يكصدوچهارمين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد

يكصدوچهارمين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد
 صورتجلسه
يكصدوچهارمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد «فوق العاده» با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح روز ‌چهارشنبه مورخ 12/6/93 با حضور اكثريت اعضاء و آقاي شاكري شمسي فرماندار محترم شهرستان يزد درخصوص تعيين هيأت رئيسه اين شورا تشكیل گرديد :
   در ابتدا وبراساس قانون تشكيلات ، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي شهر هيأت رئيسه سني در جايگاه قرار گرفت و جلسه توسط سركارخانم يادگار به عنوان رئيس سني آغاز گرديد كه پس ازمشخص شدن كانديداها و ارائه برنامه هاي خود و پس از رأي گيري انجام شده با برگه وبا اكثريت آراء اعضاي هيأت رئيسه سال دوم چهارمين دوره شوراي اسلامي شهر يزد از اين تاريخ براي مدت يكسال به شرح زير تعيين و انتخاب شدند :
1- آقاي عباس زارع گاريزي               با 6 رأي موافق به عنوان رئيس
2- خانم عزت يادگار                          با 6 رأي موافق به عنوان نائب رئيس
3- آقاي مهدي كاشفي زاده                  با 7 رأي موافق به عنوان منشي اول
4- آقاي سيد محمدرضا مدرسي          با 6 رأي موافق به عنوان منشي دوم
5- آقاي حميدرضا مطهريان                با 8 رأي موافق به عنوان خزانه دار
6- آقاي حميدرضا مطهريان               با 7 رأي موافق به عنوان سخنگو
ضمناً مقرر گرديد به لحاظ جلوگيري از هرگونه وقفه دركار عضويت تمامي اعضاي كميسيون هاي داخلي شورا و نمايندگان شورا در شهرداري ومناطق سه گانه وناحيه تاريخي ، تمامي سازمانهاي وابسته به شهرداري ، كميسيون هاي ماده صد و77 ،واحدها و ادارات داخلي همانند سال گذشته كماكان به فعاليت خود ادامه تا به ياري خدا شورا درفرصت مناسب نسبت به تعيين نفرات درموارد فوق اقدام نمايد .

جلسه با ذكر صلوات درساعت 9خاتمه يافت.