يكصدوهشتاد وهفتمين ‌جلسه چهارمين دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

     صورتجلسه

     يكصدوهشتاد وهفتمين ‌جلسه شوراي‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت30/16 روز شنبه مورخ 9/3/94 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد :

   در ابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافرون همكاران ارجمند وساير مسئولين ، فرارسيدن سالروز ميلاد سراسر باسعادت حضرت علي  اكبر(ع)- روز جوان را برهمگان تبريك و تهنيت عرض نمود و در ادامه درگذشت حجت الاسلام سيدعلي نقي سليماني يكي از روحانيون و اساتيد حوزه علميه كه سالهاست در بيت سومين شهيد محراب به مردم خدمت وياور محرومين بود به بيت شريف ايشان ، بازماندگان و همشهريان تسليت عرض نمود و ازخداوند متعال علوّ درجات وغفران الهي براي آن مرحوم و صبري عظيم براي تمامي بازماندگان مسئلت نمود . سپس آقاي كاشفي زاده با توجه به وضعيت درحال حاضر كشتارگاه صنعتي و در راستاي ساماندهي آن مجموعه پيشنهاد نمود موضوع با حضرت آيت ا... ناصري امام جمعه محترم يزد جهت استفاده از رهنمودهاي ايشان پي گيري شود . وي درادامه شهرداري خواست با توجه به مصوبه اخير شورا درخصوص تعيين تكليف كارخانه كمپوست هرچه سريعتر لايحه پيشنهادي خود را جهت بررسي و هرگونه تصميم گيري به شورا ارسال نمايد .

درادامه جلسه آقاي مطهريان با عرض تبريك به آقاي حاج حسن دانش قاري ممتاز كشوري بخاطر كسب مقام نخست مسابقات بين المللي قرآن كريم پيشنهاد نمود از ايشان درصحن علني شورا با اهداء لوح سپاس و هديه تجليل بعمل آيد .

سپس ايشان بدليل عدم حضور تني چند ازمعاونين در روزهاي هفته گذشته درمحل كار ابراز گلايه نمود و خواهان پي گيري اين موضوع از سوي شهردار محترم گرديد .

درادامه جلسه آقاي رادمنش از اعضاي شورا خواست تا درجلسه كميسيون عمران اين شورا كه با موضوع بهبود وضعيت كميسيون هاي ماده صد و ايجاد وحدت رويه براي صدور آراء با حضور نمايندگان محترم دادگستري و وزارت كشور و ساير مدعوين در روز دوشنبه مورخ 10/3/94 در اتاق جلسات شهرداري برگزار مي گردد حضور فعال داشته باشند .

مصوبات :

    نامگذاري شهرداري تازه تأسيس درمنطقه آزادشهر   

 

1- با عنايت به بند يك صورتجلسه مورخ 21/11/93 اين شورا مبني بر تأسيس شهرداري منطقه چهار تحت عنوان ناحيه آزادشهر و نيز بند يك صورتجلسه مورخ 29/1/94 بابت تعيين محدوده عملكردي آن ناحيه و در راستاي ارائه خدمات به مراجعه كنندگان و تسهيل در روند كار موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون نظارت و پي گيري شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق با تعيين آن محل تحت عنوان ناحيه يك از منطقه سه شهرداري مورد تصويب قرار گرفت . ضمناً مقرر گرديد شهرداري ظرف مدت دو ماه نسبت به تعيين و جانمايي ساختمان اداري آن اقدام نمايد.

 

    تملك پلاك ثبتي متعلق به خانم زيبا بخشي 

 

2- لايحه دوفوريتي شماره 940010663- 9/3/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941000901- 9/3/94 :

«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك پلاك ثبتي 18/1773 بخش5 يزد به مساحت 5/49 مترمربع واقع درطرح تعريض خیابان كاشاني به كد نوسازي شماره             1 – 8034 – 5 – 39 – 2متعلق به خانم زيبا بخشي باوكالت عليرضامحدثي اقدام نمايدكه دراين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازای واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/000/930/6ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين ومقرر شده به عنوان معوض قطعه شماره 18 از اراضي تفكيكي ميدان شهداي محراب به مساحت 73/73 مترمربع به ارزش هرمترمربع 000/000/95 ريال جمعاً به مبلغ 000/350/004/7 ريال به ايشان واگذار و مابه التفاوت آن نيز با توجه به ضرورت اجراي طرح به صورت پاياپاي تهاتر گردد و ايشان موظف به  انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري ميباشد .علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل کد 15310200071 تعریض خیابان کاشانی اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي             مي گردد . عظيمي زاده – شهرداريزد »

موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .

    پرداخت ديه  

 

3- لايحه شماره 940008504- 28/2/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941000726- 28/2/94 : 

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،بدینوسیله به استحضار می رساند با عنایت به دادنامه های شماره 9209970300400641 مورخ 9/6/1392 و 9209970300401322 مورخ 23/11/1392 صادره از شعبه 104 دادگاه جزایی شهرستان یزد ( پیوست های 1و2) و دادنامه شماره 9309970302200399 مورخ 10/4/1393 صادره از شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان یزد( پیوست 3) آقای جعفر امین مقدم ( به عنوان سرپرست وقت منطقه دو) به اتهام تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی مجموعاً به پرداخت 7/16 درصد دیه کامل به نرخ روز به مبلغ259,768,500 ریال در حق آقای محمد رضا شاهی فرد محکوم گردیده است.در نهایت با پیگیری اداره حقوقی مبلغ 157,815,000 ریال از مبلغ مذکورتوسط شرکت بیمه کارآفرین پرداخت (پیوست 4) و مابقی خارج از تعهدات قراردادی بیمه گر می باشد.لذا با توجه به مراتب مذکوروضرورت امرخواهشمند است موضوع درشورای اسلامی‌شهرمطرح واجازه فرماییدحسب اخطاریه واصله از شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان یزد (پیوست 5) نسبت به پرداخت مابقی دیه مزبور به مبلغ 101,953,500 ریال از محل کد 1512420001دیون بامحل  اقدام لازم معمول گردد. ضمناًآقای محمدبرزگری به عنوان نماینده جهت ارائه توضیحات بیشترمعرفی  می گردد. عظيمي زاده – شهرداريزد »

موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات نائب رييس آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت . ضمناً مقررگرديد شهردار محترم به افراد قاصر ومقصر دراين زمينه تذكر وتوبيخ كتبي نمايد .

    فروش املاك شهرداري    

 

4- لايحه شماره 930029235- 27/6/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931002293- 27/6/93 :  

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ،بدينوسيله به پيوست يك نسخه از ليست املاك قابل فروش شهرداري منضم به نظريه كارشناسي رسمي دادگستري مورخ 10/6/93 جهت استحضار ارسال ، خواهشمند است موضوع را درشوراي اسلامي شهر مطرح و درصورت موافقت اجازه فرمائيد شهرداري نسبت به فروش املاك مذكور از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد . ضمناً آقاي محمدحاجي رضايي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . پيرنيا – قائم مقام شهردار»

موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات نائب رييس آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق و با عنايت به نامه شماره 930058219 – 20/11/93 شهرداري مبني بر ارزيابي مجدد هفتادو دو مورد از املاك مورد نظر (طبق تصاوير پيوست )به شرح زير مورد بررسي وتصميم گيري قرار گرفت :

الف : رديف پنج واقع در كوچه عارف ، رديف هاي سيزده و چهارده واقع در صفائيه -مهرآوران ، رديف هاي بيست الي چهل وسه مجتمع تجاري واقع در بلوار حضرت آيت ا... طالقاني ، رديف هاي شصت و دو الي هفتادو دو واقع در راستگرد ميدان معلم مورد مخالفت قرار گرفت .

ب: بقيه موارد پيشنهادي مورد تصويب قرار گرفت . 

    طرح پيشنهادي  

 

5- طرح پيشنهادي تني چند از اعضاي شورا (آقايان زارع ، فقيه خراساني ، شايق ، مدرسي ، خباززاده يزدي ، كاشفي زاده ،رادمنش، نيكنام و سركارخانم ها  وزيري ويادگار) ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941000875- 5/3/94 به شرح زير :

« احتراماًٌ ، لازم است شهرداري درجهت صرفه وصلاح ، قدرسهم خود را در شركت مسكن سازان ، فروشگاه رفاه ، همياري شهرداريها ، كشتارگاه صنعتي و ساير موارد پس از برآورد مبلغي واگذار نمايد . قابل يادآوري است كه در تكاليف بودجه سال 1393 هم درخصوص شفاف شدن موارد فوق لحاظ گرديده است .»

موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق مقرر گرديد شهرداري تا پايان شهريور ماه سال جاري اقدامات لازم در اين زمينه معمول و نتيجه را جهت بررسي و هر گونه تصميم گيري به شورا گزارش نمايد .

    تعرفه خدمات سال 94 دفاتر كارگزاري    

 

6- نامه شماره 930059527- 26/11/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931004402- 27/11/93 :

« شورای محترم اسلامی شهریزد موضوع: ارسال تعرفه خدمات سال 94 دفاتر کارگزاری  با سلام و صلوات برمحمد و آل محمد (ص) - احتراماً به پیوست تعرفه خدمات دفاتر کارگزاری در سال 94 جهت تأیید ارسال می گردد. خواهشمند است پس از طرح و تأیید مراتب جهت اجرا در سال 94 به شهرداری یزد اعلام فرمایند. عظيمي زاده – شهرداريزد »

موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات نائب رييس آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر موارد بشرح زير مورد بررسي و تصميم گيري قرار گرفت :

رديف الف : بازديد عرصه بيش از 5000 متر مربع به مبلغ پانصد هزار ريال ( 000/500 ريال) مورد تصويب قرار گرفت.

رديف و : هزينه تعيين بر وكف (نقشه برداري) مساحت عرصه تا 250 متر مربع با افزايش آن تا 500 متر مربع به مبلغ ششصد هزار ريال (000/600 ريال) مورد تصويب قرار گرفت .  

رديف و : هزينه تعيين بر وكف (نقشه برداري) مساحت عرصه تا 500 متر مربع حذف گرديد .

بقيه موارد پيشنهادي مورد مخالفت قرار گرفت .

    معرفي نماينده

 

7- نامه شماره 930058604- 23/11/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931004353- 23/11/93 :

«رياست‌محترم شوراي اسلامي‌شهريزد موضوع : معرفي نماينده باسلام وصلوات برمحمدوآل‌محمد (ص) احتراماً باعنایت به بند 8 مصوبه مورخ 20/10/1393 آن شورا جهت تسریع در ادامه مراحل قانونی و تشکیل کمیته انضباطی و تصمیم گیری نهائی دفاتر کارگزاری ، خواهشمند است نماینده آن شورا به این شهرداری معرفی نمایند .عظيمي زاده – شهرداريزد »

موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات آقايان رادمنش ،            پاك نژاد و سركار خانم اميني به عنوان نمايندگان شورا دراين زمينه تعيين وانتخاب شدند .

جلسه با ذكر صلوات درساعت 30/19 خاتمه يافت.