يكصدوهشتاد وسومين ‌جلسه چهارمين دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

صورتجلسه

     يكصدوهشتاد وسومين ‌جلسه شوراي‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 30/16 روز يك شنبه مورخ 27/2/94 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد :

   درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) وآرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند ، فرارسيدن بعثت پيامبر گرامي اسلام حضرت محمد(ص) را برهمگان تبريك و تهنيت عرض نمود و از خداوند متعال خواست توفيقي به همه ما بدهد تا تصميماتي كه دراين جلسه اتخاذ مي گردد مورد رضايت پروردگار و همشهريان عزيز قرار گيرد .

درادامه آقايان فقيه خراساني ، نيكنام ، كاشفي زاده درسخنان پيش ازدستور مطالبي را بشرح زير ارائه و خواستار پي گيري آنها شدند :

فقيه خراساني :

- توجه بيشتر به روز شوراها با برگزاري مراسم ها براي شناخت وجايگاه شوراها براي مردم و توجه بيشترمسئولين به تكريم آن روز وپي گيري تأمين منابع مالي براي شوراهاي روستا به دليل نداشتن نقدينگي .

- تقدير وتشكر از سازمان فرهنگي ورزشي به پاس برگزاري مراسم در روز مبعث در مزارجوي هرهر براي گراميداشت يادوخاطره عالمان ديني مدفون شده درآن مزار .

- پي گيري جدي شهرداري درخصوص ماليات اخذ شده از سوي اداره مالياتي از سازمان عمران بدليل معافيت مالياتي شهرداري و سازمان هاي وابسته .

- تسريع در اجراي رمپ مسجد ملا اسماعيل با همكاري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري جهت رفاه حال نمازگزاران .

- لزوم حضور شهردار محترم درجلسات هيأت مديره سازمان ميادين ميوه وتره بار براي ساماندهي هرچه بيشتر آن ميدان .

- تشكيل جلسات و كميسيون هاي داخلي شورا رأس موعد مقرر و حضور به موقع اعضاء در جلسات.

 

آقاي نيكنام :

- برنامه ريزي شهرداري درخصوص عدم تشكيل هرگونه جلسات ، كميسيون هاي تعديل و غيره در مناطق وسازمانها در روزهاي يكشنبه به دليل برگزاري ملاقات مردمي براي پاسخگويي بهتر وبيشتر به مراجعه كنندگان .

- لزوم توجه و ساماندهي وضعيت درحال حاضر سيل بند يزد به دليل بحران وخطرات احتمالي .

- پي گيري شهرداري درخصوص حصاركشي اراضي افتاده در سطح شهر براي زيبايي منظر شهري .

- تأمين امنيت بيشتر در مزارجوي هرهر با توجه به سرقت سنگهاي قديمي .

آقاي كاشفي زاده :

- پي گيري و رايزني هاي صورت گرفته با سردار فتوحي فرمانده سپاه الغدير استان درخصوص ايجاد دسترسي ميدان ميوه وتره بار .

- لزوم تعيين تكليف هرچه زودتر كارخانه كمپوست .

- پي گيري براي حل مسائل و مشكلات في مابين شهرداري وسازمان ميراث فرهنگي به خصوص در ساخت وسازها دربافت قديم براي رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و نيز تعريض بعضي از كوچه ها بدليل نياز و ضرورت براي تردد افراد ساكن درآن بافت .

سپس ايشان گزارشي از حضور خود درهمايش معاونين خدمات شهري در يزد ومباحث مطرح شده درآن همايش به خصوص تصفيه شيرابه هاي زباله ، ضدعفوني نمودن زباله هاي مطب پزشكان و بيمارستانها ، سرانه فضاي سبز دركلان شهرها و ساخت پاركها ، نظافت و رفت و روب معابر جهت استحضار اعضاي شورا ارئه نمود .   

درادامه جلسه آقاي عظيمي زاده شهردار محترم ضمن تقدير وتشكر از همكاري و حمايت هاي شورا بابت برگزاري همايش معاونين محترم خدمات شهري كلان شهرها و مراكز استانها به ميزباني شهرداري يزد با هدف زيباسازي شهر واستفاده از تجربيات ساير استانها در نشست هاي تخصصي درخصوص مطالب مطرح شده از سوي اعضاي شورا مطالبي را عنوان و تأكيد نمود در راستاي جلوگيري از هرگونه خطرات احتمالي و ايجاد حوادث ناگوار درخصوص مرمت و بازسازي سيل بند يزد موضوع باحضور مسئولين مربوطه به خصوص مديركل ستاد بحران براي تأمين اعتبارات لازم مورد بررسي قرار گيرد .

مصوبات :

 

    آزادسازي باقي مانده پلاك موجود در مسير بلوار آيت ا... خاتم    

1- با توجه به ضرورت و اهميت آزادسازي وتملك باقي مانده پلاكات موجود درمسير بلوار حضرت          آيت ا... خاتم جهت راه اندازي و بهره برداري كامل آن پروژه موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده از سوي كميسيون تحول اداري واملاك و توضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق مقررگرديد بدليل ضرورت اجرايي آن پروژه ، شهرداري با پيش بيني اعتبارات لازم و محل درآمدي آن پيشنهاد خود را درقالب لايحه دوفوريتي به شورا جهت تصميم گيري ارسال نمايد .

 

    تملك پلاك ثبتي واقع در طرح بلوار خاتم متعلق به محمدحسن پسران  

2- لايحه دوفوريتي شماره 940008264- 27/2/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941000704- 27/2/94 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پيرو لايحه شماره 502/53302  مورخ 11/11/89  و عطف به بند 2 صورتجلسه مورخ 14/1/90 شوراي اسلامي محترم شهر، به استحضار مي‌رساند نظر به اينكه تاكنون اقدامي جهت آزادسازي پلاك 36/1059 بخش 5 يزد به كدنوسازي 1 – 8017 – 35 – 10 – 2   واقع در بلوار خاتم متعلق به محمدحسن پسران صورت نگرفته است و مالك هم اكنون با انجام  مصوبه شوراي اسلامي شهر رضايت داشته و خواستار اجرايي شدن آن و تحويل ملك در طرح با همان ارزيابي سال 1389 و صدور مجوزهاي مورد درخواست در باقيمانده پلاك بر مبناي تعرفه سال 1389 مي باشد، بدين نحو كه طبق توافقنامه تنظيم شده شماره 813/20566 مورخ 13/10/89 غرامت ملك در طرح 000/800/816 ريال تعيين كه پس از كسر عوارض  حق تشرف به مبلغ 000/430/248 ريال جمعاً مالك مبلغ 000/370/568 ريال از شهرداري بستانكار مي باشد كه طبق صورتجلسه شماره 2014  مورخ 14 / 2 / 94 بابت خسارت اعياني باقيمانده پلاك نيز كه در برگ ارزيابي قبلي محاسبه نگرديده است جمعاً 000/000/320ريال به بستانكاري ايشان اضافه كه كلاً 000/370/888  ريال از شهرداري بستانكار              مي باشد كه مقرر شد مبلغ مذكور به حساب بخشي از بدهي جهت صدور مجوز ساختماني به حساب عوارضات پروانه تجاري و تغييركاربري و .... در باقيمانده پلاك منظور و مابه التفاوت آن به طرف بستانكار پرداخت گردد . ضمناً در صورت پرداخت نقدي قرار شد پس از انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري و تحويل ملك در وجه ايشان پرداخت گردد. علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 15310200005  اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي محمد حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .

 

    صورتجلسه تنظيمي في مابين دانشگاه علوم پزشكي و شهرداري يزد     

3-لايحه دوفوريتي شماره 940006221- 15/2/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941000510- 15/2/94 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به اجراي طرح بلوار فضيلت در قسمتي از اراضي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد كه حدود 7508 مترمربع از آن اراضي در طرح گذر قرار گرفته و دانشگاه  نسبت به آزادسازي و تحويل ميزان در طرح با شهرداري همكاري و مساعدت لازم را داشته،  لذا به پيوست صورتجلسه مورخ 13/02/94  في مابين كه در اين خصوص تنظيم گرديده است ارسال    مي گردد . طبق مفاد اين صورتجلسه مقرر گرديده است كه 1-  در ازاي انتقال مساحت  7508  مترمربع از اراضي دانشگاه كه در مسير بلوار مذكور قرار گرفته بنام شهرداري،  شهرداري نيز حدود 5500  مترمربع از زمين متعلق به خود تحت پلاك 764/6517 بخش 4 يزد واقع در سمت شمالي بلوار فضيلت و در قسمت غربي آن به نحوي كه از بلوار فضيلت نيز دسترسي داشته باشد جهت احداث ساختمان معاونت غذا و دارو به دانشگاه علوم پزشكي واگذار نمايد2 – بابت عوارض حق تشرف باقيمانده پلاك مشرف به بلوار فضيلت با رديف يك تهاتر مي گردد و طرفين ديگر هيچ گونه ادعايي در خصوص غرامت در طرح و عوارض حق تشرف نخواهند داشت3- دانشگاه علوم پزشكي در خصوص اجراي طرح راستگرد بلوار 17 شهريور در درمانگاه امامشهر بدون هيچ گونه ادعايي همكاري لازم را خواهند داشت . بديهي است انتقال اسناد عوض (زمين در طرح) بنام شهرداري و معوض به نام معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي (ره)  همزمان صورت خواهد گرفت. لذا خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح در صورت موافقت اجازه فرماييد اقدامات لازم معمول گردد. ضمناً آقاي محمد حاجي رضايي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.(كدهاي نوسازي  1 – 44 – 33 – 3 و8001 – 1– 31 – 3)

موضوع درصحن علني شورا مطرح ، با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق پيشنهاد فوق مشروط بر تخريب و تحويل ساختمان درمانگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي واقع در خيابان فرخي برابر طرح مصوب اجرايي از سوي دانشگاه علوم پزشكي و نيز همكاري و مساعدت شهرداري درخصوص صدور پروانه براي احداث ساختمان غذا و دارو در بلوار فضيلت مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً تحويل 5500 مترمربع زمين متعلق به شهرداري براي احداث ساختمان معاونت غذا و دارو همزمان با اجراي تعهدات دانشگاه برابر صورتجلسه تنظيمي دركميسيون برنامه وبودجه شورا مورخ 22/2/94 (تصوير پيوست) مي باشد .

 

 

    مساعدت

4- درخواست هيأت امناي مسجد حضرت فاطمه الزهراء واقع در آزادشهر فلكه چهارم (گلستان شرقي) ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941000483- 13/2/94 با موضوع مساعدت مالي براي برگزاري مراسم هاي فرهنگي ومذهبي مراتب درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون فرهنگي واجتماعي و توضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق مقررگرديد شهرداري نسبت به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال ( 000/000/50 ريال ) از اعتبارات كمك به مساجد اقدامات لازم معمول نمايد .

 

    مساعدت  

5- درخواست آقاي رحمان زاده ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941000124- 23/1/94 با موضوع مساعدت مالي و همكاري جهت ساخت فيلم كوتاه داستاني پرواز درباره سبك وسيره زندگي امام رضا(ع) مراتب درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون فرهنگي اجتماعي و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق مقررگرديد شهرداري (سازمان فرهنگي ورزشي) به عنوان اسپانسر همكاري هاي لازم را با نامبرده معمول نمايد .

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 30/19خاتمه يافت.