هيات رئيسه شوراي اسلامي شهر يزد تعيين گرديد

هيات رئيسه شوراي اسلامي شهر يزد تعيين گرديد
ششصدو بيست و ششمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهر يزد با حضور تمامي اعضاء در خصوص انتخاب و تعيين هيأت رئيسه شورا در صحن علني تشكیل گرديد. در ابتدا طبق قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي شهر هيأت رئيسه سني در جايگاه قرار گرفت و جلسه به رياست محمد فقيه خراساني آغاز كه پس از مشخص شدن كانديداها و ارائه برنامه ها و نقطه نظرات ديدگاههاي خود و رأي گيري با ورقه و با اكثريت آراء اعضاي هيأت رئيسه اين شورا براي مدت باقي مانده اين شورا به شرح ذيل تعيين شدند:
1-     حميدرضا مطهريان به عنوان رياست شورا
2-     سيد علي محمد ميرحسيني به عنوان نائب رئيس شورا
3-     زهرا حيدري فيروزآبادي به عنوان منشي شورا
4-     وحيدرضا خباززاده يزدي به عنوان سخنگوي شورا
5-     محمد فقيه خراساني به عنوان خزانه دار شورا
 
ضمناً مقرر گرديد تمامي اعضاي كميسيونهاي داخلي و نمايندگان شورا درشهرداري و مناطق سه گانه ، ناحيه تاريخي، سازمان وابسته ، واحدهاي وادارات داخلي وكميسيونهاي صدو77وسايرموارد همچون سال 91 باقي بماند.