هشتادو ششمين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد

هشتادو ششمين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
هشتادو ششمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 30/7صبح روز سه ‌شنبه مورخ 3/4/93 با حضور تمامي اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات برمحمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق روز افزون همكاران ارجمند پيشاپيش فرارسيدن سالروز شهداي هفتم تير به خصوص شهداي ديارمان شهيدان دكتر سيدرضا و سيد محمد پاكنژاد را تسليت عرض نمود و ضمن آرزوي علوّ درجات براي شهداي والامقام ، ازخداوند متعال خواست توفيقي به همه ما بدهد تا بتوانيم دراين جلسه تصميماتي كه اتخاذ مي نمائيم مورد رضايت حق تعالي وهمچنين مورد استفاده همشهريان عزيز قرار گيرد .
وي درادامه گزارشي ازبازديد انجام شده به اتفاق تني چند از اعضاي شورا و شهردارمحترم وساير مسئولين مربوطه شهرداري از پروژه پاركينگ طبقاتي خيابان فرخي ، پروژه پل راه آهن 15 خرداد ، حصاركشي حريم راه آهن جهت حفاظت از خطرات احتمالي ، احداث پل شهيد قهاري سعيد ارائه نمود .
سپس ايشان از جلسه برگزار شده از سوي شوراي اسلامي استان دراستانداري در رابطه با بررسي وضعيت وتعيين تكليف نهايي جهت ممانعت وجلوگيري از هرگونه اقدام درميدان ميوه وتره بار جديدالاحداث درشهر شاهديه با حضور مسئولين مربوطه ومباحث ومطالب مطرح شده درآن جلسه توضيحات كامل وجامع ارائه نمود .
 
 مصوبات :
 
اراضي بلوار جوان
 
 
 1- لايحه شماره 930000523- 16/01/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931000031- 16/01/93 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پيرو لايحه شماره 200/920029259 مورخ 9/7/92 و بازگشت به مصوبه آن شوراي محترم طي بند 2 صورتجلسه مورخ 22/2/92 درخصوص تعيين تكليف نهايي حق و حقوق شهرداري از پرونده اراضي بسيجيان (بلوارجوان) و با عنايت به مراجعات مكرر متقاضيان لذا شهرداري در نظر دارد به منظور تسهيل و تسريع در پاسخگويي به آنان براي دريافت حقوق متعلقه نسبت به املاك مسكوني و پلاك هاي تجاري از مالكين فعلي داراي آمادگي پرداخت (به نيابت از مالكين اوليه) با اخذ تعهد لازم اقدام نمايد . خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح تا در صورت موافقت آن شوراي محترم ،موضوع جهت تعيين ميزان بدهي مجدداً به هيات ارزياب شهرداري ارجاع گردد. ضمناً به استحضار مي رساند سوابق ميزان سطوح خدمات متعلقه به اراضي مذكور در پيوست لايحه فوق الذكر به شورا اعلام گرديده است و در صورت نياز آقاي حاجي رضايي و برزگري جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شوند .عظيمي زاده – شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به جلسات برگزار شده و نيز بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه وتوضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق موارد بشرح زير مورد تصويب قرار گرفت:
1-1 درخصوص اختلاف متراژ زمين حدود 5000 مترمربع موضوع صورتجلسه 8/8/91 تنظيم شده در كميسيون تحول اداري و املاك شوراي اسلامي شهر (تصوير پيوست) و با توجه به اينكه تعاوني هاي مربوطه در مدت زمان اعلام شده نسبت به مفاد صورتجلسه اقدام ننموده اند لذا تعاوني هايي كه پرداختي نداشته اند با انتخاب كارشناسان رسمي توسط طرفين (شهرداري و تعاوني هاي مسكن) به صورت شش ماه يكبار ارزيابي انجام و وجه مربوطه نيز از طرف تعاوني ها به حساب شهرداري واريز گردد.
2-1- در رابطه با هفت هزار مترمربع مورد اختلاف شهرداري و شركت تعاوني هاي مربوطه ، مقرر گرديد شهرداري درخصوص صدور پروانه ساختماني به مالكين اقدامات لازم را انجام داده و همزمان مورد اختلاف را از طريق مراجع قانوني پيگيري نموده و در صورت محكوم شدن شركت تعاوي ها درنقل و انتقالات بعدي وصدور گواهي پايان كارتمام هزينه هاي آن را از شركت تعاوني هاي مربوطه دريافت نمايد.
3-1- شركتهاي تعاوني مسكن مربوطه متعهد گردند كه در مدت زماني مناسب حسب نظر شهرداري ، كليه مراحل آماده سازي را انجام دهند و پس از انقضاء مدت ، شهرداري نسبت به موضوع راساً اقدام و هزينه آماده سازي را از تعاوني هاي مسكن مطالبه نمايد . به منظور اجرايي شدن اين بند شهرداري            مي تواند تضمين مناسب از تعاوني هاي مسكن ذيربط دريافت نمايد.
 
حسابرسي سازمانهاي وابسته
 
 
2- لايحه شماره 930012724- 26/03/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931000996- 26/03/93 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بازگشت به بند2 صورتجلسه مورخ 19/1/93 آن شوراي محترم مبني بر برگزاري استعلام جهت انتخاب حسابرس سازمانهاي وابسته شهرداري ،بدين وسيله به استحضار مي رساند با توجه به استعلام برگزار شده مؤسسه حسابرسي دانشگر محاسب با مبلغ 000/000/600 ميليون ريال جهت انجام امور حسابرسي سازمانهاي وابسته اعلام آمادگي نموده است . لذا ضمن ارسال صورتمجلس تنظيمي كميسيون معاملات در اين خصوص به شماره 11950 مورخ 21/3/93 (تصوير پيوست)خواهشمنداست موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را جهت اقدامات بعدي امر به ابلاغ فرمائيد . ضمناً آقاي موسوي راد به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت . ضمناً مقررگرديد شهرداري گزارش اقدامات انجام شده را به صورت ماهيانه به شورا ارسال نمايد.
 
نرخ كرايه سرويس مدارس ،كارخانجات و...
3- لايحه شماره 930011197- 17/03/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931000838- 17/03/93 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به بند 4صورتجلسه مورخ 31/2/93 شوراي سازمان اتوبوسراني يزد و حومه درخصوص تصويب نرخ پيشنهادي سرويس مدارس ، ادارات و كارخانجات و ... در سال 93 به پيوست نامه شماره 931301377 مورخ 11/3/93 درخصوص جدول نرخهاي مصوب فوق ارسال مي گردد .خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد .ضمناً آقاي كريمي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.               عظيمي زاده – شهردار يزد»
رديف
عنوان مسيرها
نرخ مصوب سال 92 (ريال)
نرخ پيشنهادي سال 93 (ريال)
ملاحظات
1
يك شيفت شهرك صنعتي يزد ماهيانه
000/000/8
000/400/10
 
2
دو شيفت شهرك صنعتي يزد ماهيانه
000/000/14
000/200/18
 
3
سه شيفت شهرك صنعتي يزد ماهيانه
000/000/18
000/400/23
 
4
يك شيفت مهريز ماهيانه
000/000/12
000/600/15
 
5
دو شيفت مهريز ماهيانه
000/000/18
000/400/23
 
6
سه شيفت مهريز ماهيانه
000/000/22
000/600/28
 
7
يك شيفت شهرك صنعتي زارچ ، اشكذر، تفت ماهيانه
000/000/10
000/000/13
 
8
دو شيفت شهرك صنعتي زارچ ، اشكذر، تفت ماهيانه
000/000/18
000/400/23
 
9
سه شيفت شهرك صنعتي زارچ ، اشكذر، تفت ماهيانه
000/000/21
000/300/27
 
10
يك شيفت شهرك صنعتي ميبد ماهيانه
000/000/13
000/900/16
 
11
دو شيفت شهرك صنعتي ميبد ماهيانه
000/000/20
000/000/26
 
12
سه شيفت شهرك صنعتي ميبد ماهيانه
000/000/26
000/800/33
 
 
* نرخ سرويس ميني بوس 9 ماهه طبق جدول ذيل درسال تحصيلي 94-93 قابل اجرا مي باشد.
سال
از 0 تا 5كيلومتر
از 5 تا 10كيلومتر
از10 تا 15 كيلومتر
از15 تا 20 كيلومتر
از20 تا 25كيلومتر
از25 تا 30 كيلومتر
1392
500/612/1 ريال
000/650/1 ريال
000/675/1 ريال
000/700/1 ريال
500/737/1 ريال
500/762/1 ريال
1393
000/100/2 ريال
000/150/2 ريال
000/200/2 ريال
000/250/2 ريال
000/300/2 ريال
000/350/2 ريال
 
 
موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهادفوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
 
نرخ كرايه خطوط شهري و حومه   
 
 
4- لايحه شماره 930011222- 17/03/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931000845- 17/03/93 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به بند 3صورتجلسه مورخ 31/2/93 شوراي سازمان اتوبوسراني يزد و حومه درخصوص تصويب نرخ پيشنهادي كليه خطوط شهري و حومه در سال 1393 به پيوست نامه شماره 931301379 مورخ 11/3/93 درخصوص جدول نرخهاي مصوب فوق ارسال           مي گردد .خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد .ضمناً آقاي كريمي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق بشرح جدول زير مورد تصويب قرار گرفت :
 
رديف
مبدأ ومقصد خطوط
نرخ مصوب درحال اجرا
نرخ پيشنهادي
مصوبه شورا
1
كليه خطوط داخل شهر با استفاده از اتوبوسهاي سازماني
2000 ريال
3000 ريال
3000 ريال
2
كليه خطوط داخل شهر با استفاده از اتوبوسهاي بخش خصوصي
2000 ريال
3000 ريال
3000 ريال
 
 
3
 
 
دولت آباد – حسين آباد ريسماني
 
 
3000 ريال
 
 
5000 ريال
 
 
5000 ريال
شهداي محراب ، شهرك ابوالفضل ، حسين آباد ، محمدآباد
دولت آباد ، شاهديه ، شهرك ابوالفضل ، نصرت آباد
ميدان امام علي (ع)، دولت آباد ، روستاي شحنه ، ترمينال جديد ، دانشگاه پيام نور
 
 
4
 
 
شهداي محراب ، ملاباشي
 
 
5000 ريال
 
 
8000 ريال
 
 
     8000 ريال
 
8000ريال
 
شهداي محراب ، خويدك
يزد ، اله آباد ، زارچ ، اشكذر ، رضوانشهر
يزد ، شهرك صنعتي
يزد ، تفت
5
يزد ، دانشگاه آزاد اسلامي تفت
5500 ريال
6
يزد ، دانشگاه آزاد اسلامي اشكذر ، دانشگاه پيام نوراشكذر
6500 ريال
9000 ريال
9000 ريال
7
يزد ، مهريز ، فهرج
6500 ريال
9000 ريال
000/10 ريال
8
يزد ، رستاق ، حسن آباد ، علي آباد
8000 ريال
12000 ريال
12000 ريال
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 30/10 خاتمه يافت.