هيات رئيسه شوراي اسلامي شهر يزد تعيين شدند

هيات رئيسه شوراي اسلامي شهر يزد تعيين شدند
پانصد و بيست و هشتمين جلسه علني شوراي اسلامي شهر يزد در روز چهارشنبه مورخ 13/2/91 با حضورآقاي سيفي فرماندار يزد و كليه اعضا در محل صحن علني شورا در خصوص تعيين هيات رئيسه شورا برگزار گرديد.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد - اعضاي هيات رئيسه شوراي شهر پس از مشخص نمودن كانديدا ها ، با اكثريت آرا براي مدت يك سال تعيين شدند.
در اين جلسه محمد فقيه خراساني  بعنوان رياست و سخنگوي شورا ،  سيده حميده وزيري  بعنوان نايب رئيس شورا ،  محمد مهدي حرزاده بعنوان منشي شورا و حميدرضا مطهريان بعنوان خزانه دار شورا انتخاب شدند.