وظايف و اختيارات كميسيون تحول

وظايف و اختيارات كميسيون تحول
وظايف و اختيارات كميسيون بدين شرح عنوان شده است :
1- ارتقاء و حفظ كرامت مردم در نظام اداري شهرداري.
2- اصلاح فرآيندها و روش‌هاي انجام كار و توسعه فناوري اداري.
3- آموزش و بهسازي نيروهاي انساني شهرداري.
4- اصلاح تشكيلاتي نظام‌هاي استخدامي.
5- اصلاح نظام‌هاي مديريتي .
6- اصلاح ساختارهاي تشكيلاتي شهرداري.
7- منطقي نمودن اندازه شهرداري و سازمان‌هاي وابسته.
8- گزارش برنامه تحول در نظام اداري و سازمان‌هاي وابسته.
9- املاك شهرداري