يكصدودهمين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد

يكصدودهمين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
     يكصدودهمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7صبح روز ‌سه شنبه مورخ 8/7/93 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد :
درابتدا سركار خانم يادگار نايب رئيس شورا با سلام و صلوات برمحمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند وعرض تبريك حلول ماه ذي الحجه و اعياد قربان وغدير خم ، فرارسيدن هفتم مهرماه روز آتش نشاني و ايمني را به مسئولين و تمامي كاركنان سخت كوش و زحمت كش آن سازمان تبريك وتهنيت عرض نمود و از خداوند متعال براي يكايك آن عزيزان در انجام وظايف محوله و خدمت رساني هرچه بيشتر به مردم آرزوي موفقيت نمود . وي درادامه از همايش برگزارشده از سوي شهرداري در فرهنگسرا با حضور مسئولين جهت تجليل از پرسنل آتش نشاني مطالبي را عنوان نمود .
سپس آقاي فقيه خراساني ضمن گزارشي از بازديد انجام شده توسط اعضاي شورا با حضور مسئولين از پروژه پارك حسن آباد پيشنهاد نمود با توجه به ارا          ضي موجود وبلااستفاده در مجاورت آن پارك و طبق قول هاي مساعد داده شده ازسوي آقاي سيدحسيني معاونت محترم امور عمراني استانداري جهت هرگونه همكاري ، شهرداري پي گيري و رايزني هاي اساسي را جهت تحويل آن اراضي براي توسعه و گسترش هرچه بيشتر آن پارك ونيز تأمين اعتبارات لازم به عمل آورد .
درادامه وبراساس دستور كارجلسه وبا حضور آقاي دهستاني مديردرآمدهاي عمومي وآقاي دشتكي مديرمالي شهرداري عملكرد درآمد - هزينه شش ماهه نخست سال 93 شهرداري جهت تصويب و انتشار آن براي اطلاع عموم و ارسال نسخه اي از آن عملكرد به وزارت كشور مطرح و مورد بررسي وبحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر گرديد رديف هاي باقي مانده در جلسه آينده شورا مورد بررسي قرار گيرد.
مصوبات :
 
 
    نامگذاري معابر
 
 
1- لايحه شماره 930026481- 10/6/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931002061- 10/6/93 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدين وسيله به پيوست يك نسخه صورتجلسه مورخ 13/5/93 كميته نامگذاري معابر سازمان رفاهي ، تفريحي شهرداري يزد شامل دو رديف ، معابر بيش از 12 متر ارسال مي گردد . لذا خواهشمند است موضوع را درشوراي اسلامي شهر مطرح و درصورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد . ضمناً ‌آقايان تاج آبي و ادهمي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شوند . عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون فرهنگي ، اجتماعي شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق موارد به شرح جدول زير مورد تصويب قرار گرفت:
ضمناً مقررگرديد شهرداري نسبت به اصلاح و تغيير نام خيابانهاي ترمه ، ترنج ، شكوفه اقدام و پيشنهادهاي جديد خود را طي لايحه اي جهت تصميم گيري مجدد به شورا ارسال نمايد .
« نامگذاري معابر و اماكن عمومي شهر يزد با عرض بيش از 12متر»
« صورتجلسه مورخ 13/5/92»
رديف
واقع در كوي (محله)
نام قبلي
نام دقيق پيشنهادي
نام مصوب
1
پايانه مسافربري جنب دانشگاه پيام نور
جديدالاحداث
ميدان دكتر سيد عباس (آزاده) پاك نژاد
ميدان دكتر سيد عباس پاك نژاد
2
 
كوي فيضيه حدفاصل خيابان منتظر فرج تا ميدان گندم
خيابان 22
خيابان آيت ا... محقق داماد و شماره گذاري فرعي آن
خيابان آيت ا... محقق داماد و شماره گذاري فرعي آن
1/2
كوي فيضيه حدفاصل بلوارگلستان و ميدان گل نرگس
خيابان 42
خيابان دكتر اسلامي ندوشن
خيابان دكتر اسلامي ندوشن
2/2
كوي فيضيه حدفاصل خيابان 22 و 25
فاقد نام
خيابان ترمه و شماره گذاري فرعي آن
ــــــــــ
3/2
كوي فيضيه حدفاصل ميدان فيضيه و كوچه 12
فاقد نام
خيابان ترنج و شماره گذاري فرعي آن
ــــــــــ
4/2
كوي فيضيه حدفاصل خيابان فيضيه وبلوار پروفسور حسابي
فاقد لوح و معروف به شكوفه
خيابان شكوفه و شماره گذاري فرعي آن
ــــــــــ
5/2
كوي فيضيه حدفاصل ميدان فيضيه و بن بست 15
بن بست 15
بن بست شهيد عباس حسيني
بن بست شهيد عباس حسيني
6/2
كوي فيضيه كوچه حدفاصل بلوار پروفسور حسابي و خيابان 42
فاقد نام
كوچه ياس غربي وشرقي
كوچه ياس غربي وشرقي
 
     تعيين متولي مزار جوي هرهر  
 
 
2- در راستاي ساماندهي وتعيين تكليف متولي مزارجوي هرهر ، موضوع درصحن علني شورا مطرح با توجه به بازديد انجام شده از سوي اعضاي كميسيون عمران و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق ، سازمان آرامستانها به عنوان متولي جهت تحويل و نگهداري آن مزار تعيين گرديد و مقررشد آن سازمان با هماهنگي شهردار محترم طرح تكميلي آن مزار را ظرف مدت يكماه جهت بررسي و هرگونه تصميم گيري به شورا ارائه نمايد.
 
     تشكيل ستاد دائمي ترويج فرهنگ غدير 
 
 
3- لايحه شماره 930030843 – 6/7/93 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931002417- 6/7/93 :
 « احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به اينكه ستاد مبشرغدير هرساله توسط سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري تشكيل و با مديريت آن سازمان فعاليت هاي مختلفي را انجام مي دهد ، لذا نظر به لزوم استمرار اجراي برنامه هايي با محوريت فرهنگ غدير در تمام ايام سال ، خواهشمند است موضوع تشكيل ستاد دائمي ترويج فرهنگ غدير با تركيب پيشنهادي به شرح زير را در شوراي اسلامي شهر مطرح ودر صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد . ضمناً آقاي محمدرضا دشتي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.
1- مديرعامل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري (دبيرستاد) 2- دو نفر اعضاي كميسيون فرهنگي شورا 3- مشاور فرهنگي شهردار 4- مدير فرهنگي و اجتماعي شهرداري . عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق موارد به شرح زير اصلاح و مورد تصويب قرار گرفت :
الف : مديرعامل سازمان فرهنگي ،ورزشي شهرداري به عنوان دبيرستاد
ب: آقايان شايق ، مطهريان نمايندگان شورا به عنوان ناظر
ج : شخص شهردار
د : حذف گرديد .
ضمناً مقرر گرديد آن ستاد به لحاظ ضرورت و اهميت موضوع درجلسات مربوطه از علما واساتيد جهت استفاده از نقطه نظرات و پيشنهادهايشان دعوت بعمل آورد .
     جلوگيري از نشستن شهروندان در ميادين
 
 
4- با توجه به حضور ونشستن مردم در محل فضاي سبز ميدان امام حسين (ع) و ساير ميادين درسطح شهر جهت گذراندن اوقات فراغت و به منظور حفظ جان و خطرات احتمالي براي آن شهروندان محترم ، مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مقررگرديد شهرداري به لحاظ اهميت وضرورت موضوع و در راستاي ممانعت و جلوگيري از آمد و شد مردم درآن فضاهاي سبز،ظرف مدت 15روز نسبت به محصور كردن تمامي ميادين اقدام ونتيجه را به شورا گزارش نمايد . بديهي است شهرداري بايد پي گيري و اقدامات اساسي درخصوص تجهيز نمودن تمامي پاركهاي موجود درسطح شهر بعنوان جايگزين جهت استفاده هرچه بيشتر عموم شهروندان معمول نمايد .
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.