يكصدوسومين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد

يكصدوسومين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
يكصدوسومين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح روز ‌سه شنبه مورخ 11/6/93 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد :
   در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات برمحمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند اظهار داشت : اميدواريم در يك سالي كه گذشت توانسته باشيم درانجام هر چه بيشتر امور محوله و وظايف خود براي مردم خدمت رساني كرده باشيم و تصميماتي كه در اين جلسه مي گيريم مورد رضايت حق تعالي و مورد استفاده همشهريان عزيز قرار گيرد .
درادامه آقاي زارع از شهرداري خواست با برآورد و تأمين اعتبارات لازم نسبت به خريد باغات خشك شده براي احداث پارك و همچنين نظارت كامل وبيشتر جهت حفظ ونگهداري فضاي سبز شهري به خصوص آبياري به موقع درختان دقت نظر بيشتري داشته باشد .  
سپس آقاي خباززاده ضمن تأكيد بر حضور فعال اعضاي شورا درجلسات هيأت مديره سازمانهاي وابسته به شهرداري ، از اعضاي شورا خواست گزارشي از مصوبات آن هيأت مديره و عملكرد سازمانهاي مربوطه را حداقل دو هفته يكبار جهت اطلاع ساير اعضا به شورا ارائه نمايند .
مصوبات :
    تقاطع غيرهمسطح بلوار دانشجو و پروفسور حسابي 
 
 
1- نامه شماره 920043944- 23/10/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921003597- 23/10/92 :
« رياست محترم شوراي اسلامي شهر يزد موضوع : اعلام نظر درخصوص تقاطع غيرهمسطح بلوار دانشجو وپروفسور حسابي با سلام و صلوات برمحمد وآل محمد(ص) احتراماً پيرو نامه شماره 920038118 مورخ 13/9/92 درخصوص ارسال نقشه هاي طرح تقاطع غيرهمسطح بلوار دانشجو و پروفسور حسابي و همچنين تشكيل جلسه كميسيون عمران مورخ 30/9/92 در رابطه با بررسي طرح تقاطع فوق الذكر ، خواهشمند است دستور فرماييد اقدام مقتضي صورت گرفته و اين شهرداري را از نتيجه جلسه مذكور مطلع فرمائيد .عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به جلسات برگزارشده با حضور شهردار محترم ، مشاورين، كارشناسان مربوطه و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق طرح فوق احداث زيرگذر از طرف بلوار دانشجو و احداث چهارراه به صورت چراغ دار از سمت بلوار پروفسور حسابي به خيابان ايثارگران توسط شهرداري مورد تأييد قرار گرفت .
    فروش باقيمانده پلاك متعلق به شهرداري در مسير كوچه 9 متري ساحل        
 
 
2- لايحه ‌شماره 930025107- 2/6/93 شهرداري ثبت‌دبيرخانه شورابشماره 931001925- 2/6/93 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، به استحضار مي رساند شهرداري يزد طبق بند 4 صورتجلسه مورخ 5/3/92 شوراي محترم شهر نسبت به تملك ششدانگ پلاك 1/1229 بخش 4يزد كه در مسير كوچه 9 متري ساحل فرعي از كوچه شهيد صلواتي واقع در بلوار 17 شهريور اقدام نموده ليكن پس ازاجراي طرح مذكور مساحت 9/98 مترمربع از پلاك باقي مانده است كه با عنايت به درخواست آقاي رفيع پور به عنوان مالك مجاور،مبني برخريد آن وتجميع درپلاك خود ،موضوع به هيأت كارشناسان رسمي دادگستري ارجاع كه‌هيأت مذكور ارزش هرمتر مربع ازپلاك 1/1229 را 000/000/7 ريال جمعاً به مبلغ 000/300/629 ريال ارزيابي نمودند كه ايشان مي بايست دروجه شهرداري پرداخت نمايند . عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصويري از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 15542102001 فروش اموال غيرمنقول اقدامات بعدي معمول گردد . ضمناً درصورت نياز آقاي حاجي رضايي جهت ارائه‌ توضيحات بيشترمعرفي‌مي گردد .(كدهاي نوسازي 8432- 18- 12-1و45-18-12-1 ) عظيمي زاده - شهردار يزد»
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
    تملك پلاك ثبتي واقع در طرح 30 متري ادامه آبنما
 
 
3- لايحه ‌شماره 930025197- 3/6/93 شهرداري ثبت‌دبيرخانه شورابشماره 931001938- 3/6/93 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي 4168 بخش 4 يزد واقع در طرح شبكه 30 متري ادامه آبنما به كد نوسازي شماره 8001 -16 - 8 -1 متعلق به ورثه غلامرضا گل آفتاب و... اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازای واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ000/244/590/1 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه پس از كسرعوارض حق تشرف به مبلغ 000/350/336 ريال مالک جمعاً مبلغ 000/894/253/1 ريال از شهرداري بستانكار مي باشد كه مقرر شد پس از انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري و تحويل ملك 000/000/600 ريال‌در وجه آنها پرداخت ومابقي به عنوان بستانكاري مالكين بابت بخشی ازهزینه های صدورمجوزهاي مورد درخواست در باقيمانده پلاك مذکور منظور ومحاسبه گردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 15310200017 اقدامات بعدي معمول گردد.ضمناً در صورت نياز آقاي حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . عظيمي زاده - شهردار يزد»
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .  
 
    تملك پلاك ثبتي واقع در طرح خيابان 24 متري قندهاري متعلق به ورثه محمد اميريان
 
 
4- لايحه ‌شماره 930025196- 3/6/93 شهرداري ثبت‌دبيرخانه شورابشماره 931001937- 3/6/93 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، به استحضار ميرساند 60/173 مترمربع از 25/316 مترمربع از پلاك ثبتي 78/3041 بخش 8 يزد در طرح خيابان 24 متري قندهاري قرار دارد ليكن شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك کل پلاك به كد نوسازي شماره 9023 -47 -43 -1 متعلق به ورثه محمد اميريان اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازای واگذاري ملك موصوف اعم از عرصه و اعيان و براساس ارزيابي انجام شده مالک جمعاً مبلغ 000/350/525/2 ريال بستانکار و مقرر شد بابت اين بستانكاري به عنوان زمين معوض يك قطعه زمين به شماره 1761 از اراضي مهرآوران به ارزش هر مترمربع 000/500/12 ريال جمعاً به مبلغ 000/000/500/2 ريال به نامبردگان واگذار و به صورت پاياپاي و تهاتر عمل گردد و مالک موظف به انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري مي باشند. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمایيد از محل كد 15310200031(تملک وآزادسازی 24 متری قندهاری) اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت . 
 
    تعيين تكليف قطعي حسابهاي في مابين شهرداري وشركت مخابرات
 
 
5- لايحه ‌شماره 930025193- 3/6/93 شهرداري ثبت‌دبيرخانه شورابشماره 931001936- 3/6/93 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بازگشت به نامه شماره 931001594 مورخ 6/5/93 آن شوراي محترم درخصوص بررسي حسابهاي في مابين شهرداري و شركت مخابرات از سال 1383 لغايت 1392 به استحضار مي رساند با توجه به بررسي هاي صورت گرفته شهرداري يزد در نظر دارد در جهت تعيين تكليف قطعي حسابهاي في مابين سنوات 83 لغايت 89 مبلغ 000/000/685/9 ريال وبابت سنوات 90 لغايت 92 مبلغ 797/162/867/6 ريال (جمعاً به مبلغ 797/162/552/16 ريال) موضوع ثبت درآمد از محل كد 15541301001 (حق آسفالت و لكه گيري و ترميم حفاري) به حساب سود و زيان سنواتي منظور نمايد . ضمناً بستانكاري شركت مخابرات از سال 83 لغايت 89 بابت جابه جايي تأسيسات و خسارت وارده به تأسيسات مخابرات مبلغ 000/000/685/9 ريال و از سال 90 لغايت 92 بابت جابه جايي تأسيسات تقاطع غيرهمسطح ابوذر مبلغ 000/000/700/10 ريال (جمعاً به مبلغ 000/000/385/20 ريال) مي باشد كه مبلغ 000/000/685/9 ريال آن ازمحل ديون پروژه هاي عمراني (كد 15390200001) ومبلغ 000/000/700/10 ريال از محل كد 15330300008 مربوط به پروژه تقاطع غيرهمسطح ابوذر هزينه و مابه التفاوت آن مبلغ 203/837/832/3 ريال به حساب بستانكاري مخابرات منظور تا پس ازبررسي نهايي حسابهاي لغايت 93 درصورتي كه مبالغ جديد اضافه گردد مجدداً نتيجه به شوراي اسلامي شهر گزارش تا پس از تأييد در حسابها اعمال گردد . خواهشمند است موضوع را درشوراي اسلامي شهر مطرح و نتيجه را جهت قطعي نمودن حسابهاي في مابين امر به ابلاغ فرماييد . ضمناًٌ آقايان رسول طهماسبي و محمد حسين سلطاني به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شوند. عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ضمن موافقت با پيشنهاد فوق مقرر گرديد شهرداري درخصوص ميزان بدهي آن شركت بابت حق الارض و نيز نحوه محاسبه و ميزان اجاره بهاء تابلو تبليغاتي نصب شده موجود درمحوطه ساختمان اداري آن شركت واقع در مجاورت ميدان حضرت امام حسين (ع) تعيين تكليف و درحسابهاي في مابين تا پايان سال 93 منظور واعمال نمايد .
 
 
    مساعدت نصب بنر تبليغاتي پارك علم و فناوري
 
 
6- نامه ‌شماره 2872/30- 1/6/93 معاون پارك علم وفناوري يزد ثبت‌دبيرخانه شورابشماره 931002033- 9/6/93 درخصوص مساعدت مالي ونصب بنر تبليغاتي جهت برگزاري ششمين دوره مسابقات ابتكارات و نوآوريهاي دانش آموزي در رشته هاي رباتيك و هوافضا ، موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون فرهنگي واجتماعي شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مقرر گرديد شهرداري نسبت به تهيه چهل عدد كارت هديه پانصد هزار ريالي (000/500 ريال) از رديف ماده 17 سهم خود و همچنين تبليغات و اطلاع رساني در سطح شهر بصورت رايگان اقدامات لازم معمول نمايد .
 
    تعيين زمان تعطيلات شورا 
 
 
8- براساس ماده 23 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراها درخصوص تعيين زمان جهت تعطيلات اين شورا ، موضوع درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات ، تعطيلات اين شورا از روز پنجشنبه مورخ 20/6/93 لغايت يك شنبه مورخ 30/6/93 به مدت يازده روز تعيين و مشخص گرديد .  
جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.