يكصدويازدهمين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد

يكصدويازدهمين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
     يكصدويازدهمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 30/18 روز ‌شنبه مورخ 19/7/93 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد :
درابتدا سركار خانم يادگار نايب رئيس شورا با سلام و صلوات برمحمد و آل محمد(ص) و با عرض تبريك اعياد قربان و غديرخم ، از اعضاي شورا خواست با اتحاد و همدلي رعايت نظم و انضباط كاري همچون گذشته در راستاي خدمت رساني به مردم و عمران و آباداني شهر يزد از هيچ كوشش و تلاشي دريغ ننموده و با حضور خود درجلساتي كه به عنوان نماينده شورا در مناطق و سازمانهاي وابسته به شهرداري و همچنين جلساتي كه با حضور مسئولين استان درسطح محلات برگزار مي گردد حضور فعال داشته باشند و هرهفته گزارش عملكرد خود را به شورا ارائه نمايند . سپس آقاي مدرسي درسخنان پيش از دستور ضمن تبريك اعياد قربان و غديرخم و تبريك ميلاد حضرت امام هادي (ع) ضمن تأكيد بر حضور اعضاء درجلسات محلات ، گزارشي از جلسه برگزار شده با حضور معاون سازمان ميراث فرهنگي كل كشور ، مسئولين و دستگاههاي مربوطه دراستانداري درخصوص ثبت جهاني قسمتي از بافت تاريخي شهر يزد جهت استحضار اعضاي شورا توضيحاتي ارائه نمود سپس آقاي مطهريان با عرض تبريك فرارسيدن عيد سعيد غدير خم ، گزارشي از اقدامات ، برنامه ها و جلسات برگزارشده از سوي ستاد مبشر غدير با همكاري سازمان فرهنگي ورزشي به مناسبت گراميداشت عيد سعيد غديرخم و همچنين با راه اندازي 110 ايستگاه مبشران غدير در سطح شهر ، برگزاري مراسم نورافشاني و جشن در پاركها و هزينه هاي انجام شده آن توضيحاتي ارائه نمود و درادامه كليپ آماده شده درخصوص عيد غدير خم پخش گرديد .
مصوبات :
 
 
    تملك قسمتي از پلاك ياسر سلطان زاده
 
 
1- لايحه شماره 930025200- 3/6/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931001943- 3/6/93 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشورو انتخاب شهرداران مصوب سال 1375و اصلاحيه بعدي آن ، بدينوسيله به استحضار مي رساند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك شماره ثبتي 8682 بخش 4 يزد به كد نوسازي1-93-28-2 متعلق به آقای ياسرسلطان زاده اقدام نمايد. نظر به اينكه عليرغم اخطارهاي متعدد به وی، نامبرده جهت توافق و انتقال سهم خود به شهرداري مراجعت ننموده است لذا پس از طي مراحل قانوني توسط هيأت كارشناسي رسمي منتخب دادگستري كل غرامت جمعاً مبلغ 000/800/300/4 ريال برآورد واعلام نظر و طي اخطاريه شماره 930015332   مورخ 9/4/93 به نامبرده ابلاغ گرديده تا نسبت به دريافت غرامت و انتقال اسناد در طرح بنام شهرداري اقدام نمايد و پس از اتمام مهلت قانوني، نامبرده از انجام توافق و انتقال خودداري نموده است. لذا به استناد ماده 8 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مصوب بهمن 1358 ضمن ارسال تصوير برگ ارزيابي منضم به نمايي از اخطاريه مذكور خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمایيد شهرداري از محل كد 15310200024 طبق مقررات نسبت به توديع مبلغ غرامت به صندوق ثبت در مهلت شش ماهه قانوني اعتبار كارشناسي اقدام نمايد. ضمناً آقاي حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي            مي گردد. عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .ضمناً مقرر گرديد شهرداري ظرف مدت يكماه طرح ها و پيشنهاد هاي خودرا جهت ايجاد فضاي سبز درآن پلاك طي لايحه اي براي بررسي و تصميم گيري به شورا ارسال نمايد .
 
     تملك قدرالسهم علي توكلي واقع در طرح 20 متري جنب مهمانسرا 
 
 
2- لايحه شماره 930027897 – 18/6/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931002185- 19/6/93 :
 « احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قدرالسهم آقاي علي توكلي از پلاك مشاعي 1533 بخش 8 يزد واقع در طرح 20 متري جنب مهمانسرا به كد نوسازي شماره 8008-21-26-2 اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/250/404 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين ، لذا با توجه به ضرورت اجراي طرح و نظر به اينكه ايشان داراي قولنامه عادي مي باشد ، مقرر شد مبلغ فوق پس از تنظيم قولنامه عادي به نام شهرداري و اخذ تعهد محضري و تحويل ملك ، در وجه ايشان پرداخت گردد. علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است،خواهشمند است‌موضوع درشوراي‌اسلامي شهرمطرح اجازه‌فرمائيد ازمحل‌كد 15310200013 اقدامات بعدي معمول گردد.ضمناً در صورت نياز آقاي حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
     تأمين اعتبار پلاك هاي متعلق به آقايان ميرحسيني، خيراللهي و تيراندازان  
 
 
3- لايحه شماره 930027849 – 18/6/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931002179- 18/6/93 :
 « احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، به استحضار ميرساند نظر به اينكه شهرداري يزد نسبت به تملك قسمتي از پلاك هاي 1/16655 بخش 8 يزد متعلق به آقای حسين ميرحسيني واقع در طرح 24 متري فرهنگ باجمع كل غرامت به مبلغ 000/675/143/1 ريال ( كد نوسازي 8086-1-61-1 ) از محل کد 15310200023سایر تملکات منطقه ‌یک‌و پلاك 325/1/4634 بخش 4 يزد متعلق به آقاي خيراللهي واقع در طرح بلوار آيت ا... خامنه اي باجمع كل غرامت به مبلغ 000/450/212/11 ريال ( كد نوسازي 8001-56-28-3 ) از محل کد 15310200025سایر تملکات منطقه سه و قسمتي از پلاك 4261 بخش 4 يزد متعلق به آقای مهربان تيراندازان به وكالت آقای سيد حسين حسيني نسب واقع در طرح بلوار آزادگان و فضاي سبز از محل کد 15310200041 تملک املاک در طرح های فضای سبز جمعاً به مبلغ 000/000/891/3 ريال، و بر اساس مصوبه هاي بند 6صورتجلسه مورخ 24/3/93 و بند 8 صورتجلسه مورخ 11/12/ 92 و تبصره 6 بند يك صورتجلسه مورخ 21/1/92 شوراي محترم اسلامي شهر اقدام و در سال جاري نسبت به اداي دين آنها تعهد نموده، ليكن طرح هاي ذكر شده در سال جاري فاقد اعتبار مي باشد لذا خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كدهای اعلامی به طرفیت کد های درآمدی تهاتری حق تشرف15541603007 و فروش اموال غیرمنقول 15542102001 اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقايان حاجي رضايي و دشتكي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شوند. عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً مقرر گرديد شهرداري منبعد قبل ازهرگونه ايجاد تعهد ، مجوزهاي لازم از شورا اخذ تا مشكلات اين چنيني پيش نيايد .
     تملك قسمتي از پلاك ثبتي متعلق به خانم ها وكيل الساداتي
 
 
4- لايحه شماره 930030114 – 2/7/93 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931002356- 2/7/93 :
 « احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، شهرداري در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي 274/14259 بخش 8 يزد واقع در طرح مسير بلوار ولايت به كد نوسازي شماره 2327-802-60-1 متعلق به خانم ها وكيل الساداتي اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازای واگذاري قسمت درمسیرملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/400/979/7 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه پس از كسر عوارض حق تشرف به مبلغ 000/590/759/1 ريال،مالکین جمعاً مبلغ 000/810/219/6 ريال از شهرداري بستانكار مي باشند كه حسب درخواست آنها قرار شد 15 درصد مبلغ مذكور به حساب بخشي از بدهي صدور تغيير كاربري و تفكيك و ساير درخواست هاي ارائه شده در باقيمانده پلاك منظور گردد كه البته با توجه به خارج از محدوده بودن ، اين توافق به مدت دو سال( تا پايان سال 1395 ) اعتبار داشته و عوارضات قانوني جهت تغيير كاربري و تفكيك و ساير درخواست هاي مالكين در باقيمانده تاسقف معادل ریالی حاضردرصدفوق الذکر بر مبناي توافق سال 1393 منظورمي گردد. بديهي است پس از انقضاي مدت مذكور و يا عدم امكان صدور مجوزهاي مورد درخواست در باقيمانده ، مبلغ ریالی مذکورعیناً به صورت نقدي پرداخت يا بصورت معوض به ايشان واگذار مي گردد و 85 درصد باقيمانده درحال حاضر طي سه قسط در وجه آن ها پرداخت مي گردد. ضمناً ايشان موظف به انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري و تحويل ملك در مسير مي باشند. علیهذا با عنايت به مشروحه فوق ، ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده ، خواهشمند است موضوع رادر شوراي اسلامي شهر مطرح واجازه فرمائيد از محل کد 15310200022 تملک و آزادسازی بلوار ولایت اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي محمد حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي         مي گردد. عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
     تملك پلاك ثبتي متعلق به محمد جواد دهقان واقع در طرح تعريض رودخانه جنب پل نواب
 
 
5- لايحه شماره 930031068 – 8/7/93 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931002441- 8/7/93 :
 « احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، به استحضار مي رساند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك تمامي از پلاك ثبتي 11/2114 بخش 4 يزد واقع درطرح غير مصوب تعريض رودخانه جنب پل نواب كه فاقد طرح اجرايي مي باشد به كد نوسازي شماره1-9002-14-24-2 متعلق به محمد جواد دهقان اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/960/538/1 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين ، مقرر شد پس از انتقال رسمي اسناد در طرح به نام شهرداري و تحويل ملك ، نقداً در وجه ايشان پرداخت گردد. علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده است ، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد ازمحل كد تملك وآزادسازي پاركينگ منطقه دو 15310200047 اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي محمد حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظرو استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
     معرفي نماينده جهت عضويت در كميته استاني دخانيات 
 
 
6- نامه شماره 135165/1/17/پ – 6/7/93 معاون امور بهداشتي و رئيس مركز بهداشت استان در خصوصمعرفي نماينده شورا جهت عضويت در كميته استاني دخانيات موضوع درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات آقاي مهدي كاشفي زاده به عنوان نماينده شورا جهت عضويت درآن كميته تعيين گرديد .
     احداث سرويس بهداشتي حسينيه آبشور   
 
 
7- نامه شماره 1/101 – 15/7/93 هيأت امناء حسينيه آبشور يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931002533- 15/7/93 با موضوع احداث سرويس بهداشتي بدليل برگزاري مراسم روضه خواني در هفت ماه از سال درآن حسينيه موضوع درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مقرر گرديد با توجه به ضرورت و اهميت ، شهرداري براساس رديف اعتبارات پيش بيني شده در بودجه سال 93كد ( 3070500043) براي احداث سرويس بهداشتي در سطح ناحيه تاريخي ، نسبت به ساخت آن جهت استفاده عموم اقدامات لازم معمول نمايد .
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت30/21 خاتمه يافت.