هشتادودومين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد

هشتادودومين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
هشتادودومين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید در ساعت 7 صبح روز سه شنبه مورخ 20/3/93 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد :
درابتدا رياست شورا باسلام وصلوات برمحمد وآل‌محمد(ص) ، فرارسيدن ميلاد سراسربا سعادت حضرت علي اكبر(ع)-روز جوان و همچنين پيشاپيش ميلاد يگانه منجي عالم بشريت حضرت مهدي موعود(عج) را به محضر مقدس آن حضرت ، مقام معظم رهبري و تمامي شيعيان جهان تبريك و تهنيت عرض نمود و از خداوند متعال خواست ما را جزء ياران ، محبين و منتظرين واقعي آن امام بزرگوار قرار دهد و درفرج ظهور آن حضرت تعجيل بفرمايد . وي درادامه گزارشي ازبازديد انجام شده توسط تني چند از اعضاي شورا به اتفاق آقاي عظيمي زاده شهردار محترم و مسئولين مربوطه از پروژه هاي عمراني شهرداري ، بررسي مسائل ومشكلات مربوط به پروژه ها مطالبي را عنوان وخواستار بهبود وضعيت آن پروژه ها گرديد و دراين راستا ساير اعضاي شورا هم ضمن بيان دغدغه ها ونكات مثبت ومنفي پروژه ها خواهان همكاري پيمانكاران آن پروژه براي مرتفع نمودن مسائل ومشكلات مربوطه شدند . سپس ايشان از               پي گيري هاي صورت گرفته و نشست برگزارشده باحضور مسئولين مربوطه درخصوص جلوگيري از راه اندازي ميدان ميوه وتره بار جديدالاحداث درشهر شاهديه با توجه به سرمايه گذاري و هزينه هاي انجام شده توسط شهرداري جهت استحضار اعضاي شورا مطالبي را عنوان نمود .
درادامه جلسه آقاي رادمنش ازبررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه باحضور آقاي خادمي مديركل محترم امور شهري استانداري و مسئولين شهرداري به اتفاق كارشناسان مربوطه درخصوص تفريغ تفريغ بودجه سالهاي 74 لغايت 90 شهرداري از مطالب ومباحث مطرح شده درآن جلسه توضيحات كامل و جامع ارائه نمود كه درپايان مقررگرديد گزارش تهيه شده قبلي توسط اعضاي كارگروه را آقاي فاضل مشاور شورا بررسي و نتيجه را جهت تصميم گيري مجدد به شورا گزارش نمايد .  
مصوبات :
    پاسخ به ايراد فرمانداري 
1- نامه شماره 2023- 1/3/93 فرمانداري يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931000656- 3/3/93 درخصوص ايراد آن فرمانداري نسبت به بندهاي يك ، دو ،چهار،شش ، ده ،يازده صورتجلسه مورخ 16/2/93 اين شورا موضوع درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق مقررگرديد موارد بشرح زير به عنوان پاسخ به فرمانداري ارسال گردد :
1-1 تعرفه بهاي خدمات شهرداري: رديف (و) بند (ي) رديف 59 بابت اخطار به متصدي ونيز رديف (هـ) از رديف (59) بابت وروديه پارك كوهستان ، شورا به مصوبات خود تأكيد دارد وجهت بررسي به شوراي حل اختلاف ارجاع گردد.
2-1 بند (2) بابت پرونده آقاي رسول نقدي ، مستندات مربوطه طي نامه شماره 931000788- 13/3/93 ارسال شده است .
3-1 رديف (4) در ارتباط با بندهاي (الف ، ج) بابت ساماندهي سرعت گيرهاي سطح شهر، شورا برمصوبات قبلي خود تأكيد واصرار دارد .
4-1 رديف (6) در ارتباط با پرداخت پاداش ، شورا برمصوبه خود تأكيد دارد و جهت بررسي به هيأت حل اختلاف ارجاع گردد .
5-1 رديف (10) خريد رمپ مسجد ملا اسماعيل ، مقررگرديد شهرداري به لحاظ ضرورت واهميت موضوع پيشنهادهاي خود را طي لايحه اي به شورا جهت تصميم گيري ارسال نمايد .
6-1 رديف (11) موضوع افزايش هزينه هاي رفاهي كاركنان ، مقرر گرديد شهرداري ضوابط ومقررات را رعايت نمايد .
 
    پاسخ به ايراد فرمانداري 
2- نامه شماره 2117- 4/3/93 فرمانداري يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931000698- 4/3/93 درخصوص ايراد آن فرمانداري نسبت به بند دوصورتجلسه مورخ 14/2/93 اين شورا بابت فروش                  غرفه هاي ميدان ميوه وتره بار ، موضوع درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق مقررگرديد متن زيربه عنوان پاسخ به فرمانداري ارسال گردد :
« با توجه به اينكه غرفه هاي تجاري واگذار شده و اداره ميدان ميوه وتره بار به عهده شهرداري مي باشد لذا اين شورا برمصوبه قبلي خود تأكيد و اصرار دارد .
 
 
    تملك پلاك ثبتي واقع در 30 متري خاتم متعلق به محمد حسين حسن آبادي 
3- لايحه شماره 930006404- 18/2/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931000438- 18/2/93 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن. به استحضار مي رساند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك 2دانگ از 6 دانگ پلاك 10/1256 بخش 5 يزد در طرح30 متري خاتم متعلق به آقاي محمدحسين حسن آبادي و شركاء (تمامي سهم ايشان از پلاك مذكور) به كد نوسازي شماره 9029-49-10-2 اقدام نمايدكه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم تا در ازاء واگذاري كل سهم ايشان از پلاك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 666/862/035/3 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه مالكين از شهرداري بستانكار مي باشند. لذا مقرر شد شهرداري بعنوان معوض قطعات 1706 و 1707 از اراضي مهرآوران جمعاً بمبلغ 000/000/200/3 ريال را به ايشان واگذار و مابه التفاوت آن به مبلغ 334/137/164 ريال در 12 قسط توسط مالكين در وجه شهرداري پرداخت گردد و انتقال و تحويل زمين عوض و معوض هم زمان صورت گيرد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 15310200005 تملک و آزادسازی بلوار خاتم اقدامات بعدي معمول گردد.ضمناً در صورت نياز آقاي حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه وتوضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
    تملك پلاك ثبتي واقع در 30 متري خاتم متعلق به محمد محسن بلور وشركاء     
4- لايحه شماره 930006398- 18/2/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931000439- 18/2/93 : 
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، به استحضار ميرساند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك 2 دانگ از 6 دانگ پلاك 10/1256 بخش 5 يزد در طرح 30 متري خاتم متعلق به آقاي محمدمحسن بلور و شركا (تمامي سهم ايشان از پلاك مذكور) به كد نوسازي شماره 9029-49-10-2 اقدام نمايدكه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم تا در ازاء واگذاري كل سهم ايشان از پلاك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 666/862/035/3ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه مالكين از شهرداري بستانكار مي باشند. لذا مقرر شد شهرداري بعنوان معوض قطعات 1708 و 1709 از اراضي مهرآوران جمعاً به مبلغ 000/000/120/3 ريال به ايشان واگذار و مابه التفاوت آن به مبلغ 334/137/84 ريال در 12 قسط توسط مالكين در وجه شهرداري پرداخت گردد و انتقال و تحويل زمين عوض و معوض هم زمان صورت گيرد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد15310200005 تملک وآزاد بلوار خاتم اقدامات بعدي معمول گردد.ضمناً در صورت نياز آقاي حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه وتوضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
    تملك پلاك ثبتي واقع در 30 متري خاتم متعلق به محمد مجيد حسن آبادي وشركاء 
5- لايحه شماره 930006397- 18/2/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931000437- 18/2/91 :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، به استحضار ميرساند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك 2 دانگ از 6 دانگ پلاك 10/1256 بخش 5 يزد در طرح 30 متري خاتم متعلق به آقاي محمدمجيد حسن آبادي و شركا ( تمامي سهم ايشان از پلاك مذكور) به كد نوسازي شماره 9029-49-10-2 اقدام نمايدكه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم تا در ازاء واگذاري كل سهم ايشان از پلاك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 666/862/035/3 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه مالكين از شهرداري بستانكارمي باشند. لذا مقرر شد شهرداري معوض قطعات 1704 و1705 از اراضي مهرآوران جمعاً به مبلغ 000/300/338/3 ريال به ايشان واگذار و مابه التفاوت آن به مبلغ 334/437/352 ريال در 12 قسط توسط مالكين در وجه شهرداري پرداخت گردد و انتقال و تحويل زمين عوض و معوض هم زمان گيرد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيد ازمحل كد15310200005 تملک وآزاد بلوار خاتم اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه وتوضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
    تملك پلاك ثبتي واقع درطرح 12 متري كوچه پرديس متعلق به دربيدي
6- لايحه شماره 930008590- 31/2/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931000619- 31/2/93 :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، و رونوشت از بند 5 صورتجلسه مورخ 22/10/92 شوراي اسلامي شهر به استحضار ميرساند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك پلاك ثبتي 9/3493 بخش 4 يزد واقع در طرح 12 متري كوچه پرديس و ابوذرمنشعب از خيابان آذر يزدي به كد نوسازي شماره 8053-17-26-3متعلق به غلامرضادربيدي با وكالت آقاي سيدمحمدرضا سالاري اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/000/212/3 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه مالك از شهرداري بستانكار مي باشد لذا مقرر شد يك قطعه زمين به شماره 1251 از پلاك ثبتي 6096/13411 بخش5 يزد از اراضي مهرآوران با كاربري مسكوني جمعاً به مبلغ 000/675/987/3 ريال به عنوان معوض به مالك يا وكيل قانوني او واگذار گردد. ضمناً مابه التفاوت آن كه 000/675/775 ريال مي باشد نيز ايشان مي بايست در وجه شهرداري پرداخت نمايد و مالك يا وكيل قانوني او موظف به انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري مي باشد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي ونقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل طرح 12 متري كوچه پرديس اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه وتوضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
    تملك پلاك ثبتي واقع درطرح گذر كوچه بيوك متعلق به حسين مهرباني 
7- لايحه شماره 930008379- 30/2/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931000608- 30/2/93 :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي باقيمانده549بخش4 يزد كه در طرح تعريض گذرمحدوده كوچه بيوك قرار گرفته است و فاقد طرح اجرايي ميباشد به كدنوسازي شماره 8044-41-13-1متعلق به‌آقاي حسين مهرباني اقدام نمايدكه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/875/52ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه مالك از شهرداري بستانكارمي باشد. لذا مقررشد اين بستانكاري به صورت تهاتر بابت عوارضات و جريمه درخواست شماره 380733 به مبلغ 776/149/52 ريال ( تصوير به پيوست) پا به پا گردد. ضمناً مالك موظف به انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري مي باشد . عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 15310200007 تملک وآزادسازی 18 متری کوچه بیوک اقدامات بعدي معمول گردد.ضمناً در صورت نياز آقاي حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه وتوضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
    اتوبانك
8- لايحه شماره 930010208- 10/3/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931000750- 10/3/93 :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پيرو لايحه شماره 920041259 مورخ 4/10/92 كه با تغييراتي به تصويب آن شوراي محترم رسيده به استحضارمي رساند باتوجه به مذاكره صورت گرفته با مسئولين بانك صادرات ،ازآنجاکه هزينه هايي كه بانک در اين رابطه متحمل مي گردد مستلزم بازه زمانی مناسب بهره برداری متناسب با میزان سرمایه گذاری مورد نظرمی باشد ، لذا خواهشمند است دستور فرماييد موضوع مجدداً در آن شوراي محترم مطرح تا زمان قرارداد برابر لايحه پيشنهادي درنظرگرفته شود و در صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد . ضمناً آقاي روستایی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گرددعظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق ضمن مخالفت با پيشنهاد فوق مقررگرديد شهرداري براساس مصوبه قبلي شورا بند 5 صورتجلسه 6/12/92 اقدامات لازم معمول ونتيجه را تا تاريخ 17/4/93 به شورا گزارش نمايد .
 
    احداث پروژه مسكوني تجاري بلوار شهيد صياد شيرازي
9- لايحه شماره 930005904- 15/2/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931000405- 15/2/93 :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پيوست نسخه ای ازپیش نویس قرارداد مشارکت فی مابین شهرداري يزد با شركت سرمايه گذاري مسكن زاينده رود به شماره ثبت 27491 ،در خصوص احداث پروژه مسکونی تجاری بلوار شهيد صياد شيرازي كه به موجب مصوبه بند يك صورتجلسه مورخ 23/01/93 هيات عالي سرمایه گذاری ومشارکت های شهرداری تنظيم گرديده، جهت استحضار تقديم  مي گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد . ضمناً آقاي مهندس رمضاني به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي            مي گردد. عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه وتوضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق پيشنهاد فوق كليات آن مورد تصويب قرار گرفت .ضمناً مقررگرديد در كميسيون برنامه وبودجه شورا جزئيات لايحه پيشنهادي را مورد بررسي ونتيجه را جهت تصميم گيري نهايي به صحن شورا گزارش نمايد .  
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.