وظايف و اختيارات كميسيون برنامه به شرح ذيل مي باشد:

وظايف و اختيارات كميسيون برنامه به شرح ذيل مي باشد:
وظايف و اختيارات كميسيون به شرح ذيل مي باشد:
1- پاسخ به درخواستهاي مردمي و ارجاع به مراكز ذيصلاح براي پيگيري و رفع مشكلات و معضلات
2- تصويب : بودجه ؛ اصلاح بودجه ؛ تفريغ بودجه شهرداري و سازمانهاي وابسته: (آتش نشاني؛ آرامستانها؛ آمار و فناوري؛ اتوبوسراني ؛ پاركها و فضاي سبز؛ پايانه مسافربري؛ مديريت پسماند؛ تاكسيراني ؛ رفاهي – فرهنگي ؛ عمران و بهسازي ؛ ميادين ميوه و تره بار)
3- انتخاب حسابرس وبررسي و تصويب گزارش حسابرسي براي شهرداري و سازمانهاي وابسته :  (آتش نشاني ؛ آرامستانها ؛ آمار و فناوري ؛ اتوبوسراني ؛ پاركها و فضاي سبز ؛ پايانه مسافربري ؛ مديريت پسماند؛ تاكسيراني ؛ رفاهي – فرهنگي ؛ عمران و بهسازي ؛ ميادين ميوه و تره بار)
4- بررسي و تصويب عوارض و بهاي خدمات پيشنهادي شهرداري و ارزش معاملاتي املاك شهر
5- بررسي عملكرد ماهيانه درامد هزينه شهرداري و سازماهاي وابسته و ارائه راهكارهاي مناسب در خصوص افزايش درامدها و كاهش هزينه ها
6- بررسي و تصويب لوايح پيشنهادي شهرداري در خصوص :
الف- تملك املاك در مسير طرحهاي عمراني شامل:  معابر اصلي و فرعي ؛ پاركينگ هاي خياباني و درون محله اي ؛ پارك و فضاي سبز مورد نياز شهر؛ جابجايي اعتبار طرحهاي عمراني ؛ و....
ب - تعيين اجاره بها و يا نرخ فروش اموال و املاك شهرداري شامل: مغازه ها ؛ كيوسكها ؛ واحدهاي مسكوني و اداري ؛ ....
ج - رسيدگي به درخواستهاي بخشودگي و يا معافيت از پرداخت عوارض و تقسيطهاي بلند مدت
د - بررسي و تصويب پروژه هاي مشاركتي با بخش خصوصي (پلهاي عابر پياده مكانيزه )
* ديگر وظايف و اختيارات كميسيون :
1 – نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه ودارايي هاي نقدي ؛ جنسي و اموال منقول و غير منقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمدها و هزينه ها
2 – بررسي و اعلام نظريه در خصوص آيين نامه هاي پيشنهادي كه ازطرف شورا وياشهرداري تهيه و ارسال ميگردد
3- بررسي و تصويب صورت جامع درامد هزينه شش ماهه و يكساله بمنظور انتشار در جرايد براي آگاهي عموم.
4 _ همكاري با خزانه دار شورا در تهيه و تنظيم بودجه ؛ اصلاح بودجه شورا بمنظور طرح در صحن علني و تصويب آن
5 – بررسي و تصميم گيري در خصوص وامهاي پيشنهادي و ساير منابع تامين اعتبار پيشنهادي شهرداري
6 – بررسي انجام معاملات شهرداري و نظارت بر آن بمنظور رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداري
7 – بررسي اساسنامه موسسات و شركتها و سازمانهاي وابسته به شهرداري و تصميم گيري در رابطه با آنها
8- بررسي تشكيلات موجود شهرداري و سازمانهاي وابسته
9 – همكاري و ارائه خدمت كارشناسي به ساير كميسيونهاي شورا در صورت نياز
10 –اجراي ساير وظايف مالي و اقتصادي محوله از قوانين و دستورالعملهاي مربوطه به شورا.