هفدهمين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد

هفدهمين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد
      صورتجلسه
هفدهمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید درساعت30/18 روزيك ‌شنبه مورخ 21/7/92 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات برمحمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند ، فرارسيدن سالروز شهادت مظلومانه پنجمين امام شيعيان حضرت امام محمدباقر(ع) را به پيشگاه مقدس آقا امام زمان (عج) مقام معظم رهبري و تمامي شيعيان جهان تسليت عرض نمود و ازخداوند متعال خواست ما را جزء ياران وپيروان راستين آن حضرت وسايرائمه اطهار (ع) قراردهد ودرآخرت ازشفاعت آن بزرگواران بهره مند سازد .
وي درادامه حديثي از امام محمدباقر(ع) بدين مضمون كه «درامور خود با كساني مشورت كنيد كه از خدا مي ترسند و همچنين خوشرويي در برخورد اجتماعي مايه جلب محبت مردم ورضايت خداوند است » مطرح نمود. سپس ايشان ارتحال بانوي مؤمنه سركارخانم كارگر مادر وهمسرشهيدان بزرگوار قندهاري را به خانواده محترم آن شهيدان وساير بازماندگان تسليت عرض نمود و ازخداوند متعال غفران الهي وعلو درجات براي آن مرحومه مسئلت نمود.  
مصوبات :
 
     انتخاب شهردار  
 
 
1- براساس بند يك ماده 76 قانون تشكيلات ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر درخصوص انتخاب شهردار ، موضوع درصحن علني شورا مطرح، با عنايت به جلسات برگزارشده ونيز تحقيق و بررسي هاي بعمل آمده و رايزني هاي صورت گرفته با افراد مورد نظر وپس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات ورأي گيري انجام شده با ورقه باحضور 12 نفراز اعضاي حاضر درجلسه ،بدينوسيله آقاي عباسعلي مديح بااكثريت آراء (10 رأي موافق ، يك رأي سفيد ،يك رأي مخالف)به عنوان شهردار يزد تعيين وانتخاب گرديد .
 
 
 
 
     تعيين سرپرست شهرداري  
 
 
2- با عنايت به تبصره ذيل ماده 73 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر درخصوص تعيين سرپرست جهت اداره امور شهرداري موضوع ،درصحن علني شورا مطرح ، با توجه به استعفاي كتبي آقاي عظيمي زاده از سمت شهردار يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921002434- 21/7/92 و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات ، تا صدورحكم نهايي آقاي عباسعلي مديح بعنوان شهردار يزد از سوي وزيرمحترم كشور ، آقاي محمدرضا پيرنيا به عنوان سرپرست شهرداري يزد انتخاب گرديد .   
 
     پاسخ به ايراد فرمانداري   
 
3- نامه شماره 7065-28/6/92 فرمانداري ‌يزد ثبت‌ دبيرخانه شورا به شماره 921002114- 30/6/92 درخصوص ايراد آن فرمانداري نسبت به بند 3 صورتجلسه مورخ 7/6/92 اين شورا در رابطه با تشكيل شوراي عالي برنامه ريزي شهرداري يزد ، موضوع مجدداً درصحن علني شورا مطرح ، پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق مقررگرديد موارد ذيل به عنوان پاسخ به فرمانداري ارسال گردد :
«الف- هرچند شوراي عالي برنامه ريزي شهرداري يزد درچارت تفصيلي شهرداري وجود ندارد ولي با توجه به رويكرد كلي آيين نامه مصوب ،شوراي موصوف به منظور ايجاد روندي شفاف و مطالعه شده براي تصميم سازي و تصميم گيري مديران شهري تدوين شده است .ضمناً همان گونه كه درمتن مصوبه نيزمشهود است ،هدف نيز، توسعه تشكيلات اداري نبوده بلكه جلوگيري از توسعه وگسترش آن مي باشد.
ب- با توجه به مفهوم چارت تفصيلي ، ذكرانواع شوراها و كارگروه هاي مورد نياز سازمان درساختار تشكيلاتي ضرورتي ندارد وحسب مورد ، يك سازمان مي تواند شوراها و كارگروه هايي را بنا به ضرورت تشكيل دهد كه معمولاً اعضاء آنها از پرسنل همان سازمان مي باشند .
ج- با توجه به ماده 5 آيين نامه اجرايي شوراي عالي برنامه ريزي ، به كارگيري نيروي بيشتر درشهرداري درنظر نبوده بلكه از وضعيت نيروهاي موجود در شهرداري استفاده شده است .
د- درصورت نياز به حضور نيروهاي علمي و متخصص خارج ازتشكيلات شهرداري درجلسات و كارگروه هاي موصوف درآيين نامه ، حق الزحمه مناسبي با رعايت قوانين ومقررات موضوعه ، درنظر گرفته خواهد شد . درمورد سايرنيروهاي شهرداري كه در زيرمجموعه شوراي موصوف حضورخواهند داشت براساس مقررات اداري و استخدامي رفتارخواهد شد . به همين علت ، بارمالي مضاعفي براي شهرداري درپي نخواهد داشت .
هـ- درهر صورت براي دانش محور نمودن فعاليت هاي شهرداري ضروري است تا با تشكيل جلساتي متشكل از نمايندگان اين شورا و اعضاي هيئت علمي دانشگاه ومديران اجرايي ، بستر لازم را جهت اجراي فعاليتها و پروژه ها ، مبتني بر علم و تجربه فراهم نمود .
و- همچنين با توجه به لزوم استفاده از بنيه علمي و دانشگاهي درمديريت هرچه بهتر شهر به نظر            مي رسد كم هزينه ترين روش براي دستيابي به اين مهم ، برگزاري جلسات بحث و تبادل نظر باشد . بديهي است استفاده از نظرات علمي دانشگاهيان به هرحال نياز به تحميل هزينه دارد و شهرداري نيز ناگزير به استفاده از روشها و نظرات علمي آنها مي باشد .
 
     مزايده قطعات تجاري واقع در راستگرد بلوار مدرس به كاشاني   
 
 
4- لايحه شماره 502/920020802-16/5/92 شهرداري ‌يزد ثبت‌ دبيرخانه شورا به شماره 921001589- 17/5/92 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، به استحضار مي رساند شهرداري يزد درنظر دارد در راستاي پرداخت بدهي هاي تملكي خود درسال جاري ، نسبت به فروش قطعات تجاري مجزا شده از پلاك هاي تفكيكي 2و 3و4و6و7 فرعي 13393 بخش 5 يزد (طبق نقشه پيوست) واقع در راستگرد بلوار مدرس به خيابان آيت ا... كاشاني براساس نظر هيأت ارزياب شهرداري (تصوير پيوست) از طريق برگزاري مزايده عمومي اقدام نمايد . خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح درصورت موافقت اجازه فرمائيد اقدامات بعدي معمول گردد . ضمناً درصورت نياز آقاي قانع جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . عظيمي‌زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه شورا وتوضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق مقررگرديد شهرداري با رعايت صرفه وصلاح نسبت به برگزاري مزايده عمومي در دو نوبت اقدام نمايد .  
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 45/20خاتمه يافت.