نهم اردیبهشت روز ملی شوراها گرامی باد

نهم اردیبهشت روز ملی شوراها گرامی باد

مشورت یکی از ارکان مهم برای سلامت در تصمیم گیری و تبلور ایده های مختلف با هدف هموارسازی مسیر توسعه است.
با تبریک روز شورا، نماد مردم سالاری دینی در نظام خدمت رسانی؛ امید است بیش از گذشته نظارت اجتماعی بر مدیریت و توسعه شهرها را شاهد باشیم.