يزدآينده يزد تندرستي محور

يزدآينده يزد تندرستي محور
با رسوخ ماشين درزندگي درجوامع خصوصاً جوامع شهري وروند وربه رشد آن درابعاد مختلف زندگي ، نگراني هايي را دراجتماع به وجود آورده است كه روز به روز به وسعت آن افزوده مي شود . هرچه با حضورماشين درزندگي ازديدگاهي زندگي آسان تر وپرسرعت شده است ، از طرفي ردپاي ماشين درجاي جاي زندگي اثراتي مخرب رادرروح وروان انسانها پديدآورده است .
 اگر انسان ديروز درگذران زندگي حل مشكلات اجتماعي ، صنعتي ، صنفي ، درماني وآموزشي نيز به نيروي بدني خود متكي بوده است امروزه لاعلاج با انديشه خود ، خود را دردام ماشين انداخته ودراكثر موارد تسليم بي چون وچراي ماشين شده است و ماشينيزم درجهان هم اكنون غيرقابل انكار است. انسان امروز امور را با كمك ماشين با سرعت وگرفتاري بيشتر مي گذراند البته تنوع درزندگي ورفاه طلبي باعث شده است كه ماشين وماشينيزم در زندگي انسان امروزه به راحتي پذيرفته شود وبسياري از وظايفي كه به عهده انسانها بوده است ماشين ها عهده دار آن شده اند . جالب آنكه به جاي آنكه انسان دراين دوره راحت تر زندگي كند با مشكلات جدي تري روبرو است . مثلاً خستگي يكي از ره آوردهاي زندگي ماشيني است بطوريكه كمتركسي است كه درشبانه روزدست كم يكبارنگويد خسته شده ام ياخسته ام . اين زندگي ره آوردهايي چون انواع بيماريها ازجمله ديابت ، بيماري هاي قلبي عروقي استرس وساير ناراحتي هاي اعصاب را به ارمغان آورده است وجالبتر آنكه حتي دررفتارهاي اجتماعي افراد واثراتي شگفت انگيز دارد بطوريكه برخي معتقد هستند كه زندگي ماشيني باعث تأخير درازدواج جوانان شده است ودرنهايت ميراث معنوي دستخوش تغيير درزندگي ماشيني است . فشار زندگي ماشيني واثرات مخرب آن باعث شده است كه درجوامع صنعتي كه به نهايت زندگي ماشيني رسيده اند پديده كوچ ومهاجرت به شهرهاي كوچكتر رواج يابد . از همه نگران كننده تر اينكه ساختار شهري وبرنامه ريزي شهري ومعماري شهرها هرروز به دنبال پديده ماشيني شكل مي گيرد وگويا شهرها نيز تسليم ماشينيزم مي شوند . اگر از جنبه هاي رواني اين تأثيرگذاري بگذريم يكي از اثرات قابل لمس آن كاهش فعاليت بدني انسانهايي است كه بيشتراز نيروي ماشين درزندگي خود استفاده مي نمايند وناخواسته جنبه هاي مخرب زندگي ماشيني را مي پذيرند وراه گريزي هم برايشان ميسر نيست . حال چه بايدكرد ؟ رفع جنبه هاي منفي زندگي ماشيني همواره مورد توجه برنامه ريزان ، جامعه شناسان وروان شناسان بوده است ويكي از راهكارهايي كه درمبارزه بازندگي ماشيني بيشترموردتوجه است فعاليت بدني و ورزش است ،ورزش مي تواندجايگزين برخي كاستي هائي كه درزندگي ماشيني به وجودآمده است گردد وباعث نشاط وشادابي شهروندان گردد .
آيا ورزش درفضاي ماشين زده شهرها وزندگي آپارتماني ميسر است ؟
آيا فضاي پرسروصداي شهرهاي آلوده وعاري از چشم اندازهاي طبيعي وفرصت هاي تلف شده ازاين فضا ، زماني را براي حركات بدني وورزش شهروندان باقي مي گذارد . همگي جواب منفي واين غم انگيز است . حال اگر چنانچه شهروندي عزم خودرا براي رهائي از اثرات زندگي ماشيني جزم نمايد وتصميم بگيرد ورزش كند امكانات به او اجازه مي دهد ؟ شايد گفته شود پناه بردن شهروندان به سالن هاي ورزشي يكي از راه حلها باشد وليكن باز فرصت ها آنقدر اندك است كه تنظيم زمان براي اين كار از عهده همه بر نمي آيد ويا به عبارتي همه سعادت ورزش كردن را ندارند .
   آنچه امروزه مورد توجه برنامه ريزان شهري است ، طراحي ساختارشهرها ، مسيرها وفضاها با هدف فراگير نمودن ورزش وفرار از زندگي ماشيني است . بايد كاري كرد كه فضاشخص را به ورزش كردن ترغيب وتشويق كند كه حتي با فرصت كم بتواند از اين موهبت استفاده نمايد . لذا شهرهاي تندرستي محور دردستور كار شهرسازان است . شهرسازان با اين ديدگاه به طراحي شهرها مي پردازند كه ورزش همگاني كه گسترش آن باعث سلامت شهروندان مي گردد فراگير شود ، شهري كه پاركهاي آن داراي فضاهاي ورزش همگاني باشد . شهري كه امكان استفاده از دوچرخه درآن فراهم باشد وشهري كه جاي جاي آن محرك هائي جهت جلب شهروندان به سوي ورزش باشد .
   شهر يزد با سابقه اي ديرين درامور دوچرخه سواري متأسفانه با رشد زندگي ماشيني وافزايش مسافتها به شهر موتورسوارها تبديل شده است . درقديم حتي برخي خيابانهاي شهر (انتهاي خيابان امام خميني وانتهاي خيابان قيام) داراي مسيرهاي دوچرخه سواري بوده است كه با رشد روز افزون ماشين درشهر اين مسيرها تقديم اتومبيلها شده است . شايد يكي از دلايل رشد بيماري ديابت درشهر كه پايتخت ديابت ايران نام گرفته است علاوه بر مصرف بي رويه قند ، عدم تحرك شهروندان يزدي باشد كه بسيار نگران كننده است . شوراي شهر يزد با هدف افزايش تحرك شهروندان وپرداخت آنها به ورزش همگاني سعي نموده است ، ورزش همگاني را همواره حمايت نمايد . وفضاهاي مناسبي را دراختيار شهروندان علاقه مند قرار دهد ، نصب ابزار وآلات ورزش همگاني در برخي پاركها دريزد ، حمايت از راهپيمايي خانوادگي به مناسبت هاي مختلف ،تشويق وترغيب شهروندان به كوه نوردي وكويرنوردي وتقديم جوايزي دراين مراسم ها همه درراستاي سوق شهروندان به امر ورزش وگريز از گرفتاريهاي زندگي ماشيني بوده است . لازم است برنامه ريزان شهري دربرنامه هاي خود براي توسعه وطراحي شهرها ، شهري را طراحي نمايند كه فرصت هاي لازم را دراختيار شهروندان درامر ورزش قراردهد وهرچه ممكن است اين امر هزينه هاي ظاهري را رقم بزند وليكن در درازمدت بهره دهي آن آشكار مي گردد . سلامت ونشاط جامعه افزايش بهره وري امور نيز از دستاوردهاي درازمدت آن خواهد بود . باشدكه با ايجاد عزم حمايت از ورزش همگاني توسط همه مسئولين استان وايجاد فرهنگ ورزش براي همه وطراحي زيرساختهاي شهري برمحور ورزش وسلامت شاهد باشيم يزد آينده يزد تندرستي محور باشد.