يكصدوهفتاد وپنجمين ‌جلسه چهارمين دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

   صورتجلسه

     يكصدوهفتاد وپنجمين ‌جلسه شوراي‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح روز سه شنبه مورخ 25/1/94 با حضور كليه اعضاء تشكیل گرديد :

   درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) و آرزوي توفيق همكاران ارجمند وساير مسئولين براي هرچه بهتر خدمت رساني به مردم ،فرارسيدن سالروز ارتحال حضرت آيت ا... گلپايگاني را به ملت شهيد پرور ايران تسليت عرض نمود .

وي درادامه با عنايت به نزديك شدن هفته شوراها ، از برنامه ريزي هاي انجام شده جهت گراميداشت آن هفته و ارائه عملكرد شورا براي انعكاس به شهروندان محترم توضيحات كامل وجامع ارائه نمود كه دراين راستا ساير اعضاي شورا هم نقطه نظرات و پيشنهادهاي خود را مطرح و مورد بررسي و بحث وتبادل نظر قرار گرفت. سپس ايشان تأكيد نمود بدليل اهميت وضرورت ساخت مسجد در اماكن ورزشي ، شهرداري هماهنگي هاي لازم را با اداره ورزش وجوانان براي احداث آن داشته باشد .

درادامه جلسه سركار خانم اميني نماينده شورا درسازمان فاوا ، گزارشي ازبازديد بعمل آمده با حضور تني چند از اعضاي شورا از پروژه ساماندهي بايگاني شهرداري منطقه يك و عدم كارآيي شركت برشيد كوير پيمانكار آن پروژه بدليل عدم رعايت مفاد قرارداد منعقد شده فيمابين شهرداري و آن شركت ، نداشتن قرارداد كاري ، عدم پرداخت حقوق ومزايا طبق ضوابط به كاركنان واعتراض جمعي از آنان و انجام ندادن آن پروژه رأس‌موعد مقرر وسايرمسائل و مشكلات ايجاد شده جهت استحضار اعضاي شورا مطالبي راعنوان‌ نمود كه در اين زمينه آقاي فعالي مديرعامل سازمان فاوا باحضور آقاي عظيمي زاده شهردار محترم توضيحاتي را ارائه و قول مساعد داد نسبت به پي گيري جدي و حل موضوع اقدامات لازم و اساسي بعمل آورند .

مصوبه :

 

    اصلاحيه و متمم بودجه سال مالي 1393 شهرداري  

 

1- نامه شماره 930067199- 25/12/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931004854 – 26/12/93 :  «جناب حجت الاسلام زارع- رياست محترم شوراي اسلامي شهر موضوع : اصلاحيه و متمم بودجه سال مالي 1393 شهرداري يزد با سلام وصلوات برمحمدو آل محمد (ص) احتراماً به استناد ماده 71 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و اصلاحات بعدي مورخ 27/8/1386 و در راستاي اجراي وظايف شهرداري وفق بند 8 ماده 55 قانون شهرداري ها ، بدينوسيله سه نسخه اصلاحيه و متمم بودجه سال مالي 1393 شهرداري يزد كه ازحيث ارقام درآمد و هزينه بالغ بر 000/000/000/722/2 ريال مي باشد به پيوست تقديم مي گردد . خواهشمند است به استناد ماده 65 قانون شهرداريها ونيز ماده 23 آيين نامه مالي شهرداريها اصلاحيه و متمم پيشنهادي سال مالي 1393 شهرداري يزد در شوراي محترم اسلامي شهر مطرح و درصورت تصويب امر به ابلاغ گردد. عظيمي زاده – شهردار يزد»

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه شورا با حضور مسئولين مربوطه و توضيحات رياست آن كميسيون و همچنين شهردار محترم و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق اصلاحيه و متمم بودجه سال مالي 93 شهرداري يزد به مبلغ 000/000/000/722/2 ريال (تصاوير پيوست) مورد تصويب قرار گرفت .

جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.