نياز شهر يزد به مديريت واحد شهري

نياز شهر يزد به مديريت واحد شهري
اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد درنشستي با نماينده مردم يزد و صدوق در مجلس شوراي اسلامي به ايجاد مديريت واحد شهري در يزد تاكيد نمودند.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد - اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد در يكصد و چهل و هشتمين جلسه شوراي اسلامي شهر كه با حضور مهندس اوليا نماينده مردم يزد و صدوق در مجلس شوراي اسلامي برگزار شد ، افزايش اختيارات شوراها، ايجاد مديريت واحد شهري در يزد، اختصاص بودجه خشكسالي به استان، بازنگري و اصلاح برخي قوانين از جمله بافت تاريخي شهر ، تكميل انتقال آب به يزد، ساماندهي ساخت وساز هاي غيرمجاز را مطرح و خواستار پيگيري اين موارد درمجلس شوراي اسلامي شدند.
مهندس اوليا نماينده مردم يزد و صدوق در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به كميسيون عمران در مجلس تصريح كرد: مديريت و عمران شهري از جمله بحثهايي است كه در اين كميسيون مطرح مي شود .
وي ضمن بيان اينكه شهر يزد يك شهر تاريخي با تمام ويژگي هايي كه دارد بايد به مقياس بين المللي برسد گفت: در اين راستا مي توان بحثهاي بافت تاريخي و فرسوده و همچنين IT را به عنوان پروژه ملي و مستقل تعريف نمود و شورا و شهرداري و ميراث فرهنگي مي توانند با يك طرح و پروژه مشترك سنجيده تر عمل كنند و بسياري از مشكلات بافت تاريخي شهر را رفع نمايند .
نماينده مردم يزد و صدوق در مجلس تصريح كرد: در صورتي كه قوانين با يكديگر مغايرت داشته باشند مطمئناً در كميسيون مربوط به آن اين مغايرت برطرف خواهد شد.
وي در ادامه ضمن بيان اينكه شوراي شهر و استان مكمل يكديگر مي باشد گفت: شوراها با جايگاهي كه دارند مي توانند اعتبارات و منابع را در دست گرفته و آنها را به كار گيرند.
شهردار يزد همچنين در اين جلسه يادآور شد كه  شهرداري در حال حاضر 150 پست خالي براي جذب نيروي متخصص دارد اما متاسفانه امكان جذب آنها ميسر نمي باشد .
وي اظهار داشت: با توجه به اينكه شهر يزد به سمت شهر الكترونيك پيش مي رود ولي متاسفانه شهرداري براي تحقق اين امر با كمبود اعتبارات مواجه مي باشد.
وي تصريح كرد: مناطق شاهديه و حميديا نيز به علت همجواري آن به شهر جزو طرح جامع شهر يزد قرار گرفته شده لذا شهرداري براي اتمام اين طرح نيازمند اعتبار از سوي دولت مي باشد.
شايان ذكر است در اين جلسه مقرر گرديد نماينده مردم يزد و صدوق در مجلس شوراي اسلامي براي تعامل بيشتر با شورا و آشنايي بيشتر با مشكلات مردم در شوراي شهر يزد حضور يابد و از اين طريق پيگير مشكلات مردم شهر باشند.