يكصدويكمين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد

يكصدويكمين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
يكصدويكمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت7 صبح روز ‌سه شنبه مورخ 4/6/93 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد :
   در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات برمحمد و آل محمد(ص) ، فرارسيدن سالروز شهادت شهيدان رجايي وباهنر ،دو تن ازياران مخلص وباوفاي به امام راحل و ميهن عزيز اسلامي وبا گراميداشت هفته دولت ،از اعضاي شورا خواست تا به همين مناسبت طبق دعوتنامه شهرداري كه قرار است در روز پنجشنبه مورخ 6/6/93 با حضور وزير محترم دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح ، استاندار محترم وساير مسئولين پروژه هاي زيرگذر شهيد حكيميان ، حضرت ابوالفضل (ع) و ابوذر افتتاح و مورد بهره برداري قرار گيرد حضور فعال داشته باشند .
درادامه جلسه آقاي رادمنش درسخنان پيش از دستور گزارشي از عملكرد كميسيون برنامه وبودجه شورا در يكسال اخير و همچنين پي گيري هاي صورت گرفته درخصوص تعيين تكليف تفريغ بودجه سال هاي 74 لغايت 90 شهرداري و كارگروه تشكيل شده دراين زمينه و هماهنگي هاي صورت گرفته با مديركل محترم امور شهري و شوراها جهت بررسي آن توضيحاتي ارائه نمود . وي درادامه از اعضاي شورا خواست تا درخصوص مسائلي كه در رابطه با شورا در روزنامه ها ، سايت ها و غيره مطرح مي شود به غير از سخنگو اعضاي شورا پاسخگو باشند . سپس نامه ارسالي از سوي مديركل امور شهري وشوراها ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931001947- 3/6/93 درخصوص تعيين هيأت رئيسه شورا صرفاً روزچهارشنبه مورخ 12/6/93 مطرح و مقرر گرديد شورا طي دعوتنامه اي جهت حضور فرماندار محترم يا نماينده ايشان درآن روز در جلسه اقدام نمايد .
مصوبات :
    تدوين ، تهيه و تنظيم آئين نامه داخلي شورا  
 
 
1- در راستاي تدوين ، تهيه و تنظيم آئين نامه داخلي شوراي اسلامي شهر يزد ، موضوع درصحن علني شورا مطرح ، باعنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون فرهنگي اجتماعي شورا و توضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات آئين نامه داخلي اين شورا در 12 فصل 76 ماده و 61 تبصرهبه شرح زير مورد تصويب قرار گرفت:
مفاهيم و تعاريف در اين آيين‌نامه
 به جاي هريك از واژه‌هاي زير عنوان خلاصه شده مقابل آن به كار برده مي‌شود :
1- شوراي اسلامي شهر یزد– شوراي شهر
2- جلسه علني شوراي شهر – جلسه شورا
3- اعضاي اصلي شوراي شهر – عضو
4- محل برگزاري جلسات رسمي شورا – تالار شورا
5- كميسيون های دائمي شوراي شهر – كميسيون
6- قوانين و مقررات پيشنهادي اعضاي شوراي شهر – طرح
7- پيشنهادات شهرداري جهت تصويب – لايحه
فصل اول : كليات
مبحث اول : محل و تشكيل اولين جلسه شوراي شهر
ماده 1- محل شوراي اسلامي شهر یزد ساختمان «شوراي اسلامي شهریزد» واقع درمیدان آزادی است كه از اين پس به همين نام خوانده مي‌شود و هيچ محل ديگري براي تشكيل جلسات عمومي شورا رسميت ندارد.
ماده 2- جلسات شورا با حضور دو سوم اعضا رسميت مي‌يابد(9نفر) و كليه تصميمات شورا با اكثريت مطلق حاضرين در جلسه معتبر است مگر در مواردي كه قانون طور ديگري پيش‌بيني كرده باشد.
ماده 3- اعضاي شورا حق تفويض اختيارات خود را موقع رأي گيري به غير اعم از عضو يا غيرعضو شورا ندارند.
ماده 4- اعضاي شورا براساس مسئوليت خود متعهد و ملزم به حفظ حيثيات و شئون شورا و رعايت نظم و اجراي مفاد اين آيين‌نامه مي‌باشند.
تبصره-  هر جلسه علني با تلاوت يك صفحه قرآن مجيد با ترجمه آن آغاز خواهد شد.
مبحث دوم : استعفاي اعضا و نحوه رسيدگي به آن
ماده 5- هر عضوي مي‌تواند از مقام عضويت شوراي اسلامي شهر يزد استعفا دهد به شرط اينكه داراي دليل موجه باشد و پذيرش آن با اكثريت آراي حاضرين است.
ماده6- عضو مستعفي، متن استعفاءنامه مدلل خود را به عنوان رئيس شورا مي‌نويسد و رئيس شورا آن را در اولين جلسه علني و بدون قرائت متن اعلام و دستور كار جلسه رسمي بعد قرار مي‌گيرد.
ماده7- بررسي استعفاءنامه بدين ترتيب است كه ابتدا متن استعفاء نامه قرائت شده و سپس شخص مستعفي با عضوي ديگر به تقاضاي او از استعفاء دفاع مي‌نمايد. مدت قرائت استعفاءنامه و توضيح عضو مستعفي حداكثر نيم‌ساعت ومخالف يامخالفين نيز حداكثرنيم‌ساعت مي توانند صحبت كنند. سپس رأي ‌گيري به عمل مي‌آيد و در صورت تصويب مراتب به فرمانداري يزد از طريق هيأت رئيسه اعلام مي‌گردد.
فصل دوم – اعتبار جلسات شورا و انتخاب هيأت رئيسه به مدت يكسال و نحوه اداره جلسات
ماده 8- در جلسه افتتاحيه، هيئت رئيسه براي مدت يك سال انتخاب مي‌شوند.
ماده 9- هيأت رئيسه شوراي شهر مركب از رئيس، يك نايب رئيس، دو منشي و يك خزانه‌دار خواهد بود.
تبصره - معرفي كانديداهاي عضويت در هيأت رئيسه شورا مي‌بايستي با توافق وي و در جلسه علني اعلام گردد.
نحوه اداره جلسات شورا
ماده 10- رئيس شورا بايد در اداره امور شورا و اجراي آيين‌نامه با رعايت حقوق اعضاء ، بي‌طرفي خود را اعمال كند.
تبصره - رئيس شورا مي تواند حتي هنگام حضور خود، اداره جلسات رسمي شورا را به عهده نائب‌رئيس يا عضو ديگري بگذارد.
 
 
استعفاء يا فوت اعضاي هيأت رئيسه
ماده 11- اگر رئيس شورا پيش از انقضاي مدت از رياست استعفاء و يا فوت نمايد نائب رئيس جلسه، جلسه را برگزار و موضوع را اعلام مي‌نمايد. در اولين جلسه بعد كه بايد حداكثر يك هفته بعد تشكيل گردد، رئيس جديد طبق آيين‌نامه داخلي انتخاب ‌شود.
تبصره 1- در مورد فوت و يا استعفاي ديگر اعضاي هيأت رئيسه نيز بايد بدون تشريفات در جلسه بعد كه بايد حداكثر يك  هفته بعد تشكيل گردد تجديد انتخاب به عمل مي‌آيد و در هر حال انتخاب رئيس و يا اعضاي جديد هيأت رئيسه تنها براي مدت باقيمانده از يك سال رسميت خواهد داشت.
تبصره 2- شورا موظف است بلافاصله پس از قطعيت يافتن خروج عضو از شورا مراتب را به فرمانداري ذيربط بطور كتبي گزارش دهد تا فرماندار از عضو علي‌البدل شورا با احتساب رأي وي دعوت به شركت در جلسات و صدور كارت شناسائي بنمايد.
فصل سوم – كميسيون ها– بررسي لوايح و طرح ها در شورا
كميسيون هاي دائمي و نحوه انتخاب اعضاي كميسيون ها در ابتداي هر دوره
ماده 12- به منظور بررسي و اصلاح و تكميل لوايح شهرداري و طرحهاي اعضاي شورا و يا پيشنهاداتي كه به شورا داده شده است، و به منظور تهيه و تمهيد طرح‌هاي لازم و انجام وظايف قانوني كه به عهده شوراي شهر گذاشته شده است كميسيونهايي در شوراي شهر تشكيل مي‌شود.
ماده 13- تعداد وظايف يا عناوين كميسيونهاي دائمي كه بر حسب وظايف ارگانها و سازمانهاي وابسته به شهرداري و امور مديريتي شهر تشكيل مي‌شود در اين آيين‌نامه تعيين گرديده است که اعضاي شورا بر حسب سوابق و اطلاعات و با رعايت اولويت‌ها به عضويت اين كميسيونها انتخاب مي‌شوند هر كميسيون مي تواند با تصويب اكثريت اعضاي خود براي مشاوره از صاحبنظران دعوت كند. هريك از اعضاي شورا موظف است برحسب سوابق و اطلاعات و با رعايت اولويتها حداقل در يكي از كميسيونهاي دائمي عضويت داشته و در صورت تمايل مي تواند در كميسيونهاي ديگر با حق اظهار نظر بدون حق رأي شركت كند.
تبصره 1- تقسيم‌بندي اعضاي شورا در كميسيونها به پيشنهاد رئيس شورا توسط شورا به مدت يكسال انتخاب مي‌شود، به گونه‌اي كه هر كميسيون حداقل سه عضو و حداكثر پنج عضو داشته باشد.
ماده 14- پس از تقسيم اعضاي شوراي شهر در كميسيونهاي مربوطه، هر كميسيون با حضور حداقل دو سوم اعضاي خود منعقد و فوراً يك رئيس و يك نائب رئيس و يك منشي با رأي مخفي و با ورقه با اكثريت نسبي براي مدت يكسال انتخاب مي‌نمايد. منشي هر كميسيون مخبر ( سخنگو ) آن نيز خواهد بود.
ماده 15- اعتبار براي رسميت جلسه كميسيون ها حضور حداقل دو سوم اعضاء مي‌باشد و تصويب تصميمات كميسيون با اكثريت مطلق آراء حاضرين خواهد بود.
ماده 16- هر عضو فقط يكبار درطي دوره يكساله مي‌تواند از طريق هيأت رئيسه تقاضاي تغيير كميسيون را بنمايد و اين جابجائي اعضائي با موافقت اكثريت اعضاي كميسيونهاي ذينفع و با تصويب شورا انجام مي‌پذيرد.
ماده 17- كميسيونهاي شورا براي جلسات خود بايد دفتر ثبت صورتجلسات داشته و صورتجلسات به امضاء اعضاء اعم ازمخالف يا موافق برسد.دفاتر مذكورتوسط منشي تهيه و قبل از ثبت اولين صورتجلسه، صفحه اول آن با ذكر شماره صفحات و امضاء رئيس كميسيون و حسب مورد، اعضاي كميسيونهاي مربوط برسد. صورتجلسات كميسيونها بايد بگونه اي تنظيم شود كه در آن تاريخ و دستور كارهرجلسه واسامي‌اعضاء حاضر وغايب وتعداد آراي مثبت ومنفي اعضاء، مربوط به‌هريك از موضوعات به همراه خلاصه مفيدي از بحث و گفتگوي حاضرين و تصميم يا تصميمات متخذه و مصوب آمده باشد.
ماده 18- هيأت رئيسه شورا حداقل يك نفر، دبير اداري مناسب از ميان كارمندان شورا در اختيار هر كميسيون مي‌گذارد تا امور اداري مربوطه را از قبيل ارتباط با هيأت رئيسه، ادارات شورا و كميسيونها و كميته‌ها و تنظيم و توزيع مراسلات و ضبط مذاكرات و بايگاني اوراق و پرونده‌ها و سرعت جريان امور دفتري و تهيه صورتجلسات و ساير امور را عهده‌دار باشد.
اسامي كميسيون هاي دائمي شوراي اسلامي شهر يزد
ماده 19- كميسيون هاي دائمي شورا عبارتند از:
1- كميسيون عمران ، توسعه و ترافیک شهري
2- كميسيون فرهنگي، اجتماعي و زيست‌ محيطي  
3- کمیسیون خدمات شهری
4- کمیسیون برنامه وبودجه
5- کمیسیون تحول اداری واملاک
6- کمیسیون نظارت وپی گیری
ماده 20- رئيس شورا مكلف است كليه طرحها و لوايح را كه به شورا تقديم مي‌شود در اولين فرصت بنا به موضوعات آنها به كميسيونهاي مربوطه ارجاع وبا نظر شورا يك نسخه از طرحها براي اطلاع شهرداري و دستگاههاي ذيربط ارسال مي‌گردد.
تبصره 1- لوايح و طرحهائي كه جنبه‌هاي مختلف داشته و علاوه بر كميسيون اصلي به كميسيونهاي ديگري هم ارتباط پيدا نمايد از طرف رئيس شورا پس از مشخص نمودن كميسيون اصلي و فرعي و مواد مربوطه به كميسيونهاي فرعي به كميسيونهاي مربوط ارجاع مي‌شود. كميسيونهاي فرعي ظرف مدت ده روز گزارش خود پيرامون قسمت‌هاي مربوط را تهيه و به كميسيون اصلي ارسال مي‌نمايد. اين مدت با موافقت كميسيون اصلي تا ده روز ديگر قابل تمديد است تا مجموعاً به انضمام گزارش كميسيون اصلي براي طرح در جلسه علني شورا تقديم گردد.
تبصره 2- درشورا گزارش كميسيون اصلي قرائت مي گردد و در مواردي كه نظرات كميسيون فرعي با مصوبات كميسيون اصلي متفاوت باشد و در هر مورد مانند پيشنهادهاي اصلاحي نخست منشي كميسيون فرعي توضييح داده و سپس موافق و مخالف مذاكره نموده و در آن مورد رأي گيري مي‌شود.
تبصره 3- هر طرح پيشنهادي از جانب اعضاء مي‌بايستي حداقل پنج امضاء داشته باشد وبا قوانين و مقررات موضوعه مغايرت نداشته باشد.
ماده 21- هر طرح و يا لايحه‌اي كه به كميسيون ارجاع مي‌شود گزارش رد و يا تصويب، تغيير و يا تكميل آن بايد در ظرف مدتي كه از طرف رئيس شورا با توافق كميسيون مربوطه معين و اعلام مي‌شود و حداكثر آن بيش از يك ماه از تاريخ وصول به دفتر كميسيون نخواهد بود به شورا داده مي‌شود.
تبصره 1- ملاك، تاريخ وصول ثبت در دبيرخانه شورا است.
تبصره 2- در صورت تخطي كميسيون از تاريخ مورد نظر حداقل سه تن از اعضاي شورا و يا شهرداري يا دستگاه ذيربط حق دارد از شورا تقاضا نمايند كه آن را در دستور جلسه قرار دهد و حق تقدم طبق ماده مربوطه به دستور هفتگي شورا تعيين خواهد شد.
تبصره 3- پيرامون لوايح و طرح‌هاي مفصل با موافقت و هماهنگي هيئت رئيسه و كميسيون مربوطه اين مدت تمديد خواهد شد. اين تمديد به هر حال نبايد بيش از يك مرتبه و طولاني‌تر از 2 ماه باشد، مگر با موافقت  شورا.
تبصره 4- گزارش كميسيونها در طرح هاي عادي بايد حداقل 72 ساعت و در مورد طرح‌هاي فوريت‌دار حداقل 48 ساعت قبل از موقع طرح در شورا بين اعضاي شورا توزيع شود.
ماده 22- تمامي اسناد و اوراق مربوط به امور كميسيونها و صورت مذاكرات كميسيونها در محل دبيرخانه شورا براساس آئين‌نامه طبقه‌بندي اسناد نگهداري مي‌شود و انتقال آنها به بيرون ممنوع است.
ماده 23- تمامي مذاكرات درجلسه شورا علني‌ومصوبات آن ثبت وضبط ونيزقابل انتشار براي مطبوعات ، رسانه هاي گروهي و اطلاع عامه مردم مي باشد و يك نسخه كامل از صورت مذاكرات شورا نزد دبیرخانه  شورا بايگاني خواهد شد. حضور مستمع با نظر رئيس شورا مجاز خواهد بود.
تبصره- در صورت تقاضاي كتبي شهردار و نيز فرماندار و موافقت اكثريت مطلق اعضاء حاضر شورا مي‌تواند جلسه غيرعلني تشكيل دهد.
فصل چهارم 
مبحث اول – جلسات رسمي شورا و لزوم حضور اعضا 
ماده 24- اعضاي شورا بايد در روزي كه قبلاً براي تشكيل جلسه علني شورا و كميسيونها معين مي‌شود در جلسه حاضر شوند و منتهي 15 دقيقه پس از وقت تعيين شده براي جلسه علني حضور يابند. در صورت تأخير بدون عذر موجه از طرف هيأت رئيسه تذکرداده خواهند شد و نيز هريك از اعضا كه بدون عذر موجه از جلسه غايب باشند، نامش از تريبون اعلام و درسایت شورا درج خواهد شد.
تبصره- عضوي كه شش جلسه متوالي و يا دوازده جلسه غير متوالي از اوقات رسمي شورا و كميسيون را بدون عذر موجه (به تشخيص شورا) در يك سال غيبت نمايد موضوع براي سلب عضويت وي به هيأت حل اختلاف موضوع ماده 82 قانون شوراهاي اسلامي كشور ارجاع خواهد شد.
ماده 25- حداكثر مدت براي هر جلسه رسمي 4 ساعت است كه ممكن است يكسره و يا با فاصله تنفس باشد مگر در موارد ضروري به تشخيص رئيس و تصويب شورا. غائبين بعد از تنفس نيز مشمول مقررات مربوط به غيبت و تأخير خواهند بود.
مسئوليت مديريت جلسات علني شورا و عده حضار
ماده 26- تشكيل جلسات رسمي و علني و رعايت ترتيب مذاكرات و اجراي آئين‌نامه و حفظ نظم جلسه طبق اين آئين‌نامه به عهده رئيس جلسه است ولي در هر صورت بعد از اولين جلسه شورا به صورت عادي حداقل هر ماه دو بار در محل شورا تشكيل خواهد شد.
تبصره 1- شورا در صورت درخواست كتبي ادارات  دولتی، استاندار، فرماندار ،مشتمل بر زمان، دستور و ضرروت تشكيل جلسه موظف به تشكيل جلسه فوق‌العاده است. همچنين شورا مي‌تواند به درخواست كتبي شهردار و يا تشخيص خود به صورت فوق‌العاده تشكيل جلسه دهد.
تبصره 2- تشكيل جلسه فوق‌العاده از طرف شورا منوط به نظر هيأت رئيسه و يا تقاضاي مكتوب 5 تن از اعضاء و تصويب شورا خواهد بود.
ماده 27- تشخيص عده حضار به عهده منشي است كه در اول هرجلسه و قبل از اخذ آراء به وسيله رئيس جلسه بايد اعلام شود.
 مذاكرات پيش از دستور و جلسات غير علني 
ماده 28- در هر جلسه علني قبل از ورود به دستور، رئيس شورا مي‌تواند در مورد مسائل فوري روز كشور و شهریزد مطالبي را كه جهت آگاهي اعضاء ضرورت دارد حداكثر به مدت 10 دقيقه بيان كند. ولي اين مطالب بدون رأي شورا مورد بحث واقع نخواهد شد.
 
 
مبحث دوم – دستور جلسات و حد نصاب رأي گيري و نطق‌هاي پيش از دستور
ماده 29- دستور هفتگي شورا بايد به ترتيب وصول لوايح و طرح‌ها از كميسيونها از طرف هيأت رئيسه شورا تهيه و به اطلاع اعضابرسد لوايح و طرح‌هاي اولويت‌دار به تقاضاي 5 نفر از اعضاء و يا هيأت رئسيه خارج از ترتيب وصول در دستور هفتگي شورا قرار مي‌گيرد. در صورت تعدد تقاضا تشخيص اولويت با هيأت رئيسه خواهد بود.
تبصره- طرح‌ها و لوايح فوريت‌ دار از اين قاعده مستثني هستند و تابع ماده مربوطه‌اند.
ماده 30- در هر جلسه رسمي حداكثر دو نفر از اعضاء براساس نوبت ليست هيأت رئيسه مي‌تواند حداكثر به مدت ده دقيقه براي هر نفر، مطالب خود را قبل از دستور به اطلاع شورا برسانند.
تبصره- هر يك از ناطقين پيش از دستور مي‌توانند تمام و يا هربخشي از زمان از حق خود را به نفر ديگري واگذار نمايند.
مبحث سوم – مقررات مربوط به مذاكرات جلسه علني شورا
ماده 31 -  موضوعاتي كه طبق دستور در جلسه علني شورا مطرح مي‌شود حداقل 24 ساعت قبل از تشكيل جلسه بايد به اطلاع اعضا رسانده شود تا  مخالفين و موافقين صحبت کنند.
تبصره - مخالف و موافق بايد در موضوعي كه در دستور است صحبت كنند. و در صورتي كه به جاي طرح يا لايحه، گزارش كميسيوني در دستور قرار دارد، مخالف و موافق بايد راجع به گزارش كميسيون صحبت كنند. 
ماده 32- هرگاه هنگام بحث در مورد لوايح، هيأت رئيسه لازم بداند مي تواند به مسئولين اجرايي اجازه دهد به جاي نماينده شهرداري سخن بگويند.
ماده 33- ناطقين نبايد از موضوع مورد بحث خارج شوند و در غير اينصورت رئيس جلسه به آنها تذكر خواهد داد و در صورت دو نوبت تذكر خروج از موضوع، دفعه سوم رئيس جلسه مي‌تواند ناطق را از ادامه نطق منع كند.
تبصره- قطع كلام ناطق وعدم رعايت سكوت ازجانب ديگر اعضاي شورا و هرگونه تهمت وتوهين و ايرادگيري شخصي دو طرفه يا حركتي كه موجب بي‌نظمي جلسه شود و همچنين تردد و استفاده از موبايل ممنوع است
ماده 34- منشي يا دبير جلسه قبل از ختم هر جلسه روز و ساعت تشكيل و دستور جلسه بعد را اعلام مي‌نمايد.
ماده 35- در صورت تشنج و بي‌نظمي در جلسه شورا، رئيس، جلسه را به مدت 15 دقيقه به عنوان تنفس تعطيل مي‌نمايد. و در صورت بروز بي‌نظمي مجدد، جلسه را ختم و آن را به روز ديگري موكول مي‌نمايد.
ماده36- در صورتي كه عضوي خود را متعهد و ملزم به حفظ حيثيت شورا و رعايت نظم و نوبت و اجراي آئين‌نامه داخلي نداند از طرف رئيس و هيأت رئيسه، به ترتيب مورد تذكر شفاهي و اخطار قرار مي‌گيرد
فصل پنجم – حضور شهردار و ساير مسئولين ذيربط، نحوه شور لوايح طرح ها
ماده 37- شهردار حق حضور در جلسات علني شورا را دارد و در صورتي كه شورا لازم بداند براساس حدود اختيارات و وظايف شوراي شهر حضور خواهد يافت.
ماده38- لوايحي كه از طرف شهرداري به شورا پيشنهاد مي‌شود بايد اولاً داراي موضوع و عنوان مشخص باشد و ثانياً دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد آن در مقدمه لايحه به طور وضوح درج شود و ثالثاً داراي موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان لايحه باشد و به امضاي شخص شهردار رسيده باشد.
تبصره- در موقع طرح لوايح و يا پيشنهاد مرتبط باشهرداري بايد شهردار و يا معاون مربوطه یانماینده ای که شهردار معرفی می کند به تناسب موضوع در جلسه علني یا كميسيون مربوطه حضور داشته باشند و همراه داشتن تعدادي مشاور و كارشناس در جلسه بلامانع است.
ماده 39- طرح ها، پيشنهاداتي است كه با امضاي حداقل 5 نفر از اعضاي شورا به هيإت رئيسه داده مي‌شود و پس از اعلام وصول و قرائت عنوان آن، توسط رئيس و يا منشي در همان جلسه به كميسيون مربوطه ارجاع مي‌شود.
ماده40- امضاء كنندگان طرح‌ها حق دارند در كميسيون‌هاي مربوطه كه طرح آنها مطرح است براي اداي توضيحات حاضر شوند و كميسيون تاريخ بحث پيرامون طرح را به امضاء‌كنندگان اعلام مي‌نمايد.
ماده41- قبل از طرح هر لايحه در جلسه علني شورا، از طريق هيأت رئيسه يا دبير شورا درصورت لزوم به شهردار يا مسئولين مرتبط رسماً اطلاع داده مي شود تا در جلسه علني حضور يابند و مذاكرات در حضور آنها به عمل آيد و حق دارند اظهار نظرنمایند.
تبصره-  به مسئولين مربوطه در صورت اطلاع و عدم حضور بدون عذر موجه، از طريق رئيس شورا تذكر داده خواهد شد .
ماده42- موقعي كه گزارش كميسيون‌هاي مربوطه در خصوص لايحه يا طرحي در جلسه علني شورا مطرح مي‌گردد ابتدا كليات آن مورد مذاكره قرار مي‌گيرد و پس از اينكه نسبت به اصل آن رأي‌گيري به عمل آمد در صورت موافقت شورا، پيشنهادهاي واصله به هيأت رئيسه يا كميسيون مربوطه نسبت به هريك از مواد و همچنين مواد الحاقيه و پيشنهادهاي اصلاحي مورد بحث و مذاكره قرار گرفته و به ترتيب نسبت به جزئيات آن طرح و يا لايحه و مواد و تبصره‌ها رأي‌گيري به عمل مي‌آيد.
تبصره- چنانچه طرحي يا لايحه اي در كميسيون رد شده باشد به هنگام طرح گزارش رد در شورا، موافقين يا مسئول مربوطه نيز مي تواند در دفاع از طرح صحبت كند.
ماده 43- براي هر پيشنهاد، موافقين و مخالفين حداقل 5 دقيقه و حداكثر 10 دقيقه مي توانند صحبت كنند و سپس در صورت لزوم، رئيس كميسيون يا يكي از اعضاء توضيح خود را پيرامون پيشنهاد ارائه شده مطرح و نسبت به اصل آن رأي‌گيري به عمل مي‌آيد.
فصل ششم – ترتيب تقدم لوايح و طرح ها و مسكوت ماندن آن ها
ماده 44- لوايح و طرح‌ها بر (سه) قسم است : عادي، فوري و دوفوريتی.
لوايح و طرحاي فوري آن است كه پس از تصويب فوريت آن در جلسه علني شورا بلافاصله در اولين جلسه علني بعدي در دستور كار شورا قرار خواهد گرفت و نقطه نظرات كميسيون‌ها و اعضاي شورا در همان جلسه مورد بررسي قرار مي‌گيرد. ليكن لوايح و طرحهاي عادي پس از اعلام وصول به كميسيونها‌ي مربوطه ارجاع مي‌گردد. طرح ها و لوايح دو فوريت‌دار دو فوریتش درهمان جلسه ، رای گیری ودر صورت تصویب دو فوریت  در همان جلسه بررسي مي‌گردد.
تبصره1- با توجه به اهميت موضوع لازم است قبل از طرح دوفوريت شهردار دعوت شود و با حضور شهردار يا نماينده مطلع، بررسي آن آغاز مي شود .
تبصره2- فوريت يك طرح يا لايحه نيازمند تصويب اكثريت مطلق حاضرين جلسه علني و  بديهي است در صورت عدم تصويب دوفوريت، جهت تصويب يك فوريت به رأي گذاشته مي شود و در صورت رد يك فوريت به كميسيون مربوطه ارجاع مي شود.
تبصره3- تقاضاي دو فوريت در حكم تقاضاي تغيير دستور جلسه است. و اعضاي شورا تلاش خواهند كرد حتي الامكان از تصويب فوريت طرح‌ها و لوايح كه منجر به كاهش باركارشناسي و تخصصي طرح‌ها و لوايح مي‌گردد پرهيز نمايند.
تبصره4- در صورت رد تقاضاي يك يا دو فوريت ، طرح‌ها و لوايح به صورت عادي به كميسيون‌ها ارجاع            خواهد شد.
تبصره5- تقاضاي سلب فوريت براي هر لايحه و يا طرح در طول مذاكره و بررسي تنها براي يكبار امكان‌پذير است.
ماده 45- اعضاي شورا حق دارند با پيشنهاد حداقل 5 نفر كتباً تقاضاي مسكوت ماندن طرح يا لايحه واصل شده به شورا را نمايند.
در اين قبيل موارد پس از توضيحات مخالفین و موافقین به مدت 5 دقيقه رأي گرفته مي‌شود.
تبصره- تقاضاي مسكوت ماندن براي هر لايحه و طرح فقط براي يك مرتبه ممكن است به عمل آيد.
ماده 46- اخطار راجع به مغایر بودن لوايح و طرح‌ها با قوانین و مقررات جاري بر اظهارات ديگران مقدم است و مذاكرات در موضوع اصلي را متوقف مي‌كند.
تبصره-  اعضاي شورا در صورتي كه تخلف نسبت به اجراي آئين‌نامه داخلي شورا را مشاهده نمايند حق دارند بلافاصله مورد تخلف را با استناد به ماده مربوطه بدون خروج ازموضوع تذكر دهند.
 
فصل هفتم 
اقسام اخذ رأي
ماده 47- اخذ رأي در شورا به دو طريق انجام مي‌گيرد :
1- رأي‌گيري با ورقه ممهور به مهر شورا
2- رأي‌گيري با دستگاه (در این روشها شخصيت رأي دهندگان نبايد آشكار شود ورای ممتنع داریم)
ماده48- در مواردي كه انتخاب اشخاص براي پذيرش مسئوليت و سمتي مطرح باشد و يا رأي اعتماد به شهردار و يا هنگامي كه 5 نفر از اعضاي حاضر در جلسه اخذ رأي مخفي با ورقه را كتباً تقاضا نمايند، رأي‌گيري مخفي با ورقه به عمل خواهد آمد.
تبصره1- رأي افراد تنها در قالب موافق و مخالف نوشته شده و بدون هيچگونه مشخصات در گلدان ريخته خواهد شد.
تبصره 2- هرگونه تلاش براي كشف هويت رأي‌دهندگان ،تخلف از آئين‌نامه تلقي مي‌شود.
تبصره 3- انتخاب هيأت رئيسه، رؤساي كميسيون‌ها و منشي‌ها با رأي مخفي و با ورقه بعمل خواهد آمد. 
ماده 49- در موارد زير اخذ رأي با بالابردن دست می تواند باشد :
1- تغيير دستور
2- كفايت مذاكرات
ماده 50- در كليه موارد نتيجه رأي شورا بايد به وسيله رئيس اعلام گردد.
ماده 51- به مجرد اعلام اخذ رأي، تعداد حاضران در جلسه توسط رئيس از بلندگوي هيأت رئيسه اعلام مي‌شود و بلافاصله رأي‌گيري به عمل مي‌آيد.
ماده 52- كليه انتخابات اعم از فردي و جمعي در جلسات شورا و كميسيونها به جز مواردي كه در اين آئين‌نامه حد و نصاب برايش تعيين شده، به اكثريت نسبی است. ( در شورا مطرح شود )
ماده 53- آراء ممتنع ، ممتنع است .هرگاه تعداد آراء ممتنع مساوی یا بیشتر از آراء موافق یا مخالف بود ، موضوع جهت بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع می شود .
درصورت تساوی آراء حاضرین چنانچه رای گیری بر مبنای اکثریت مطلق و نسبی برای رسیدگی به طرحها و لوایح باشد رأی رئیس جلسه ملاک است .
 ماده 54- مصوبات شورا با آراء اکثریت مطلق حاضرین معتبر خواهد بود
فصل هشتم
مبحث اول – معرفي شهردار و رأي اعتماد
ماده 55- شوراي شهر بلافاصله بعد از شروع هر دوره به نحو مقتضی از عموم اهالي یزد ، گروه هاي سياسي، صنفي، تخصصي، صاحبنظران، مديران وكاركنان شهرداري، ارباب جرايد ومطبوعات، دولتمردان، روشنفكران و گروه‌هاي اجتماعي مي‌خواهد تا افرادي را بمنظور تصدي‌گري شهرداري یزد معرفي نمايند.
تبصره- اين افراد بايستي به اعضاي شوراي شهر يا دبيرخانه شوراي شهر معرفي گردند و توانائي‌ها و برنامه‌هايشان براي اداره شهر یزد به صورت خلاصه بصورت مكتوب ارائه نمايند .
ماده 56- افرادي كه صلاحيت عمومي‌شان پس از جلب موافقت خودشان توسط حداقل پنج نفر از اعضاي شوراي شهر مورد تأييد قرار گيرند به عنوان نامزد احراز پست شهرداري یزد معرفي خواهند شد. 
تبصره - هريك از اعضا شورا حداكثر مي‌توانند سه نفر از ميان واجدين شرايط براي احراز پست شهرداري یزد معرفي نمايند.
ماده57- شوراي شهر یزد طي جلسات علني پي درپي به مطالعه، نقد و بررسي برنامه‌هاي نامزدها خواهد پرداخت و ضمن دعوت از نامزدها در جلسات علني، فرصت لازم جهت پاسخگويي و اظهار نظر به ايشان خواهد داد. تنظيم وقت جلسه براي صحبت نامزدها به عهده هيأت رئيسه خواهد بود.
ماده58- پس از پايان مذاكرات اعضاي شوراي شهر پيرامون برنامه‌هاي نامزدها و استماع بيانات ايشان، شوراي اسلامي شهر یزد با رأي مخفي با ورقه به هر يك از نامزدها و برنامه‌هايش رأي اعتماد خواهد داد. هر يك از اعضاي شوراي شهر مي توانند به 5 نفر از نامزدهاي پست شهرداري رأي مثبت بدهد. دو تن از نامزدهايي كه بالاترين ميزان رأي را كسب كرده باشند مجدداً در مورد آنان رأي گيري و نفر برگزيده با رأي اكثريت مطلق به عنوان شهردار انتخاب خواهد شد و طي اطلاعيه رسمي به مردم وجراید و رسانه ها معرفي خواهد گرديد.
تبصره - در صورتي كه در مرحله دوم نيز تعدادي از نامزدها داراي رأي مساوي باشند رأي‌گيري تا برگزيده شدن نفر اول ادامه خواهد داشت.
مبحث دوم – تذكر و سؤال – استيضاح و عدم كفايت شهردار
ماده 59- چنانچه يك يا چند نفر از اعضاي شوراي شهر به عملكرد شهردار يا عمليات شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته باشند ابتدا توسط رئيس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد. در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر، موضوع به صورت سؤال مطرح مي شود كه در اين صورت رئيس شورا سؤال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف هفت روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادي يا فوق‌العاده شورا و پاسخ به سؤال مي باشد.چنانچه شهردار از حضور استنكاف ورزيده يا پاسخ وي قانع‌كننده تشخيص داده نشود طي جلسه ديگري موضوع مجدداً به صورت استيضاح كه حداقل به امضاي  5 نفر اعضاي شورا رسيده باشد. ارائه مي‌شود. فاصله بين ابلاغ تا تشكيل جلسه كه از طرف رئيس شورا تعيين خواهد شد حداكثر ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سؤال يا سؤالات و جواب شهردار رأي موافق يا مخالف خواهد داد. در صورتي كه شورا با اكثريت دو سوم(9 نفر) كل اعضاء رأي مخالف دهد شهردار از كار بركنار و فرد جديدي از سوي شورا انتخاب خواهد شد.
تبصره- در فاصله بين صدور رأي عدم اعتماد و بركناري شهردار و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد كه نبايد بيش از سه‌ماه به طول انجامد يكي از كاركنان شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداري خواهد بود.
ماده 60- در صورتي كه حداقل 5 نفر از اعضاي شوراي شهر تحقيق و تفحص را در هريك از امور شهرداري لازم بدانند درخواست خود را كتباً از طريق هيأت رئيسه شورا در جلسه علني شورا مطرح و نسبت به لزوم يا عدم لزوم آن رأي‌گيري به عمل خواهد آمد.
تبصره 1- تقاضاي تحقيق و تفحص خارج از نوبت در دستور كار شورا قرار گيرد.
تبصره 2- درخواست‌كنندگان يا متقاضيان تحقيق و تفحص 15 دقيقه فرصت خواهند داشت بصورت مستدل از تقاضايشان دفاع نمايند.
تبصره 3- در صورت تصويب، كميسيون مشتركي مركب از كميسيون مربوطه به علاوه متقاضيان تحقيق و تفحص تشكيل مي‌شود كه كارخود را شروع و پس از حداكثر 15 روز نتيجه كار خود را به شورا ارائه خواهد كرد.
تبصره 4- گزارش كميسيون مشترك در جلسه شورا قرائت و به صورت مستقل منتشر مي‌شود.
تبصره 5- ارگان مورد تحقيق و تفحص، موظف است كليه مدارك و اطلاعات مورد نياز كميسيون را براي بررسي در اختيار قرار دهد.
فصل نهم – تعطيلات، مرخصي‌ها و نمايندگان شوراي شهر در مجامع ديگر
ماده 61- تعطيل ساليانه شورا حداكثر 30 روز است كه مدت و موقع آن با تشخيص شورا خواهد بود. علاوه بر آن هريك از اعضاء مي‌توانند در مجموع از يك ماه مرخصي استحقاقي در طول سال با هماهنگي هيأت رئيسه برخوردار شوند.
تبصره 1- در صورت ضرورت رئيس شورا مي تواند با تقاضاي دو سوم اعضاء يا تقاضاي فرماندار يا شهردار در اوقات تعطيلي با ذكر دليل شورا را به طور فوق‌العاده دعوت به تشكيل جلسه نمايد.
تبصره 2- استفاده از مرخصي ضروري و يا استعلاجي حداكثر يكماه در سال(براي خانم‌ها حداكثر 3 ماه) و به تشخيص هيأت رئيسه خواهد بود.
تبصره 3- شركت در دعوت‌هاي رسمي دسته‌جمعي خارجي و يا مأموريت به خارج از كشور كه به دعوت مجامع خارجي صورت پذيرد ضمن رعايت ضوابط جاري ،آئين نامه و با هماهنگي هيأت رئيسه و موافقت شورا انجام شده و جزو مرخصي منظور نخواهد شد.
ماده 62- هرگونه نمايندگي از جانب شوراي شهر براي انجام مأموريت و يا شركت در ديگر شوراها و مجامع عمومي پس از پيشنهاد، مستلزم تصويب در جلسه علني شوراست و بيش از يك سال مدت نخواهد داشت.
تبصره 1- نمايندگان شورا موظفند گزارش كار خود را هر شش‌ماه يكبار كتباً به اطلاع هيأت رئيسه برسانند.
تبصره 2- اگر انتخاب نماينده در ارتباط با وظايف كميسيون‌ها باشدنياز به طرح درجلسه علني‌شورا ندارد.
تبصره 3- براي انتخاب نمايندگان شورا آراء نصف به علاوه يك حاضرين كافي است.
فصل دهم – نحوه استقرار مخبرين جرايد و تماشاچيان و مدعوين شورا
ماده 63- حفظ انتظام و امنيت شورا به عهده رئيس شوراست و هيچ مقام و قوه‌اي بدون اجازه رئيس شورا حق مداخله امنيتي و انتظامي در محوطه و محيط كار  و اداری شوراي شهر را ندارد.
ماده 64- مدعوين و مقاماتي كه مجاز به حضور در جلسات شوراي شهر هستند در صورت هماهنگي با رئيس جلسه مي‌توانند درجلسات علني حضور يابند. بدیهی است اظهار نظر این افراد با رئیس جلسه می باشد .
تبصره – حضور كارشناسان و مسئولين مربوطه در كميسيون‌ها و كميته‌ها با هماهنگي رئيس كميسيون و كميته‌ها صورت خواهد پذيرفت.
ماده65- ورود مخبرين جرايد و راديو تلويزيون و تماشاچيان در تمامي جلسات علني شورا مجاز است و با هاهنگي روابط عمومي شورا صورت خواهد پذيرفت و استقرار هريك تنها در جايگاه پيش‌بيني شده مجاز مي‌باشد.
تبصره1- نمايندگان مطبوعات در صورت داشتن كارت مخصوص قادر به انجام مصاحبه و تهيه گزارشات خبري خواهند بود و اقدامات آن ها نبايد مانع كار جلسات علني شورا شود.
تبصره 2- تماشاچيان بايد در تمام مدت جلسه ساكت باشند و از هرگونه اخلال خودداري نمايند. درغير اين صورت با دستور رئيس شورا تالار جلسات را ترك خواهند كرد.
تبصره 3- هريك از اعضاء مي‌توانند براي هر جلسه حداكثر تا 5 نفر ميهمان داشته باشند كه در مكان تماشاچيان خواهند نشست.
 فصل یازدهم – وظايف و مسئوليت اعضاي هيأت رئيسه و ادارات شورا
ماده 66- براساس ماده 13 آئين نامه اجرايي تشكيلات ، انتخابات داخلي و امورمالي شوراهاي اسلامي شهر مصوب 1378 هيأت محترم وزيران ، اعضاي هيأت رئيسه براي مدت دوسال ومطابق با بند ب ذيل ماده 13 اصلاحي 1386 قانون شوراها ، براي مدت يكسال ، انتخاب مي شوند ، لذا ازآنجايي كه برابر ماده 4 قانون مدني اثر قانون ناظر به آينده است ،بنابراين براي هيأت رئيسه قبلي به اعتبار مقررات قبلي شكل گرفته حق مكتسبه است.
تبصره 1- چنانچه اعضاي شورا تصميم به تغيير هيأت رئيسه قبل از سقف زماني اعلام شده را داشته باشند بايد با ذكر دلايل ومستندات خود به صورت عادي و يا براساس تبصره ذيل ماده 19 آئين نامه اجرايي وتشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهر به صورت فوق العاده تقاضاي تشكيل جلسه دراين زمينه را نمايند .
تبصره 2- درصورتي كه شوراي اسلامي با رعايت حدنصاب مقرر درماده 15 قانون شوراها وقراردادن موضوع در دستور كار شورا با بركناري هر يك از اعضاي هيأت رئيسه موافقت و شخص ديگري را جايگزين نمايد و مسئولين ذيربط موضوع تبصره ذيل ماده 80 ، ظرف مهلت مقرر (دوهفته) اعتراضي به مصوبه يادشده ننمايد ، مصوبه مورد اشاره وفق ماده 80 قانون لازم الاجراء مي باشد .
تبصره 3- چنانچه مسئولان يادشده مصوبه شورا را دراين زمينه مغاير با قوانين ومقررات موضوعه تشخيص دهد وشورا در بررسي مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننمايد ،موضوع براي تصميم گيري به هيأت حل اختلاف ذيربط ارجاع مي شود وتصميم هيأت دراين مورد قطعي ولازم الاجرا مي باشد . ضمناً يادآوري مي گردد مطابق با تبصره الحاقي 6/7/82 ذيل ماده 80 قانون شوراها ناظرين برمصوبات شوراها در مراتب مختلف كاملاً تصريح گرديده وبرابر ماده 79 هيأت هاي حل اختلاف به اختلافات وشكايات مورد نظر رسيدگي خواهد نمود .  
ماده67- كليه امور اداري شورا اعم از مالي، استخدامي و سازماني و غيره در همه حال به عهده هيأت رئيسه است كه بر طبق آيين‌نامه‌هاي خاص مصوب شورا تحت نظر رئيس اداره مي‌شود و نيز كليه احكام صادره اعم از ترفيع و اضافه و نقل و انتقال كارمندان و كليه كاركنان شورا طبق بودجه مصوب بايد به امضاي رئيس شورا برسد و نيز كليه نامه‌هاي مربوطه به وظايف قانوني شورا چه از طرف كميسيون‌ها و چه از طرف ادرات با امضاي رئيس شورا يا نایب ریس شورا صادر مي‌گردد. 
ماده68- مراقبت در ضبط و تحرير صورت مذاكرات، طبع و توزيع آن، قرائت لوايح و طرح‌ها و پيشنهادات و تنظيم پيشنهادات وارده و تنظيم نطق اعضاء به عهده منشيان هيأت رئيسه است.
ماده 69- وظايف رئيس شورا عبارت است از :
1- اداره شوراي شهر و اداره جلسات رسمي  
2- استقرار و اداره دبيرخانه فعال تخصصي شوراي شهر و پيگيري مصوبات.
3- شركت در مجامع و شوراهايي كه مطابق قانون برعهده وي گذاشته شده است.
4- برپايي جلسات مشترك ميان رؤساي كميسيونها و كميته‌ها با شهردار یزد و ساير مسئولين ذيربط.
5- مسئوليت امور اداري و مالي شورا.
6- تعيين دستور جلسه،‌زمان و نوع جلسه و اداره جلسات (عادي يا فوق‌العاده) شورا.
7- دعوت از مقامات موضوع ماده 11 قانون شوراهاي اسلامي كشور و ساير اشخاصي كه شورا ضرورت حضور آنها در جلسات شورا يا كميسيونهاي شورا را تشخيص دهد.
8- دعوت از اعضاء و تقسيم كار بين اعضاء و كميسيونهاي شورا.
9- پيگيري مصوبات شورا
10- معرفي نماينده يا نمايندگان شورا كه از بين اعضاي شورا انتخاب مي‌شوند به مسئولان اجرايي، نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي ، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي، عمراني جهت فراهم آوردن زمينه‌هاي همكاري در صورت درخواست آنان.
11- معرفي افراد مورد تأييد شورا براي انجام اقدام‌هاي مورد نياز و نظارت بر حسن اجراي بندهاي 3 و 8 ماده 71 قانون شوراهاي اسلامي كشور.
12- احكام مسئول و اعضاي دبيرخانه شورا كه از كاركنان شهرداري خواهند بود توسط رئيس شورا صادر خواهد شد.
13- رئيس شورا سخنگوي شوراست (مگر آنكه شورا عضو ديگري را تعيين كند) و مواضع و اطلاعات رسمي شورا توسط او (سخنگو) اعلام مي‌شود.
14- تأييد بودجه شورا كه توسط خزانه‌دار شورا براساس بودجه مصوب شورا از طريق درآمدهاي بودجه شهرداري تأمين خواهد شد.
15- ابلاغ كتبي موارد اعتراض و ايراد اعضاء كه به صورت روشن و به رئيس شورا تقديم شده است به عنوان تذكر به شهردار و دريافت پاسخ كتبي يا شفاهي شهردار در خصوص تذكر ابلاغي و طرح آن در جلسه شورا.
16- كليه مكاتبات رسمي شورا با امضاي رئيس شوراست.
تبصره- نائب رئيس شورا در غياب رئيس شورا وظايف او را انجام مي دهد و در مقابل شورا مسئول است.
 ماده 70- وظايف دبیر، منشي يا منشيان شورا 
1- تهيه و تنظيم دستور جلسات براساس پيشنهاد‌هاي واصله و پيشنهاد آن به رياست شورا براي تعيين وقت و دستور جلسات.
تبصره- روز و ساعت تشكيل جلسات با دستور كار شورا بايد حداقل 24 ساعت قبل به اعضاء ابلاغ شود.
2- تنظيم متن مذاکرات جلسات شورا و ثبت آن در دفتر مخصوص جلسات و حفظ و نگهداري آنها در محل شورا.
3- تهيه متن نامه‌هاي شورا، ثبت و شماره‌گذاري آن‌ها، تهيه آمار و اطلاعات، تهيه گزارش از عملكرد شورا براي ارائه به رئيس شورا، تهيه رونوشت مصوبات در اجراي ماده 78 قانون شوراهاي اسلامي كشور جهت اطلاع به فرماندار و شهردار و سازمانهاي ذيربط با امضاي رئيس شورا .
4- انتشار صورت تأييد شده جامع درآمد و هزينه شش‌ماهه شهرداري و ارسال نسخه‌هايي از آن به وزرات كشور.
5- انتشار مقررات مصوب شورا كه برابر قانون بايد به اطلاع عموم برسد.
6- تنظيم زمان نطق پيش از دستور اعضاء .
ماده 71- وظايف خزانه‌دار شورا
1- انجام امور مالي و مسئوليت حسابداري شورا.
2- همكاري با رئيس شورا در تنظيم بودجه و اصلاح يا متمم آن.
3- تنظيم صورتجلسه تحويل و تحول اموال و دارائي‌هايي كه از طريق شهرداري در اختيار شورا قرار مي‌گيرد و امضاي آنها به اتفاق رئيس شورا .
4- تنظيم صورتهاي مالي شورا.
5- بررسي صورتحساب ماهانه درآمد و هزينه تسليمي شهرداري موضوع ماده 79 قانون شهرداري و ارائه آن همراه با نظريه به جلسات شورا حداكثر ظرف يك هفته پس از دريافت صورتحساب.
6- مراقبت در حفظ و اداره و ثبت ابنيه و اموال و مؤسسات شورا و نظارت در اجراي بودجه و پرداخت‌ها و امضاي حوالجات و چكها و كليه اسناد خرج كه بايد از صندوق شورا پرداخت شود.
تبصره- خزانه‌دار تا پانزدهم آذرماه هر سال بودجه سال بعد شورا را تهيه و پس از تصويب هيأت رئيسه منتهي تا اول آذرماه براي ارجاع به كميسيون مربوط تقديم شورا مي‌نمايد. كميسيون پس از رسيدگي، گزارش آن را تا منتهي به 15 ديماه براي رئيس و او براي شهردار مي‌فرستد تا د ربودجه كل شهرداري سال آينده عيناً درج شود. اين بودجه پس از تصويب شورا در اختيار كارپردازي قرار خواهد گرفت.
فصل دوازدهم – حقوق اعضاي شوراي شهر – تفسير قوانين و آيين‌نامه
ماده 72- اعضاي شورا براي شركت در جلسات شورا و همچنين جلسات فرعي تا سقف مصوب قانوني حق حضور دريافت خواهند داشت و نحوه و ميزان حق حضور براساس بودجه مصوب شورا و طبق دستورالعملي است كه وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. آن دسته از كاركنان دولت يا مؤسسات عمومي غيردولتي كه به عضويت شورا درآمده و به وجود تمام وقت آنها نياز مي‌باشد مي توانند به عنوان مأمور به خدمت در شوراها انجام وظيفه نمايند. مدت عضويت جزء سوابق مرتبط خدمتي آنان محسوب مي‌شود و حقوق و مزاياي آنان برابر آخرين حكم استخدامي ( يا برابر آنچه كه شورا در بودجه مصوب خود مقرر مي‌نمايد) از بودجه شورا پرداخت شده و در اين صورت مشمول دريافت حق حضور نخواهند بود.
ماده 73- شرح و تفسير مقررات و مصوبات قبلي به عهده شوراي شهر است و مي‌تواند به صورت عادي و يا فوريت‌دار در دستور قرار گيرد و مورد مذاكره واقع شود.
تبصره- در هر تفسير تقاضا شده يك نفر مخالف و يك نفر موافق به مدت ده دقيقه صحبت خواهند كرد.
ماده 74- هر يك سال،كميسيون ويژه‌اي براي بررسي و اصلاح آيين‌نامه داخلي شورا تشكيل مي‌شودكه پنج عضو داشته و اعضاي آن مستقيماً در شورا انتخاب میشوند،
اين كميسيون پيشنهادات واصله و نقطه‌ نظرات اعضاي خود را به صورت طرح اصلاح آيين‌نامه به شورا گزارش مي‌كند.
تبصره- گزارش كميسيون ويژه آيين‌نامه مقدم بر ديگر دستورات جلسه شوراست و بلافاصله بايد در دستور قرار گيرد.
 ماده 75- هيچيك ازاعضاي شوراي شهر مستقيماًحق‌دخالت در امورپرسنلي و اداري‌شهرداري را ندارند.
ماده 76- اين آيين‌نامه در12فصل76 ماده و 61 تبصره در جلسه شوراي اسلامي  شهریزد مورخ4/6/93 به تصويب رسيد و قابل اجراست .
 
    واگذاري تعدادي از غرفه هاي قدرالسهم شهرداري 
 
 
2- لايحه شماره 930023626- 25/5/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931001803- 25/5/93 :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پيرو لايحه شماره 930002442 مورخ 27/1/93 در خصوص واگذاري تعدادي از غرفه هاي قدرالسهم شهرداري در فازهاي A و B به مستاجرين فعلي، كه به تصويب آن شوراي محترم رسيده است، بدينوسيله به پيوست فهرست اسامي مستاجرين مورد نظر و كارشناسي انجام شده 12 غرفه مذكور توسط هيات كارشناسان رسمي دادگستري ارسال مي‌گردد. خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و اجازه فرمائيد از محل كد 15542102001فروش اموال غیر منقول با در نظر گرفتن 30% نقد ومابقي طي اقساط 4 ساله اقدامات بعدي معمول گردد. همچنين پيشنهاد مي نمايد در صورت صلاحديد متناسب با مدت فعاليت هر متقاضي در ميدان ميوه و تره بار قديم درصد تخفيفي در نظر گرفته شود. ضمناً در صورت نياز آقايان امين مقدم ،حاجي رضايي وصلواتي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شوند. عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث و تبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .  
 
    كرايه تاكسي سرويس مدارس 
 
 
3- لايحه شماره 930022523- 19/5/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931001735- 19/5/93 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست نامه شماره 931803736 مورخ 6/5/93 سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني موضوع نرخ پيشنهادي كرايه خودروي هاي سواري حمل و نقل دانش آموزان در سال تحصيلي (94-93)مصوب كارگروه موضوع ماده 18 آيين نامه اجرايي حمل و نقل دانش آموزان منضم به نامه شماره 07/10866 مورخ 18/4/93 اداره كل آموزش و پرورش استان وجدول نرخ هاي پيشنهادي با افزايش 20% نسبت به سال گذشته ارسال مي گردد.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب راامر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي ابويي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهردار يزد »
نرخ پيشنهادي سرويس اياب و ذهاب مدارس (سال 94-93)
تاكسي
از 0 تا 5 كيلو متر
از 5 كيلومتر به بالا(به ازاي هر كيلومتر)
6 روز در هفته
645.000ريال ماهيانه
12.000ريال افزايش
5 روز در هفته
530.000ريال ماهيانه
11.000ريال افزايش
 
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث و تبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
    تملك پلاك ثبتي واقع درطرح 30 متري خاتم متعلق به عباسعلي خواجه رضايي
 
 
4- لايحه شماره 930017394- 19/4/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931001344- 19/4/93 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پيرو لايحه شماره 502/ 920016448 مورخ 18/4/92 و عطف به بند 2 صورتجلسه مورخ 3/6/92 شوراي اسلامي محترم شهر در خصوص تملك پلاك ثبتي 6/1256 بخش 5 يزد واقع در طرح شبكه 30 متري خاتم به كد نوسازي شماره 8030-49-10-2 متعلق به عباسعلي خواجه رضايي و غيره با وكالت آقاي حسين بيدكي به مبلغ 000/890/892/8 ريال كه مورد موافقت شورا نيز واقع گرديده بود لذا حسب درخواست مالك مبني بر دريافت زمين معوض بجاي وجه نقد توافق شدكه در ازاء واگذاري ملك موصوف قطعات شماره 1400 و1401 و1402 و 1403 و 1339 از اراضي مهرآوران با توجه به كارشناسي پيوست در ازاي هر مترمربع 000/000/9 ريال جمعاً به مبلغ 000/000/000/9 ريال به نامبرده واگذار و مابه التفاوت آن به مبلغ 000/110/107 ريال نيز نامبرده نقداً در وجه شهرداري پرداخت نمايد. ضمناً مقرر شدانتقال رسمي اسناد عوض ومعوض همزمان صورت پذيرد.عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل کد 15310200005 اقدامات بعدي معمول گردد.ضمناً در صورت نياز آقاي حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث و تبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق پيشنهاد فوق با توجه به نامه شماره 930025377 – 3/6/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931001954- 3/6/93 مبني بركارشناسي مجدد انجام شده ، كل غرامت ملك درمسير به مبلغ يازده ميلياردو پانصدو نودو دو ميليون ريال (000/000/592/11 ريال) وهمچنين قيمت كل معوض هاي در نظرگرفته شده به مبلغ ده ميلياردو نهصدو هفتاد ميليون ريال (000/000/970/10 ريال) مورد تصويب قرار گرفت .
    توافق ساكنين آپارتمانهاي مسكوني با شهرداري  
 
 
5- لايحه شماره 930020519- 5/5/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931001589- 6/5/93 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، 1- همانگونه كه استحضار داريد بموجب مفاد بند 2 رديف 3 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 93 ، آن دسته از مالكين آپارتمان هاي مسكوني كه تا پايان سال قبل بابت تراكم آپارتماني با شهرداري توافق نموده اند و وجوه مربوطه را طبق تعرفه عوارض زمان توافق و عناوين تعرفه پرداخت نموده اند، از هرگونه پرداخت معاف و چنانچه رديفي از عوارض پرداخت نگرديده باشد مطابق عوارض روز محاسبه و اخذ مي گردد. در اين خصوص تعدادي از مالكين اينگونه املاك، سالهاي متمادي از توافق آنها با شهرداري گذشته و نسبت به دريافت پروانه اقدام ننموده اند، كه اين امر مشكلاتي را هم براي شهرداري و هم برای متقاضيان ايجاد نموده است. لذا پيشنهاد مي گردد در جهت ساماندهي پرونده هاي سال هاي گذشته و رفع مشكل املاك افتاده سطح شهر آخرين مهلت مراجعه و دريافت پروانه جهت كليه توافقات مربوط به تراكم آپارتماني كه تا پايان سال 92 انجام گرفته است، پايان سال 93 در نظر گرفته شود. ضمناً اطلاع رساني گسترده از طريق شهرداري در اين خصوص انجام پذيرد.
 2- نظر به اينكه براساس مفاد صورتجلسه 596 مورخ 17/10/91 آن شوراي محترم و تمديدهاي پس از آن ،عوارض ساخت و سازهاي بدون مجوز احداثي سالهاي 65 لغايت 82 از 16/12/92 برابر عوارض صدور پروانه ساختمان و به روز محاسبه مي گردد ولی در خصوص ساخت و سازهاي بدون مجوز تجاري و اداري و... به جزمسكوني احداثي قبل از سال 65 اظهارنظر نگرديده، لذا پيشنهاد مي گردد عوارض ساخت و سازهاي مذكور بر اساس 20 (بيست) درصد مبلغ روزعوارض صدور پروانه ساختمان محاسبه گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي محمدحسين دهستاني به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي            مي گردد .عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث و تبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق موارد به شرح زير مورد بررسي قرار گرفت :
رديف 1 : پيشنهاد شهرداري مشروط به اطلاع رساني عمومي و دادن ابلاغ و اخطار به موارد مشخص شده از سوي شهرداري وعنداللزوم دعوت آنان جهت حضور دركميسيون توافقات منطقه مربوطه و نهايتاً محاسبات برمبناي مابه التفاوت عوارض سال ساخت ،مورد تصويب قرار گرفت .
رديف 2 : پيشنهاد شهرداري صرفاً براي ساختمانهاي احداثي بدون مجوز به صورت تجاري و اداري ، محاسبه آن براساس ضوابط ومقررات سال ساخت و برمبناي فرمول سال احداث بنا ونيز با نرخ منطقه بندي (p ) روز با احتساب ده درصد (10%) افزايش براي وصول مورد تصويب قرار گرفت .
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.