يكصدوهشتاد وپنجمين ‌جلسه چهارمين دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

     صورتجلسه

     يكصدوهشتاد وپنجمين ‌جلسه شوراي‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت40/16 روز شنبه مورخ 2/3/94 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد :

   درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) ،فرارسيدن اعياد شعبانيه ،ميلاد سراسر با سعادت حضرت امام حسين (ع) – روز پاسدار ،ميلاد حضرت ابوالفضل العباس(ع)- روز جانباز و ميلاد حضرت امام زين العابدين (ع) را بر همگان به خصوص پاسداران و جانبازان گرانقدر تبريك و تهنيت عرض نمود . وي درادامه با گراميداشت فرارسيدن سوم خرداد سالروز پيروزي فتح خرمشهر و ياد و خاطره شهداي والا مقام ،از خداوند متعال خواست توفيقي به همه ما بدهد تا ادامه دهنده خون شهدا باشيم و بتوانيم دين خود را به شهدا ادا كنيم .

سپس ايشان كسب رتبه نخست قاري برجسته ديارمان حاج حسن دانش درمسابقات بين المللي قرآن كريم را به خانواده ايشان وتمامي هموطنان به خصوص همشهريان تبريك عرض نمود.

وي درادامه از بازديد انجام شده با حضور فرماندار وشهردار محترم وساير مسئولين مربوطه از بلوار حضرت امام جعفرصادق(ع) براي بررسي مسائل ،مشكلات و ساماندهي آن بلوار ونيز تخريب مغازه هاي احداثي بدون اخذ پروانه از شهرداري با توجه به آراء صادره ازسوي كميسيون هاي ماده صد و برخورد جدي با متخلفين و همچنين پي گيري هاي انجام شده جهت احداث پارك در جاده كنارگذر مطالبي را عنوان نمود .

سپس آقاي مدرسي در سخنان پيش از دستور با عرض تبريك اعياد خجسته شعبانيه وبا گراميداشت حماسه سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر ،از شهرداري خواست درخصوص تعيين تكليف اجراي پروژه مشاركتي ميدان ميوه وتره بار قديم ، پروژه مشاركتي با شركت توسعه مسكن درحاشيه ميدان حضرت امام علي (ع) ، پرداخت مطالبات به پيمانكار پروژه پاركينگ طبقاتي خيابان فرخي ، ايجاد وبرقراري تعامل و همكاري بيشتر در بين كاركنان براي همدلي جهت عملكرد و كارآيي مؤثر و استفاده از نقطه نظرات افراد صاحب نظر و متخصص دركارها اقدامات لازم و اساسي بعمل آورد .

درادامه جلسه آقاي فقيه خراساني در سخنان پيش از دستوربا عرض تبريك اعياد شعبانيه از بازديد انجام شده به اتفاق رياست شورا به مناسبت فرارسيدن ميلاد با سعادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) – روز جانباز از آسايشگاه جانبازان توضيحاتي ارائه و پيشنهاد نمود شهرداري درجهت رفاه حال جانبازان نسبت به آماده سازي و تجهيزات خودرو ون براي رفت وآمد آنان درسطح شهر همانند معلولين اقداماتي داشته باشد .

سپس ايشان ضمن تقدير وتشكر از شهردار محترم بخاطر اقدامات انجام شده تاكنون درخصوص ايجاد رمپ درمسجد ملااسماعيل براي رفاه حال نمازگزاران ،‌خواست پيگيري هاي لازم را جهت اخذ مجوزهاي نهايي از اداره ميراث فرهنگي براي احداث آن معمول نمايد و همچنين با توجه به ضرورت و تعهدات في مابين دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي با شهرداري بابت احداث پاركينگ بيمارستان فرخي هرچه زودتر اين مهم را پي گيري تا تحقق يابد .

وي درادامه خواهان پي گيري جدي شهرداري در رابطه با عدم پرداخت ماليات برابر ضوابط و مقررات  جاري به اداره مالياتي توسط كليه سازمانهاي وابسته گرديد .  

درادامه جلسه آقاي عظيمي زاده شهردارمحترم با عرض تبريك اعيادشعبانيه درخصوص چگونگي پرداخت ماليات بر ارزش افزوده توسط دارايي به شهرداري و بعضي از مسائل ومشكلات پيش آمده با اداره مالياتي بابت برداشت ازحساب سازمان عمران وبعضي از بدهي هاي شهرداري جهت استحضار اعضاي شورا توضيحاتي را ارائه نمود .

وي درادامه از اعضاي شورا خواست تا درجلسه اي كه قراراست صبح روز يكشنبه درشهرداري بابت  پي گيري اجراي پروژه پيرنيا با حضور سرمايه گذار مورد نظر جهت مشاركت برگزار مي شود حضور فعال داشته باشند . درادامه جلسه آقاي دكتر سهيلي پور از اجراي طرح راهبردي و ساماندهي و حفاظت از باغات شهر يزد بصورت مصور گزارش كامل و جامع ارائه نمود و مقررشد موضوع از طريق كميسيون عمران شورا مورد بررسي بيشتر و پي گيري قرار گيرد .   

مصوبات :

 

    تملك پلاك ثبتي متعلق به علي اكبر شفيعيه و شركاء     

 

 

1- لايحه شماره 940006507- 16/2/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941000553- 16/2/94: 

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به استحضار مي‌رساند قسمتي از پلاك ثبتي 520/1224  بخش 5  يزد به كد نوسازي شماره 8147 – 92 – 6 – 2 متعلق به آقای علي اكبر شفيعيه و شركاء در طرح 18 متري حد فاصل خاتم به صحرا (18 متري مقواسازي) قرار گرفته وشهرداري در نظر دارد نسبت به تملك تمامي پلاک اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازای واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/400/350/1 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين ومقرر شده در صورت درخواست مالكين بابت بستانكاري با واگذاري زمين معوض مناسب به ايشان  تهاتر گردد و درغير اين صورت پس از انتقال رسمي سند و تحويل ملك به شهرداري طي دو قسط در وجه ايشان پرداخت گردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق و نظر به اينكه رديف اعتباري جهت آزادسازي طرح فوق در بودجه سال جاري پيش بيني نگرديده ، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت موافقت با كليات امر اجازه فرمائيد از محل كد1531020005 تملک بلوار خاتم اقدامات بعدي معمول گردد . ضمناً در صورت نياز آقاي محمد حاجي‌رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت . ضمناً مقرر گرديد اعتبار مورد نياز از محل ساير تملكات منطقه دو به غير از بلوار خاتم تأمين و هزينه گردد.

 

 

    تملك پلاك ثبتي متعلق به محمدرضا اخوان كفاش     

2- لايحه شماره 940006536- 16/2/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941000547- 16/2/94 :  

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي 14/1773 بخش 5  يزد واقع در طرح تعريض خيابان كاشاني به كد نوسازي شماره 1 – 8033 – 5 – 39 – 2 متعلق به محمد رضا اخوان كفاش اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/000/365/6 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه پس از كسر عوارض حق تشرف به مبلغ 000/000/047/5 ريال جمعاً مبلغ 000/000/318/1 ريال مالك از شهرداري بستانكارمي باشد كه مقرر شد پس از تعيين تكليف وضعيت باقيمانده ساختمان در كميسيون ماده صد و محاسبات حقوقات آن موضوع به صورت تهاتري در محاسبات لحاظ گردد و مالك موظف به انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري و تحويل ملك ميباشد ضمناً نظر به اينكه مالك در حال حاضر قصد جداسازي پلاك پشت جبهه را كه داراي سند مالكيت مجزا ميباشد را از قسمت جبهه اول دارد لذا مقرر شد در صورتيكه اين مهم حداكثر ظرف مدت يك ماه محقق نگرديد مبناي محاسبه حق تشرف در قالب كل دو مجموعه و در چارچوب ضوابط روز كارشناسي محاسبه و وصول گردد عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 15310200071 تعریض کاشانی اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناًدر صورت نيازآقاي حاجي رضايي  جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .

 

 

 

    درخواست معافيت از پرداخت عوارض مسجد زينبيه      

3- لايحه شماره 940005817- 13/2/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورابشماره 941000471- 13/2/94 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدين وسيله به پيوست درخواست متولي پلاك موقوفه 26/687 بخش 5 يزد كه وقف مسجد زينبيه مي باشد در خصوص تقاضاي معافيت از پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري و صدور پروانه و عوارض مربوط به احداث يك باب مغازه كه در قالب موقوفه عام توسط فردي خير جهت تأمين قسمتي از مخارج مسجد موصوف در اختيار مسجد قرار        مي گيرد ارسال و پيشنهاد مي گردد به استناد تبصره 2 ردیف 1-1-5 تعرفه سال جاری و در جهت مساعدت به مسجد مذكور تا زماني كه مغازه موصوف جهت امر موقوفه مورد بهره برداري قرار مي گيرد حقوقات مربوطه توسط شهرداري وصول نگردد .بديهي است در غير اين                                                       صورت شهرداري برابر ضوابط روز نسبت به وصول حقوق مربوطه اقدام خواهد نمود . خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي محمدحسین دهستانی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد .عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .

    درخواست معافيت از پرداخت عوارض      

4- لايحه شماره 940007280- 20/2/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورابشماره 941000622- 21/2/94:   

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدين وسيله به پيوست درخواست شماره 940101345 مورخ 2/2/94 منطقه يك شهرداري بابت سه دانگ از پلاك موقوفه باقيمانده 1324 بخش 4 يزد كه جهت احداث مسجد وقف گرديده ، در خصوص تقاضاي معافيت از پرداخت عوارض تفكيك و سرانه خدماتي سه دانگ از پلاك فوق ارسال و پيشنهاد مي گردد با عنایت به مدارک وسوابق پیوست ، در جهت مساعدت به احداث مسجد مذكور حقوقات مربوط به تفكيك و سرانه خدماتي سه دانگ از پلاك كه وقف مسجد مي باشدتوسط شهرداري وصول نگردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي محمدحسین دهستانی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .

    حق شارژ غرفه هاي ميدان ميوه وتره بار        

5- لايحه شماره 940002083- 23/1/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورابشماره 941000140- 23/1/94 :    

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست درخواست شماره 445/932301673 مورخ 26/12/93 سازمان ميادين ميوه وتره بار به انضمام ليست مبالغ كارشناسي شده اجاره بها سال 1394 غرفه ها ارسال مي گردد. ضمناً بر اساس بند 4 صورتجلسه هيئت مديره سازمان مورخ 19/11/93            ( تصوير پيوست) ، سازمان ميادين ميوه و تره بار جهت غرفه هاي فعال در سال 94 ، ماهيانه مبلغ 1.500.000 ريال به عنوان حق شارژ در نظر گرفته  است . خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقايان امين مقدم و ابويي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شوند. عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق صرفاً جهت حق شارژ از غرفه هاي فعال در سال 94 مورد تصويب قرار گرفت .

    واگذاري تعدادي از قطعات شهرك مشاغل مزاحم شهري        

6- لايحه شماره 940005999- 14/2/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورابشماره 941000493- 14/2/94 :     

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله  به پيوست درخواست شماره 940003309 مورخ 30/1/94 متصدی شهرك مشاغل مزاحم شهري مبنی بردرخواست اخذمجوزواگذاری تعدادی ازقطعات شهرک ارسال مي گردد. لذا خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت موافقت با كليات امر مراتب را اعلام تا اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً آقاي سيد عليرضا انتظار قائم  به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون تحول اداري و املاك و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .

    تملك پلاك ثبتي متعلق به آقاي علي عسگرنيا       

7- لايحه شماره 930066519- 23/12/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورابشماره 931004796- 23/12/93 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به استحضارمی رساند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك پلاك ثبتي 1/4634  بخش 4 يزد به منظوراحداث فضاي سبز وپارک بانوان به كد نوسازي شماره 9001 – 8– 34 – 3 متعلق به آقای علي عسگرنيا اقدام نمايد كه دراين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازای واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده از قرار هرمترمربع 000/400/8 ريال جمعاً مبلغ 000/000/460/47 ريال بابت غرامت ملك تعيين ومقرر شده پس از انتقال رسمي اسناد در طرح  به نام شهرداري و تحويل ملك از ابتداي سال آينده طي ده  قسط ماهيانه در وجه مالک پرداخت گردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل اعتبارات سال آینده که متعاقبادرصورت موافقت شورای محترم باکلیات امرردیف مربوطه پیشنهادمی گردد اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي محمد حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گرددعظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد مخالفت قرار گرفت .

    طرح اصلاحي راستگرد ميدان شهداي محراب        

8- نامه شماره 930053405- 2/11/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورابشماره 931004012- 2/11/93 :

« جناب حجت الاسلام حاج شیخ عباس زارع ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد موضوع: طرح میدان شهدای محراب با سلام و صلوات برمحمد و آل محمد (ص) احتراماً به پیوست طرح اصلاحی راستگرد میدان شهدای محراب به بلوار مدرس ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به طرح موضوع در صحن شورا اقدامات لازم صورت پذیرد. عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون عمران و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق طرح فوق مورد تأييد قرار گرفت .

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 30/19 خاتمه يافت.