يكصدوسي وهفتمين جلسه چهارمين دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

يكصدوسي وهفتمين جلسه چهارمين دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

 

صورتجلسه
 يكصدوسي وهفتمين جلسه شوراي‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت18 روزشنبه مورخ 20/10/93 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد :
درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) و عرض تبريك مجدد ميلاد حضرت رسول اكرم (ص) و ششمين امام شيعيان حضرت امام جعفر صادق (ع) ، ازخداوند متعال خواست توفيقي به همه ما بدهد تا بتوانيم درانجام وظايف محوله خود به نحو احسن عمل نمائيم . وي درادامه گزارشي از مأموريتشان به تهران به اتفاق شهردار محترم درخصوص پي گيري هاي صورت گرفته از سوي آقاي سعيدي كيا مدير بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي بابت تملك كارخانه جنوب با توجه به كارشناسي انجام شده بر روي آن پلاك جهت استحضار اعضاي شورا توضيحاتي ارائه نمود .
سپس آقاي خباززاده يزدي با توجه به لايحه ارسالي شهرداري درخصوص تعرفه عوارض و بهاي خدمات جهت اجرا درسال 94 پيشنهاد نمود هرچه زودتر موضوعات مختلف به كميسيون هاي مربوطه جهت بررسي ارجاع گردد تا بتوانيم با بررسي كامل وجامع در تمامي زمينه ها مصوبات خوبي داشته باشيم .
درادامه آقاي شايق از بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون نظارت وپي گيري شورا باحضور مسئولين مناطق شهرداري درخصوص آراء صادره از كميسيون هاي ماده صد و نحوه وصولي آن  جرائم و عملكرد اجراي احكام مناطق توضيحاتي ارائه و پيشنهاد نمود در راستاي جلوگيري از هرگونه ساخت وساز غير مجاز و بي رويه درشهر جلسه اي با حضورمسئولين از جمله رئيس دادگستري ،بازرسي استان ، اماكن و ... برگزار تا ضمن بررسي هاي لازم راهكارهاي مناسب و اصولي اتخاذ گردد .  
مصوبات :
 
     طرح راهبردي باغ بزرگ شهر
1- نامه شماره 930048797- 13/10/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931003712- 13/10/93 :
« شوراي محترم اسلامي شهريزد موضوع : طرح راهبردي باغ بزرگ شهر با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد (ص) احتراماً با عنایت به نامه شماره 931003143 مورخ 01/09/1393 درخصوص طرح راهبردی باغ بزرگ شهر ومباحث مطرح شده دراولین جلسه کمیسیون تحول اداری واملاک شورای اسلامی شهریزد به پیوست تصویرنامه شماره 47552 مورخ 07/10/1393مهندسین مشاور کلوان کویربه انضمام یک جلد گزارش طرح و CD آن ارسال می گردد. خواهشمند است با توجه به اینکه لازم است موضوع در کمیسیون ماده پنج نیز بررسی و مورد تصویب قرار گیرد، طرح مزبور با قید فوریت در آن شورای محترم بررسی و پس از تأیید به این شهرداری ابلاغ نمایند. عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح باعنايت به بررسي‌هاي بعمل‌آمده دركميسيون تحول اداري و املاك و توضيحات رياست كميسيون آن وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف ،موافق پيشنهاد فوق (سناريوي سوم)مورد تأييدقرار گرفت .
 
     نامگذاري معابر      
2- لايحه شماره 930046513- 1/10/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931003547- 3/10/93 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور وانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست یک نسخه صورتجلسه مورخ 5/8/1393 کمیته نامگذاری معابر سازمان رفاهی ، تفریحی شامل 1ردیف معابر بیش از12متر ارسال‌می گردد . لذا خواهشمند است موضوع در شورای محترم اسلامی شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي ادهمی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده دركميسيون فرهنگي ، اجتماعي شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق به شرح جدول زير مورد تصويب قرار گرفت:
 
« نامگذاري معابر و اماكن عمومي شهر يزد با عرض بيش از 12متر»
« صورتجلسه مورخ 5/8/93 »
رديف
               واقع در كوي (محله)
               نام قبلي
           نام دقيق پيشنهادي
               نام مصوب
1
حدفاصل خيابان صحرا وبلوارآيت ا... خاتم يزدي
فاقد نام
1- چهارراه شهداي مهدي آباد
2- چهارراه صالحين
چهارراه شهداي مهدي آباد
 
 
     نامگذاري معابر       
3- لايحه شماره 930045666- 26/9/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931003489- 26/9/93 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور وانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدين وسيله به پيوست يك نسخه صورتجلسه مورخ 19/8/93 كميته نامگذاري معابر سازمان رفاهي ، تفريحي شامل سه رديف معابر بيش از 12 متر ارسال مي گردد . لذا خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح و درصورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرماييد . ضمناً آقايان مهندس تاج آبي و ادهمي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون فرهنگي ، اجتماعي شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق موارد به شرح جدول زير مورد تصويب قرار گرفت:
« نامگذاري معابر و اماكن عمومي شهر يزد با عرض بيش از 12متر»
« صورتجلسه مورخ 19/8/93 »
 
رديف
واقع در كوي (محله)
نام قبلي
نام دقيق پيشنهادي
نام مصوب
1
كوي فيضيه
پيشنهاد قبلي خيابان ترمه
خيابان ترانه وشماره گذاري فرعي آن
استاد فياض يزدي
(پدرعلم‌ قنات ايران)وشماره گذاري                                   فرعي آن
1/1
كوي فيضيه
پيشنهاد قبلي خيابان ترنج
خيابان جوانه وشماره گذاري فرعي آن
دكتر محمود بهزاد يزدي
(پدرعلم‌ترافيك‌ايران)وشماره گذاري فرعي آن
2/1
كوي فيضيه
پيشنهاد قبلي خيابان شكوفه
1- شكوفه
2- تابان
دكتر علي اكبر سياسي يزدي
(پدر علم روانشناسي ايران )
 
     پرداخت مابه التفاوت عوض ومعوض پلاك متعلق به حبيب ا... نمكي       
4- لايحه شماره 930046018- 27/9/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931003509- 27/9/93 :  
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور وانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به استحضار مي رساند با بررسي سوابق پرونده پلاك 3/1270 بخش 3 يزد مشخص گرديده شهرداري بر اساس رونوشت بند يك صورتجلسه مورخه 28/1/62 شوراي قائم مقامي شوراي اسلامی شهر وقت نسبت به تملك و آزادسازي 80/56 مترمربع از پلاك مذكور متعلق به آقاي حبيب ا... نمكي كه درمسير خيابان رودخانه مريم آباد (بلوار دهه فجر) قرار گرفته اقدام نموده و به عنوان معوض يك قطعه زمين (قسمتي از پلاك 1826 بخش 8 يزد) واقع در همان خيابان به مساحت 51/79 مترمربع به وی واگذار نموده است. نظر به اينكه طبق بند 3 مصوبه مورخ 11/11/61 قائم مقام شوراي اسلامي شهر مقرر شده بود كه ارزش عرصه زمين معوض معادل ارزش عرصه در مسير منظور و مابه التفاوت متراژ عرصه زمين معوض بر اساس قيمت عرصه در مسير محاسبه و وجه مربوطه در زمان انتقال سند معوض از مالك اخذ گردد و نامبرده هم اكنون خواهان پرداخت مابه التفاوت عوض و معوض  مي باشد، لذا موضوع جهت كارشناسي به هيأت ارزياب شهرداري ارجاع گرديد كه از قرار هرمترمربع 000/000/5 ريال جمعاً به مبلغ 000/550/113 ريال برآورد گردیده است. علي هذا با عنايت به مشروحه فوق خواهشمند است موضوع رادر شوراي اسلامي شهر مطرح ودرصورت موافقت بامراتب اعلام شده اجازه فرمائيد از محل كد15310200024 اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي محمد حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. (كد هاي نوسازي 4-41-30-2 و 8002-4-29-2) عظيمي زاده – شهردار يزد »  
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه و توضيحات نائب‌رييس آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
                                
     همكاري شهرداري در احداث مركز علمي مدينه العلم الكاظميه      
5- لايحه شماره 930046046- 29/9/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931003516- 29/9/93 :  
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب‌سال 1375واصلاحيه‌بعدي‌آن،بدينوسيله بپيوست صورتجلسه توافق درخصوص همكاري شهرداري در احداث مركز علمي در حال احداث مدينه العلم الكاظميه جهت استحضار و طرح در شوراي اسلامي شهر ارسال مي گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح تا در صورت موافقت باكليات امر، نسبت به‌پيش بيني اعتبار وتمهيدات لازم جهت اجرايي‌شدن بند يك‌صورتجلسه موصوف اقدام شود.لازم به ذكر است اعتبار مورد نياز بالغ بر000/000/800/1 ريال (يك ميلياردوهشتصد ميليون ريال) ،(بدون احتساب هزينه حمل) مي باشد. ضمناً آقاي سيدعلي مشتاقيون به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه و توضيحات نائب‌رييس آن كميسيون و پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق پيشنهاد فوق بامبلغ پنجاه درصد (50%) تخفيف مورد تصويب قرار گرفت .
 
     قرارداد مشاركت دراحداث پروژه بازار بزرگ صنعت ساختمان يزد      
6- لايحه شماره 930049227- 15/10/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931003755- 15/10/93 :  
«احتراماً به استناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، بدينوسيله با عنايت به بند 3 صورتجلسه مورخ 24/8/1393 هيأت عالي سرمايه گذاري شهرداري، به پيوست قرارداد مشاركت در احداث پروژه بازار بزرگ صنعت ساختمان يزد در محل ملك موسوم به "ميدان ميوه و تره بار قديم" شهرداري يزد به طرفيت شركت سرمايه گذاري توس اميد امين تقديم وبه استحضار مي رساند زمين آورده شهرداري از طريق هيأت كارشناسي رسمي ارزيابي و ساير آورده هاي طرفين قرارداد نيز در جلسات مختلف هيأت عالي سرمايه گذاري توسط اعضا مورد بحث و بررسي قرار گرفته و نتايج آن در قرارداد لحاظ گرديده ونهايتاً سهم شهرداري از اين مشاركت 22.5% وسهم شريك طرف‌قرارداد 77.5% ومدت اجراي پروژه36ماه درنظرگرفته‌شده است. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي فرامرز رمضاني به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.عظيمي زاده – شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه و توضيحات نائب رييس‌آن كميسيون وپس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات‌مخالف و موافق پيشنهاد فوق براساس متن قرارداد اصلاحي اداره حقوقي شهرداري باسهم مشاركت شهرداري به ميزان بيست و سه درصد (23%)وسهم شريك طرف قرارداد به‌ميزان هفتادوهفت درصد( 77% ) موردتصويب قرارگرفت .
 
 
 
    پاسخ به ايراد فرمانداري
 
 
7- نامه شماره 8594- 4/9/93 فرمانداري يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931003211- 5/9/93 درخصوص ايراد آن فرمانداري نسبت به بند 3 صورتجلسه مورخ 17/8/93 اين شورا در رابطه با محاسبه عوارض ساخت وساز سالهاي 65 تا82 براساس ضوابط ومقررات سال ساخت ، موضوع مجدداً درصحن علني شورا مطرح با توجه به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه و توضيحات نائب رييس آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظرواستماع نظرات مقررگرديد متن زير به عنوان پاسخ به فرمانداري ارسال گردد :
« ايراد فرمانداري وارد تشخيص داده و با توجه به دستورالعمل شماره 10740/1/3/34مورخ 4/6/71 وزيرمحترم كشور مقررگرديد شهرداري عوارض پاركينگ را از مصوبه فوق الذكر براي ساخت‌وسازهاي‌بدون مجوز تجاري ،اداري به جزمسكوني احداثي قبل ازسال 71مستثني وحذف نمايد. »
 
    اخذ تضمين از دفاتر كارگزاري 
 
 
8- نامه شماره 930046015- 27/9/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931003507- 27/9/93 ( پيرو بند يك صورتجلسه مورخ 5/7/93)
« شوراي محترم اسلامي شهر يزد موضوع : اخذ تضمين از دفاتر كارگزاري با سلام وصلوات برمحمد و آل محمد (ص) احتراماً موضوع ابلاغیه شماره 930034570 مورخ 30/07/1393 به استحضار می رساند:
1- درخصوص بند «الف» در جلسه مورخ 11/09/1393 با حضور اداره حراست، ارزشیابی، حقوقی و معاون شهرسازی تشکیل و مقرر گردید در این خصوص زمان وقوع تخلف احتمالی کمیته انضباطی مرکب از اعضای فوق الذکر و نماینده شورای اسلامی تشکیل و اتخاذ تصمیم گردد. 
2- درخصوص بند «ب» با توجه به اعلام نظر اداره حقوقی شهرداری، ضمانت نامه بانکی و یا وثیقه ملکی که کمتر از 500 میلیون تومان نباشد و نیز تعهد نامه معتبر رسمی براساس فرم پیوست اخذ گردد. 
3- درخصوص بند «ج» مقرر گردید بصورت ماهیانه یک گزارش آماری از سازمان فاوا و یک گزارش از دفاتر اخذ شود و به کارگروه دفاتر کارگزاری جهت بررسی و اخذ تصمیم ارائه گردد.
4- درخصوص بند «د» مقرر گردید برنامه زمان بندی و مجازات قصور و کوتاهی احتمالی در بند «الف» بررسي واتخاذ تصميم شود. عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با توجه به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه و توضيحات نائب‌رييس‌آن كميسيون وپس‌ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف،موافق پيشنهاد فوق ‌مشروط به‌اخذ وثيقه‌ ملكي‌ يا ضمانت نامه‌ بانكي‌و يا بيمه‌ تضامين ،مورد تصويب قرارگرفت .
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 21 خاتمه يافت.