يكصدوسي امين‌جلسه چهارمين دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

يكصدوسي امين‌جلسه چهارمين دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

 

   صورتجلسه
     يكصدوسي امين‌جلسه شوراي‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت7 صبح روز سه شنبه مورخ 25/9/93 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد :
درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) وعرض خيرمقدم وخوشامدگويي به ميهمانان ارجمند آقاي مهندس سيدحسيني معاونت محترم امور عمراني استانداري ، آقاي خادمي مديركل محترم امور شهري وشوراها ، آقاي اسلامي مديرعامل محترم شركت آب وفاضلاب استان و همراهان ، از خداوند متعال‌خواست توفيقي‌به همه مابدهد تا بتوانيم در راستاي خدمت‌رساني براي مردم شهر دارالعباده يزد به خصوص انتقال خط دوم آب به يزد و ساماندهي وضعيت موجود و همچنين حل مسائل ومشكلات مربوط به فاضلاب منطقه محروم حسن آباد با تعامل و همكاري تمامي مسئولين مربوطه اين مهم به انجام برسد .
سپس آقاي اسلامي مديرعامل سازمان آبفا با تقدير وتشكر از رئيس وساير اعضاي شورا بخاطر برپايي اين جلسه درابتدا گزارشي از وضعيت آب استان و عملكرد آن اداره تاكنون جهت پي گيري اعتبارات براي انتقال خط دوم وبهتر شدن وضعيت آب استان و برنامه هاي دردست اقدام مطالبي را جهت استحضار اعضاي‌شورا ارائه نمود ودر ادامه درخصوص اعمال قانون ايجاد تسهيلات‌براي توسعه طرحهاي فاضلاب وبازسازي شبكه هاي آب شهري و تأمين بخشي از منابع مالي مورد نياز اين طرح ها براساس تبصره سه ماده واحده آن قانون طبق درخواست وپيشنهادهاي ارسالي از سوي آن شركت به شوراي اسلامي شهر جهت اخذ مجوزهاي لازم براي حق انشعاب و همچنين وجوه حاصل از اجراي مصوبه فوق الذكر صرفاً جهت ايجاد ، بهره برداري بهينه ، حفظ وصيانت از منابع آب وتصرف حريم چاه هاي حفرشده و مخازن ساخته شده ويا توسعه شبكه فاضلاب چاههاي موجود مطالبي را عنوان وخواستار تسريع در بررسي واعلام نتيجه آن از سوي شورا گرديد .
درادامه آقاي مهندس سيدحسيني معاونت محترم امور استانداري در رابطه با برآوردهاي صورت گرفته جهت پروژه انتقال خط دوم آب به يزد وضرورت تأمين اعتبارات لازم و رديف هاي دولتي و اهميت       پي گيري اين موضوع ازسوي مجلس شوراي اسلامي جهت اخذ مجوزهاي آن و نيز مشاركت مردم در خصوص‌پرداخت هزينه هاي انشعاب آب براي جبران بخشي ازمنابع مالي شركت آب وفاضلاب و همچنين مصرف سرانه آب دريزد به خصوص فصل تابستان و اقدامات انجام شده توسط آن شركت جهت جلوگيري از قطع وجيره بندي شدن آب با حفرنمودن چاه آب توضيحاتي را ارائه وخواستارهمراهي وهمدلي مسئولين و مشاركت مردم جهت ساماندهي وضعيت آب درشهر يزد گرديد.سپس ايشان از شورا وشهرداري خواست تا در خصوص اراضي متعلق به دانشگاه علوم پزشكي واقع دربلوار فضيلت وعقب نشيني ديوارمربوط به آن دانشگاه موضوع هرچه سريعتر حل وفصل گردد .
درادامه هريك از اعضاي شورا با عرض خيرمقدم وخوشامدگويي به ميهمانان محترم نقطه نظرات و ديدگاههاي خود را درخصوص پيشنهاد ارسالي از سوي شركت آب وفاضلاب جهت اجراي تبصره سه بابت اخذ هزينه هاي انشعاب با مشاركت مردم براي بهبود وضعيت آب شهر يزد مطرح نمودند و مقرر گرديد شورا با توجه به ضرورت واهميت موضوع دراولين جلسه خود پيشنهاد فوق را بررسي نمايد .
سپس آقاي عظيمي زاده شهردار محترم باعرض خيرمقدم وخوشامدگويي به ميهمانان گرامي از انعقاد قرارداد وتفاهم نامه منعقد شده با شركت آب وفاضلاب براي انشعاب آب به مشتركين و اخذ هزينه هاي مربوط به حفاري وخسارت آسفالت وهمچنين ندادن انشعاب آب به آن دسته ازمالكيني كه اقدام به ساخت وساز بناهاي خود به صورت غيرمجاز وبدون اخذ پروانه ازشهرداري نموده اند مطالبي را عنوان نمود و در ادامه اظهارداشت : شهرداري آمادگي داردتا درخصوص مسيرآزادشده وتداخل پلاك متعلق به دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي واقع در بلوار فضيلت موضوع با حضور مسئولين مربوطه هرچه زودتر موضوع مورد بررسي قرار گيرد .  
درادامه جلسه آقاي خادمي مديركل محترم امور شهري وشوراها با تقديرو تشكر از عملكرد شورا و شهرداري به پاس خدمات ارزشمند صورت گرفته ، با توجه به وضعيت بحران آب يزد از همه مسئولين خواست تا با تعامل وهمفكري وبا مشاركت مردم موضوع آب يزد مرتفع تا به ياري خدا درآينده هيچ گونه مشكلي براي شهروندان پيش نيايد . سپس ايشان در رابطه با الحاق شهرحميديا به شهر يزد جهت كلان شهرشدن براساس مصوبه هيأت وزيران واجراي تعهدات في مابين ، پرداخت حق بيمه كارگران ساختماني براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي ، ضرورت هرگونه همكاري شهرداري با دانشگاه علوم پزشكي جهت آزادسازي مسيراحداثي دربلوار فضيلت ، پي گيري هاي انجام شده جهت ارتقاء درجه شهرداري از ده به يازده جهت استحضار اعضاي شورا توضيحات كامل وجامعي ارائه نمود .
درادامه وبا توجه به درخواست آقاي دكتر كاظميني نماينده مؤسسه سلامت سالمندي يزد درجلسه شورا حضور يافتند و درخصوص تلاشهاي صورت گرفته براساس نياز استان جهت تشكيل مؤسسه سلامت سالمندي به منظور ارتقاي سلامتي سالمندان باهمكاري وحضور افراد شاخص پزشكي ومروجين سلامتي ومجوزهاي قانوني اخذ شده ازسوي دانشگاه علوم پزشكي شهيدصدوقي وسازمان بهزيستي ونيز حمايت شهرداريها دراين زمينه جهت‌ حمايت ازسالمندان وسندهاي‌راهبردي سالمندان كشور وهمچنين درخواست همكاري شهرداري‌در رابطه بازمين هاي وقفي موجود واقع درمحله نعيم آبادجهت ايجادباغ محله سالمندان براي آن مؤسسه توضيحاتي ارائه نمود كه درپايان مقررگرديد شهرداري با توجه به نظر مساعد اعضاي شورا ، ضمن بررسي موضوعات فوق بامنظور نمودن رديف اعتباري دربودجه سال 94 جهت جانمايي باغ محله سالمندان درمنطقه مورد نظر وهمچنين مساعدت وتخفيف هاي لازم براساس ريز محاسبات انجام شده ازسوي اداره درآمد منطقه سه شهرداري بابت ساخت وساز ساختمان مركز جامع توان بخشي و پزشكي سالمندي واقع در ميدان شهداي محراب خيابان پانزده خرداد پيشنهادهاي خود را طي لايحه اي جهت هرگونه تصميم گيري به شورا ارسال نمايد .
سپس طرح‌پيشنهادي اعضاي شورا ثبت‌دبيرخانه بشماره 931003443- 24/9/93 دررابطه با بررسي هاي بعمل آمده بابت واگذاري دوازده غرفه ميدان ميوه وتره بار وتشويق غرفه داران جهت رونق بخشيدن آن ميدان كه درجلسه علني مورخ 23/9/93 پيشنهاد كميسيون برنامه وبودجه مورد تصويب قرار گرفته بود از آن صورتجلسه خارج ومقررگرديد جهت بررسي بيشتر موضوع به كميسيون خدمات شهري شورا ارجاع گردد .    
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 15/10 خاتمه يافت.