يكصدوپنجاه وسومين جلسه چهارمین دوره شوراي اسلامي شهر يزد

صورتجلسه

  يكصدوپنجاه وسومين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد درساعت 7 صبح روز يكشنبه مورخ 3/12/93 با حضور اكثريت اعضاء تشكيل گرديد :

در ابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند ازخداوند متعال خواست توفيقي به همه ما عطا فرمايد تا بتوانيم با بررسي بيشتر و كار كارشناسي بودجه سال 94 شهرداري را به صورت عادلانه براي مناطق شهر پيش بيني و مصوب نمائيم .

در ادامه آقاي عظيمي زاده شهردار محترم گزارشي از برنامه ريزي هاي انجام شده شهرداري جهت حضور در چهارمين نمايشگاه مديريت جامع شهري كه ازدوم تا پنجم اسفندماه‌سال جاري درمحل دائمي‌نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار مي گردد جهت استحضار اعضاي شورا مطالبي را عنوان و خواستار حضور آنان جهت بازديد از غرفه شهرداري گرديد . وي درادامه درخصوص جلسه برگزارشده درتهران كتابخانه ملي ايران بابت برگزاري جشنواره روستاههاي دوستدار كتاب باحضور وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي وساير مدعوين و تعيين نمودن شهر اهواز بعنوان پايتخت كتاب ايران و همچنين تجليل از روستاي رحيم آباد اشكذر يزد توضيحاتي ارائه نمود . سپس هريك از اعضاي شورا نقطه نظرات وپيشنهادهاي خود را درخصوص برگزاري نمايشگاه شهرداري درتهران و دستاوردهاي شهرداري درآن نمايشگاه ، پي گيري حفاري مجدد توسط پيمانكار شركت آب و فاضلاب از خيابان حسن آباد و اعتراضات مردمي دراين زمينه ، پي گيري تخصيص بلاعوض بودجه هاي عمراني وكمك هاي دولتي به شهرداري ،ادغام بعضي ازمعاونت ها و ادارات داخلي شهرداري ، ارسال ريز دريافتي ها جهت بررسي حق مسكن كاركنان ، مناسب سازي شهر با توجه به فرارسيدن ايام فاطميه (س) مطالبي را عنوان وبحث وتبادل نظر نمودند كه مقررگرديد درخصوص حفاري صورت گرفته درحسن آباد موضوع از طريق كميسيون نظارت و پي گيري شورا پي گيري و نتيجه را گزارش نمايند .

سپس آقاي عظيمي زاده درخصوص موارد فوق جهت استحضار اعضاي شورا مطالبي را بيان نمود.

درادامه وبراساس دستوركارجلسه وبا حضور آقاي پيرنيا معاونت برنامه ريزي و توسعه و كارشناسان واحد درآمد شهرداري بخش هاي ديگري از بودجه پيشنهادي كه قبلاً دركميسيون برنامه وبودجه شورا مورد بررسي قرار گرفته بود با توضيحات رياست آن كميسيون رديف هاي درآمدي پيشنهادي از جمله عوارض ساليانه خودروهاي سواري وساير وسايط نقليه ،عوارض بر ارتباطات حمل ونقل ، سينما ، نمايش ، نمايشگاهها ، عوارض بر صدورپروانه هاي كسب وپيشه ، عوارض بر قراردادها ، توليد يا فروش محصولات توليدي ، فخاري وساير محصولات ساختماني ، 30% حق النظاره مهندسين ساختمان ، پروانه هاي كسب و فروش ، عوارض حذف پاركينگ ، ساير وصولي توسط شهرداري وساير مؤسسات ، سهميه شهرداري ها از عوارض وصولي متمركز ، حق آسفالت ولكه گيري و ترميم حفاري ، حق كارشناسي و فروش نقشه ، درآمد حاصل از فروش بليط وخدمات شهري ، فروش محصولات كارخانجات ، درآمد حاصل از سرمايه گذاري در بخش عمومي خصوصي ،درآمد حاصل از وجوه سپرده هاي‌شهرداري مال الاجاره ساختمانها و تأسيسات ، درآمد حاصل از كرايه ماشين آلات و وسايط نقليه ، درآمد حاصل از پاركينگ وپاركومتر ، ساير درآمد اموال شهرداري مطرح و مورد بررسي وبحث وتبادل نظر قرار گرفت ومقررگرديد شهرداري پي گيري هاي لازم جهت برگزاري نشست مشترك با حضور نماينده محترم مردم يزد درمجلس شوراي اسلامي ، معاونت برنامه ريزي استانداري و فرماندار محترم جهت تحقق رديف درآمدي مربوط به سهميه شهرداري ها از عوارض وصولي متمركز اقدام و همچنين شهرداري به دليل اهميت و ضرورت نسبت به تعيين سهام خود از فروشگاه زنجيره اي‌رفاه وسازمان همياري شهرداري هابراي فروش اقدام ونتيجه را به‌شورا گزارش نمايد . 

مصوبات :

    حق توقف وسايل نقليه درپاركينگ مجتمع توليدي      

 

1- لايحه شماره 930054639-7/11/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 931004092- 7/11/93 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375و اصلاحيه بعدي آن ،همانگونه كه استحضارداريد براساس رقم مندرج در جدول بند (ل) از رديف 58 تعرفه عوارض وبهاي خدمات سال جاري ،حق توقف وسيله نقليه درپاركينگ مجتمع توليدي در هر شبانه روزمحاسبه و دريافت مي گردد.نظر به اينكه بعضاً وسايل نقليه كه عمدتاً نيز خودروهاي اسقاطي مي باشند مدت زيادي درپاركينگ توقف داشته و مبلغ محاسبه شده سنگين و دربعضي از موارد از ارزش وسايل نقليه نيز تجاورز مي نمايد، لذا بدينوسيله پيشنهاد مي گردد درخصوص مواردي كه مدت توقف وسيله نقليه بيش ازيك ماه مي باشد ، حق توقف بيش از يك ماه بر مبناي 50 درصد مبلغ مصوب فعلي دريافت گردد . خواهشمند موضوع را درشوراي اسلامي شهر مطرح و درصورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد . ضمناً  ‌آقاي محمد حسين دهستاني به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي         مي گردد. عظيمي زاد ه- شهردار يزد»

(ل): تعرفه توقف وسيله نقليه درپاركينگ موتوري درهر شبانه روز

رديف

شرح خدمات

مبلغ (ريال)

توضيحات

1

انواع موتورسيكلت

200/7

-

2

وسايل نقليه سبك(سواري و وانت)

000/38

-

3

وسايل نقليه نيمه سنگين (ميني بوس وكاميونت)

000/75

-

4

وسايل نقليه سنگين

000/100

-

 

 

موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق موارد به شرح زير اصلاح و مقررگرديد شهرداري درسال 94 نسبت به تبديل پاركينگ مورد نظر به فضاي سبز اقدام نمايد :

الف : نرخ مصوب بهاي خدمات بند (ل) رديف 58 براي يكماه اخذ گردد.

ب : نرخ مصوب بهاي خدمات بند (ل) رديف 58 براي بيش از يكماه (سي و يك روز به بعد) تا يكسال معادل 50% اخذ گردد.

ج : نرخ مصوب بهاي خدمات بند (ل) رديف 58 از شروع سال دوم به بعد معادل 20% اخذ گردد .

 

    تعيين نماينده شورا     

 

 

2- نامه شماره 930057349- 18/11/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931004267-18/11/93:

«جناب آقاي حاج شيخ عباس زارع رياست محترم شوراي اسلامي شهر يزد موضوع : معرفي نماينده –  با سلام و صلوات برمحمد و آل محمد(ص) احتراماً با عنايت به تصويب آيين نامه اجرايي اتاق فكر درشوراي عالي برنامه ريزي و طرح كليات آن درشوراي اسلامي شهر ، مستدعي است نسبت به معرفي نماينده شورا جهت عضويت در اتاق فكر بعنوان خبره در حوزه فرهنگي دستور اقدام مقتضي مبذول نمائيد . عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات آقاي رادمنش به عنوان نماينده شورا دراين زمينه تعيين و انتخاب شدند .

 

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت  30/10 خاتمه يافت.