هشتادمين جلسه ‌چهارمين دوره شوراي اسلامي شهريزد

هشتادمين جلسه ‌چهارمين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
هشتادمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید در ساعت 7 صبح روز سه شنبه مورخ 13/3/93 با حضور كليه اعضاء تشكیل گرديد :
درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل‌محمد(ص) وبا عرض تبريك اعياد شعبانيه و ولادت حضرت امام زين العابدين (ع) ، فرارسيدن سالروز ارتحال ملكوتي وجانگداز رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني (ره) وقيام خونين پانزدهم خرداد ماه را به ملت قهرمان و شهيد پرور ايران تسليت عرض نمود و درادامه از زندگاني ونقش حضرت امام (ره) درپيروزي انقلاب وبعد از آن مطالبي را عنوان و كليپ آمده شده ازسوي روابط عمومي دراين زمينه پخش گرديد . سپس آقاي مدرسي گزارشي از حضور خود دراولين جلسه كميته ايمني ترافيكي درشهرداري با حضور مسئولين مربوطه و از مباحث ومطالب مطرح شده درآن جلسه ازجمله درخواست پليس راهور استان مبني براحداث ونصب سرعت گير درمعابر سطح شهر و هزينه هاي جانبي آن جهت استحضار اعضاي شورا ارائه نمود .
درادامه آقاي فقيه خراساني براساس اظهارات معاون محترم وزير نيرو درخصوص اقدامات صورت گرفته مبني برانتقال آب خليج فارس به يزد مطالبي را عنوان وضمن تقديروتشكر از آن مقامات از تمامي مسئولين استان خواست تا حصول نتيجه موضوع را پي گيري تا به ياري خدا يكي از مشكلات عمده و اساسي شهر دارالعباده يزد مرتفع گردد .
مصوبات :
    اخذ مجوز جهت احداث ونصب سرعت گير 
1- با عنايت به پيشنهاد اعضاي شورا درخصوص احداث ونصب هرگونه سرعت گير درسطح شهر موضوع درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مقررگرديد شهرداري منبعد جهت ساخت ونصب هرگونه سرعت گير درمعابر شهري ،پيشنهادهاي خود را طي لايحه اي جهت بررسي و هرگونه تصميم گيري و اخذ مجوز به شورا ارسال نمايد .
    پروژه باغ بزرگ شهر  
2- با توجه به بازديد اعضاي شورا (كميسيون عمران) از پروژه باغ بزرگ شهر ونيز ساخت وسازهاي صورت گرفته درآن محدوده ،موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده از سوي كميسيون عمران وتوضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق مقرر گرديد به لحاظ اهميت و ضرورت موضوع ،شهرداري ضمن بررسي هاي لازم پيشنهادهاي خود را تا تاريخ 31/4/93 طي لايحه اي تنظيم و جهت هرگونه تصميم گيري به شورا ارسال نمايد . ضمناً مقرر گرديد شهرداري دراين راستا مكاتبات لازم را با كميسيون هاي ماده صد جهت هماهنگي وصدور رأي وحدت رويه از سوي اعضاي آن كميسيون براي ساخت وسازهاي صورت گرفته درآن پروژه معمول نمايد .
    ايجاد راستگرد بلوار دانشجو به خيابان ايثارگران    
3- با توجه به اهميت وضرورت ايجاد راستگرد ازسمت بلوار دانشجو به طرف خيابان ايثارگران و آزادسازي و تملك پلاك ساخته شده درآن مسير، موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بازديد انجام شده و بررسي هاي صورت گرفته دركميسيون عمران و توضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مقررگرديد شهرداري دراسرع وقت نسبت به تهيه طرح و تملك پلاك مورد نظر(درابتداي خيابان ايثارگران) اقدام و نتيجه را طي لايحه اي جهت تصميم گيري به شورا ارسال نمايد .
    مساعدت مالي    
4- نامه شماره 92/104/3923 فرمانده پايگاه مقاومت شهيد پاكنژاد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921003296- 30/9/92 با موضوع مساعدت مالي، مراتب درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بازديد و بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون فرهنگي اجتماعي و توضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مقررگرديد شهرداري از رديف ماده 17 سهم شورا نسبت به پرداخت مبلغ هفت ميليون ريال (000/000/7 ريال) اقدام نمايد .
    مساعدت جهت هزينه آسفالت
5- نامه شماره 726/ن/8708-1/12/92 مديرعامل مسكن جامعه نابينايان استان يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921004118- 3/12/92 با موضوع مساعدت جهت هزينه هاي آسفالت مجتمع مسكوني واقع دربلوار كارگر امام شهر ، مراتب درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بازديد انجام شده توسط تني چند ازاعضاي شورا وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق مقررگرديد شهرداري نسبت به آسفالت محوطه مجتمع مسكوني يادشده بصورت رايگان اقدام نمايد .
    مساعدت مالي
6- نامه شماره 262- 23/11/92 مديرعامل انجمن نيكوكاري امامزاده جعفر(ع) يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921004090- 30/11/92 با موضوع مساعدت به بيماران نيازمند سرطاني ، مراتب درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون فرهنگي اجتماعي شورا وتوضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل و استماع نظرات مقررگرديد شهرداري نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد :
الف: دراختيار قراردادن سالن فرهنگسراي شهرداري جهت اجراي برنامه دوبار درطول سال به صورت رايگان .
ب: مساعدتهاي لازم جهت دراختيار گذاشتن استندهاي تبليغاتي درسطح شهر به آن انجمن براي تبليغات موردي . 
    تعرفه بهاي خدمات تاكسيراني 
7- لايحه شماره 930003647- 3/2/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931000248- 3/2/93 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به درخواست شماره 931800528 مورخ 25/1/93 سازمان مديريت ونظارت بر تاكسيراني بدينوسيله به پيوست يك نسخه تعرفه پيشنهادي بهاي خدمات سال 93 سازمان موصوف كه طي بند دو صورتجلسه مورخ 13/12/92 هيأت مديره و بند 6 صورتجلسه 14/12/92 شوراي سازمان مذكور به تصويب رسيده جهت استحضار تقديم مي گردد . خواهشمند است با توجه به بند الف از ماده 8 اساسنامه سازمان ، موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و درصورت تصويب موارد اعلام شده مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد . ضمناً آقاي ابويي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق موارد بشرح جدول زير مورد تصويب قرار گرفت :
رديف
عناوين كلي خدمات
مصوبه شورا (ريال)
سهم شركت
سهم سازمان
1
تشكيل پرونده ثبت نام وپذيرش اوليه از متقاضيان
-
000/150
2
امتياز خدمات وبرگزاري آزمون شهرشناسي – كلاس توجيهي
-
000/150
3
امتياز حاصل ازصدورپروانه تاكسيراني (دفترچه- كارنامه – كارت شهري) مدت اعتبار پروانه دوسال
-
000/200
4
امتياز صدور خدمات پروانه بهره برداري اشخاص حقيقي(مدت اعتبار دوسال)
-
000/200
5
امتياز تعويض پروانه بهره برداري وپروانه تاكسيراني درطول مدت اعتبار (المثني)
-
000/100
6
امتياز واگذاري خودرو جديد وتبديل پلاك شخصي به تاكسي (وروديه)
-
000/500/1
7
حق عضويت ماهيانه به ازاء هردستگاه تاكسي ماهيانه
-
000/25
8
هزينه خدمات مؤسسات تاكسي بي سيم خصوصي به ازاء هردستگاه تاكسي ماهيانه
-
000/100
9
كميسيون ماهيانه رانندگان ويژه خطوط
000/300
10%  از  كميسيون ‌پرداختي توسط هر راننده
10
كميسيون ماهيانه رانندگان تاكسي بي سيم هاي سازمان (133و 1830)
-
000/600
11
امتياز نقل وانتقال وحقوق پروانه بهره برداري اشخاص حقيقي انتقال سند تاكسي (خريد وفروش)
-
از 2% تا 6% به تشخيص هيأت مديره
12
امتيازصدور پروانه نمايندگي شركتهاي حمل ونقل دورن شهري (مدت اعتبار 5 سال)
-
000/000/50
13
هزينه خدمات ساليانه پروانه نمايندگي
افزايش‌كميسيون به ميزان افزايش نرخ كرايه‌ تاكسي
000/000/6
14
امتياز و انتقال پروانه نمايندگي شركتهاي حمل ونقل درون شهري
-
از000/000/14تا000/000/25
15
فروش اسناد مناقصه ومزايده
-
000/100
16
هزينه صدورپروانه اشتغال افراد به حمل ونقل بار
-
000/200
17
هزينه صدور پروانه فعاليت وسيله نقليه باربر
-
000/200
18
هزينه خدمات پروانه اشتغال به حمل ونقل بار ماهيانه
-
000/25
 
    درج كرايه تاكسي    
8- پيرو بند يك صورتجلسه مورخ 4/3/93 شورا در رابطه با تعيين نرخ كرايه تاكسي و تاكسي تلفني درسال 93 مقررگرديد سازمان تاكسيراني در راستاي تكريم مسافرين نسبت به درج ،تعيين نرخ مسيرهاي سطح شهر از مبدأ تا مقصد بر روي شيشه خودروها درسمت راست پس تأييد از شورا اقدام نمايد .
 
 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 15/10خاتمه يافت.