هفتاد وپنجمين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد

هفتاد وپنجمين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
هفتاد وپنجمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید در ساعت 30/16روز يك شنبه مورخ 21/2/93 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد :
درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل‌محمد(ص) وآرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند فرارسيدن ميلاد سراسرباسعادت نهمين اختر تابناك آسمان امامت و ولايت حضرت امام جواد (ع) و حضرت علي اصغر (ع) را به محضر آقا امام زمان (عج) ،مقام معظم رهبري وتمامي شيعيان جهان تبريك و تهينت عرض نمود و از خداوند متعال خواست ما را جزء ياران و رهروان راستين آن امامان بزرگوار و ساير ائمه اطهار(ع) ودرآخرت ازشفاعت آنان همه مارا بهره مند سازد . وي درادامه با اشاره به فرارسيدن آغاز ايام البيض و برگزاري مراسم اعتكاف درمساجد شهر يزد از همه مردم به خصوص جوانان خواست تا دراين مراسم معنوي و پرخير وبركت همچون سالهاي گذشته حضور فعال و پررنگ داشته باشند .
سپس آقاي كاشفي زاده از رئيس وساير اعضاي شورا و همچنين شهردار محترم و مسئولين سازمان آموزش وپرورش استان كه به مناسبت گراميداشت هفته معلم درمنزل پدر ايشان كه سالهاي عمر خود را صرف تعليم و تربيت فرزندان اين مرز وبوم نمودند حضور يافتند تقدير وتشكر نمود و درادامه نامه تشكرآميز جناب آقاي‌دكتر عارف يكي ازدانش آموزان موفق آن‌آموزگار درجلسه شوراجهت استحضار اعضاء قرائت نمود .  
مصوبات :
    بودجه تمامي سازمانهاي وابسته به شهرداري سال 93        
1- نامه‌ شماره920050712-4/12/92‌ شهرداري‌ ثبت‌‌دبيرخانه ‌شورا به‌ شماره921004140-04/12/92 :
در خصوص ارسال بودجه تجمیعی و تلفیقی سال 1393 تمامي سازمان‌هاي وابسته به شهرداري ، موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده وجلسات برگزار شده با حضور مديران عامل و مسئولين مالي تمامي سازمان‌ها در كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق ، بودجه تمامي سازمان‌هاي وابسته به شهرداري به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت. ضمناً مقرر گرديد مديران عامل سازمان‌ها حداكثر ظرف مدت يك هفته نسخه اصلاح شده، تكميلي و نهايي راارائه تا ممهور به مهر شورا گردد :
1-1 سازمان آتش نشاني: به مبلغ چهل وشش ميلياردو نهصد و هشتاد وپنج ميليون ريال              (000/000/985/46ريال) كه ‌مبلغ چهل‌ و پنج ميليارد و پانصدو هشتاد و پنج ‌ميليون ريال (000/000/585/45ريال) آن هزينه‌هاي جاري ومبلغ یک ميلياردو چهارصد ميليون ريال (000/000/400/1ريال)  آن هزينه‌هاي عمراني مي‌باشد. ضمناً مبلغ چهل ودو ميليارد ريال (000/000/000/42ريال) كمك‌هاي جاري شهرداري جزء بودجه سازمان مي‌باشد.
2-1 سازمان آماروفناوري اطلاعات : به مبلغ چهل ویک ميلياردودویست وچهار ميليون و هشتصدوهفتاد و سه هزار ريال ( 000/873/204/41ريال) كه مبلغ دوازده ميلياردو هفتصدوچهل ميليون وششصد هزارريال (000/600/740/12 ريال) آن هزينه‌هاي جاري ومبلغ بيست و هشت ميلياردوچهارصدو شصت وچهار ميليون ودویست وهفتادوسه هزار ريال (000/273/464/28ريال) آن هزينه‌هاي عمراني مي‌باشد. ضمناً مبلغ سه ميلياردو چهارصدوسی وسه ميليون وسیصدوبيست هزار ريال (000/320/433/3ريال) كمك‌هاي جاري شهرداري و مبلغ سی ودوميلياردو یکصدو هفتادوهفت ميليون ونودوپنج هزار ريال (000/095/177/32ريال) كمك‌هاي عمراني شهرداري جزء بودجه سازمان مي‌باشد.
3-1 سازمان آرامستانها : به مبلغ بیست وپنج ‌ميلياردویکصدوهشتاوپنج ميليون ريال (000/000/185/25ريال) كه مبلغ شانزه ميلياردوچهارصدوهشتادوپنج ميليون ريال (000/000/485/16 ريال) آن هزينه‌هاي جاري ومبلغ هشت ميلياردو هفتصدميليون ريال (000/000/700/8ريال) آن هزينه‌هاي عمراني مي‌باشد. ضمناً مبلغ يك ميليارد ريال (000/000/000/1ريال) كمك‌هاي جاري شهرداري و مبلغ دو میلیارد ريال (000/000/000/2ريال) كمك‌هاي عمراني شهرداري جزء بودجه سازمان مي‌باشد.
4-1 سازمان اتوبوسراني : به مبلغ يكصدوهشتادودو ميلياردوچهارصدوسی ميليون ريال                              ( 000/000/430/182 ريال) كه مبلغ هشتادو دو ميلياردوچهارصدو سی ميليون ريال (000/000/430/82 ريال) آن هزينه‌هاي جاري ومبلغ یکصد ميليارد ريال (000/000/000/100 ریال) آن هزينه‌هاي عمراني مي‌باشد. ضمناً مبلغ شصت ميليارد ريال (000/000/000/60ريال) كمك‌هاي جاري شهرداري و مبلغ ده ميليارد ريال (000/000/000/10ريال) كمك‌هاي عمراني شهرداري جزء بودجه سازمان مي‌باشد.
5-1 سازمان پاركها و فضاي سبز: به مبلغ پنجاه و شش میلیاردوسیصدوچهل و هشت میلیون و سیصدو هفتادو هشت هزارريال ( 000/378/348/56 ريال) كه مبلغ پنجاه و سه ميلياردوچهارصدوچهل هشت ميليون و سیصدو هفتادوهشت هزار ريال (000/378/448/53ريال) آن هزينه‌هاي جاري ومبلغ دو ميلياردو نهصد ميليون ريال (000/000/900/2ريال) آن هزينه‌هاي عمراني مي‌باشد . ضمناً مبلغ سي و یک ميلياردوهفتصدوچهل و هشت میلیون و سیصدو هفتادوهشت هزار ريال (000/378/748/31ريال) كمك‌هاي جاري شهرداري ومبلغ دو ميليارد ونهصدمیلیون ريال (000/000/900/2ريال) كمك‌هاي عمراني شهرداري جزء بودجه سازمان مي‌باشد.
6-1 سازمان مديريت پسماند: به مبلغ سی ميلياردو دویست وبیست ميليون ريال( 000/000/220/30 ريال) كه مبلغ بیست ودو ميلياردو دویست وسی وچهار ميليون ريال (000/000/234/22ريال) آن هزينه‌هاي جاري ومبلغ هفت ميلياردو نهصدوهشتادوشش ميليون ريال (000/000/986/7ريال) آن هزينه‌هاي عمراني مي‌باشد. ضمناً مبلغ یازده ميلياردوبیست وشش ميليون ريال (000/000/026/11ريال) كمك‌هاي جاري شهرداري و مبلغ یک ميلياردوهشتصد ميليون ريال (000/000/800/1ريال) كمك‌هاي عمراني شهرداري جزء بودجه سازمان مي‌باشد.
7-1 سازمان پايانه هاي مسافربري:  به مبلغ سیزده ميلياردوسیصدوشصت و شش ميليون ريال              ( 000/000/366/13 ريال)كه‌مبلغ یازده ميلياردو هشتصدوپنجاه‌وشش ميليون‌ريال(000/000/856/11ريال) آن هزينه‌هاي جاري ومبلغ یک میلیاردوپانصدو ده ميليون ريال (000/000/510/1ريال) آن هزينه‌هاي عمراني مي‌باشد. ضمناً مبلغ چهار ميلياردوسيصدو هفتادوپنج ميليون ريال (000/000/375/4ريال) كمك‌هاي جاري شهرداري جزء بودجه سازمان مي‌باشد.
8-1 سازمان تاكسيراني: به مبلغ شش ميلياردو چهارصد ميليون ريال( 000/000/400/6 ريال) كه كل اين مبلغ هزينه‌هاي جاري مي‌باشد. ضمناً مبلغ چهار ميلياردوسیصد ميليون ريال (000/000/300/4ريال) كمك‌هاي جاري شهرداري جزء بودجه سازمان مي‌باشد.
9-1 سازمان رفاهي – تفريحي:به مبلغ نوزده ميلياردو پانصد ميليون ريال ( 000/000/500/19 ريال) كه مبلغ هشت ميلياردو پانصدوهشتاد ميليون ريال (000/000/580/8ريال) آن هزينه‌هاي جاري و مبلغ ده ميليارد و نهصد وبیست ميليون ريال (000/000/920/10 ریال) آن هزينه‌هاي عمراني مي‌باشد .
10-1 سازمان فرهنگي ورزشي: به مبلغ سی ميلياردريال ( 000/000/000/30ريال) كه مبلغ بیست و پنج ميلياردودویست و سی وپنج ميليون ريال (000/000/235/25ريال) آن هزينه‌هاي جاري ومبلغ چهار ميلياردو هفتصدوشصت و پنج ميليون ريال (000/000/765/4ريال) آن هزينه‌هاي عمراني مي‌باشد. ضمناً مبلغ نه ميلياردو نودوچهارميليون ريال (000/000/094/9ريال) كمك‌هاي جاري شهرداري و مبلغ چهار ميلياردو هفتصدوشصت وپنج ميليون ريال (000/000/765/4ريال) كمك‌هاي عمراني شهرداري جزء بودجه سازمان مي‌باشد.
11-1 سازمان عمران و بهسازي : به مبلغ سیصد‌وشصت‌ميلياردوهشتصدوسی ميليون ريال                       ( 000/000/830/360ريال) كه مبلغ پنج ميلياردو نهصد ميليون ريال (000/000/900/5 ريال) آن هزينه‌هاي جاري ومبلغ سیصد و پنجاه وچهار ميلياردونهصدو سی ميليون ريال (000/000/930/354ريال) آن هزينه‌هاي عمراني مي‌باشد. ضمناً مبلغ دویست و بیست و هشت ميلياردو نهصدوسی ميليون ريال (000/000/930/228ريال) كمك‌هاي عمراني شهرداري جزء بودجه سازمان مي‌باشد.
12-1 سازمان ميادين ميوه و تره بار: به مبلغ ده ميلياردو دویست وشصت ميليون ريال( 000/000/260/10 ريال) كه مبلغ نه ميلياردوپانصدو شصت ميليون ريال (000/000/560/9 ريال) آن هزينه‌هاي جاري ومبلغ هفتصد ميليون ريال (000/000/700ريال) آن هزينه‌هاي عمراني مي‌باشد . ضمناً مبلغ پنج ميلياردونهصدو شصت ميليون ريال (000/000/960/5ريال) كمك‌هاي جاري شهرداري جزء بودجه سازمان مي‌باشد.
 
    تملك پلاك ثبتي متعلق به آقاي فلاح مهرجردي
 
 
2-لايحه شماره 930003449- 2/2/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931000293- 7/2/93 :  
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد درنظر دارد نسبت به تملك تمامي پلاك ثبتي 4437 بخش 2 يزد واقع درطرح پاركينگ و تأسيسات شهري به كدنوسازي شماره 9030-24-6-9 متعلق به آقاي فلاح مهرجردي اقدام نمايد لذا موضوع به هيأت ارزياب شهرداري ارجاع وبراساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/030/068/2 ريال بابت غرامت ملك درطرح تعيين گرديد وليكن طي توافق تنظيمي فيمابين مقرر شده درازاء واگذاري ملك موصوف وساير متعلقات آن جمعاً مبلغ 000/000/800/1 ريال به مالكين پرداخت كه 50 درصد آن پس از انتقال رسمي اسناد درطرح به نام شهرداري و مابقي در زمان تحويل ملك در وجه ايشان پرداخت مي گردد . عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيد ازمحل كد15310200003 (تملك وآزادسازي پاركينگ هاي درون محله اي) اقدامات بعدي معمول گردد . ضمناً درصورت نياز آقاي حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شود. عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه و بودجه وتوضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات‌مخالف و موافق پيشنهاد فوق مشروط به‌انتقال‌سند ودريافت وجه به صورت همزمان موردتصويب قرار گرفت . 
 جلسه با ذكر صلوات درساعت 30/19خاتمه يافت.