يكصدوشصت وهشتمين جلسه چهارمين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

صورتجلسه

  يكصدوشصت وهشتمين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد در ساعت19 شنبه مورخ 23/12/93 با حضور اكثريت اعضاء تشكيل گرديد :

 در ابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) وآرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند وعرض تسليت به مناسبت شهادت حضرت زهرا (س) و گراميداشت ايام فاطميه از خداوند متعال خواست ما توفيقي به همه ما بدهد تا بتوانيم تصميماتي را كه دراين جلسه اتخاذ مي گردد مورد رضايت پروردگار متعال و شهروندان محترم قرار گيرد .

سپس براساس‌دستوركارجلسه وباحضور آقاي عظيمي زاده شهردارمحترم و آقاي پيرنيا معاونت برنامه ريزي وتوسعه بخشهاي ديگري ازبودجه عمراني پيشنهادي شهرداري براي سال 94 كه قبلاً دركميسيون عمران و توسعه با حضور معاونت امور عمراني و شهرداران مناطق و ناحيه تاريخي مورد بررسي قرار گرفته بود با توضيحات رياست آن كميسيون‌و همچنين رديف هاي مربوط به خدمات شهري كه قبلاً با حضور معاونت خدمات شهري دركميسيون خدمات مورد بررسي قرار گرفته بود با توضيحات رياست آن كميسيون مورد بررسي و بحث وتبادل نظر قرار گرفت و مقرر گرديد شهرداري نسبت به موارد زير اقدامات لازم معمول نمايند :

1- مقرر گرديد شهرداري پي گيري هاي لازم درخصوص تأمين پاركينگ مجتمع نيلوفر واقع در ميدان مهديه ابتداي بلوار منتظر قائم متعلق به مجتمع اقتصادي كميته امداد (ره) معمول نمايد .

2- با توجه به طرح پيشنهادي اعضاي شورا ثبت دبيرخانه شورا 931004807 مبني بر دراختيار گذاشتن مبلغ چهل وپنج ميليارد ريال تحت عنوان رديف ساير تملكات پيش بيني نشده در مناطق و نواحي ضمن موافقت مقرر گرديد شهرداري تمامي موارد را طي لايحه اي پيشنهادهاي خود را جهت اخذ مجوز به شورا ارسال نمايد .

3- درخصوص تهيه طرح جامع مبلمان و نورپردازي محورهاي گردشگري بافت تاريخي ، مقررگرديد شهرداري با اولويت بندي نمودن نورپردازي مسير مسجد جامع كبير تا زندان اسكندر و همچنين گذر لب خندق ، لرد كيوان تا كوشكنو اقدام نمايد .

4- در رابطه با خريد خودرو اطفاي حريق از راه دور مقررگرديد شهرداري پي گيري هاي لازم جهت اخذ اعتبارات دولتي دراين زمينه از سوي وزارت كشور معمول نمايد .

5- مقررگرديد شهرداري نسبت به ساماندهي معابر و رفوژ هاي فضاي سبز در سطح شهر با اولويت بلوارهاي فقيه خراساني ، جمهوري اسلامي ، آزادگان ، دانشجو ، شهيد صدوقي اقدامات لازم بعمل آورد .

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت  23 خاتمه يافت.