وظايف و اختيارات كميسيون فرهنگي،اجتماعي به شرح زير مي‌باشد:

وظايف و اختيارات كميسيون فرهنگي،اجتماعي به شرح زير مي‌باشد:
وظايف و اختيارات كميسيون به شرح زير مي‌باشد:
1-بررسی و شناخت کمبودها ، نيازها و نارساييهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، حوزه انتخابيه و تهيه طرحهاو پيشنهادهاي اصلاحي و راه حلهاي كاربردي در اين زمينه‌هاجهت برنامه‌ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط
2-نظارت بر حسن اجراي مصوبات فرهنگي،اجتماعي شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي فرهنگي در صورتي كه اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد.
3-همكاري با مسئولين اجرايي و نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي بنا به درخواست آنان.
4-برنامه‌ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، ، فرهنگي، آموزشي با موافقت دستگاههاي ذيربط.
5-تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط.
6- اقدام درخصوص تشكيل انجمن ها و نهادهاي اجتماعي ، فرهنگي .
7-تصويب آيين نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعمل هاي وزارت كشور در خصوص امورفرهنگي قبل از تصويب شورا.
8-بررسي اساسنامه موسسات و سازمانهاي وابسته به شهرداري كه در امور فرهنگي ، اجتماعي فعاليت دارند و آماده سازي جهت تصويب در شورا
9-بررسي عوارض مربوط به فعاليت هاي فرهنگي ، اجتماعي حوزه فعاليت شهرداري.
10-         تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها.
11-         بررسي و تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته وآگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم.
12-         بررسي نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته در حوزه فرهنگي ، اجتماعي قبل از تصويب.
13-         بررسي وتصويب مساعدت به موسسات فرهنگي ، هيات مذهبي ، مساجد و....