هجدهمین جلسه پنجمين دوره شورای اسلامی شهر یزد


صورتجلسه

هجدهمین جلسه شورای اسلامی شهر یزد با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید در ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ26/7/96 با حضوراکثریت اعضاء تشکیل گردید:  

    درابتداریاست شورا با سلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) وآرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند درخصوص تعیین دستورکار جلسات از سوی هیأت رئیسه شورا و ضرورت اطلاع رسانی قبلی به تمامی اعضاء و شهردارمحترم مبنی بر درجریان قرارگرفتن برنامه های جلسه وحضور با آمادگی بیشتر مطالبی را عنوان و خواهان ایجاد نرم افزار بر روی سیستم دبیرخانه جهت پیگیری مصوبات شورا گردید.

  سپس ایشان دررابطه بامأموریت خودبه تهران درمعیت شهردارمحترم و حضور در وزارت راه و شهرسازی وبازدید ازنمایشگاه آن وزارتخانه وکارهای تأثیرگذارعمرانی شهرها در بازآفرینی و نیز تجلیل از شهرداری یزد بدلیل مرمت وساماندهی خیابان مسجد جامع کبیروهمچنین ضرورت پیگیری یکی از برنامه های مهم این شورا مبنی بر ایجاد و برقراری ارتباط با وزیران و مسئولین کشور و سرمایه گذاران و صنعت گران جهت استحضار اعضای شورا توضیحاتی ارائه نمود.

   درادامه جلسه آقای دکترجمالی نژاد شهردارمحترم گزارشی از جلسات برگزار شده با حضورمعاونین مبنی بر روان سازی کارها و ایجاد راهکارهای مناسب درمباحث مالی ودرآمدی شهرداری واقدامات صورت گرفته درحوزه معاونت مالی واقتصادی مبنی برایجاد درآمد جهت اجرای کارهای شاخص شهرداری  ازجمله راه اندازی پروژه پیامبراعظم(ص) ، حذف برخی ازموارد فرایند صدور پروانه ساختمان جهت تسریع در کار مردم وجلوگیری از ساخت وسازهای بدون مجوز ارائه نمود.

     وی درادامه درخصوص مأموریت خود به تهران وجلسه برگزارشده بامعاونت جدیدوزارت راه وشهرسازی جهت بیان و بررسی مشکلات شهر یزد به خصوص در زمینه حمل ونقل عمومی و مطرح شدن طرح جامع ترافیک شهر مطالبی را عنوان وخواستار همکاری این شورا وحمایت سایر مسئولین استان در جهت جذب سرمایه گذاران مقیم تهران برای سرمایه گذاری دریزد گردید وی درادامه پیشنهاد نمود در صورت امکان از وزیرمحترم راه وشهرسازی ومعاونین ایشان درخصوص بازآفرینی وبازاندیشی برای بهبود وضعیت شهر یزد و بررسی مسائل ومشکلات ازآنان دعوت بعمل آید.

   درادامه جلسه با توجه به حضورآقای شفیعی معاونت امورزیربنایی وحمل ونقل وترافیک شهرداری در جلسه  موضوع طرح ساماندهی میدان سید حسن نصرا... مطرح گردید که با توجه به توضیحات ایشان مبنی

 بر ضرورت همکاری وتعامل دانشگاه یزدبرای عقب نشینی جهت اجرای آن طرح و پس از بحث وتبادل نظر اعضاء مقرر گردید شهرداری دراسرع وقت تمامی مدارک ومستندات موجود را به شورا جهت پیگیری با مسئولین آن دانشگاه ارسال نمایند.

مصوبات :

  طرح پیشنهادی

1- طرح پیشنهادی تنی چند از اعضای شورا (آقایان سفید، آزادی ، نیکنام ، عباسی ، کاشفی زاده و سرکار خانم عامری) ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961001642- 29/6/96 بشرح زیر:

((  با توجه به یکطرفه بودن زیرگذر ابوذر و حجم ترافیکی سنگین حدفاصل خیابان کاشانی و شهید دشتی و میدان ابوذر، می بایست مسیر برعکسِ مسیرِ موجود زیرگذر نیز اجرا گردد تا از حجم ترافیک میدان ابوذر کاسته شود. لذا طراحی این مسیر سواره پس از مطالعات باید در دستور کار شهرداری قرار گیرد. ضمناً پیشنهاد می گردد این طرح به مشاور ذیصلاح مرتبط با طرح جامع ترافیک یا خود آن مشاور محول شود تا از موازی کاری ودوباره کاری جلوگیری شود.))

      موضوع  درصحن علني شورا مطرح  باعنایت به   بررسی های  بعمل آمده  از سوی    کمیسیون عمران        و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق ،         طرح پیشنهادی فوق مورد تصویب قرارگرفت . ضمناً مقررگردید شهرداری نسبت به تسریع در اجرای طرح تقاطع غیرهمسطح میدان ابوذر (با تأکید بر تملکات باقیمانده پلاک ها) ظرف مدت یک ماه نقاط بحرانی و حادثه خیز ترافیکی تعیین و نتیجه را طی لایحه ای جهت هرگونه تصمیم گیری به شورا ارسال نماید.

  طرح پیشنهادی

2- طرح پیشنهادی یک فوریت تنی چند ازاعضای شورا (آقایان آزادی ، قمی، عباسی ، پاک نژاد ، ابوترابی و سرکار خانم عامری) ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961001715- 4/7/96 بشرح زیر:

((باتوجه به نیاز مبرم محدوده پیرامون بافت تاریخی به پارکینگ وسایل نقلیه و وجود زمین وقفی با مساحت مطلوب در ابتدای خیابان سلمان فارسی که زیر نظر آستان قدس رضوی می باشد، لازم است این زمین بصورت درازمدت اجاره و به عنوان فضای پارکینگ عمومی زیر نظر شهرداری مورد استفاده قرار گیرد.))

موضوع  درصحن علني شورا مطرح  باعنایت به   بررسیهای  بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون عمران و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق ، مقرر گردید شهرداری درجهت تملک، مشارکت واجاره دراز مدت ظرف مدت یک ماه پیشنهادهای خود را طی لایحه ای جهت هرگونه تصمیم گیری به شورا ارسال نماید.

  طرح پیشنهادی

3- طرح پیشنهادی یک فوریت تنی چند ازاعضای شورا (آقایان آزادی ، قمی، عباسی ، پاک نژاد ، ابوترابی و سرکار خانم عامری) ثبت دبیرخانه شورا بشماره 961001571- 22/6/96 بشرح زیر:

(( عملیات اجرایی خیابان قیام که بحث های چالشی بسیاری را در پی داشته  ،  تقریباً به پایان رسیده است. این خیابان هم اکنون با نواقص و اشکالات متعددی در حوزه های مختلف ترافیکی، معماری، منظر ، مبلمان شهری و... مواجه است و مردم انتظار رفع این کاستی ها را دارند. از طرفی در شأن محدوده تاریخی شهر یزد خیابانی با چنین وضعیتی نیست و از سوی دیگر این خیابان قابلیت بالایی برای تبدیل شدن به یکی از بهترین خیابانهای یزد را دارد. بنابراین پیشنهاد می گردد با انتخاب مشاوری صاحب صلاحیت و با سابقه قوی ومشابه ، طرح ساماندهی وبرنامه دهی این خیابان انجام پذیرد . این طرح می بایست با آسیب شناسی دقیقه وتحلیلی وضع موجود ، مبتنی برنظرات ساکنین و بهره برداران و همین طور متخصصین و با بررسی نمونه های موفق مشابه داخلی وخارجی در حداقل زمان تهیه شود. مؤلفه هایی چون انسان محوری، پاسخ به نیازسکنه و بهره برداران خیابان ، محوریت حمل و نقل عمومی و سبز، مشارکتی بودن و طراحی سناریو بهره برداری از مهمترین مؤلفه های طرح آتی پیشنهاد می گردد. ضمناً پیشنهاد می گردد جهت اطلاع اعضاء شورا معاونین مربوطه درجلسه ای به شرح ما وقع پروژه از آغاز تاکنون بپردازند.))

موضوع  درصحن علني شورا مطرح  باعنایت به   بررسیهای  بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون عمران و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق ، موارد بشرح زیرمورد تصویب قرارگرفت :

الف- پس ازمذاكره با كسبه توسط مشاور و نمايندگان شورا و راه‌اندازي گاراژ عليچي به عنوان پاركينگ عمومي، شهرداری نسبت به تصمیم گیری پیرامون پاركينگ بر معبر در خيابان قيام جهت ساماندهي و روان‌سازي ترافيك، هماهنگي‌هاي لازم را به عمل آورد.

ب- مقرر گرديد با هدف ساماندهي وضع موجود ، برنامه‌دهي ، مديريت فعاليت‌ها و كاربري‌هاي جديد ، تدوين برنامه وكم وكيف بهره‌برداري، برنامه‌ريزي فعاليتي درفصول سال، روزهاي ماه وساعات مختلف روز،طراحي مبلمان و تجهيزات مناسب شهري با حداقل مداخلات عمراني، «طرح ساماندهي و برنامه‌دهي خيابان قيام» به مشاورمربوطه عودت داده شود تا درحداقل زمان پس از ارائه برنامه زمان‌بندي به صورت مرحله بندي شده و با در نظر گرفتن اولويت‌هاي كاربران ضمن راه‌اندازي دفتر محلي نسبت به تحويل موارد شرح خدمات اقدام نمايد.

ج- تعيين و معرفي مدير پروژه توانمند براي پروژه خيابان قيام با اخذ مجوزهاي لازم از شورا .

  تملک پلاک متعلق به آقای حبیب ا... زینلیان

4- لایحه  شماره960030049-1/7/96 شهرداری          ثبت  دبیرخانه  شورا بشماره961001668-1/7/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: تملک پلاک ثبتی 261/1/3698 بخش یک یزد بمنظور تأمین پارکینگ جنب مسجدتقوی خیابان مهدی(عج)، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، به استحضارمي‌رساندشهرداري يزد درنظر دارد نسبت به تملك شش دانگ پلاك ثبتي 261/1/3698  بخش1يزد به كد نوسازي شماره 6-45-15-2 متعلق به آقاي حبيب ا... زينليان كه بر اساس طرح تفصيلي داراي كاربري مسكوني مي‌باشد به منظورتأمين پاركينگ خيابان مهدي(عج)جنب مسجدتقوی اقدام نمايد. لذا دراين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازای واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/800/316/2 ريال بابت غرامت ملك مذكور تعيين ومقرر شده اين مبلغ پس از انتقال سند طي دوقسط در وجه ايشان پرداخت گردد. علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده ، خواهشمند است موضوع رادر شوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيدازمحل كد 15310200047 اقدامات بعدي معمول گردد.ضمناً در صورت نياز آقاي حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. جمالی نژاد- شهرداریزد.»

موضوع  درصحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسی های    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون عمران و توضیحات ریاست آن  کمیسیون و پس   از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پیشنهاد فوق با تملک آن از محل کد تعیین شده مورد تصویب قرارگرفت.

  ساماندهی بازارچه های میوه وتره بار

5- درراستای ساماندهی بازارچه های موجود میوه وتره بار در سطح شهر موضوع در صحن علنی شورا مطرح با عنایت به جلسات برگزارشده و بررسی های بعمل آمده در کمیسیون خدمات شهری شورا با حضور مسئولین مربوطه و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق ، مقررگردید شهرداری (سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی) ظرف مدت 15 روز پس از تصویب نسبت به جمع آوری چهاربازارچه میوه و تره بار که عرصه آن متعلق به خود شهرداری می باشد اقدام و نتیجه را به شورا گزارش نماید.

جلسه با ذكرصلوات درساعت 20/11 خاتمه يافت.