نود وششمين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد

نود وششمين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
نود وششمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7صبح روز ‌سه شنبه مورخ 14/5/93 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد :
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات برمحمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند و تمامي مسئولين وخدمت گزاران ازخداوند متعال خواست توفيقي به همه ما عطا فرمايد تا بتوانيم تصميمات خوبي را دراين جلسه اتخاذ تا مورد رضايت حق تعالي و مردم شهر دارالعباده يزد قرار گيرد.
سپس آقاي پاكنژاد گزارشي از برگزاري پنجمين اجلاس عمومي شورايعالي استانها درمحل مجلس شوراي اسلامي و سخنراني آقاي رباني نماينده شوراي اسلامي استان درآن جلسه و مطرح نمودن مسائل ومشكلات استان ازجمله بحران آب و كم آبي و ضرورت تسريع درانتقال خط دوم آب به استان و پي گيري هاي بيشتر مسئولين استان دراين زمينه مطالبي را عنوان كه ساير اعضاي شورا هم جهت انجام اين مهم نقطه نظرات و ديدگاههاي خود را مطرح كه مقررگرديد ازسوي شورا جهت تقديروتشكر از آقاي رباني نامه اي به شوراي اسلامي استان تقديم گردد .
درادامه آقاي فقيه خراساني درخصوص ضرورت افزايش تعداد نماينده شهرستان يزد وصدوق درمجلس شوراي اسلامي و پي گيري هاي انجام شده از سوي كميسيون خدمات شهري شورا با حضور مسئولين و كارشناسان مربوطه جهت راه اندازي مجدد كارخانه كمپوست توضيحاتي را ارائه نمود كه ساير اعضاي شورا هم پيشنهادهايي را دراين زمينه ها عنوان و بحث و تبادل نظر نمودند . ايشان درادامه با توجه به عمليات عمراني توسط شهرداري درپروژه زيرگذر ابوذر به دليل مسدود شدن بعضي از دسترسي ها و ترافيك سنگين در آن پروژه از شهرداري خواست در راستاي كاهش و روان سازي ترافيك درآن محل اقدامات لازم واساسي را معمول نمايند .  
مصوبات :
 
    پي گيري افزايش تعداد نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي     
1- با عنايت به پيشنهاد اعضاي شورا در راستاي پي گيري و ضرورت افزايش تعداد نماينده شهرستان يزد و صدوق درمجلس شوراي اسلامي با توجه به جمعيت بالاي پانصدهزار نفري شهريزد موضوع درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات ضمن موافقت مقررگرديد آقاي شيخ عباس زارع بعنوان نماينده شورا پي گيري و هماهنگي هاي لازم را درخصوص سفر اعضاي شورا به تهران جهت برگزاري نشست مشترك با رئيس مجلس يا شركت دركميسيون هاي داخلي مربوطه درمجلس براي اين مهم ، معمول نمايد .
 
    طرح حجمي پرديس فرهنگي     
 
 
2- نامه شماره 930017114- 17/4/93 شهرداري ثبت‌دبيرخانه شورابشماره 931001341- 19/4/93 :
«جناب آقاي مهندس شايق - رياست محترم شوراي شهريزد موضوع : ارسال طرح حجمي پرديس فرهنگي يزد با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص)– احتراماً بازگشت به نامه شماره 931001091 مورخ 2/4/93 به پيوست طرح حجمي مجموعه پرديس فرهنگي كه دربخشي از آن مجموعه پزشكان لحاظ گرديده است ، ارسال مي گردد . عظيمي زاده – شهردار يزد»
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده باحضور كارشناسان مربوطه دركميسيون عمران شورا و توضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق با طراحي نمودن ساختمان پزشكان درآن مجموعه مورد تأييد قرار گرفت .
 
    پاسخ به ايراد فرمانداري     
 
 
3- نامه شماره 3437- 21/4/93 فرمانداري يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931001398- 22/4/93 درخصوص ايراد آن فرمانداري نسبت به بند 3 صورتجلسه مورخ 3/4/93 اين شورا بابت تعيين نرخ كرايه ميني بوس براي سرويس مدارس ، كارخانجات موضوع مجدداً درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه وتوضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث و تبادل نظر واستماع نظرات ،شورا برمصوبه خود تأكيد واصرار دارد .
 
    تملك پلاك ثبتي طرح خيابان 24 متري گندمبار     
 
 
4- لايحه شماره 930017614-21/4/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931001359- 21/4/93 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي 208/1/4634 بخش 4 يزد واقع در طرح خيابان 24 متري گندمبار به كد نوسازي شماره 8013-28-34-3 متعلق به محمدرضا دهقاني و شركا با وكالت مهدي فلاحتي اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف اعم از عرصه واعيان و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/400/103/3 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه پس از كسر عوارض حق تشرف به مبلغ 000/440/258 ريال جمعاً مبلغ 000/960/844/2 ريال مالك از شهرداري بستانكار مي باشد كه مقرر شد پس از انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري در 3 قسط مساوي در شش ماهه اول سال جاري در وجه ايشان پرداخت گردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 15310200043 تملك و آزادسازي ادامه خيابان امير كبير اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . عظيمي زاده – شهردار يزد»
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه شورا و توضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
    برگزاري همايش يكروزه      
 
 
5- پيرو بند يك صورتجلسه مورخ 30/2/93 شورا درخصوص طرح پيشنهادي اعضا جهت برگزاري همايش يكروزه باحضور نمايندگان مجلس ، استانداران ، فرمانداران ، اعضاي شوراي اسلامي شهر ، شهرداران سابق شهر يزد براي بررسي مسائل ومشكلات عمراني ، فرهنگي ، اقتصادي موضوع درصحن علني شورا مطرح با توجه به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون فرهنگي اجتماعي شورا وتوضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات ،آقاي عباس زارع به عنوان دبير آن همايش تعيين و انتخاب گرديد و مقررشد ايشان زمان و محل برگزاري و ريز برنامه ها را به شورا جهت هماهنگي و تصميم گيري نهايي اعلام نمايد .
 
    مهلت پروانه هاي تجاري تك واحدي     
 
 
6- پيرو بند 7 صورتجلسه مورخ 7/4/91 دور سوم شورا نامه شماره 930013980-2/4/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931001073- 2/4/93 به شرح زير :
« شوراي محترم اسلامي شهر موضوع : درخصوص واحدهاي تجاري تك واحدي با سلام وصلوات برمحمد و آل محمد (ص) احتراماً بازگشت به نامه شماره 931000939 مورخ 24/03/1393 ان شورادر خصوص مهلت پروانه های تجاری تک واحدی پیشنهاد این شهرداری بشرح زیرجهت استحضار وطرح موضوع اعلام می گردد: در خصوص واحدهای تجاری تک واحدی با مساحت زیر 300 متر مربع مهلت پروانه یکساله و با مساحت بالای300مترمربع مهلت پروانه دوساله می باشد ودرصورت درخواست مالک برای تمدید،چنانچه در خواست در مهلت قانونی باشد 30% عوارض و در غیر این صورت كل عوارض طبق تعرفه روز اخذ گردد. عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده با حضور مسئولين مربوطه دركميسيون هاي عمران وبودجه شورا و توضيحات رؤساي آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق مقررگرديد درخصوص واحدهاي تجاري مهلت پروانه دوساله و تا دودفعه هربار يك سال قابل تمديد باشد وحداكثر تا دو ماه بعد از پايان مهلت قانوني مالك مي تواند براي تمديد پروانه مراجعه و پي گيري نمايد و 15% مابه التفاوت عوارض از ايشان اخذ گردد .
 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.