يكصدوپنجاهمين جلسه چهارمین دوره شوراي اسلامي شهر يزد

صورتجلسه

  يكصدوپنجاهمين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد درساعت 30/18 روز شنبه مورخ 25/11/93 با حضور اكثريت اعضاء تشكيل گرديد :

در ابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند از خداوند متعال خواست توفيقي به همه ما بدهد تا بتوانيم دراين جلسه تصميماتي را اتخاذ نمائيم تا مورد رضايت حق تعالي و عموم همشهريان قرارگيرد .

سپس آقاي عظيمي زاده شهردار محترم گزارشي از روند صورت گرفته درخصوص تملك كارخانه جنوب و پرداختي هاي انجام شده تاكنون و كارشناسي هاي انجام شده بابت اراضي دانه سا و همچنين فراخوان مشاور براي ارائه طرح در آن كارخانه و نيز پي گيري هاي صورت گرفته توسط شهرداري با مديركل اداره ورزش وجوانان بابت تملك استخرباغ ملي واستقرارهيأت هاي ورزشي به مكاني مناسب وبرنامه ريزي هاي صورت گرفته جهت پرداخت حقوق وعيدي به تمامي كاركنان ، سازمانها وشركتهاي خدماتي‌در اوايل اسفند ، نصب دوربين‌هاي مداربسته در زيرگذرميدان امام‌حسين (ع) ،ورودي هاي شهر ازطرف بلوار فقيه‌خراساني ، بلوار جانباز ،بلوار شهيد دشتي جهت كنترل سرعت‌براي جلوگيري از كاهش تصادفات ، برگزاري مراسم اختتاميه اولين المپياد محلات در رشته هاي ورزشي واليبال ، بسكتبال و غيره و اهداء جوايز به برندگان با همكاري اداره كل ورزش وجوانان ، تعيين نمودن پانزده طرح برتر جهت استقبال از بهار توسط سازمان رفاهي ، تفريحي و نصب المانها در سطح شهر مطالبي را مطرح نمودند .

درادامه هريك از اعضاي شورا با تقدير وتشكر از ملت غيور وشهيد پرور ايران به خصوص مردم غيور و ولايتمدار يزد بابت حضور درمراسم باشكوه راهپيمايي روز 22 بهمن ، نقطه نظرات و ديدگاههاي خود را در خصوص تملك و تخريب مجموعه استخر باغ ملي مطرح و بحث و تبادل نظر نمودند كه دراين زمينه آقاي نيكنام تأكيد نمود شهرداري قبل از انجام هركاري نسبت به كارشناسي آن مجموعه اقدام نمايد .

درادامه آقاي مطهريان با توجه به اقدامات انجام شده توسط سازمان رفاهي، تفريحي جهت استقبال ازبهار  درخواست نمود آن سازمان طرح هاي خود را جهت بررسي به شورا ارسال نمايد .

سپس با توجه به لايحه ارسالي شهرداري بابت بودجه پيشنهادي سال 94 وطرح پيشنهادي اعضاي شورا دراين زمينه جهت بررسي آن لايحه درجلسات علني شورا با حضور كارشناسان و مسئولين مربوطه مطرح گرديد كه پس ازبحث وتبادل نظر درنهايت طرح پيشنهادي فوق مورد تصويب قرار گرفت . 

مصوبات :

    تملك پلاك ثبتي متعلق به آقاي سيدمصطفي ميرحيدر توران پشتي      

 

1- لايحه دوفوريتي شماره 930058654-23/11/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 931004349- 23/11/93 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375و اصلاحيه بعدي آن ،بدين وسيله به استحضار مي رساند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك شماره ثبتي 1/7310  بخش 4 يزد به كد نوسازي 8001– 36 –46 – 3 متعلق به آقای سيد مصطفي مير حيدر توران پشتي اقدام نمايد. نظر به اينكه پس از طي مراحل قانوني غرامت ملک موصوف توسط هيأت كارشناسي رسمي منتخب دادگستري جمعاً مبلغ 000/000/358/8 ريال برآورد و اعلام نظر گرديده و طي اخطاريه هاي شماره930034014 مورخ 28/7/93 و 930040357 مورخ 1/9/93  به نامبرده ابلاغ گرديده تا نسبت به دريافت غرامت و انتقال اسناد در طرح به نام شهرداري اقدام نمايد و پس از اتمام مهلت قانوني نامبرده از انجام توافق و انتقال خودداري نموده است، لذا به استناد ماده 8 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مصوب بهمن 1358 ضمن ارسال تصوير برگ ارزيابي منضم به نمايي از اخطاريه مذكور، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح واجازه فرمائيد شهرداري از محل كد 15310200071  طبق مقررات نسبت به توديع مبلغ غرامت به صندوق ثبت در مهلت شش ماهه قانوني اعتبار كارشناسي اقدام نمايد . ضمناً آقاي محمد حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . عظيمي زاد ه- شهردار يزد»

موضوع در صحن علني شورا با حضور شهردارمحترم مطرح، با عنايت به توضيحات ايشان وپس از بحث و تبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .

 

    طرح پيشنهادي اعضاء با موضوع هزينه طرحها   

 

 

2- طرح پيشنهادي اعضاي شورا (آقايان زارع ، رادمنش ، شايق ، فقيه خراساني ، مطهريان ، كاشفي زاده ، مدرسي ، نيكنام ، پاك نژاد ، خباززاده و سركارخانم ها وزيري ، يادگار ، اميني) ثبت دبيرخانه شورا بشماره931004311- 20/11/93 بشرح ذيل :

«رياست محترم شوراي اسلامي شهر يزد موضوع : هزينه طرحها باسلام - لازم است شهرداري و كليه سازمان هاي وابسته كليه طرح هاي مطالعاتي ،تحقيقاتي ، پژوهشي وامكان سنجي طرح هاي مشكلات شهري، پاركينگ پارك و برنامه عملياتي CDS و ITS و برنامه ريزي با كمك ماتريس SWOOT و طرح جامع حريم شهر، فضاي سبز ، پساب ، طرح هادي ، باغ شهر ، آموزش شهروندي ، درآمدهاي پايدار ، منظر شهري ، فرهنگي واجتماعي ،طرح جامع آموزشي ، شناسايي اقلام آماري شهري ، شناسنامه داركردن          مكان ها ، پاركها ، معابر ، مسكوني ، تجاري وهرنوع كاربري طرح ، امكان سنجي استقرار سيستم كنترل كيفيت ، الگوي برنامه ريزي كالبدي درشهر ، مطالعات تأثيرات فرهنگي واجتماعي ، تدوين سند جامع تأمين مالي با استفاده از فرصت هاي سرمايه گذاري ، تدوين سند جامع گردشگري شهرداري يزد ، طرح اجرايي شبكه هاي شهري ، طرح راهبردي مطالعاتي ساماندهي مجموعه باغات سطح شهر ، تهيه طرح هاي محرك توسعه بافت تاريخي وفرسوده ، مطالعه ژئوتكنيك طرح هاي اجرايي و تقاطع ها ، طرح جامع مبلمان شهري و نوپردازي ، محورهاي گردشگري بافت تاريخي ومطالعه خدمات شهري كه مبلغ هركدام 000/000/200 ريال بيشتر باشد . قبل از شروع فعاليت مبلغ پيشنهادي و نام شركت مربوطه و عوامل اجرايي مشاور و ناظر آن بصورت مكتوب به شورا اعلام گردد . لازم به توضيح است كه اين پيشنهاد شامل طرح هاي مشاركتي با ساير ادارات ، نهادها و سازمانها هم مي شود . »

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به توضيحات رياست كميسيون عمران و پس ازبحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق طرح پيشنهادي فوق مورد تصويب قرار گرفت .

 

 

    پرداخت به ذيحسابان شهرداري   

 

 

3- لايحه شماره 930043067-12/9/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 931003317- 13/9/93:

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، به پيوست تصوير نامه شماره 4/1025/م مورخ 01/02/89 معاونت محترم امور عمراني استانداري ارسال مي گردد . به منظور جبران زحمات ذيحسابان شهرداري كه علاوه بر پست سازماني خود امور ذيحسابي تملك دارائيهاي سرمايه اي شهرداري را نيز انجام مي دهند ، شهرداري در نظر دارد با عنايت به بند 2 نامه فوق الذكر و متناسب با اعتبار تملك دارائي سرمايه اي جذب شده در سال 1392 ، حق الزحمه ای حداكثر تا سقف نيم درصد اعتبارات جذب شده از محل اعتبار رديف 1511417002 ( هدايا و پرداختهاي تشويقي) بودجه سال جاري برای ايشان منظور و پرداخت نمايد . مستدعي است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي سيد جعفر دشتكي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه و توضيحات نائب رئيس آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق پيشنهاد فوق با پرداخت جمعاً مبلغ شصت ميليون ريال( 000/000/60 ريال ) براي سال 92 صرفاً جهت پرداخت به شهردار محترم و فرد ذيحساب مورد تصويب قرار گرفت . 

 

    پرداخت حق عمران شهردار   

 

 

4- لايحه شماره 930053463-2/11/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 931004047- 4/11/93:

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، همانگونه كه استحضارداریدتفريغ بودجه سالهاي 90 و91 شهرداري قبلاً به منظور اخذ درجه شهرداري به تصويب آن شوراي محترم رسيده كه شهرداري جهت پرداخت حق عمران اینجانب، عليرغم پيگيري هاي مکررتاکنون  موفق به اخذ مجوزلازم از استانداري نشده است. از سويي با عنايت به اينكه در سنوات قبل براي كليه شهرداران وقت با اخذمجوز از شوراي اسلامي شهر به طور علي الحساب مبالغي ازحق عمران پرداخت شده است، لذا ضمن پيوست نامه شماره 145/1968/93/م مورخ 23/09/93 كارشناس شهرداري ،بدینوسیله پیشنهادمی نمایدبابت حق عمران در  سال هاي 91 و 92 جمعاً مبلغ 110.000.000 (يكصد و ده ميليون ريال)  بطورعلی الحساب پرداخت گردد. خواهشمند است موضوع را درشوراي اسلامي شهر مطرح ودر صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد . ضمناً آقاي احمد روستايي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهردار يزد »  

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه و توضيحات نائب رئيس آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .

 

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت  45/21 خاتمه يافت.