وظايف و اختيارات كميسيون خدمات شهري

وظايف و اختيارات كميسيون خدمات شهري
وظایف و اختیارات کمیسیون به شرح زیر است :
 
1.      نظارت بر حسن اجراي مصوبات خدماتي شورا و طرحهاي مصوب در امور خدماتي و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد.
2.      تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز خدماتي ، تفريحي و ورزشي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط.
3.      تصويب اساسنامه موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري در حوزه خدمات شهري
4.      نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر
5.      نظارت بر ايجاد گورستان، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر
6.      نظارت بر اجراي طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه فضاهاي سبز و تاسيسات خدماتي شهر بر طبق مقررات موضوعه.
7.      تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم.
8.      تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداريها.
9.      تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهري.