
 « احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، به استحضارمي رساند باعنايت به درخواست شماره 930029261 مورخ 27/06/93 سازمان اتوبوسراني يزد وحومه (تصوير پيوست) مبني بر اينكه بعضي از شهروندان جهت استفاده ازناوگان سازمان بنا به دلايل متعدد ،وجه نقد پرداخت نموده واز خريد كارت بليط الكترونيك فعلي خودداري مي نمايند،لذا شهرداري يزد درنظردارد جهت رفع اين معضل ،با توجه به بند 6 صورتجلسه مورخ 23/05/93 هيئت مديره سازمان ، نسبت به تهيه كارت بليط تك سفره به مبلغ 5000 ريال اقدام نمايد . لذا خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد.
ضمناً آقاي محمدجواد كريمي مديرعامل سازمان اتوبوسراني يزد و حومه به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد مخالفت قرار گرفت .
     بهاي خدمات اقامتگاه مسافرين و رانندگان
 
 
7- لايحه شماره 930028027 – 19/6/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 931002196- 20/6/93 :
 « احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به استحضار می رساند با عنايت به درخواست شماره 931600528 مورخ 11/3/93 (تصویرپیوست)سازمان پايانه هاي مسافربري باتوجه به تجهيز و راه اندازي خوابگاه جهت استراحت وخدمات دهي به رانندگان درپايانه مسافربري درنظر دارد تا 5ساعت اوليه اقامت آنها جهت هر نفر مبلغ 30.000 ريال و به ازاي هرساعت اضافه برآن مبلغ 5000ريال جهت هرنفر به عنوان بهای خدمات اخذ نمايد . ضمناً باتوجه به اينكه سازمان پايانه ها نسبت به تجهيز چند واحد اقامتي جهت استفاده مسافرين نيز اقدام نموده است در نظراست جهت اخذ هزينه اقامت مسافرين، مطابق تعرفه مصوب سازمان ميراث فرهنگي كه به صورت سالانه به واحد هاي اقامتي ابلاغ مي گردد (تصوير پيوست) اقدام نمايد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهرمطرح و در صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي ابوالحسني به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده - شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت . ضمناً مقررگرديد شهرداري (سازمان پايانه هاي مسافربري) نسبت به راه اندازي مكان بارانداز تا پايان سال 93 اقدام نمايد .
 
 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت