يكصدوهفتادو يكمين جلسه چهارمين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

صورتجلسه

  يكصدوهفتادو يكمين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد در ساعت 20 روز سه شنبه مورخ 26/12/93 با حضور اكثريت اعضاء تشكيل گرديد :

 ابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) وآرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند و با گراميداشت ايام فاطميه سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) از خداوند متعال خواست توفيقي به همه ما بدهد تا بتوانيم تصميمات خوبي در اين جلسه اتخاذ نماييم .

مصوبات :

    ارسال موارد اصلاحي بودجه

 

1- پيرو بند يك صورتجلسه مورخ 17/12/93 اين شورا لايحه شماره 930061752- 3/12/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 931004524- 4/12/93 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن،بدينوسيله به پيوست گزارش اصلاحات بودجه اي مصوب آخرين كميته اعتبارات شهرداري درسال جاري (در51 رديف) تقديم مي گردد . خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و درصورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد. بديهي است اصلاحات بودجه اي سال جاري كه تاكنون به تصويب آن شوراي محترم رسيده ،درمتمم بودجه سال جاري لحاظ و درموعد مقرر تقديم آن شوراي محترم خواهد شد . ضمناً آقاي محمدرضا پيرنيا به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد .عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه شورا و توضيحات رياست ‌آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق از رديف 28 تا پايان به شرح زير بررسي و مورد تصميم گيري قرار گرفت :

الف : رديف 35 پيشنهادي تحت عنوان تأمين اعتبار جهت نرده گذاري ميدان حضرت امام حسين(ع) با جابه‌جايي از محل ادامه فضاي سبز شهرك استادان مورد مخالفت قرار گرفت.

ب : ساير موارد پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت.

 

   پروژه آسمان

 

2- لايحه شماره 930063034- 7/12/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 931004573- 7/12/93 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، عطف به نامه شماره 931003911  مورخ 25/10/93  و به استناد تبصره 6 لايحه قانوني نحوه تقويم ابنيه و املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها  مصوب 28/8/1370  ، به استحضار مي رساند با بررسي هاي به عمل آمده سهم شهرداري بابت بدهي هاي 10 درصدسهم واگذاری های  اداره كل راه و شهرسازي حدود  3/7643545 مترمربع(35/764  هكتار) مي باشد. ( مطابق تصويرگزارش پيوست)  لذا بدینوسیله پيشنهاد مي نمایدزمین موسوم به پروژه آسمان  از سوي اداره كل راه و شهرسازي  بابت قسمتي از سهم 10 درصد  به شهرداري واگذار گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً در صورت نياز آقاي محمد حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه شورا و توضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.  

 

    تملك پلاك واقع در طرح توسعه پاركينگ درون محله اي كوي عليا

 

3- لايحه شماره 930064590- 13/12/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 931004684- 13/12/93 :

« احتراماًً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، با عنايت به درخواست اهالي محله كوي عليا (تصوير پيوست)  و ضرورت احداث پاركينگ در آن منطقه ، شهرداري درنظر دارد نسبت به تملك پلاك ثبتي 2419  بخش 2 يزد به كدنوسازي شماره 107– 46–1–9  متعلق به آقاي حسين زارع وشركا به وكالت آقاي وحيد زارع كه طبق طرح تفصيلي داراي كاربري مسكوني مي باشد اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازای واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/060/739  ريال بابت غرامت ملك موردنظرتعيين و مقرر شده پس از انتقال رسمي اسناد به نام شهرداري و تحويل ملك در وجه ايشان پرداخت گردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده ، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 15310200044 سایر تملکات ناحیه تاریخی اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي محمد حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهردار يزد»

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه شورا و توضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت. 

 

    تملك بخشي از پلاك آقاي علي دهقاني  

 

4- لايحه شماره 930065078- 17/12/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 931004712- 17/12/93 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي باقيمانده 4342  بخش 4  يزد به كد نوسازي شماره 8196 – 2 – 9 – 1 متعلق به آقاي علي دهقاني به وكالت آقای سيد ابوالقاسم امامي واقع در تعريض گذر 12 متري انقلاب به بلوار شهيد صدوقي كه فاقد طرح اجرايي مي باشد اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي فيمابين تنظيم كه در ازای واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/000/269/1 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه پس از كسر عوارض حق تشرف به مبلغ 000/320/40   ريال ،  مالك جمعاً مبلغ 000/680/228/1 ريال از شهرداري بستانكار مي باشد و از طرفي بابت عوارضات و ... طبق صورتجلسات درآمد مبلغ 500/895/509 ريال  و بابت حق تشرف ادغام پلاك 16/4353 بخش 4 يزد به ملك باقيمانده 4342  مبلغ 000/350/742  ريال  كه جمعاً 500/ 245/252/1  ريال بدهي وی به شهرداري مي باشد كه معادل مابه التفاوت آن به مبلغ 500/565/23 ريال بدهكار شهرداري مي گردد . لذا مقرر شد غرامت با عوارض حق تشرف دو پلاك و عوارضات كسري پاركينگ و عوارضات پذيره همكف تجاري ، اول تجاري ، زير زمين تجاري ، بالكن سرپوشيده و ادغام پلاك ها در همديگر بر مبناي محاسبات سال 1392 ملاك عمل قرار گرفته و تهاتر گردد . ضمناً نامبرده موظف به انتقال رسمي اسناد در طرح به نام شهرداري مي باشد.  عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح واجازه فرمائيد از محل كد 15310200023 سایر تملکات منطقه یک اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي محمد حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه شورا و توضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت. 

 

 

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 30/22 خاتمه يافت.