همکاری شورای اسلامی شهر و شهرداری با پلیس راهور در طرحهای کاهش تصادفات سطح شهر 12 اسفند 1398

همکاری شورای اسلامی شهر و شهرداری با پلیس راهور در طرحهای کاهش تصادفات سطح شهر 12 اسفند 1398

در این نشست طرحهای فرهنگ سازی و آگاهی بخشی به شهروندان در کاهش تصادفات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.