هفتاد وششمين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد

هفتاد وششمين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
هفتاد وششمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید در ساعت 30/16روز يك شنبه مورخ 28/2/93 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد :
درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل‌محمد(ص) و عرض تبريك مواليد خجسته پرخير وبركت ماه رجب وآرزوي قبولي طاعات و عبادات اين ماه بزرگ به خصوص ايام البيض و برگزاري مراسم اعتكاف درمساجد شهر با حضور گسترده جوانان ، ازخداوند متعال خواست توفيق بهره گيري هرچه بيشتر فيوضات معنوي در باقي مانده اين ماه به همه ما بدهد .سپس ايشان ضمن عرض تسليت ارتحال حضرت آيت ا... شيرازي وآرزوي غفران الهي و علوّ درجات براي آن مرحوم، پيروزي مقتدرانه تيم ملي كشتي فرنگي ايران درمسابقات جهاني و كسب رتبه نخست آن مسابقات را به تمامي هموطنان به خصوص جامعه ورزشي ايران تبريك وتهنيت عرض نمود . وي درادامه گزارشي از جلسه كميسيون درآمدي شهرداري كه با حضور مسئولين مربوطه برگزار گرديده از مباحث ومطالب مطرح شده درآن جلسه از جمله برنامه ريزي هاي صورت گرفته براساس بودجه مصوب شده براي اجراي برنامه هاي شهرداري‌درسال 93،پي گيري وصول‌عوارضات وآراء كميسيون هاي ماده صد،حصاركشي زمين هاي افتاده و غيره .... جهت استحضار اعضاي شورا ارائه نمود .
سپس آقاي رادمنش درسخنان پيش از دستور گزارشي از اقدامات انجام گرفته از سوي انجمن خيرين مدرسه ساز و نيز همايش برگزارشده باحضور حضرت آيت ا... ناصري نماينده محترم ولي فقيه و امام جمعه يزد معاونين وزير محترم آموزش وپرورش و ساير مدعوين براي قدرداني ازخدمات و زحمات ارزشمند خيرين مدرسه ساز ارائه نمود . درادامه آقاي پاكنژاد هم درسخنان پيش ازدستور پيشنهاد نمود درجهت گراميداشت هفته شوراها وبه پاس زحمات و خدمات ارزنده كاركنان ،شورا برنامه ريزي هاي لازم جهت تجليل از آنان درصحن علني اقدام نمايد .
سپس آقاي خباززاده يزدي هم درسخنان پيش ازدستور خواستار برنامه ريزي شهرداري جهت اجراء وشروع پروژه هاي عمراني درمناطق شهر براساس بودجه مصوب شده توسط شورا براي سال 93 گرديد . وي درادامه پيشنهاد نمود شورا به صورت هفتگي از پروژه هاي عمراني شهرداري و مسائل ومشكلات شهري بازديد داشته باشند . درادامه جلسه كليپ آماده شده درخصوص نامگذاري سال 93 از سوي مقام معظم رهبري بنام اقتصاد وفرهنگ با عزم ملي ومديريت جهادي ،جهت استحضار اعضاي شورا پخش گرديد .  
مصوبات :
    تملك پلاك ثبتي آقاي مهدي خواجه حاجي آبادي
1- لايحه شماره930000521-16/1/93 شهرداري‌ ثبت‌‌دبيرخانه ‌شورا به‌ شماره931000024-16/1/93 :
«احتراماً باستنادماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد درنظر دارد نسبت به تملك قدرالسهم آقاي مهدي خواجه‌حاجي‌آبادي از پلاك مشاعي 1533 بخش 8 يزد واقع‌درطرح 20 متري جنب مهمانسرا به كد نوسازي شماره 9009-21-26-2 اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ000/000/224 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين گرديد، لذا نظر به اينكه ايشان داراي قولنامه عادي مي باشد مقرر شد مبلغ فوق پس از انتقال به صورت قولنامه عادي به شهرداري و اخذ تعهد محضري نقداً دروجه ايشان پرداخت گردد. عليهذا باعنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به‌نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است‌خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد15310200024 سایر تملکات منطقه دو اعتباار سال 93 اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه و بودجه وتوضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات‌مخالف و موافق پيشنهاد فوق موردتصويب قرار گرفت .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    نحوه محاسبه قيمت تعدادي از غرفه هاي ميدان ميوه و تره بار
 
 
2- نامه شماره 930004322- 7/2/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931000291- 7/2/93 : 
« احتراماً عطف به بند يك صورتجلسه مورخ 18/12/92 ،به پيوست درخواست شماره 932800188 مورخ 23/1/93سازمان عمران‌ونوسازي شهرداري درخصوص‌نحوه محاسبه قيمت تعدادي ازواحد هاي تجاري ميدان ميوه وتره باركه مقرر شده است درقبال انجام پروژه دسترسي ميدان به آن سازمان واگذار شود ارسال مي گردد. لذا خواهشمند است دستور فرماييد موضوع در شوراي شهر مطرح و نتيجه را جهت اقدام بعدي به اين اداره اعلام نمايند .عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح باعنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه و بودجه وتوضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات‌مخالف و موافق مقررگرديد واحدهاي تجاري واقع در ميدان ميوه و تره بار جديد برمبناي ارزش سال 91 محاسبه و به سازمان عمران واگذار گردد .
 
    تملك پلاك ثبتي متعلق به آقاي محمد كاظم دشتي
3- لايحه شماره 930002420- 26/1/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931000145- 27/1/93 : 
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پيرو نامه شماره 502/910048639 مورخ 24/10/92 و عطف به نامه شماره 911004543 مورخ 1/11/91 به استحضار ميرساند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي 18202 بخش 5 يزد واقع در طرح بلوارشهيد دشتي به كد نوسازي شماره 9622-1-60-2 متعلق به آقاي محمد كاظم دشتي اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/000/400/8 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه پس از كسر عوارض حق تشرف به مبلغ 000/950/125/1 ريال، مالک جمعاً مبلغ 000/050/274/7 ريال از شهرداري بستانكار مي باشد كه مقرر شد در ازاي اين بستانكاري قطعات 1410 و 1411 و 1412 و1356 از اراضي مهرآوران جمعاً به مبلغ 000/000/200/7 ريال به وی واگذار ومابه التفاوت آن بمبلغ 000/050/74 ريال نيزنقداً دروجه نامبرده پرداخت گردد. ضمناً انتقال وتحويل زمين عوض ومعوض همزمان انجام خواهد شد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل کد 15310200050 تملک تقاطع میدان شهید سامعی و شهید دشتی (سهم شهرداری یزد) اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي           مي گردد . عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه و بودجه وتوضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات‌مخالف و موافق پيشنهاد فوق موردتصويب قرار گرفت . 
 
    تغيير زمان جلسات شورا 
4- طرح پيشنهادي تني چند از اعضاي شورا (آقايان فقيه خراساني ،شايق ،رادمنش ، مطهريان ،زارع ، مدرسي ، نيكنام و سركارخانم اميني) ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931000579- 28/2/93 بشرح زير: «احتراماً اينجانبان امضاء كنندگان ذيل پيشنهاد مي نماييم به دليل فاصله زماني كم بين دوجلسه ، زمان جلسات يكشنبه هابه بعدازظهر شنبه ها تغيير نمايد .بديهي است با اين مصوبه زمان جلسات كميسيون هاي ماده صد و ماده 77 شهرداري وساير جلسات شهرداري نيز از شنبه ها به يكشنبه ها تغيير يابد.»
موضوع درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات طرح پيشنهادي فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
 
    پيشنهاد سپرده گذاري از محل ماده 17  
5- لايحه شماره 930003178- 1/2/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931000208- 1/2/93 : 
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور وانتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، با عنايت به مشكلات متعدد ناشي از عدم يكپارچگي دركمك هاي مالي و نقدي به مراجعان نيازمند، پيشنهاد مي‌گردد مبلغ سه ميليارد ريال از محل ماده هفده (50 درصد سهم شهرداري و 50 درصد سهم شوراي محترم) در يكي از صندوق‌هاي قرض الحسنه، افتتاح حساب و سپرده گذاري صورت پذيرد تا از اين محل، افراد نيازمندي كه استحقاق آنها محرز گرديده براي اخذ وام با بهره كم به صندوق مربوطه معرفي گردند، و ضمن حفظ اصل سپرده، ازمراجعات مكرربراي دريافت كمك واتلاف وقت كاركنان شهرداري جلوگيري بعمل آيد. خواهشمند است موضوع را بررسي و در صورت موافقت امر به ابلاغ فرمائيد. عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه و بودجه وتوضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات‌مخالف و موافق پيشنهاد فوق موردتصويب قرار گرفت . 
 
   معرفي نماينده كميته بحران آب 
6- نامه شماره 930007467- 24/2/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931000532- 24/2/93 : 
« نظر به اينكه شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تشكيل كميته بحران آب به منظور برنامه ريزي و تامين منابع آبي پايدار براي فضاي سبز شهريزد وهمچنين هماهنگي جهت تسريع دراجراي جداسازي آب فضاي سبز از آب شرب‌شهري اقدام نمايد، لذا خواهشمند است نماينده شوراي محترم را جهت عضويت در كميته مذكور معرفي فرمائيد عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات‌، سركار خانم يادگار به عنوان نماينده شورا جهت عضويت در آن كميته تعيين و انتخاب گرديد .
 
    تكاليف بودجه سال 1393 سازمان‌هاي وابسته به شهرداري
7- پيرو بند يك صورتجلسه مورخ 21/2/93 شورا مبني بر تصويب بودجه تمامي سازمانهاي وابسته به شهرداري در سال 93 ، دررابطه با تكاليف تعيين شده براي كليه سازمانها جهت اجراء ،موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق تكاليف تعيين شده در سه ماده و 27 تبصره به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت:
ماده يك : تكاليف
تبصره 1 : اعتبارات بودجه سال1393 بارعايت بندهاي مواد مصوبه بودجه وتبصره هاي مربوطه كه ذيلاً اعلام مي‌گردد درچارچوب برنامه‌ها، طرح‌ها، پروژه ها، فصول،‌مواد ورديف‌هاي مربوطه ورعايت ساير ضوابط ومقررات جاري ومالي قابل اجرا مي‌باشد.
تبصره 2: سازمان موظف است صرفاً درآمدهاي ناشي از فعاليت‌ها و خدماتي را كه مصوبات قانوني آن صادر و ابلاغ گرديده ، وصول و به حساب تمركز درآمدها منظورنمايد وانتقال وجه به حساب هزينه‌هاي جاري وعمراني بر اساس ضرايب تعيين شده درفرم شماره دوپيوست بودجه انجام پذيرد،بديهي است پرداخت‌ها وهزينه‌ها نيز در حدود اعتبارات مصوب و با رعايت كليه ضوابط ومقررات قانوني ازحساب‌هاي هزينه جاري وعمراني صورت خواهد گرفت .
 
تبصره 3 :‌ درجهت اجراي ماده 37 آئين نامه مالي شهرداريها ممنوعيت استفاده از وجوه حاصل از درآمدهاي سازمان قبل از منظور داشتن آن به حساب قطعي درآمد سازمان (تمركزوجوه درآمد) به هرعنوان حتي بطور علي‌الحساب و يا براي پرداخت هزينه‌هاي ضروري و فوري ممنوع و كماكان مورد تأكيد مي باشد.
تبصره4 : سازمان موظف است درصورت دسترسي به مبالغ مالي جديد و وصول آن با رعايت ضوابط و مقررات ، مبالغ مذكور را كه دربودجه منظورنگرديده است دراصلاح بودجه و متمم بودجه سال93 لحاظ و با برنامه هاي مشخص با درنظر گرفتن زمان‌هاي قانوني جهت پيشنهاد و بررسي توسط شوراي اسلامي، پس از تاييد و تصويب شوراي اسلامي شهربه مصرف برساند؛ بديهي‌است هزينه نمودن منابع وصولي اضافه ‌برپيش بيني بودجه قبل ازتاييد شورا به هيچ وجه مجاز نمي‌باشد .
تبصره 5:سازمان موظف است عمليات موضوع اين بودجه را درچارچوب فرم‌هاي ابلاغ شده و با رعايت ماده79 قانون شهرداري به اجرا گذارد.
تبصره6:اعتبارات منظورشده درفصل اول بودجه جاري صرفاً براي پرداخت حقوق و دستمزد و مزاياي كاركناني مجاز است كه مشمول استخدام‌هاي موردنظردرآيين نامه استخدامي كاركنان رسمي دولت و همچنين آئين نامه استخدامي شهرداري‌ها بوده و نيز استخدام آنها كليه مراحل يادشده درآيين‌نامه‌هاي فوق را طي نموده و براي پست هاي بلاتصدي درسازمان اداري، تفضيلي سازمان صورت گرفته باشد . ضمناً ضرورت دارد تا كليه پرداخت هاي انجام گرفته پرسنل در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه صورت گيرد.
تبصره 7: پرداخت هرگونه حقوق و مزاياي شغلي و اضافه كاري ساعتي و همچنين پرداخت هرنوع هزينه اداري ديگر از محل اعتبارات عمراني ممنوع مي باشد ، به جز مواردي كه از وجود نيروهاي متخصص و فني درچارچوب زمان مشخص براي يك پروژه خاص استفاده مي شود و كاراين گونه افراد ماهيت عمراني دارد كه با رعايت ساير قوانين و مقررات جاري، اعتبار آن مي تواند ازمحل همان پروژه تأمين گردد.
 
تبصره8 : سازمان مي تواند به تناسب واگذاري امور به بخش خصوصي درچارچوب قانون و مقررات و تعديل نيروي انساني اعتبارت مواد هزينه هاي جاري بودجه را به كدهاي مربوطه در ماده 5 بودجه جاري با اخذ مجوز لازم ازمراجع ذيربط منتقل نمايد.
تبصره 9: پرداخت هزينه‌هاي پرسنلي و اداري ازمحل اعتبارات جاري و عمراني اين بودجه جهت ساير سازمان‌هاي تابعه شهرداري ممنوع مي باشد.
تبصره10: دراجراي ماده 28آئين نامه مالي شهرداريها افزايش يا كاهش دراعتبار مواد هزينه و يا فعاليت‌هاي داخل در يك وظيفه حداكثر معادل 10% مشروط بر اينكه در سرجمع بودجه مصوب و هزينه‌هاي كلي مصوب براي آن وظيفه تغييري حاصل نگردد توسط مديرعامل مجاز مي باشد .
تبصره11:هرگونه پرداخت و هزينه ازمحل اعتبارات پيش بيني شده درمواد 16و17 بودجه جاري براساس مصوبه خاص مراجع ذيربط در اين رابطه امكان‌پذير مي باشد .
تبصره12:درصورت اجراي پروژه‌هاي عمراني ذكرشده دربودجه مصوب ازطريق پيمانكار ، صرفاً از وجود مشاورين و پيمانكاران ذيصلاح (باتوجه به ظرفيت كاري آنان) استفاده گردد.
تبصره 13 : تصويب بودجه سازمان وپيش بيني ارقام ريالي آن دليل برهزينه نبوده ولازم است سازمان بارعايت آئين‌نامه مالي شهرداري‌ها، اساس‌نامه سازمان ‌و يا اخذ مجوزهاي قانوني متناسب با درآمدهاي وصولي نسبت به مورداقدام نمايد. بديهي است هزينه كرد خارج از اعتبار مصوب ممنوع مي‌باشد.
تبصره 14 : تخصيص اعتبارات با توجه به توان وصولي سازمان در ماه هاي مختلف سال به صورت سه ماهه وتعيين اولويت اجراي پروژه هاي عمراني مورد تأكيد مي باشد كه لازم است درمقاطع مورد نظر تهيه وبه هيأت مديره ارائه شود ، بديهي است هرگونه هزينه وپرداخت بدون ارسال فرم تخصيص به هيأت مديره (تخصيص سه ماهه دوم به بعد) وقبل از تصويب آن ممنوع مي باشد .
تبصره 15 : ايجاد هرگونه تعهد مغاير با مواد 33و34 آئين نامه مالي شهرداريها خارج از رديف هاي بودجه مصوب به نحوي كه براي سازمان ايجاد ديون بنمايد بر خلاف مقررات بوده واقدام كنندگان پاسخگوي اقدامات خودخواهند بود وبه صورت جدي مورد پيگيري وتفحص قرارخواهد گرفت . ارسال گزارش تطبيقي كنترل تخصيص وتعهدات ايجاد شده جهت امر فوق الزامي است .
تبصره 16 : با توجه به مواد 71و79 قانون شهرداري ها ، ارسال گزارش ماهانه وشش ماهه صورت جامع درآمدوهزينه الزامي مي باشد؛ ضروري است تا گزارش‌هاي مذكوربراساس زمان‌هاي تعيين شده درقانون شهرداري‌ها صورت پذيرد .
تبصره 17: اجراي صحيح مفاد بودجه مصوب ورعايت آئين‌نامه مالي وساير ضوابط ومقررات جاري ومالي كماكان به عهده ذيحسابان ومديران مالي مي باشد .
ماده دو : توصيه ها 
با توجه به بررسي هاي انجام شده از مفاد بودجه ارسالي ، انجام اقدامات واصلاحاتي به شرح ذير دربودجه پيشنهادي مورد تأكيد مي باشد وضروري است تا يك نسخه اصلاح شده ونهايي بودجه مصوب چاپ شده جهت انجام نظارت‌هاي بعدي به شوراي اسلامي ارسال گردد .
 
تبصره 18 : فرم هاي شماره هفت عمراني براي هر يك از پروژه‌هاي پيشنهادي تهيه وضميمه بودجه گردد ؛ ضمناً‌ تكميل اطلاعات فرم‌هاي مذكور به صورت كامل الزامي بوده و موجب مي گردد تا دستگاههاي نظارتي بهتر بتوانند عمليات اجراي پروژه ها را درچارچوب موارد پيش بيني شده كنترل نمايند و در هنگام نظارت با ارقام كلي مواجه نخواهند بود، لذا ضرورت دارد تا به اطلاعات فرم‌هاي مذكور توجه لازم معمول دارند .
تبصره 19 : به منظور كنترل ميزان سهميه اعتبارات ، فرم شماره دو بودجه كه ميزان سهميه اعتبارات جاري وعمراني را مشخص مي‌نمايد پس از نهايي شدن بودجه چاپ وضميمه گردد .
تبصره 20 : اولويت‌هاي ذكرشده درپروژه‌هاي عمراني مورد تأكيد جدي بوده به نحوي كه اولويت يك مربوط به پروژه‌هايي است كه ضرورت دارد حداكثر درشش ماهه اول سال جاري تكليف آن تعيين وبصورت جدي درتخصيص سه ماهه اول ودوم به آن توجه شده باشدوپروژه هايي كه اولويت دوم دارند درتخصيص سه ماهه دوم وسوم مورد توجه قرارگيرد وپروژه هاي اولويت سوم درصورتي درتخصيص هاي سه ماهه منظور گردد كه اولاً‌ پروژه‌هاي با اولويت يك به اتمام رسيده باشد وپروژه‌هاي اولويت دو نيز براساس وصولي‌هاي بودجه باكمبود اعتبارمواجه نباشد ، بديهي است مسئولين سازمان درارسال فرم‌هاي تخصيص سه ماهه به اين مهم توجه جدي مبذول خواهند داشت تادرامرتصويب برنامه‌هاي تخصيص تسريع گردد وموجبي براي معوق ماندن عمليات اجرايي سازمان پيش نيايد .
تبصره 21 : سازمانها نسبت به رعايت ماده 68 قانون شهرداريها درخصوص نصاب‌هاي ذكر شده دردستورالعمل تهيه وتنظيم بودجه بنحوي اقدام‌نمايند تا هنگام تجميع بودجه سازمان‌ها بابودجه شهرداري موجب عدم ‌رعايت نصاب‌هاي‌ذكرشده قانوني نگردد .
تبصره 22 : اطلاعات بودجه در نرم افزار بودجه (ارائه شده توسط سازمان فناوري اطلاعات) ثبت وپس از چاپ وارسال آن به مبادي ذيربط(شهرداري،شوراي سازمان ، هيأت مديره) نسخه اي از آن جهت اعمال نظارت هاي قانوني به شوراي اسلامي شهر ارسال گردد .
ماده سه :
ضرورت دارد اقدامات انجام شده توسط مسئولين،ذيحسابان ومديران مالي سازمان به نحوي صورت گيرد كه سازمان درپايان سال مالي 93 داراي كمترين بدهي وكمترين پروژه نيمه‌تمام باشد تا شورا بتواند دريك محيطي آرام وبدون دغدغه خاطرنسبت به بدهي‌هاي معوق وپروژه‌هاي نيمه تمام و باقي‌مانده ازقبل برنامه‌ريزي وتصميم لازم را اتخاذ نمايد.
تبصره 23 : با توجه به اينكه تفريغ بودجه سندي براي كنترل بودجه و مفاصاحساب مديران، ذيحسابان ومديران مالي سازمان خواهد بود، لذا انتظاردارد ذيحسابان ومديران مالي سازمان درزمان‌هاي قانوني تعيين شده نسبت به اين امراهتمام لازم را بنمايند، به نحوي صورتهاي مالي مربوط درپايان سال مالي 93 آماده ارائه به شوراي اسلامي شهر باشد .
تبصره 24 : تمامي سازمان‌ها مكلفند در خصوص رديف بودجه كمك‌هاي عمراني شهرداري به سازمان‌ها، يك نسخه ازكليه موارد انجام شده طبق تفاهم‌نامه جهت كنترل و بررسي هاي لازم به شورا ارسال نمايند.
 
تبصره 25 : با توجه به لزوم رويكرد به سمت بودجه ريزي عملياتي براي سال‌هاي آينده لازم است ذيحسابان سازمان در جهت محاسبه و تعيين بهاي تمام شده خدمات ارائه شده اقدام لازم بعمل آورند تا براي سال 1393 امكان ارائه بودجه به روش عملياتي ميسر گردد.
تبصره 26 : مقررگرديد سازمان فاوا هنگام تهيه و تدوين بودجه خود جهت اجراء درسال 94 بايد برنامه هاي خود را صرفاً در زمينه پشتيباني و خدمات رساني به شهرداري پيش بيني ومنظور نمايد و نيز شهرداري بايد تمهيدات اساسي را جهت آموزش هاي لازم به تمامي پرسنل در زمينه IT اقدام تا بعد از آن كارها خود به انجام برساند .
تبصره 27: مقرر گرديد سازمان پايانه هاي مسافربري به منظور كسب درآمد پايدار و هزينه و سرمايه گذاري كه شهرداري نموده لازم است نسبت به تجهيز و ايجاد انبار مركزي و ساختمان رفاهي براي مسافران اقدام نمايد و همچنين راهكارهاي مناسب جهت سرويس دهي اياب وذهاب درطول شبانه روز با همكاري سازمان هاي تاكسيراني ، اتوبوسراني ونيز اقدام لازم جهت تخليه و دراختيار گرفتن طبقه فوقاني خود براي انجام امور اداري آن سازمان اقدام نمايد .
*در پايان مقرر گرديد كميسيون برنامه و بودجه شورا نظارت لازم را بر اجراي تكاليف تعيين شده و همچنين تهيه گزارشي از روند اجرايي بودجه سازمان‌هاي وابسته به شهرداري به شورا گزارش نمايد.
 
    اعلام نظر در رابطه با حذف گذر پيرحسين  
8- لايحه شماره 930006301- 17/2/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931000432- 17/2/93 : 
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، به استحضار ميرساند گذر12 متري پيرحسين در طرح تفصيلي 12 متري پيش بيني شده است و با توجه به درخواست شهرداري منطقه طرح اجرايي جهت اين گذر تهيه كه طبق بند 1-4 صورتجلسه مورخ 25/1/87 به تصويب شوراي اسلامي شهر يزد رسيده و طي نامه شماره 194 مورخ 26/1/1387 ابلاغ شده است و طبق نامه شماره 920047926 مورخ 19/11/92 معاونت شهرسازي ومعماري با توجه به پيشنهاد طرح تفصيلي ويژه بافت فرسوده گذر مربوطه توسط مشاور در طرح فوق الذكر حذف نگرديده است و عيناً لحاظ و ابلاغ گرديده است لذا شهرداري به منظور اجراي طرح مذكور يك قطعه زمين در مسير گذر مزبور خريداري و از مالك يك قطعه زمين مجاور اين گذر حق مشرفيت اخذ نموده است با اين وجود با توجه به درخواست هاي مكرر حذف گذر توسط مالكين پلاك هاي 823 و 824 بخش 4 به كد نوسازي 107 و106 -8-13-1كه ملكشان در مسيرگذر مي باشدوبا عنايت به صورتجلسه شماره 910115692 مورخ 24/8/91 كميسيون آزادسازي منطقه يك( تصوبر به پيوست) ، خواهشمند است چنانچه آن شوراي محترم با حذف گذر مذكور موافق ميباشد مراتب را اعلام تا اقدام بعدي صورت پذيرد. ضمناً در صورت نياز آقاي حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد .عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون عمران و توسعه وتوضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات‌مخالف و موافق پيشنهاد فوق موردتصويب قرار گرفت . 
 
    پرداخت سرمايه نقدي سازمان عمران و نوسازي   
9- لايحه شماره 920053202-18/12/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921004356- 18/12/92 : 
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به نامه شماره 922800021 مورخ 11/10/92 سازمان عمران ونوسازي شهرداري يزد در اجراي قسمت صدر ماده 7 اساسنامه قانوني سازمان كه مقرر             مي دارد سرمايه نقدي سازمان عبارت است از كل سرمايه سازمان نوسازي و بهسازي و سازمان عمران شهرداري يزد و نيز مبلغ 500.000.000ريال وجه نقد كه تمامي آن از محل اعتبارات شهرداري يزد به حساب بانكي سازمان نزد بانك شهر يا بانكي كه شوراي اسلامي شهر تعيين مي نمايد واريز مي شود. باتوجه به عدم پيش بيني اعتبار جهت اين موضوع شهرداري يزد در نظر دارد جهت پرداخت مبلغ فوق از محل رديف اعتباري 154206 سرمایه گذاری در موسسات عمومی اقدام نمايد.ضمناً جهت تامین هزینه مذکور مبلغ به ردیف 15541401003 درآمد حاصل از وجوه سپرده هاي شهرداري درآمدی اضافه نمایند.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي حاجي محمدرضايي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي          مي گردند. عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه و بودجه وتوضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات‌مخالف و موافق پيشنهاد فوق موردتصويب قرار گرفت . 
 
    واگذاري امور اجرائيات به فرماندهي انتظامي استان    
10- لايحه شماره 920055194-27/12/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921004507- 27/12/92 : 
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به درخواست شماره 920051613 مورخ 10/12/92 و صورتجلسه مورخ 25/12/92 كميسيون ماده 14، اين شهرداري در نظر دارد عمليات مربوط به تأمين امنيت و ايجاد نظم در ساخت و سازها در محدوده وحريم و حوزه استحفاظي مناطق سه گانه و رفع ساير تخلفات شهري در سال 93 را با انعقاد قراردادي به صورت ترك تشريفات مناقصه به استناد بند الف ماده 33 آيين نامه معاملاتي شهرداريها از قرار ماهيانه مبلغ 550.000.000ريال‌وبا مبلغ كل 6.600.000.000ريال از محل رديف اعتباري 1512205011 بودجه سال 1393 به فرماندهي انتظامي استان يزد واگذار نمايد.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقايان مشتاقيون وكريمي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردند .عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه و بودجه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق مقررگرديد شهرداري پي گيري هاي لازم درجهت تشكيل پاسگاه انتظامي مستقل از طريق فرماندهي نيروي انتظامي معمول ونتيجه را طي لايحه اي مجدد جهت بررسي وهرگونه تصميم گيري به شورا ارسال نمايد .
 
    تملك پلاك ثبتي متعلق به خانم آسيه سلطان زاده      
11- لايحه شماره 920054954-26/12/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921004491- 26/12/92 : 
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد درنظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي 8682 بخش 4 يزد واقع درطرح فضاي سبز ميدان امام حسين (ع) متعلق به خانم آسيه سلطان زاده (تمامي 168 سهم قدرالسهم ايشان نسبت به پلاك مذكور) اقدام نمايد كه دراين خصوص توافقنامه اي فيمابين‌تنظيم كه درازاء واگذاري ملك‌موصوف وبراساس ارزيابي انجام شده‌جمعاًمبلغ 000/000/848/1 ريال بابت غرامت ملك درطرح تعيين كه مالك ازشهرداري بستانكار مي باشد و مقررشد معوض آن يك قطعه از اراضي مهرآوران به شماره 1539 جمعاً به مبلغ 000/000/650/1 ريال به ايشان واگذار و مابه التفاوت آن به مبلغ 000/000/198 ريال نيز پس از انتقال رسمي اسناد درطرح به نام شهرداري و تحويل آن نقداً دروجه ايشان پرداخت گردد . عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي ونقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 15310200024 ساير تملكات منطقه دو بودجه سال 1393 اقدامات بعدي معمول گردد . ضمناً‌درصورت نياز آقاي  حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . (كدنوسازي 8001- 93- 28-2)               عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه و بودجه وتوضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات‌مخالف و موافق پيشنهاد فوق موردتصويب قرار گرفت . 
 
 
    برگزاري مراسم      
12- درخواست آقاي حامدكارگر ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931000524- 24/2/93 با موضوع مساعدت مالي جهت برگزاري مراسم ركورد زني بر روي تخته ميخ ، مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق مقررگرديد نامبرده دريكي ازمراسم ها وجشن هايي كه شهرداري برگزار مي نمايد جهت اجراي برنامه حضور پيدا نمايد .
 
    مساعدت      
13- نامه شماره 75 – 10/2/93 مدير هنرستان كاردانش حاج عزيزا... مشكي ثبت دبيرخانه شورا بشماره 93100364- 11/2/93 و همچنين درخواست هيأت امناي مسجد محمدي واقع دركوي توحيد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 93100345- 10/2/93 با موضوع مساعدت مالي ، مراتب درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي انجام شده دركميسيون فرهنگي اجتماعي و توضيحات رياست آن‌كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ،موافق مقررگرديد شهرداري از رديف ماده 17 سهم شورا نسبت به پرداخت مبلغ هفت ميليون ريال (000/000/7 ريال) به هنرستان كاردانش مشكي ومبلغ پنج ميليون ريال (000/000/5 ريال) به هيأت امناي مسجد محمدي پرداخت نمايد .
 
 
 
 
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 30/19خاتمه يافت.