يكصدوپنجاه وپنجمين جلسه چهارمين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

صورتجلسه

  يكصدوپنجاه وپنجمين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد درساعت 30/7 صبح روزچهارشنبه مورخ 6/12/93 با حضور اكثريت اعضاء تشكيل گرديد :

در ابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) وآرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند ، از خداوند متعال خواست توفيقي به همه ما بدهد تا بتوانيم تصميماتي را كه دراين جلسه اتخاذ مي نمائيم مورد رضايت پروردگار متعال و همچنين همشهريان عزيز قرار گيرد .

درادامه آقاي فقيه عضو شوراي اسلامي شهر ني ريز استان فارس‌درجلسه شورا حضور يافت و از اقدامات و فعاليت هاي انجام شده توسط آن شورا و نيز توضيحاتي از لحاظ وسعت ،جمعيت ، آداب و رسوم ، محصولات آن شهرستان جهت استحضار اعضاي شورا ارائه نمود. 

مصوبه :

    پاسخ به ايراد فرمانداري      

 

1- نامه شماره 11607- 29/11/93 فرمانداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931004478- 2/12/93 درخصوص ايرادات آن فرمانداري نسبت به بند يك صورتجلسه شماره 147 مورخ 14/11/93 اين شورا بابت رديف هايي از تعرفه عوارض شهرداري براي اجرا در سال 94 ، موضوع مجدداً درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق مقررگرديد موارد زير به عنوان پاسخ به فرمانداري ارسال گردد :

رديف 1 (بند يك كليات وتعاريف درخصوص قيمت منطقه بندي (p ) ) :

با توجه به اينكه اخيراً قيمت منطقه اي ملاك عمل دارايي با افزايش ميزان آن تا سقف ده درصد به تصويب رسيده مقررگرديد يك نسخه از دفترچه مربوطه به فرمانداري ارسال شود .  

رديف 2(بند يك رديف 8 كليات وتعاريف درخصوص مهلت و تمديد پروانه هاي ساختماني به 4 سال و 5 سال) :

مقررگرديد شهرداري (معاونت معماري وشهرسازي) هماهنگي هاي لازم را دراين زمينه با سازمان نظام مهندسي ساختمان معمول نمايد .

رديف 3 (تبصره سه فصل سوم عوارض شهرداري درخصوص افزايش 15 درصدي به كليه آيتم ها) :

با عنايت به اينكه براساس ماده 32 آئين نامه مالي شهرداريها ،شهرداري مجاز به تقسيط نيست، شهرداري درجهت رفاه حال شهروندان بدون اعمال مراحل اداري بانكي و با نرخ سود كمتر از سيستم بانكي وبرابر قانون فوق الذكر و با پيشنهاد شهرداري و تصويب اين شورا نسبت به تقسيط عوارض اقدام نموده و كاملاً منطبق با قانون مي باشد .

رديف 4 (قسمت اخير تبصره 1 رديف 1-1 درخصوص اعطاء معافيت و الزام شهرداري به مطالبه معافيت اعمال شده) :

ايراد آن فرمانداري وارد تشخيص و مقررگرديد آن مواردي كه صرفاً مغاير با تبصره ذيل ماده 181 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مي باشد حذف گردد .

رديف 5 (رديف 1-4 درخصوص عوارض كسري فضاي باز واحدهاي مسكوني ، ويلايي و آپارتماني):

شورا بر مصوبه خود تأكيد و اصرار دارد .

رديف 6 (تبصره 1 و2 رديف 1-4 درخصوص عوارض كسري فضاي باز واحدهاي مسكوني ويلايي و آپارتماني مسكوني):

شورا بر مصوبه خود تأكيد و اصرار دارد .

رديف 7 (1-5 عوارض پذيره (صدور پروانه) تجاري) :

ايراد فرمانداري وارد تشخيص و توضيحات رديف 1-5 حذف گرديد .

رديف 8 (تبصره 2 رديف 1-1-5 درخصوص معافيت عوارض پذيره تجاري تك واحدي) :

جهت تشويق خيرين مدرسه ساز و ايجاد درآمد پايدار و دوام كار خير، شورا برمصوبه خود تأكيد و اصراردارد.

رديف 9 ( رديف 3-10 عوارض كسر و يا حذف پاركينگ ساختمان هاي بدون مجوز) :

عوارض پاركينگ ساختمانهاي مسكوني ويلايي بدون تغيير نسبت به سال 93 و معادل p30 مي باشد .

رديف 10 (تبصره 5 رديف 1-22 عوارض ساليانه تابلوها )

 به شرح زير اصلاح گرديد :

« عوارض تابلوهاي غيرمرتبط و تبليغاتي داخل پاساژها برابر با 50% درصد قيمت منطقه اي مربوط به همان پاساژها و مجتمع هاي تجاري تقليل و محاسبه گردد .»

 

رديف 11 (رديف 8-22 درخصوص عوارض تابلوهاي منصوبه پشت بام) :

به منظور ممانعت از نصب تابلوها توسط شركت ها ،بانكها درپشت بام و جلوگيري از خطرات احتمالي ، شورا بر مصوبه خود تأكيد و اصرار دارد .

رديف 12 (تبصره 5 رديف 1-32 درخصوص عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري در طرح هاي تفصيلي جديد ):  

شورا براساس ضوابط طرح تفصيلي ، بر مصوبه خود تأكيد و اصرار دارد .

رديف 13(رديف 37 عوارض آنتن هاي مخابراتي) :

شورا برمصوبه خود تأكيد و اصرار دارد .

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت  10/30 خاتمه يافت.